Pages

Vođenje cementne peći
Vođenje cementne peći
Dominik Načinović
U radu je opisan postupak dobivanja klinkera, odnosno proizvodnje cementa. Prikazani su rotacijska cementna peć, njezini dijelovi, procesi i kemijske reakcije formiranja klinkera te način vođenja peći. Opisani su i problemi u radu peći te kako se ti problemi mogu izbjeći ili riješiti. Analizirano je vođenje rešetkastog hladnjaka klinkera. Provedena je optimizacija procesnih parametara i analiziran rad prije i poslije optimizacije.
Vođenje procesa destilacije
Vođenje procesa destilacije
Ana-Marija Tomić
Osnovni cilj rada je pregledno prikazati metode vođenja procesa destilacije. U prvom dijelu dane su teorijske osnove toplinskog separacijskog procesa destilacije, kao i metode vođenja šaržnog i kontinuiranog procesa destilacije. U drugom dijelu rada detaljno je opisano i analizirano vođenje procesa atmosferske destilacije u Rafineriji nafte Sisak. Prikazom metoda vođenja nastojala se naglasiti važnost dobro projektiranja i optimiranja regulacije kako bi se ostvari optimalni rad...
Vođenje šaržnih procesa
Vođenje šaržnih procesa
Nataša Marolt
U ovom radu dan je pregled i analizirano je vođenje šaržnih procesa. Detaljno su opisani svi koraci potrebni za kvalitetno vođenje šaržnih procesa. Opisane su razine sustava za vođenje, slijedna i logička regulacija, regulacija tijekom provedbe šaržnog procesa, načelo provedbe i i prednosti tzv. run-to-run vođenja procesa te poslovodstvo cjelokupnom šaržnom proizvodnjom. Kroz ogledni primjer SCADA sustava za vođenje šaržnog procesa u pilot postrojenju opisana je praktična...
Zaštita bakrenih spomenika kulture od urbane gradske atmosfere prevlakama umreženih primjenom gama-zračenja
Zaštita bakrenih spomenika kulture od urbane gradske atmosfere prevlakama umreženih primjenom gama-zračenja
Anja Marković
Urbana gradska atmosfera kao uzročnik ubrzane korozije je glavni „neprijatelj“ očuvanju spomenika kulture. U svrhu zaštite od korozije bakrenih spomenika, istraživanja se sve češće okreću kompaktnim i uređenim samoorganizirajućim monoslojevima (SAM) organskih tvari u ulozi zaštitnih slojeva na površini bakra. Cilj ovog rada bio je ispitati mogućnost korištenja SAM-ova linolelaitične kiseline kao oblika korozijske zaštite, te mogućnost umrežavanja formiranog sloja...
Zaštita metala prevlakama umreženih primjenom ionizirajućeg zračenja
Zaštita metala prevlakama umreženih primjenom ionizirajućeg zračenja
Kristijan Vesić
Cilj ovog rada bio je sintetizirati zaštitnu polimernu prevlaku nano-debljine na bakrenu elektrodu primjenom gama-zračenja. Prevlaka je rađena umrežavanjem samoorganizirajućih monoslojeva linolelaitične kiseline. Samoorganizirani monoslojevi su nanošeni na površinu bakrene elektrode metodom uranjanja. Uspoređivala se učinkovitost različitih prevlaka na bakru: oksidni sloj, odnosno prirodna zaštita bakra, samoorganizirani monosloj i monoslojevi umreženi različitim apsorbiranim...
Zaštitne prevlake za metale na osnovi PCL/nano-ZnO
Zaštitne prevlake za metale na osnovi PCL/nano-ZnO
Doroteja Novosel
Visoka hidrofobnost organskog alifatskog polimera PCL-a i antibakterijska svojstva anorganskog ZnO punila nano veličine omogućavaju dobivanje materijala specifičnih svojstava. U ovom radu istražena su svojstva nanokompozita na osnovi poli(ε-kaprolaktona) i nano-ZnO punila kao prevlaka za metale. PCL matrica i PCL/ZnO nanokompoziti pripravljeni su zamiješavanjem različitih koncentracija punila u otopini uz otapalo kloroform. Ispitivanja su provedena na metalnim pločicama: čelika,...
