Pages

Utjecaj kemijske obrade drvene vune na zapaljivost cementnog kompozita
Utjecaj kemijske obrade drvene vune na zapaljivost cementnog kompozita
Nikolina Leona Serdarević
U ovom radu ispitivana je hidratacija portland-cementa uz dodatak aluminijeva hidroksida i vodenog ekstrakta drvene vune. U tu svrhu upotrijebljen je aluminijev hidroksid kao usporivač gorenja, drvena vuna dobivena od crnogoričnog drveća te komercijalni portland-cement. Za ispitivanja na cementnom kompozitu korišten je drvolit®. Metode koje su pritom primijenjene su: kalorimetrija za mjerenje topline hidratacije prilikom vezanja cementa, ispitivanje gorenja za određivanje topline...
Utjecaj kemijske obrade drvene vune na zapaljivost drvo-cementnog kompozita
Utjecaj kemijske obrade drvene vune na zapaljivost drvo-cementnog kompozita
Ivan Bratanović
U ovom radu ispitana su toplinska svojstva pripravljenog drvo-cementnog kompozita. Za izradu ispitnih uzoraka korištena je drvena vuna dobivena od crnogoričnog drveća te komercijalni portland cement, CEM II. Drvena vuna korištena za ispitivanje dobre je kvalitete i mehanička svojstva uzorka su zadovoljavajuća pri svakom ispitanom omjeru drvena vuna/cement. Povećanjem udjela cementa u uzorku bolja je prekrivenost drvene vune cementom, a toplinska svojstva se relativno manje mijenjaju....
Utjecaj kemijske obrade drvene vune na zapaljivost drvo-cementnog kompozita
Utjecaj kemijske obrade drvene vune na zapaljivost drvo-cementnog kompozita
Valentina Dragčević
Drvo i cement materijali su koji prednjače svojom upotrebom kao građevinski materijali. Oba materijala poznata su od davnina. Spoje li se ta dva materijala u kompozit, dobiva se novi materijal, manje mase zbog relativno niske gustoće, ali jako dobrih mehaničkih i izolacijskih svojstava. Drvo je materijal visoke kalorijske vrijednosti, ali i s velikim potencijalom zapaljivosti, gorenja i stvaranja požara. Kako bi se i dalje mogao primjenjivati kao građevni materijal, potrebno ga je...
Utjecaj kemijske regeneracije TiO2/FeZSM5 na učinkovitost fotokatalitičke razgradnje diklofenaka u vodi pod simuliranim sunčevim zračenjem
Utjecaj kemijske regeneracije TiO2/FeZSM5 na učinkovitost fotokatalitičke razgradnje diklofenaka u vodi pod simuliranim sunčevim zračenjem
Dominik Kosir
Porast broja stanovnika, razvoj industrije, te cjelokupni tehnološki napredak ostavili su jak utjecaj na okoliš. Broj onečišćujućih tvari koji se svakodnevno ispuštaju u okoliš, između ostalog i farmaceutika, raste sve više i više, te je potrebno pronaći metode kojima se te tvari iz okoliša mogu i ukloniti. Napredni oksidacijski procesi su se pokazali kao dobra metoda za uklanjanje farmaceutika iz okoliša, a karakterizira ih nastajanje jako reaktivnih i...
Utjecaj kemijske regeneracije fotokatalizatora na učinkovitost razgradnje diklofenaka u vodi UV-A/TiO2 procesom
Utjecaj kemijske regeneracije fotokatalizatora na učinkovitost razgradnje diklofenaka u vodi UV-A/TiO2 procesom
Kristina Havidić
Farmaceutici imaju pozitivan učinak na ljude i životinje, ali problemi mogu nastati njihovim dospijećem u okoliš. Jedan od najčešće detektiranih farmaceutika u vodenim sustavima je diklofenak. Glavni put njegova dospijevanja u okoliš su efluenti uređaja za obradu komunalnih otpadnih voda, zbog nemogućnosti uklanjanja tog tipa onečišćivala konvencionalnim postupcima obrade. Za uklanjanje diklofenaka i njemu sličnih spojeva iz vode učinkovitima su se pokazali napredni...
Utjecaj koncentracije titanijevog dioksida na svojstva poliakrilatnih sustava
Utjecaj koncentracije titanijevog dioksida na svojstva poliakrilatnih sustava
Petra Ačkar
Poliakrilati su zbog svoje široke primjenjivosti postali vrlo rasprostranjeni materijali u zadnja dva stoljeća. Obogaćivanjem materijala nanopunilima, pri čemu je bitno obratiti pozornost na dobru dispergiranost punila unutar matrice i njihovu kompatibilnost, mogu se kreirati svojstva materijala te dobiti nanokompoziti željenih primjenskih svojstava. Titanijev (IV) oksid je široko primjenjivo, stabilno i netoksično anorgansko nanopunilo koje se odlikuje brojnim korisnim svojstvima. U...
