Pages

Viskoelastična svojstva PCL/fibroin/CFU elektroispredenih nosača
Viskoelastična svojstva PCL/fibroin/CFU elektroispredenih nosača
Marta Pašalić
Cilj ovog rada bio je istražiti utjecaj fibroina svile (FS) i različitog udjela antibiotika Cefuroxima (CFU) na viskoelastična, mehanička i toplinska svojstva PCL/FS/CFU elektroispredenih nosača u cilju sprječavanja infekcija oka nakon kirurškog zahvata. Postupkom elektroispredanja pripremili su se 18% PCL/10% FS vlaknasti nosači u koje je dodan CFU u koncentracijama od 4, 8 i 12%. Nakon postupka elektroispredanja uslijedila je karakterizacija materijala. Struktura elektroispredenih...
Visokoučinkovito kogeneracijsko postrojenje na šumsku biomasu
Visokoučinkovito kogeneracijsko postrojenje na šumsku biomasu
Ana Sertić
Najveći energetski izazov 21. stoljeća za zemlje Europske unije zasigurno je energetska neovisnost korištenjem novih, čistih CO2-neutralnih goriva, zbog nestabilnosti cijena fosilnih goriva na svjetskom tržištu i razvoj okolišne svijesti. Republika Hrvatska, kao jedna od punopravnih članica EU, preuzela je obveze iz Direktive Europske komisije (2009) koja nalaže promociju i uporabu energije iz obnovljivih izvora. Direktivom su sve članice EU obavezale povećati energetsku...
Vitrimerni materijali
Vitrimerni materijali
Petra Ačkar
Vitrimerni materijali su nova klasa polimernih materijala, građom su organske mreže čiji se razmještaj veza može promijeniti temperaturno aktiviranim reverzibilnim reakcijama preslagivanja veza. Mehanizam preslagivanja je asocijativan pa ne dolazi do depolimerizacije pri višim temperaturama te gustoća mreže i broj veza ostaju nepromijenjeni. Cilj ovoga rada bio je dati uvid u strukturu i svojstva vitrimera te mogućnosti njihove primjene. Viskoelastično ponašanje vitrimera opisuju...
Višestruka stacionarna stanja u destilacijskoj koloni s razdjelnom stijenkom
Višestruka stacionarna stanja u destilacijskoj koloni s razdjelnom stijenkom
Gabriela Novak-Bareković
Tema diplomskog rada bila je pronalaženje i dokazivanje višestrukih stacionarnih stanja (VSS) unutar kolone s razdjelnom stijenkom (KRS) za tri produkta. Pretpostavka postojanja višestrukih stacionarnih stanja temelji se na termodinamičkoj ekvivalentnosti KRS-a Petlyukovoj koloni. Stoga su provedena mnoga istraživanja u pokušaju pronalaska različitih rješenja raspodjele kapljevine i pare za jednu pojnu smjesu pomoću kojih bi se dobili jednaki sastavi produkata pri konstantnim...
Vođenje cementne peći
Vođenje cementne peći
Dominik Načinović
U radu je opisan postupak dobivanja klinkera, odnosno proizvodnje cementa. Prikazani su rotacijska cementna peć, njezini dijelovi, procesi i kemijske reakcije formiranja klinkera te način vođenja peći. Opisani su i problemi u radu peći te kako se ti problemi mogu izbjeći ili riješiti. Analizirano je vođenje rešetkastog hladnjaka klinkera. Provedena je optimizacija procesnih parametara i analiziran rad prije i poslije optimizacije.
Vođenje procesa destilacije
Vođenje procesa destilacije
Ana-Marija Tomić
Osnovni cilj rada je pregledno prikazati metode vođenja procesa destilacije. U prvom dijelu dane su teorijske osnove toplinskog separacijskog procesa destilacije, kao i metode vođenja šaržnog i kontinuiranog procesa destilacije. U drugom dijelu rada detaljno je opisano i analizirano vođenje procesa atmosferske destilacije u Rafineriji nafte Sisak. Prikazom metoda vođenja nastojala se naglasiti važnost dobro projektiranja i optimiranja regulacije kako bi se ostvari optimalni rad...