Zelena kemija primijenjena u tehnologiji obrade voda
Zelena kemija primijenjena u tehnologiji obrade voda
Laura Šoić
Danas milijuni ljudi u velikim dijelovima svijeta nemaju pristup vodama da zadovolje svoje osnovne potrebe. Industrijski postupci koriste značajnu količinu vode koja zahtijeva obradu prije ispuštanja u površinske vode. Komunalni sustavi za pročišćavanje otpadnih voda ispuštaju svoje efluente koji često utječu na vodene organizme. Zelena kemija može pružiti alate za zaštitu kvalitete vode s obzirom na sve veće globalne pritiske na smanjenje onečišćenja vode. Cilj ovoga rada...
Zelena sinteza konjugata kinolina i ferocena primjenom mehanokemije
Zelena sinteza konjugata kinolina i ferocena primjenom mehanokemije
Ivona Čipor
U ovom radu opisana je sinteza novih konjugata 1,1'-disupstituiranih ferocena i kinolina povezanih 1,2,3-triazolilnom poveznicom (4a–d, 5a–d, 6a, 6b, 7a i 7b). 6-supstituirani derivati kinolona 1a–1d priređeni su Conrad-Limpachovom sintezom te su nadalje prevedeni u O- i N-propargilirane derivate kinolina, odnosno kinolona 2a–2d. Ciljani konjugati 1,1'-disupstituiranih ferocena i kinolina, odnosno kinolona 4a–d, 5a–d, 6a, 6b, 7a i 7b priređeni su bakrom(I) kataliziranom...
Zgrada gotovo nulte potrošnje energije
Zgrada gotovo nulte potrošnje energije
Alisa Kupus
S ciljem poboljšavanja energetske učinkovitosti zgrada u Europskoj Uniji donesena je Direktiva o energetskoj učinkovitosti zgrada prema kojoj je zgrada gotovo nulte potrošnje energije zgrada koja ima vrlo visoku energetsku učinkovitost i ta približno nulta odnosno vrlo niska količina energije trebala bi se u značajnoj mjeri pokrivati energijom iz obnovljivih izvora. Cilj ovoga rada je analizirati definiciju za zgrade približno nulte energije, navesti i opisati vrste energetski...
Čimbenici koji utječu na degradaciju kozmetičkog proizvoda
Čimbenici koji utječu na degradaciju kozmetičkog proizvoda
Matej Moržan
U ovome radu ispitivani su čimbenici koji utječu na degradaciju gelova za tuširanje različitih formulacija. Uzorci su termostatirani na temperaturama od 2 °C, 25 °C i 40 °C u periodu od 5 tjedana kako bi se odredio utjecaj temperature i vrijeme starenja proizvoda na viskoznost, pH vrijednost, organoleptička svojstva, površinsku napetost te na učinkovitost samog proizvoda. Uzorci su pripremani u tvrtki MAGDIS d.o.o., dok su se ispitivanja stabilnosti odvijala u tvrtki NEVA d.o.o. i...
Čišćenje RO/NF membrana nakon adsorpcije albendazola na membrane
Čišćenje RO/NF membrana nakon adsorpcije albendazola na membrane
Jelena Radoš
Reverzna osmoza (RO) i nanofiltracija (NF) kao visokotlačni membranski procesi, imaju ključnu ulogu u obradi vode. Unatoč učinkovitom uklanjanju većine organskih tvari, posebice farmaceutika, glavni nedostatak ovih procesa je blokiranje membrana što zahtjeva proces kemijskog čišćenja. Cilj kemijskog čišćenja je povratak membranskih svojstava i produljenje životnog vijeka same membrane. Ovaj rad ispitivao je učinkovitost kemijskog čišćenja RO/NF membrana nakon adsorpcije...
Čvrsta biogoriva kao obnovljivi izvor energije
Čvrsta biogoriva kao obnovljivi izvor energije
Maja Lipovski
U radu je prikazana karakterizacija drvne sječke kao čvrstog biogoriva koje se koristi za rad bioelektrana. Na uzorcima drvne sječke nakon odgovarajuće pripreme određivani su parametri: ukupna vlaga, sadržaj pepela, hlapivih tvari i klora, elementarna analiza (CHNS analiza), ogrjevna vrijednost, sadržaj elemenata u tragovima te temperatura tališta pepela. Sadržaj elemenata u tragovima određen je optičkom emisijskom spektrometrijom s pobudom u plazmi (ICP-OES) nakon razaranja...

Pages