Utjecaj litijevog karbonata na Portland cement
Utjecaj litijevog karbonata na Portland cement
Viktorija Vučko
Brzi razvoj graditeljstva i građevnih materijala zbog ubrzanog suvremenog načina života iziskuje razvoj novih tehnologija i spoznaja te potražnju novih materijala. Zbog sve većih zahtjeva i potražnje o ciljanoj namjeni cementa koriste se različiti aditivi koji modificiraju različita svojstva svježeg i očvrsnutog betona. U ovom radu istraživan je utjecaj litijeva karbonata, Li2CO3, na hidrataciju Portland cementa (PC) određivanjem čvrstoće na tlak i topline hidratacije....
Utjecaj magnetskog polja na adsorpciju olova iz otpadnih voda
Utjecaj magnetskog polja na adsorpciju olova iz otpadnih voda
Marko Rukavina
Cilj ovog rada bila je usporedba utjecaja magnetskog polja na učinkovitost adsorpcije Pb2+ i separacije na različitim kompozitima Fe3O4, objašnjenje adsorpcije te ključnih pojmova vezanih za olovo i magnetizam.
Utjecaj magnetskog polja na modul elastičnosti nekih krutina
Utjecaj magnetskog polja na modul elastičnosti nekih krutina
Dario Tomić
Različiti materijali ponašaju se na različite načine, kada se na njih djeluje nekim vanjskim magnetskim poljem. Kod paramagnetika, dijamagnetika i feromagnetika dolazi do magnetizacije, koja nije kod svih jednaka. Do najsnažnije magnetizacije dolazi kod feromagneta jer je kod njih prisutna pojava spontane magnetizacije, odnosno materijal posjeduje magnetizaciju i prije nego što se podvrgne magnetskom polju. Magnetski momenti spontano se raspodjele u različite regije koje se nazivaju...
Utjecaj magnetskog polja na površinsku napetost nekih tekućina
Utjecaj magnetskog polja na površinsku napetost nekih tekućina
Lucija Kisić
Površinska napetost je fizikalna veličina koja opisuje svojstvo površine tekućine zbog kojega se ploština (površina) slobodne površine tekućine smanjuje. Uzrok je površinske napetosti asimetrični raspored među molekularnih sila na granici faza. Kako bi vidjeli kako magnetsko polje utječe na površinsku napetost zadanih tekućina, radi se niz mjerenja, da bi se rezultati mogli usporediti. U istraživanju smo koristili dvije polarne tekućine, redestiliranu vodu i formamid i jednu...
Utjecaj matrice na kinetiku fotokatalitičke razgradnje farmaceutika pod simuliranim Sunčevim zračenjem
Utjecaj matrice na kinetiku fotokatalitičke razgradnje farmaceutika pod simuliranim Sunčevim zračenjem
Lucija Štajduhar
Posljednjih desetljeća pojava mikroonečišćivala u površinskim i otpadnim vodama te u vodovodnoj vodi postaju sve veći problem. Farmaceutska mikroonečišćivala su spojevi prisutni u mikrogramskim ili nanogramskim koncentracijama u vodama. Zbog svoje sve veće uporabe kontinuirano se unose u okoliš što dovodi do štetnih učinaka na ljude i vodene organizme. Konvencionalne metode obrade otpadnih voda pokazale su se nedovoljno učinkovite za njihovo uklanjanje. Heterogena fotokataliza...
Utjecaj matrice vode na mineralizaciju salicilne kiseline ozonacijom
Utjecaj matrice vode na mineralizaciju salicilne kiseline ozonacijom
Barbara Kalebić
Porast količine farmaceutika u okolišu posljedica je naglog razvoja u medicini i farmaciji te njihove intenzivnije primjene. Okolišni vodeni sustavi najizloženija su okolišna sastavnica onečišćenju farmaceuticima. Farmaceutici u vodeni okoliš dospijevaju otpadnim vodama iz postrojenja farmaceutske industrije, nepravilnim odlaganjem neiskorištenih lijekova na odlagalištima te preko komunalnih otpadnih voda kao nemetabolizirane farmaceutske tvari i/ili metaboliti nastali ulaskom...

Pages