Pages

Utjecaj pH vrijednosti na veličinsku raspodjelu pora RO/NF membrana
Utjecaj pH vrijednosti na veličinsku raspodjelu pora RO/NF membrana
Nevena Milčić
Reverzna osmoza (RO) i nanofiltracija (NF) su tlačni membranski procesi koji se primjenjuju u širokom spektru industrijskih djelatnosti. Membranska karakterizacija je nužna za povezivanje poroznosti sa separacijskim svojstvima membrane. Veličinska raspodjela pora (VRP krivulja) daje kvantitativni opis raspona veličina pora u određenoj membrani i time pruža informaciju o veličini čestica koja može biti zadržana. U ovom radu je ispitivan utjecaj pH vrijednosti 4, 7 i 10 na VRP...
Utjecaj parametara 3D-tiskanja na svojstva proizvoda
Utjecaj parametara 3D-tiskanja na svojstva proizvoda
Antonija Matal
Neki od najvažnijih zahtjeva današnjeg tržišta su povišenje kvalitete proizvoda uz istodobno sniženje troškova, vremena razvoja i proizvodnje. Aditivna tehnologija nudi rješenja tim zahtjevima, a posljednjih nekoliko godina intenzivno se razvijaju niskobudžetni 3D pisači koji rade na načelu taložnog očvršćivanja (FDM/FFF). Kako bi se 3D-ispisom izrađivali kvalitetni prototipovi/proizvodi, potrebno je poznavati uvjete u kojima će se oni primjenjivati, a koji definiraju...
Utjecaj parametara anodizacije na morfologiju i strukturu niza TiO2 nanocjevčica
Utjecaj parametara anodizacije na morfologiju i strukturu niza TiO2 nanocjevčica
Lara Bagladi
Nanostrukture titanovog dioksida kao što su nanočestice, nanostupići i nanocjevčice u obliku tankih filmova imaju značajnu primjenu u solarnim ćelijama nove generacije kao sloj za transport elektrona. U ovom su radu uspješno pripremljeni slojevi TiO2 nanocjevčica postupkom elektrokemijske anodizacije tankih filmova titana prethodno pripremljenih metodom megnetronskog rasprašenja na podloge ZnO + staklo. U tu svrhu korišten je standardni dvoelektrodni sustav, a kao elektrolit je...
Utjecaj parametara priprave na fotokatalitičku aktivnost ZnO prevlaka
Utjecaj parametara priprave na fotokatalitičku aktivnost ZnO prevlaka
Ivana Bukovčan
U ovom radu eksperimentalno je ispitan utjecaj parametara priprave ZnO prevlaka na njihovu fotokatalitičku aktivnost kod razgradnje zagađivala iz vode. Kao modelno zagađivalo korištena je 2,5-dihidroksibenzojeva kiselina koja je metabolički produkt razgradnje acetilsalicilne kiseline. Prevlake ZnO dobivene su metodom kemijskog taloženja iz otopine cinkova acetata dihidrata u metanolu, pri dvije kombinacije parametara priprave (temperatura, koncentracija matične otopine i vrijeme...
Utjecaj parametara pripreme na fizikalno-kemijske i katalitičke značajke monolitnog Al/Al2O3-MnCu katalizatora
Utjecaj parametara pripreme na fizikalno-kemijske i katalitičke značajke monolitnog Al/Al2O3-MnCu katalizatora
Marijana Perković
Hlapljivi organski spojevi (engl. Volatile organic compound, VOC) pripadaju najčešćim onečišćivalima zraka, a u atmosferu dolaze iz kemijske, petrokemijske i sličnih industrija. U najpoznatije predstavnike hlapljivih organskih spojeva ubrajaju se: benzen, ksilen, toluen i njima srodni spojevi. S ekološke točke gledišta, potrebno je ograničiti i smanjiti emisiju VOC-a u okoliš, jer njihova prekomjerna prisutnost u atmosferi utječe na klimatske promjene, suzbija rast odnosno...
Utjecaj peroctene kiseline na učinkovitost razgradnje farmaceutika u vodi
Utjecaj peroctene kiseline na učinkovitost razgradnje farmaceutika u vodi
Barbara Topolovec
U posljednjem desetljeću, posebice rezultatom proizvodnog procesa ili odlaganjem neupotrijebljenih farmaceutskih proizvoda, zabilježen je kontinuiran unos farmaceutika u okoliš. Glavni izvor farmaceutika su neadekvatno obrađene otpadne vode u kojima su pronađeni tragovi farmaceutika u rasponu koncentracija od ng L^-1 do μg L^-1, ovisno o efikasnosti uklanjanja te predstavljaju potencijalnu opasnost za ljude i okoliš. Tek nedavno su farmaceutici prepoznati kao onečišćivala okoliša...
