Pages

Uklanjanje neonikotinoidnih insekticida iz otpadnih voda
Uklanjanje neonikotinoidnih insekticida iz otpadnih voda
Ivana Tepeš
Fotokataliza, a posebno heterogena kataliza u novije vrijeme privlači sve veći interes znanstvenika i stručnjaka koji se bave obradom otpadnih voda i onečišćenog zraka. Zbog brzog industrijskog razvitka i sve veće koncentracije onečišćenja u okolišu raste potreba za razvojem procesa za razgradnju i mineralizaciju organskih onečišćivala u otpadnim vodama i zraku. Iznimno važno područje primjene fotokatalize odnosi se na uklanjanje onečišćujućih tvari iz vode....
Uklanjanje pesticida s NF membranama iz  demineralizirane vode
Uklanjanje pesticida s NF membranama iz demineralizirane vode
Klara Karadakić
U današnje vrijeme velik dio kemijske industrije usredotočen je na proizvodnju pesticida u svrhu omogućavanja poljoprivredi, i drugim sličnim djelatnostima, da zadovolji potrebe velike populacije ljudi na Zemlji. Uz taj proces proizvodnje veže se i problem zbrinjavanja produkata koji nastaju djelovanjem navedenih pesticida u okolišu kao i problem zagađenja koji uzrokuju. Zagađenje uzrokovano pesticidima podrazumijeva onečišćenje prirodnih voda i tla stoga se u svrhu zaštite i...
Uklanjanje pesticida s NF membranama iz modelnih voda
Uklanjanje pesticida s NF membranama iz modelnih voda
Matea Šibalić
Pesticidi imaju važnu ulogu u zaštiti bilja od različitih nametnika i bolesti. Nažalost, štetočine vrlo brzo stvaraju otpornost na iste, što dovodi do upotrebe sve otrovnijih pesticida, a time i većeg onečišćenja okoliša, posebice vode. S obzirom na kruženje tvari u prirodi i sudionike hranidbenog lanca, pesticidi predstavljaju veliku opasnost posebice za čovjeka, ali i ostatak biljnog i životinjskog svijeta. Iz tog razloga važno je ukloniti ih iz okoliša, a među...
Uljni nanofluidi s kemijski modificiranim ugljikovim nanocijevima
Uljni nanofluidi s kemijski modificiranim ugljikovim nanocijevima
Damjan Gracin
Cilj ovog rada je priprava i karakterizacija uljnih nanofluida s oksidiranim i neoksidiranim ugljikovim nanocijevima. Pratila se stabilnost nanofluida kroz određeni vremenski period te odredila toplinska vodljivost i reološka svojstva nanofluida. U tu svrhu pripremljene su suspenzije višestjenčanih ugljikovih nanocijevi (MWCNT) u sintetskom polialfaolefinskom (PAO) baznom ulju uz dodatak polimernih površinski aktivnih tvari (PAT). U prvoj fazi pripreme koristile su se neoksidirane...
Uloga 1,2,3-triazola kao heteroaromatske gradivne jedinice u koordiniranju na metalne ione
Uloga 1,2,3-triazola kao heteroaromatske gradivne jedinice u koordiniranju na metalne ione
Emina Džanić
1,4-disupstituirani 1,2,3-triazoli sintetiziraju se bakrom kataliziranom azid alkin cikloadicijom (CuAAC, eng. copper catalysed azide alkine cycloaddition), koja je ujedno i najzastupljenija click reakcija. 1,2,3-triazoli se zbog mogućnosti koordiniranja metalnih iona na svoje heteroatome uspješno primjenjuju u dizajnu i razvoju kemijskih senzora za metalne ione. U ovom je radu prikazan pregled triazolnih fluorescentnih senzora za određivanje Zn(II), Al(III), Fe(III), Hg(II) i Cu(II) iona...
Uloga kitozana u regeneraciji tkiva
Uloga kitozana u regeneraciji tkiva
Lucija Štefan
Inženjerstvo tkiva je obećavajuća alternativa konvencionalnim metodama u medicini. U sklopu tog interdisciplinarnog polja, nastoje se naći biomaterijali kompatibilni s tkivom kojeg će zamijeniti i popraviti. Kitozan je često korišten materijal povoljnih svojstava koji se lako oblikuje u različite oblike ili modificira proteinima kao što je fibronektin, sekvencama poput RGD ili umreživanjem s drugim polimerima. Cilj ovog rada bio je dati kratki pregled svojstava kitozana, njegove...
