Paginacija

'Click' reakcijom do novih kumarinskih derivata 1,2,3-triazola
'Click' reakcijom do novih kumarinskih derivata 1,2,3-triazola
Ivona Krošl
Cilj ovog rada bila je sinteza novih biološki aktivnih 1,4-disupstituiranih derivata kumarina i 1,2,3-triazola. 4-Klormetilni kumarinski derivati s hidroksi i metoksi supstituentima u poloţaju 6 ili 7 kumarinskog prstena priređeni su Pechmanovom ciklizacijom koji su zatim prevedeni nukleofilnom supstitucijom u azidne derivate, kao ključne prekursore,. Hibridi kumarina i 1,2,3-triazola pripravljeni su Huisgenovom 1,3- dipolarnom cikloadicijom terminalnih alkina i kumarinskih azida...
1,3-dipolarna cikloadicija alkina i azida
1,3-dipolarna cikloadicija alkina i azida
Josipa Milošević
Cilj ovog rada bila je regioselektivna sinteza 1,4-disupstituiranih-1,2,3-triazolnih derivata L-askorbinske kiseline (2–11) kao spojeva s potencijalnim antitumorskim djelovanjem. 1,2,3-triazolni derivati (2–8) pripravljeni su reakcijom 1,3-dipolarne cikoladicije koja se temelji na konceptu “klik” kemije uz Cu(I) kao katalizator. Za sintezu spojeva 2–8 koristila se tandemska reakcija tosiliranog derivata L-askorbinske kiseline (1) i odgovarajućih terminalnih alkina bez izoliranja...
3D-tiskanje kapsula kontroliranog otpuštanja
3D-tiskanje kapsula kontroliranog otpuštanja
Josip Vinčić
U posljednje vrijeme ubrzanim razvojem tehnologije 3D tiska otvorila se mogućnost njene primjene u mnogim industrijama, pa tako i u farmaceutskoj industriji. Tehnologija 3D tiska je zaslužna za modernizaciju farmaceutske industrije zbog brojnih prednosti poput jednostavnosti izrade modela i mogućnosti tiskanja složenih oblika. Prihvaćanje 3D tiska u farmaceutskoj industriji dokazuje i prva 3D tiskana tableta odobrena od strane FDA. U ovom istraživanju dizajnirana i 3D tiskana su dva...
Adijabatski kotlasti reaktor
Adijabatski kotlasti reaktor
Amanda Čavar
U adijabatskom kotlastom reaktoru se provodi reakcije sinteze octene kiseline hidrolizom anhidrida octene kiseline. S obzirom da je reakcija hidrolize egzotermna, temperaturnim osjetilom je praćena promjena temperature tijekom reakcije, koja se zapisivala u vremenskim razmacima od 10 s u memoriji računala. Dobiveni rezultati koristili su se za kinetičku analizu koja podrazumijeva izračunavanje reakcijske entalpije, izbor kinetičkog modela reakcije i procjenu parametara modela.
Adsorpcija albendazola na aktivni ugljen
Adsorpcija albendazola na aktivni ugljen
Marija Tadić
Adsorpcija je metoda separacije uzrokovana privlačnim silama između adsorbensa i molekula u plinu ili otopini koje se adsorbiraju. Koristi se za uklanjanje malih koncentracija tvari iz velikog volumena onečišćenog plina, za uklanjanje mirisa, uklanjanje hlapljivih otapala, za obradu otpadnih voda itd. Cilj ovog rada bio je ispitati učinkovitost adsorpcije na praškastom aktivnom ugljenu, tj. uklanjanje albendazola iz MilliQ vode na različitu količinu aktivnog ugljena. Koncentracije...
Adsorpcija bojila za tekstil na poroznom kompozitnom nosaču
Adsorpcija bojila za tekstil na poroznom kompozitnom nosaču
Petra Blazinić
Cilj rada je priprava poroznog kompozitnog nosača na temelju kitozana (Cht) i hidroksiapatita (HAp) za primjenu u adsorpciji bojila Congo Red. Kitozan ima veliki potencijal u pročišćavanju otpadnih voda jer je jeftin materijal dobiven iz prirodnih izvora te je njegova upotreba kao biosorbenata vrlo isplativa. U ovom radu ispitan je adsorpcijski učinak kompozitnog kitozan-hidroksiapatitnog nosača te su rezultati uspoređeni s komercijalnim adsorbensom (aktivnim ugljenom). Sinteza...