Utjecaj polimernih površinski aktivnih tvari na stabilnost i svojstva nanofluida na bazi transformatorskog ulja
Utjecaj polimernih površinski aktivnih tvari na stabilnost i svojstva nanofluida na bazi transformatorskog ulja
Dino Mujkanović
Cilj izrade ovog rada je bila priprava i karakterizacija nanofluida na osnovi transformatorskog ulja HyVolt III i nanočestica magnetita (Fe3O4) sa površinski aktivnom tvari (PAT) dobivenom kopolimerizacijom dodecil-metakrilata (DDMA) i N,N-dimetilaminoetil-metakrilata (DMAEM). Nanofluidi se razmjerno nova grana nanotehnologije koja se istražuje zbog dokazanih boljih svojstava, odnosno veće toplinske vodljivosti i manje električne vodljivosti u odnosu na čista mineralna transformatorska...
Utjecaj primarnog i sekundarnog katalizatora na emisiju N2O u proizvodnji HNO3
Utjecaj primarnog i sekundarnog katalizatora na emisiju N2O u proizvodnji HNO3
Milica Stevanović
Cilj rada je analizirati proces proizvodnje dušične kiseline, ukazati na probleme uzrokovane emisijom otpadnih plinova te sustavski obraditi tehnološke mogućnosti uklanjanja nastalih problema. U radu je dan osvrt na dušičnu kiselinu, njene karakteristike kao i upotrebu, zatim je dan detaljan pregled postupaka proizvodnje dušične kiseline sa naglašenim prednostima i nedostacima. Najveći problem je nastajanje dušikovih oksida kao nusprodukata u proizvodnji dušične kiseline koji su...
Utjecaj procesnih parametara na granulometrijska svojstva memantin hidrogen sulfata u procesu šaržne kristalizacije
Utjecaj procesnih parametara na granulometrijska svojstva memantin hidrogen sulfata u procesu šaržne kristalizacije
Ana Čavlina
Zbog nepovoljnog igličastog oblika kristala memantin hidrogen klorida koji je farmaceutski aktivna tvar koja pokazuje aktivnost u liječenju Alzheimerove bolesti, bilo je potrebno naći sol povoljnijeg oblika kristala. Na temelju istraživanja djelovanja i usporedbe s memantin hidrogen kloridom, zbog znatno bolje morfologije kristala i higroskopnosti izabran je memantin hidrogen sulfat. U okviru ovog rada, u procesu šaržne kristalizacije, istražen je utjecaj procesnih parametara te...
Utjecaj punila na svojstva polivinilpirolidona
Utjecaj punila na svojstva polivinilpirolidona
Paula Božek
Polivinilpriolidon (PVP) je polimer koji od otkrića (Reppe, 1939.) pa sve do danas privlači veliku pažnju zbog svojih iznimnih svojstava. Posjeduje jedinstvenu kombinaciju fizikalnih i kemijskih svojstava kao što su biokompaktibilnost, netoksičnost, kemijska stabilnost, dobra topljivost u vodi i mnogim drugim organskim otapalima, afinitet prema kompleksnim hidrofilnim i hidrofobnim tvarima. Odličan je za stvaranje filma koji je čvrst, transparentan i sjajan, a zbog netoksičnosti i...
Utjecaj punila na svojstva toplo-taljivih adheziva
Utjecaj punila na svojstva toplo-taljivih adheziva
Miro Mabić
Etilen-vinil acetat (EVA) je kopolimer etilena i vinil acetata i najčešće korišteni bazni polimer u toplo taljivim adhezivima opće namjene. Svojstva polimera etilena i vinil acetata daju ovom kopolimeru široku primjenu i zbog svoje pouzdanosti i trajnosti, toplo taljiva EVA ljepila koriste se u raznim industrijama, za različite primjene. Punila koja su korištena prilikom ovog rada su silicijev dioksid, SiO2 i titanijev dioksid, TiO2, koji su u novije vrijeme jedni od najčešće...
Utjecaj različitih metoda ekstrakcije na sastav bioaktivnih spojeva propolisa
Utjecaj različitih metoda ekstrakcije na sastav bioaktivnih spojeva propolisa
Ivana Zorić
U okviru ovog rada uspoređivani su ekstrakti dobiveni različitim metodama ekstrakcije propolisa te njihov sastav i antioksidativna svojstva. Prema ranijim istraživanjima dokazana su razna biološka djelovanja propolisa te se on od davnina koristi u ljekovite svrhe. Propolis je ekstrahiran u različitim otapalima pri različitim reakcijskim uvjetima. Sastav ekstrakata određen je spregnutom metodom plinska kromatografija – masena spektrometrija (GC-MS), dok su ukupni polifenoli određeni...

Pages