Uloga skladišta prirodnog plina u plinskom sustavu
Uloga skladišta prirodnog plina u plinskom sustavu
Aleksandra Putnik
U radu se govori o ulozi skladišta prirodnog plina u plinskom sustavu, a glavna uloga skladišta prirodnog plina jest mogućnost iskorištavanja prirodnog plina iz skladišta kada imamo veliku potražnju plina. Opisane su karakteristike prirodnog plina, transportnog sustava i oblici podzemnih skladišta plina. U sigurnosti opskrbe prirodnim plinom veliku ulogu imaju transportni sustav i s njime povezana skladišta prirodnog plina. Navedeni su važni projekti, kako za europske zemlje, tako i...
Uloga testa biorazgradnje u  upravljanju otpadnim vodama
Uloga testa biorazgradnje u upravljanju otpadnim vodama
Wanda Plačko
Tvari prisutne u otpadnoj vodi iz farmaceutske industrije mogu potencijalno biti štetne za okoliš. Biološka obrada otpadnih voda jedan je od najčešćih postupaka koji se koriste u obradi otpadnih voda. Kako bi se ocijenilo je li otpadna voda pogodna za biološku obradu, provode se testovi biorazgradnje. U ovom radu proveo se Zahn-Wellensov test biorazgradnje na dvije otpadne vode iz farmaceutske industrije (OV1 i OV2) te na otpadnoj vodi iz farmaceutske industrije nakon obrade s...
Ultrazvučna ekstrakcija farmaceutika iz aktivnog mulja
Ultrazvučna ekstrakcija farmaceutika iz aktivnog mulja
Tajana Horvat
Farmaceutici su kemijske tvari koje se koriste pri liječenju i sprječavanju bolesti kod ljudi i životinja. Nazivaju se "novim onečišćivačima" jer još uvijek ne postoje propisane zakonske doze ispuštanja obrađenih otpadnih voda u okoliš te su još uvijek nedovoljno istraženi. Ipak, danas je postignuta viša svijest o mogućim negativnim utjecajima farmaceutika na cjelokupni živi svijet te je stoga i sve više istraživanja znanstvenika usmjereno na otkrivanje njihova ponašanja u...
Ultrazvučna ekstrakcija pesticida iz uzorka čaja
Ultrazvučna ekstrakcija pesticida iz uzorka čaja
Iva Šimić
U ovom diplomskom radu prikazan je postupak optimizacije ultrazvučne ekstrakcije jedanaest pesticida (klorprofam, propizamid, vinklozolin, metolaklor, profenofos, p, p'-DDE, etion, tetradifon, permetrin, δ-lindan te pirimifos etil) međusobno različitih fizikalno–kemijskih svojstava iz čaja pri čemu su dobiveni ekstrakti snimani na plinskom kromatografu vezanom na spektrometar masa. Optimirana metoda je validirana, a dobivene visoke vrijednosti R^2 potvrda su linearnosti ove metode....
Umjetna inteligencija u zaštiti okoliša
Umjetna inteligencija u zaštiti okoliša
Emerik Leaković
Cilj ovoga rada je prikazati opću sliku umjetne inteligencije i objasniti osnovne principe funkcioniranja njenih razvijenijih grana, poput umjetnih neuronskih mreža, evolucijskih algoritama, ekspertnih sustava, računalnog vida i neizrazite logike. Jednostavnim primjerima dan je uvid u funkcioniranje iznimno širokog područja umjetne inteligencije, te je obrazložena potreba za daljnjim istraživanjem i inovacijama na dobrobit cjelokupnog društva. Zaštita okoliša postaje sve značajni...
Unutarnja katodna zaštita u naftnoj industriji
Unutarnja katodna zaštita u naftnoj industriji
Filip Raguž
Cilj ovoga rada bio je utvrditi učinkovitost provođenja unutarnje katodne zaštite čeličnih separatora slojne vode s vanjskim izvorom struje u odnosu na češće primjenjivane inhibitore korozije. Stjenke čeličnih separatora slojne vode oponašale su dvije pločice od ugljičnog željeza uronjene u realni uzorak slojne vode. Jedna od njih bila je katodno zaštićena, a druga nije. Eksperiment se provodio 40 dana bez prekida pri temperaturi od oko 55 °C i uz miješanje otopine. Brzina...

Pages