Vođenje šaržnih procesa
Vođenje šaržnih procesa
Nataša Marolt
U ovom radu dan je pregled i analizirano je vođenje šaržnih procesa. Detaljno su opisani svi koraci potrebni za kvalitetno vođenje šaržnih procesa. Opisane su razine sustava za vođenje, slijedna i logička regulacija, regulacija tijekom provedbe šaržnog procesa, načelo provedbe i i prednosti tzv. run-to-run vođenja procesa te poslovodstvo cjelokupnom šaržnom proizvodnjom. Kroz ogledni primjer SCADA sustava za vođenje šaržnog procesa u pilot postrojenju opisana je praktična...
Zaštita bakrenih spomenika kulture od urbane gradske atmosfere prevlakama umreženih primjenom gama-zračenja
Zaštita bakrenih spomenika kulture od urbane gradske atmosfere prevlakama umreženih primjenom gama-zračenja
Anja Marković
Urbana gradska atmosfera kao uzročnik ubrzane korozije je glavni „neprijatelj“ očuvanju spomenika kulture. U svrhu zaštite od korozije bakrenih spomenika, istraživanja se sve češće okreću kompaktnim i uređenim samoorganizirajućim monoslojevima (SAM) organskih tvari u ulozi zaštitnih slojeva na površini bakra. Cilj ovog rada bio je ispitati mogućnost korištenja SAM-ova linolelaitične kiseline kao oblika korozijske zaštite, te mogućnost umrežavanja formiranog sloja...
Zaštita metala prevlakama umreženih primjenom ionizirajućeg zračenja
Zaštita metala prevlakama umreženih primjenom ionizirajućeg zračenja
Kristijan Vesić
Cilj ovog rada bio je sintetizirati zaštitnu polimernu prevlaku nano-debljine na bakrenu elektrodu primjenom gama-zračenja. Prevlaka je rađena umrežavanjem samoorganizirajućih monoslojeva linolelaitične kiseline. Samoorganizirani monoslojevi su nanošeni na površinu bakrene elektrode metodom uranjanja. Uspoređivala se učinkovitost različitih prevlaka na bakru: oksidni sloj, odnosno prirodna zaštita bakra, samoorganizirani monosloj i monoslojevi umreženi različitim apsorbiranim...
Zaštitne prevlake za metale na osnovi PCL/nano-ZnO
Zaštitne prevlake za metale na osnovi PCL/nano-ZnO
Doroteja Novosel
Visoka hidrofobnost organskog alifatskog polimera PCL-a i antibakterijska svojstva anorganskog ZnO punila nano veličine omogućavaju dobivanje materijala specifičnih svojstava. U ovom radu istražena su svojstva nanokompozita na osnovi poli(ε-kaprolaktona) i nano-ZnO punila kao prevlaka za metale. PCL matrica i PCL/ZnO nanokompoziti pripravljeni su zamiješavanjem različitih koncentracija punila u otopini uz otapalo kloroform. Ispitivanja su provedena na metalnim pločicama: čelika,...
Zelena kemija primijenjena u tehnologiji obrade voda
Zelena kemija primijenjena u tehnologiji obrade voda
Laura Šoić
Danas milijuni ljudi u velikim dijelovima svijeta nemaju pristup vodama da zadovolje svoje osnovne potrebe. Industrijski postupci koriste značajnu količinu vode koja zahtijeva obradu prije ispuštanja u površinske vode. Komunalni sustavi za pročišćavanje otpadnih voda ispuštaju svoje efluente koji često utječu na vodene organizme. Zelena kemija može pružiti alate za zaštitu kvalitete vode s obzirom na sve veće globalne pritiske na smanjenje onečišćenja vode. Cilj ovoga rada...
Zelena sinteza konjugata kinolina i ferocena primjenom mehanokemije
Zelena sinteza konjugata kinolina i ferocena primjenom mehanokemije
Ivona Čipor
U ovom radu opisana je sinteza novih konjugata 1,1'-disupstituiranih ferocena i kinolina povezanih 1,2,3-triazolilnom poveznicom (4a–d, 5a–d, 6a, 6b, 7a i 7b). 6-supstituirani derivati kinolona 1a–1d priređeni su Conrad-Limpachovom sintezom te su nadalje prevedeni u O- i N-propargilirane derivate kinolina, odnosno kinolona 2a–2d. Ciljani konjugati 1,1'-disupstituiranih ferocena i kinolina, odnosno kinolona 4a–d, 5a–d, 6a, 6b, 7a i 7b priređeni su bakrom(I) kataliziranom...

Pages