Pages

Izolacija NADH oksidaze iz Lactobacillus sanfranciscencis
Izolacija NADH oksidaze iz Lactobacillus sanfranciscencis
Elena Josić
Oksidaze koje ovise o prisustvu nikotinamid koenzima su od sve većeg interesa prilikom pripreme kiralnih molekula, bilo redukcijom prokiralnih prekursora ili iz oksidativne racemične smjese. Regeneracija oksidiranog i reduciranog oblika nikotinamid kofaktora je od iznimne važnosti jer je upotreba kofaktora u stehiometrijskim količinama izrazito skupa, a nemoguće ga je sintetizirati ili zamijeniti nekim jeftinijim produktom. U ovom radu opisane su metode regeneracije koenzima. Iako svi...
Izolacija tankih poliamidnih filmova s kompozitnih reverzno osmotskih membrana i njihova karakterizacija
Izolacija tankih poliamidnih filmova s kompozitnih reverzno osmotskih membrana i njihova karakterizacija
Barbara Žuteg
Poliamidne kompozitne membrane su industrijski najprimjenljiviji tip reverzno osmotskih (RO) i nanofiltracijskih (NF) membrana. Mogućnost nezavisnog utjecaja na karakteristike potpornog sloja i tankog filma dopušta optimizaciju cjelokupne strukture kompozitne membrane, te njezinih karakteristika: propusnosti, selektivnosti i stabilnosti. Kao rezultat, kompozitne RO i NF membrane se obično primjenjuju u pročišćavanju vode kao što su dobivanje pitke vode desalinacijom bočate i morske...
Izrada i baždarenje aprature za određivanje modula elastičnosti materijala
Izrada i baždarenje aprature za određivanje modula elastičnosti materijala
Ivan Bratanović
Cilj ovog rada je razvoj aparature za mjerenje Youngovog modula elastičnosti i modula smicanja homogenih izotropnih materijala na osnovi izmjerene vlastite frekvencije titranja. Eksperimentalni dio rada pokazao je da postupak prema ASTM normi C1259 omogućuje vrlo jednostavno određivanje Youngovog modula elastičnosti, dok je određivanje modula smicanja puno zahtjevnije. Kao senzor titraja uporabljen je fotooptički element TCST1230 uz osciloskop Tiepie HS3, te je titranje uzorka...
Izrada i baždarenje aprature za određivanje toplinskih svojstava materijala
Izrada i baždarenje aprature za određivanje toplinskih svojstava materijala
Šejla Zukić
Ispitivanje toplinskih svojstava materijala često se provodi metodama koje su dugotrajne i većinom nepristupačne. Cilj ovog rada je bio osmisliti aparaturu pomoću koje će se na jednostavan način utvrditi neko toplinsko svojstvo materijala. Osnovna aparatura korištena u eksperimentu nadograđena je verzija aparature koja je korištena u prethodnim istraživanjima na Zavodu za anorgansku tehnologiju i nemetale, odnosno korišten je još jedan Peltierov element. Rezultati mjerenja su...
Izrada i baždarenje mjernog pretvornika sile
Izrada i baždarenje mjernog pretvornika sile
Nikola Rimac
U ovom radu dokazana je teoretska ovisnost ulaznih i izlaznih veličina, te je konstruiran i umjeren mjerni pretvornik sile u uređaju za mjerenje mase tijela preko frekvencije napete žice. Teoretski su obrazložene karakteristike mjerenja, značajke mjernog pretvornika, te općenito potreba za istim. Istaknute su poteškoće tijekom izrade i umjeravanja, te su dane smjernice za daljnja istraživanja. U eksperimentalnom dijelu ovoga rada konstruirana je i umjerena frekvencijska vaga....
Izrada i karakterizacija superkondenzatora s grafenom kao aktivnim materijalom
Izrada i karakterizacija superkondenzatora s grafenom kao aktivnim materijalom
Nataša Stankir
U ovom radu cilj je bio ispitati svojstva grafena i mogućnost upotrebe grafena kao aktivnog materijala u superkondenzatoru. U prvom koraku ovog rada provedena je redukcija grafen oksida (GO) u grafen (rGO) s NaBH4 kod pH=8 i pri 80°C. Dobiveni rGO je nanesen na elektrodu od staklastog ugljika (Elektroda11 i Elektroda12) te su ispitana kapacitivna svojstva ovako priređenih elektroda metodom cikličke voltametrije u otopini 0,5 mol dm-3 Na2SO4. Dobiven kapacitet za Elektrodu11 iznosi 17,56...
