Pages

Utjecaj nano punila SiO2 i TiO2 na svojstva polakrilata
Utjecaj nano punila SiO2 i TiO2 na svojstva polakrilata
Željka Pale
Nanokompoziti se zbog poboljšanih mehaničkih, toplinskih, optičkih, električnih i magnetskih svojstava koriste u razne namjene ovisno o udjelu organskog i anorganskog dijela. Polimeri na bazi akrilata imaju široku upotrebu u proizvodnji premaza, boja, adheziva, itd. Postupkom emulzijske polimerizacije sintetizirana je poliakrilatna emulzija (PAK). Ex situ metodom u rasponu koncentracija punila φ = 1; 1,5; i 3 % pripravljene su PAK+SiO2 i PAK+TiO2 emulzije s ciljem ispitivanja utjecaja...
Utjecaj nealkalnog ubrzivača na hidrataciju Portland cementa
Utjecaj nealkalnog ubrzivača na hidrataciju Portland cementa
Barbara Šimanović
U ovom radu istraženo je djelovanje komercijalno dostupnog ubrzivača pod nazivom Cementol® Omega F- conc na brzinu vezanja i očvršćivanja Portland cementa. Ispitan je i utjecaj dodatka ubrzivača na smanjenje količine vode potrebne za postizanje standardne konzistencije, te je potvrđeno djelovanje ovog aditiva i kao superplastifikatora. Izmjerene čvrstoće na tlak Portland cementa i Portland cementa s dodatkom komercijalnog ubrzivača pokazuju da dodatak ubrzivača pospješuje...
Utjecaj obrade površine nano-SiO2 na svojstva poliakrilata
Utjecaj obrade površine nano-SiO2 na svojstva poliakrilata
Petra Štefanec
Emulzije se definiraju kao termodinamički nestabilne disperzije, međusobno nemješljivih dviju ili više tekućina. Dodatak nanopunila polimernim matricama ili polimerima može poboljšati mehanička svojstva, reološka svojstva, adhezijska svojstva, toplinska svojstva, električna i optička svojstva krajnjeg proizvoda. Proces priprave nanokompozita provodi se miješanjem u otopini, miješanjem u talini i in situ polimerizacijom polimerne ili anorganske faze. Postupkom emulzijske...
Utjecaj obrade površine nano-silike na svojstva PCL kompozita
Utjecaj obrade površine nano-silike na svojstva PCL kompozita
Kristina Havidić
Polikaprolakton je biorazgradivi, semikristalni polimer niske temperature taljenja koja omogućava jednostavnu preradu. Jednostavnost prerade, dobra svojsta te jeftina cijena razlog su njegove široke primjene. Najčešće se koristi u biomedici za obnovu tkiva, zatvaranje rana te kontrolirani prijenos lijekova. Iako posjeduje izuzetna biološka i fizikalna svojstva, mehanička i toplinska svojstva su mu relativno loša. Ekološki prihvatljiv i učinkoviti način poboljšanja svojstava PCL-a...
Utjecaj obrade površine nano-silike na svojstva PLA kompozita
Utjecaj obrade površine nano-silike na svojstva PLA kompozita
Ana Peranić
U novije vrijeme sve je veći interes za pronalazak materijala koji bi konkurirali na tržištu svojim dobrim svojstvima, biodegradaciji i proizvodnji iz obnovljivih izvora energije. Biopolimeri se danas sve češće koriste kako bi se smanjio negativan utjecaj na okoliš koji imaju polimeri. Jedan od poznatih biorazgradivih polimera je polilaktid. Dodatakom sintetskih ili prirodnih anorganskih materijala polimernoj matrici moguće je poboljšati svojstva polimernih materijala i sniziti...
Utjecaj obrade ugljikovih nanocjevčica na kinetiku kristalizacije polilaktida
Utjecaj obrade ugljikovih nanocjevčica na kinetiku kristalizacije polilaktida
Matea Šako
U ovom radu istražen je utjecaj obrade ugljikovih nanocjevčica na kinetiku kristalizacije polilaktida. Višestjenčane ugljikove nanocjevčice modificirane su s COOH skupinama (uzorak MWCNT-COOH). Ovaj uzorak modifikacijom je preveden u MWCNT-COOC12H25. PLA/MWCNT nanokompoziti (0-5 % mas punila) pripravljeni su postupkom iz taline u Brabender gnjetilici i prešanjem granulata na preši. Kinetika izotermne kristalizacije nanokompozita istražena je tehnikom diferencijalne pretražne...