Adsorpcijske metode uklanjanja nitrata
Adsorpcijske metode uklanjanja nitrata
Ivana Sučija
Porastom broja svjetske populacije povećala se potreba za hranom i energentima što je dovelo do porasta poljoprivredne i industrijske proizvodnje. Uz sve prednosti koje razvoj donosi postoje i brojni nedostaci kao što je povećanje količine polutanata u okolišu poput nitrata, teških metala, fluorida, i brojnih drugih spojeva. Nitrati u velikim količinama u okoliš dospijevaju radi prekomjerne uporabe prirodnih i umjetnih gnojiva u poljoprivrednoj proizvodnji ili neadekvatnom sanacijom...
Aktivnost esteraze u stanicama Pseudomonas sp. u uvjetima bez i uz indukciju eritromicinom
Aktivnost esteraze u stanicama Pseudomonas sp. u uvjetima bez i uz indukciju eritromicinom
Josip Leko
U ovome radu praćena je aktivnost enzima eritromicin esteraze prilikom uzgoja bakterije Pseudomonas sp. Eritromicin esteraza je enzim koji navedena bakterija sintetizira, a koji razgrađuje eritromicin; antibiotik široke primjene. Aktivnost enzima je praćena tijekom uzgoja bakterije bez dodatka eritromicina u hranjivu podlogu, s dodatkom 0,2 ppm te 200 ppm eritromicina u hranjivu podlogu. Cilj rada bio je izolirati enzim iz stanica Pseudomonas sp. uzgojenih bez, s dodatkom 0,2 ppm i...
Aktivnost halohidrin-dehalogenaze u reakciji nastajanja epoksida
Aktivnost halohidrin-dehalogenaze u reakciji nastajanja epoksida
Dominik Knapić
Istraživana je reakcija dehalogenacije 1,3 diklor-2-propanola koju katalizira enzim halohidrin-dehalogenaza (HHDH). Određena je aktivnost te optimizirana metoda određivanja aktivnosti enzima. Određivane su koncentracije α-kloroalkohola i epoksida plinskom kromatografijom s plameno ionizacijskim detektorom. Određena je i kinetika enzima pri pH 8. Reakcija dehalogenacije je provedena u kotlastom reaktoru. Rezultati su pokazali da enzim halohidrindehalogenaza nije specifičan na...
Aktivnost i postojanost ZnO prevlaka kod fotokatalitičke razgradnje onečišćivala
Aktivnost i postojanost ZnO prevlaka kod fotokatalitičke razgradnje onečišćivala
Mateja Kolenić
Cilj ovog rada bio je ispitati aktivnost i postojanost prevlaka ZnO tijekom fotokatalitičke reakcije razgradnje onečišćivala. Prevlake ZnO sintetizirane su metodom kemijskog taloženja iz metanolnih otopina cinkovog acetata dihidrata koncentracija 0,15 i 0,50 mol dm^-3. Kao podloge, korištena su predmetna stakalca i staklena mrežica. Dobivene prevlake sintetizirane su 41 h pri 55 °C te su žarene u peći 2 h pri 400 °C. Sintetizirane prevlake karakterizirane su pretražnom...
Alkalno aktivirana mineralna veziva
Alkalno aktivirana mineralna veziva
Marko Batrac
Anorganska mineralna veziva po definiciji predstavljaju tvari, anorganskog mineralnog podrijetla, koje pomiješane s vodom djelovanjem fizikalno kemijskih procesa tijekom vremena stvrdnjavaju ili vežu u krutu kamenu sličnu tvorevinu određene čvrstoće. Hidratacija portland i portland bijelog cementa, aluminatnog cementa te vapna praćena je mjerenjem razlike potencijala između dvije elektrode u doticaju sa cementnom pastom. Istraženi su sljedeći materijali elektroda: nikal, volfram,...
Alternativna goriva u industriji cementa
Alternativna goriva u industriji cementa
Ivana Jerković
U posljednjih nekoliko godina upotreba alternativnih goriva u cementnoj industriji je privukla veliku pozornost zahvaljujući svojoj efikasnostiu zamjeni toplinske energije od fosilnih goriva i smanjenjem štetnih emisija. Alkalno okruženje, visoke temperaturei dugo vrijeme zadržavanja omogučavaju suspaljivanje širokog raspona otpada i opasnih materijala u rotacionoj peći. U ovom radu su navedena različita potencijalna alternativna goriva koja se mogu koristiti ili koriste u cementnoj...

Paginacija