Pages

Uklanjanje diklofenaka iz vode pod simuliranim sunčevim zračenjem uz TiO2-SnS2 nanokompozitni fotokatalizator
Uklanjanje diklofenaka iz vode pod simuliranim sunčevim zračenjem uz TiO2-SnS2 nanokompozitni fotokatalizator
Marija Bradić
Cilj ovog istraživanja je razvoj heterogenog fotokatalitičkog sustava za razgradnju diklofenaka u modelnoj otpadnoj vodi. Diklofenak je nesteroidni, protuupalni lijek i zbog ograničene biorazgradivosti jedan je od najčešće detektiranih farmaceutika u efluentima i površinskim vodama. Lako se bioakumulira u tkivima vodenih organizama te tako ulazi u hranidbeni lanac, a zbog mogućeg štetnog djelovanje na ljudsko zdravlje uvršten je na „watch listu“ Dodatka X Okvirne direktive o...
Uklanjanje farmaceutika RO/NF membranama iz ultra čiste vode u lužnatim uvjetima
Uklanjanje farmaceutika RO/NF membranama iz ultra čiste vode u lužnatim uvjetima
Mateja Ruklić
Lijekovi imaju važnu ulogu u liječenju i prevenciji bolesti u ljudi i životinja, zbog čega njihova prisutnost u okolišu svakodnevno raste. Većina farmaceutika ispušta se kontinuirano putem kanalizacijskog sustava, te ih je zbog njihovog negativnog utjecaja na okoliš neophodno učinkovito ukloniti. Ovaj rad ispitivao je učinkovitost i mehanizam uklanjanja farmaceutika (sulfagvanidin, trimetoprim, hidrokortizon i albendazol) reverzno osmotskim (RO) i nanofiltracijskim (NF) membranama...
Uklanjanje farmaceutika RO/NF membranama iz voda u kiselim uvjetima
Uklanjanje farmaceutika RO/NF membranama iz voda u kiselim uvjetima
Kristina Vertuš
Prisutnost lijekova u okolišu svakodnevno raste zbog sve veće primjene u zdravstvu i veterini. Ovaj rad ispitivao je učinkovitost i mehanizam uklanjanja odabranih veterinarskih farmaceutika (sulfagvanidin, trimetoprim, hidrokortizon, prokain · HCl i albendazol) iz voda u kiselim uvjetima RO/NF membranama (XLE, NF, NF270). Učinkovitost uklanjanja farmaceutika iz voda u kiselim uvjetima ovisilo je o veličini pora membrane i veličini farmaceutika, o interakcijama između farmaceutika i...
Uklanjanje farmaceutika iz retentata reverzne osmoze
Uklanjanje farmaceutika iz retentata reverzne osmoze
Bruna Babić
Prisutnost farmaceutika u okolišu svakodnevno raste zbog sve veće primjene u zdravstvu i veterini, a većina se ispušta kontinuirano putem kanalizacijskog sustava te ih je zbog njihovog negativnog utjecaja na okoliš neophodno učinkovito ukloniti. Membranske tehnologije pokazale su se učinkovite u uklanjanju farmaceutika iz otpadnih voda, ali jedan od problema membranskih tehnologija je zbrinjavanje retentata (koncentrata). Onečišćenja u retentatu mogu imati utjecaj na ekosustav i...
Uklanjanje farmaceutika iz voda UV-A/TiO2/Fe-ZSM5 procesom
Uklanjanje farmaceutika iz voda UV-A/TiO2/Fe-ZSM5 procesom
Žaklina Đuranec
Danas se širom svijeta koriste velike količine različitih vrsta farmaceutika koji su primarno namijenjeni sprječavanju i liječenju bolesti. Međutim, značajne količine tih farmaceutika završavaju u okolišu putem otpadnih voda iz industrija ili metabolita nakon primjene te se smatraju „novim onečišćivalima“. Zaštita voda, uz kontrolu i smanjenje emisija, podrazumijeva razvoj i primjenu učinkovitih tehnologija obrade voda. Tehnologije temeljene na naprednim oksidacijskim...
Uklanjanje farmaceutika membranskim bioreaktorima
Uklanjanje farmaceutika membranskim bioreaktorima
Jelena Šetinc
Farmaceutici u ulozi "novih onečišćivala", njihova pojava i mehanizmi transporta u okolišu, razvoj analitičkih i separacijskih metoda za otkrivanje, praćenje i nadzor, ekotoksikološki učinci na žive organizme i ekosustave i tehnologije obrade otpadnih voda, pitke vode i krutog, prvenstveno medicinskog, otpada s ciljem sprječavanja njihovog dospijevanja u prirodne recipijente (vodne sustave, zrak i tlo), a posljedično i u žive sustave, tema su brojnih znanstvenih publikacija...