Izvori i svojstva NOx spojeva
Izvori i svojstva NOx spojeva
Viktoria Babić
U radu je napravljen pregled spojeva dušika s kisikom, navedene su njihove strukture te njihova kemijska i fizikalna svojstva. Navedeni su glavni izvori spojeva te mehanizmi njihovog nastajanja pri procesima izgaranja. Naveden je njihov utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi.
Kapacitivna svojstva grafena dobivenog upotrebom ekološki prihvatljivih reducensa
Kapacitivna svojstva grafena dobivenog upotrebom ekološki prihvatljivih reducensa
Matea Vrdoljak
Svrha ovog rada bila je pripraviti grafen (rGO) iz grafenova oksida (GO) uporabom ekološki prihvatljivog reducensa te ispitati kapacitivna svojstva dobivenog produkta. Tijekom provedbe redukcije cilj je postići što veći stupanj redukcije te pronaći uvjete u kojima neće biti izražena aglomeracija produkta. Određivanje kapacitivnih svojstava dobivenog produkta može dati uvid u uspješnost provedbe samog procesa. Redukcija GO proveden je kemijskim putem kod pH=7 i pH= 10 pri 80˚C...
Karakterizacija cinkova alumotitanata
Karakterizacija cinkova alumotitanata
Maja Lovrić
Sumporovodik jedan je od čestih zagađivača iz ispušnih plinova u postrojenjima kojeg je potrebno ukloniti prije ispuštanja u okolinu. Procesi desulfurizacije odnosno uklanjanja sumporovih spojeva iz ispušnih plinova provode se zbog usklađenosti s ekološkim zahtjevima, ali i zbog sprječavanja korozije i abrazije turbina i druge procesne opreme. Ovisno o kemijskom spoju koji je potrebno ukloniti, odabire se odgovarajući sorbens, a najčešće su korišteni metalni oksidi. U ovom su...
Karakterizacija izolacijskog papira starenog u sintetskom izolacijskom ulju
Karakterizacija izolacijskog papira starenog u sintetskom izolacijskom ulju
Irma Kremer
Kontinuirano praćenje svojstava izolacije transformatora, koja zbog različitih utjecaja stari, vrlo je važno kako bi se osigurala pouzdana opskrba električnom energijom koja je neophodna u industriji i svakodnevnom životu. Provođenjem laboratorijskih eksperimenata starenja izolacijskih materijala i analizom njihovih fizikalno–kemijskih svojstava omogućuje se procjena preostalog vijeka trajanja transformatora i trenutnog stanja njegove izolacije. Bitno je pratiti i održavati...
Karakterizacija nepokretnih faza u kromatografiji reverznih faza ultravisoke djelotvornosti
Karakterizacija nepokretnih faza u kromatografiji reverznih faza ultravisoke djelotvornosti
Tea Škrinjar
Tema diplomskog rada sastojala se od proučavanja eksces adsorpcijskih izotermi organskih otapala acetonitrila i metanola iz vode, Korišteno je pet komercijalno dostupnih kemijski vezanih stacionarnih faza tj. pet kromatografskih kolona (Kinetex™ kolone, Phenyl-Hexyl, Biphenyl, C18, XB C18 i PFP tvrtke Phenomenex®). Te kolone karakteriziraju različite funkcionalne skupine. Eksces adsorpcijske izoterme mjerene su metodom malih poremećaja pod UPLC uvjetima. Dobivene izoterme pružaju...
Karakterizacija otpadnog mulja nastalog biološkom obradom farmaceutskih otpadnih voda
Karakterizacija otpadnog mulja nastalog biološkom obradom farmaceutskih otpadnih voda
Igor Jajčinović
Nastanak sve većih količina otpadnog mulja posljedica je izgradnje postrojenja za biološku obradu otpadnih voda. Svrha obrade mulja je smanjenje njegove količine i troškova zbrinjavanja. Anaerobnom digestijom se stabilizira otpadni mulj i proizvodi bioplin, obnovljivi izvor energije. U ovom radu je provedena karakterizacija otpadnog mulja nastalog aerobnom obradom farmaceutskih otpadnih voda. Kako bi se odredio potencijal dobivanja bioplina, provedeni su BMP testovi u omjerima...

Pages