Pages

Kapacitivna svojstva grafena dobivenog upotrebom ekološki prihvatljivih reducensa
Kapacitivna svojstva grafena dobivenog upotrebom ekološki prihvatljivih reducensa
Matea Vrdoljak
Svrha ovog rada bila je pripraviti grafen (rGO) iz grafenova oksida (GO) uporabom ekološki prihvatljivog reducensa te ispitati kapacitivna svojstva dobivenog produkta. Tijekom provedbe redukcije cilj je postići što veći stupanj redukcije te pronaći uvjete u kojima neće biti izražena aglomeracija produkta. Određivanje kapacitivnih svojstava dobivenog produkta može dati uvid u uspješnost provedbe samog procesa. Redukcija GO proveden je kemijskim putem kod pH=7 i pH= 10 pri 80˚C...
Karakterizacija PAK/TiO2 emulzija pripravljenih in situ polimerizacijom
Karakterizacija PAK/TiO2 emulzija pripravljenih in situ polimerizacijom
Mateja Grbac
Nanomaterijali posljednjih godina imaju sve veću primjenu u poboljšanju svojstava svih vrsta materijala. Preduvjet za postizanje dobrih svojstava nanokompozita je homogena disperzija nanopunila u polimernoj matrici. U ovom radu sintetizirana je poliakrilatna (PAK) emulzija te PAK/TiO2 emulzije postupkom in situ emulzijske polimerizacije i emulzije pripravljene ex situ načinom; miješanjem PAK emulzije i punila titanijevog dioksida (TiO2) u rasponu koncentracija TiO2 0.5-2.0 % prema masi...
Karakterizacija cinkova alumotitanata
Karakterizacija cinkova alumotitanata
Maja Lovrić
Sumporovodik jedan je od čestih zagađivača iz ispušnih plinova u postrojenjima kojeg je potrebno ukloniti prije ispuštanja u okolinu. