Pages

Ekstrakcija polifenolnih spojeva iz kožice grožđa raspršenjem matice uzorka kroz čvrstu fazu
Ekstrakcija polifenolnih spojeva iz kožice grožđa raspršenjem matice uzorka kroz čvrstu fazu
Barbara Prišlin
Polifenoli predstavljaju skupinu spojeva biljnog podrijetla, čiju strukturu čini jedan ili više aromatskih prstena s jednom ili više hidroksilnih skupina. Uobičajena su sastavnica ljudske prehrane te se u različitim količinama nalaze u voću, povrću, vinu, voćnim sokovima, čaju i kavi. Polifenoli se u crnom grožđu nalaze u kožici, sjemenki i mesu. Sastav i količina pojedinih polifenola ovisi o sorti grožđa, klimatskim uvjetima, postupcima uzgoja vinove loze. Cilj ovog rada je...
Ekstrakcija polisiloksanskih gelova - utjecaj vrste otapala
Ekstrakcija polisiloksanskih gelova - utjecaj vrste otapala
Marija Fucak
Polisiloksani su polimeri koji sadrže [SiRR'O] ponavljajuće jedinice. Najčešće su proučavani članovi siloksanske skupine spojeva i daleko su najznačajniji s obzirom na komercijalnu primjenu. Cilj ovog rada je provedbom ekstrakcije istražiti i odrediti utjecaj vrste otapala koje se nalazi u gelu na stabilnost polisiloksanskog gela. Istraživani su PDMS-TAEA gelovi priređeni reakcijom poli(dimetil-siloksan) diglicidil etera (PDMS-DGE) s tris(2-aminoetil)aminom (TAEA), bez i s...
Ekstrakcija teških metala iz otpadnih životinjskih masti
Ekstrakcija teških metala iz otpadnih životinjskih masti
Pamela Posavec
Rastuća svijest o klimatskim promjenama potakla je znanstvenike na razvoj obnovljivih energetskih izvora kako bi zaštitili Zemlju, nas i buduće naraštaje života. Jedan od glavnih problema opasnih klimatskih promjena su staklenički plinovi nastali kao posljedica sve većeg broja prijevoznih sredstava. Emisija stakleničkih plinova po kilometru putovanja osobnim vozilom u porastu je za 13% u posljednjem desetljeću. Rješenje za izgaranje dizela i benzina u prijevoznim sredstvima je...
Ekstrakcija ulja iz biljaka
Ekstrakcija ulja iz biljaka
Marija Rimac
Proces ekstrakcije se često koristi u kemijskoj i farmaceutskoj, a nešto rjeđe u prehrambenoj industriji. U ovom radu je opisano dobivanje ulja iz sjemena oraha, lješnjaka, badema i suncokreta, i to sirovina domaćeg i industrijskog porijekla. Proces se odvijao pomoću Soxhletovog ekstraktora, koristeći organska otapala n-heksan i n-heptan. Iako je prinos na ulju prilikom ekstrakcije otapalom veći nego kod drugih postupaka dobivanja ulja, kao što su centrifugiranje i prešanje, ona se...
Ekstrudiranje taljenjem kao metoda povećanja topljivosti djelatne tvari
Ekstrudiranje taljenjem kao metoda povećanja topljivosti djelatne tvari
Marina Štokić
Glavni izazov u formuliranju farmaceutskih oralnih oblika leži u slaboj bioraspoloživosti lijeka koja se najčešće pripisuje njegovoj slaboj topljivosti. Odabir metode poboljšanja topljivosti ovisi o svojstvima lijeka, mjestu apsorpcije i potrebnim karakteristikama dozirnog oblika. Zadatak ovog rada je povećanje topljivosti djelatne tvari, celekoksiba, metodom ekstrudiranja taljenjem. U eksperimentu su za dobivanje ekstrudata korišteni Soluplus, poli(etilen-glikol) (PEG) te celekoksib...
Elektrodijaliza - pregled stanja
Elektrodijaliza - pregled stanja
Miroslav Štos
Otpadne vode predstavljaju velik problem za okoliš jer svojim odlaganjem na njega uvelike utječu. Zato je često potrebno ukloniti određene kontaminante iz vode kako bi se ona mogla ispustiti iz sustava, ali i ponovno koristiti kao tehnološka voda ili čak kao voda za piće, ovisno o početnoj sirovini. U ovom radu opisan je jedan od načina uklanjanja tih kontaminanata, membranska operacija elektrodijaliza. Kako bi se dobila šira slika o važnosti te metode separacije, opisane su...
Elektrokatalitička oksidacija fenolnih kiselina na površini elektrode od grafitne paste modificirane TiO2 nanočesticama
Elektrokatalitička oksidacija fenolnih kiselina na površini elektrode od grafitne paste modificirane TiO2 nanočesticama
Tena Gvozdanović
Cilj ovog rada bio je utvrditi utjecaj umješavanja TiO2 nanočestica u elektrodu od grafitne paste na cikličke voltamograme fenolnih kiselina, odnosno njihovih derivata topivih i netopivih u vodi. Također cilj je bio osmisliti strategiju primjene nanočesticama modificirane elektrode u svrhu istraživanja antioksidativnog djelovanja fenolnih kiselina usporedbom sa antioksidativnim standardima. Kao vodotopivi antioksidativni standardi odabrane su mokraćna i askorbinska kiselina te je...
Elektrokemijska depozicija NiOOH/Nafion kompozitnih elektroda
Elektrokemijska depozicija NiOOH/Nafion kompozitnih elektroda
Mia Plenča
U ovom radu provedena je elektrokemijska anodna depozicija Ni(III) oksida na zlatnu elektrodu s i bez prisustva Nafion membrane. Depozicija je provedena potenciostaskom metodom na dva različita potencijala, E1=1,1 V i E2 = 1,2 V. Dobivene elektrode testirane su metodom cikličke voltametrije u 0,1 M otopini KOH kroz vremenski interval od jednog sata. Rezultati pokazuju da prisustvo Nafiona ima značajan utjecaj na elektrokemijska svojstva dobivenih slojeva. Razlike se očituju u...
Elektrokemijska detekcija antioksidansa na elektrodi od grafitne paste s nanočesticama titan dioksida
Elektrokemijska detekcija antioksidansa na elektrodi od grafitne paste s nanočesticama titan dioksida
Ema Antonia Gospić
U ovom radu istražen je utjecaj modifikacije elektrode od grafitne paste nanočesticama titan dioksida u svrhu poboljšanja osjetljivosti i selektivnosti elektrode. Grafitna pasta modificirana je sa 15 odnosno 30% nanočestica TiO2, ali s obzirom da u preliminarnim istraživanjima povećanje udjela nanočestica nije dovelo do poboljšanja signala, daljnja istraživanja nastavljena su na elektrodi s 15% TiO2. Odziv modificirane elektrode ispitan je cikličkom voltametrijom u otopinama šest...
Elektrokemijska karakterizacija tankih fotokatalitičkih filmova
Elektrokemijska karakterizacija tankih fotokatalitičkih filmova
Nicole Mesaroš
Cilj ovog rada bio je elektrokemijski okarakterizirati metalne okside koji se koriste u procesu fotokatalize. Provedeno je ispitivanje nanokompozita TiO2/SnS2 u otopini NaCl, s dodatkom i bez dodatka diklofenaka (DCF) te u otopini Na2SO4, s dodatkom i bez dodatka DCF. Osim toga, provedeno je ispitivanje elektrokemijski formiranog TiO2, koji je dobiven metodom kronoamperometrije na način da je titanska elektroda polarizirana tijekom 120 s na potencijalu od 1 V. Nanokompozitni...
Elektrokemijsko određivanje pK vrijednosti molekula stabilizatora adsorbiranih na površini nanočestica srebra
Elektrokemijsko određivanje pK vrijednosti molekula stabilizatora adsorbiranih na površini nanočestica srebra
Vanja Rukavina
Predmet ovog rada bila je sinteza nanočestica srebra te njihova stabilizacija u otopini. Kao molekule stabilizatori homogene suspenzije korištena su dva polimera: poli(akrilna kiselina) (PAA) i poli(metakrilna kiselina) (PMA). Dobivene nanočestice su zatim taložene slabim organskim kiselinama: limunskom, octenom, jantarnom i askorbinskom kiselinom. Dobiveni praškasti produkt korišten je kao baza za pripravu vodljive tinte. Utjecaj taložnog sredstva na stabilnost dobivene formulacije,...
Elektrokemijsko uklanjanje iona metala upotrebom protočne ćelije
Elektrokemijsko uklanjanje iona metala upotrebom protočne ćelije
Ivana Sever
Svrha ovog rada bila je ukloniti bakar iz modelne otopine bakrovih iona elektrokemijskim putem pri čemu je korišten protočni reaktor sa pločastim elektrodama. Elektrodni materijali je odabran na način da su provedena ispitivanja metodama cikličke voltametrije, kronoamperometrije, kronopotenciometrije te rotirajuće disk elektrode uz korištenje troelektrodnog sustava. Nakon ispitivanja kao najbolji katodni materijal se pokazala platina, zlato, olovo i čelik. S obzirom na visoku cijenu...

Pages