Utjecaj obrade ugljikovih nanocjevčica na strukturu i svojstva polilaktida
Utjecaj obrade ugljikovih nanocjevčica na strukturu i svojstva polilaktida
Ana Kazalac
Novi trendovi u istraživanjima su pronalazak materijala koji bi konkurirali na tržištu svojim dobrim svojstvima, biodegradabilnosti i proizvodnji iz obnovljivih izvora energije. Polilaktid je jedan od takvih materijala, koji s dodatkom ugljikovih nanocjevčica može konkurirati na tržištu. U ovom radu provedena su istraživanja utjecaja dodatka različitih masenih udjela funkcionaliziranih ugljikovih nanocjevčica (MWCNT-COOH; MWCNT-COOC12H25) u polilaktid. Uzorci su zamiješani na...
Utjecaj organske tvari na sorpciju memantina, cefdinira i prazikvantela
Utjecaj organske tvari na sorpciju memantina, cefdinira i prazikvantela
Helena Prskalo
Farmaceutici su poznati po svojem velikom djelovanju i primjeni u liječenju i suzbijanju različitih bolesti, ali su prepoznati kao i nova vrsta zagađivala. Stoga je svrha ovog rada istražiti utjecaj organske tvari, kao jednog od parametara koji utječu na vezanje tvari na čvrstu fazu, na sorpciju triju različitih farmaceutika, u ovom slučaju memantina, cefdinira i prazikvantela na pet različitih vrsta tala i sedimenata s područja Hrvatske. Pomoću modela sorpcijskih izotermi opisani...
Utjecaj otapala na svojstva samoorganizirajućeg monosloja organske kiseline
Utjecaj otapala na svojstva samoorganizirajućeg monosloja organske kiseline
Vedrana Katić
Razvojem industrije i društvenih zajednica povećava se čovjekov utjecaj na okoliš. Jedan od procesa koji se svakodnevno odvija oko nas i uzrokuje propadanje metala, a može dovesti do onečišćenja okoliša jest korozija. Kako bi se produljio vijek trajanja metalnih konstrukcija, često se primjenjuju različite tehnike zaštite od korozije. Jedna od njih je i modificiranje površine metala samoorganizirajućim monoslojem (SAM) organske kiseline. Molekule koje imaju sposobnost...
Utjecaj pH na sorpciju albendazola
Utjecaj pH na sorpciju albendazola
Antonija Glavač
Albendazol je antihelmintik širokog spektra djelovanja koji se koristi za uklanjanje parazita iz domaćina. Upotrebljava se samostalno ili u kombinaciji s drugim lijekovima. Upotreba ovog lijeka je velika i raširena, a problem leži u njegovu učinku na okoliš. Velik dio farmaceutski aktivnih tvari nakon njihove upotrebe za namijenjenu svrhu biva ispušten u otpadne vode nepromijenjen ili u obliku razgradnih produkata koji se često vrlo teško uklanjaju. Da bi saznali kakav je utjecaj...
Utjecaj pH vrijednosti na mehanizam uklanjanja farmaceutika RO/NF membranama
Utjecaj pH vrijednosti na mehanizam uklanjanja farmaceutika RO/NF membranama
Anita Puškarić
U ovom radu ispitivan je utjecaj pH otopine (pH = 4, 7 i 10) na mehanizam membranskog uklanjanja odabranih farmaceutika: prazikvantela, enrofloksacina i sulfadiazina. Istraživanje je provedeno s komercijalnim reverzno osmotskim i nanofiltracijskim (RO/NF) membranama: XLE, UTC-70HA, BW30, NF, NF90 i NF270. Zadržavanje farmaceutika analizirano je na osnovu njihove veličine molekula, naboja i hidrofilnosti u odnosu na karakteristike membrana. S povećanjem pH vrijednost otopine, povećava se...
Utjecaj pH vrijednosti na redukciju grafen-oksida fenolnim spojevima iz vegetacijske vode masline
Utjecaj pH vrijednosti na redukciju grafen-oksida fenolnim spojevima iz vegetacijske vode masline
Gabrijela Radić
Cilj ovog rada bila je priprema grafena redukcijom grafenova oksida fenolnim spojevima iz vegetacijske vode masline kod različitih pH vrijednosti. Provedena je redukcija grafenova oksida (GO) u grafen (rGO) pri pH vrijednostima 7 i 10 na 80°C korištenjem otopine ekstrakta lista masline (ELM) i vegetacijske vode masline (OMW). Vrijeme redukcije u sva tri slučaja iznosilo je pet sati, a dobiveni su produkti rGO(ELM, pH=7), rGO(ELM, pH=10) i rGO(OMW, pH=10). Tijek redukcije praćen je...

Pages