Uklanjanje farmaceutskih mikroonečišćivala
Uklanjanje farmaceutskih mikroonečišćivala
Josipa Dželalija
Problem onečišćenja vode sve je veći, uslijed globalnog industrijskog razvoja i povećanja stanovništva čime očuvanje ograničenih resursa pitke vode postaje jednim od glavnih zadataka čovječanstva. Znatan problem u očuvanju vodenih resursa i općenito ravnoteže ekosustava predstavljaju nova onečišćivala, prirodni i sintetski spojevi s razmjerno nepoznatim interakcijama u ekosustavima, koji se ne uspijevaju dostatno ukloniti konvencionalnim metodama obrade otpadnih voda. U nova...
Uklanjanje insekticida/pesticida iz otpadnih voda primjenom heterogene fotokatalize
Uklanjanje insekticida/pesticida iz otpadnih voda primjenom heterogene fotokatalize
Juraj Tonković
Porast svjetske populacije i potreba za proizvodnjom sve većih količina hrane uzrokuju prekomjernu i neodgovornu primjenu herbicida, koji putem ispiranja tla dospijevaju u površinske i podzemne vode. Herbicidi su postojani spojevi koji se teško razgrađuju u okolišu, što dovodi do nepoželjne bioakumulacije koja štetno djeluje na sve žive organizme, uključujući i čovjeka. Strogim zakonskim regulativama i propisima nastoje se smanjiti koncentracije ovakvih štetnih spojeva u...
Uklanjanje iona iz vodene otopine metodom kapacitivne deionizacije
Uklanjanje iona iz vodene otopine metodom kapacitivne deionizacije
Tihana Bošnjak
Cilj ovog rada je bio ukloniti ione iz vodene otopine NaCl metodom kapacitivne deionizacije pri čemu je korišten elektrokemijski protočni reaktor. Prilikom odabira materijala za izradu elektroda ispitana su svojstva grafitne elektrode i grafitne elektrode s premazom od aktivnog ugljika. Ispitivanje je provedeno metodom cikličke voltametrije pri čemu je korišten dvoelektrodni ili troelektrodnom sustav. U slučaju kad je tijekom polarizacije korištena grafitna elektroda s premazom...
Uklanjanje memantina iz vode uz pomoć TiO2-SnS2 nanokompozitnih fotokatalizatora
Uklanjanje memantina iz vode uz pomoć TiO2-SnS2 nanokompozitnih fotokatalizatora
Dora Crmarić
Rast populacije i globalni razvoj rezultiraju sve većim onečišćenjem vodnog okoliša. Veliku opasnost predstavljaju farmaceutska mikroonečišćivala koja su detektirana u otpadnim i pitkim vodama. Među njima potencijalno pripada i memantin, lijek za ublažavanje simptoma Alzheimerove i Parkinsonove bolesti. Memantin iz ljudskog organizma dospijeva u okoliš gotovo nepromijenjen. Veoma je postojan u okolišu i ne podliježe fotolizi izazvanoj direktnim Sunčevim zračenjem. Teško ga je...
Uklanjanje mikroonečišćivala iz vode primjenom ferata (VI)
Uklanjanje mikroonečišćivala iz vode primjenom ferata (VI)
Žarko Šaravanja
Farmaceutici su tvari koje se koriste zbog svoje specifične biološke aktivnosti, a zbog potencijalne toksičnosti te bioakumulacije u okolišu i organizmima mogu predstavljati opasnost za živi svijet. Konvencionalni sustavi za obradu otpadnih voda nisu se pokazali kao dovoljno učinkoviti za uklanjanje takvih onečišćivala. Jedna od mogućih metoda za rješenje tog problema upravo kemijska oksidacija primjenom ferata (VI). Prednost njihove upotrebe odnosi se na činjenicu da se...
Uklanjanje neonikotinoida iz otpadnih voda primjenom heterogene fotokatalize
Uklanjanje neonikotinoida iz otpadnih voda primjenom heterogene fotokatalize
Katarina Licht
S povećanjem proizvodnje i primjene pesticida, u zadnje vrijeme raste i zabrinutost o njihovim potencijalnim štetnim utjecajima na ekosustav u cjelini. Otpadne vode, u kojima se nerijetko mogu pronaći pesticidi, pročišćavaju se brojnim metodama. Kao alternativa klasičnim postupcima nameću se napredni oksidacijski procesi. Jedan od tih procesa jest i heterogena fotokataliza. Cilj ovog rada je istražiti fotokatalitičku razgradnju neonikotinoida u vodenoj otopini. Kao modelna...

Pages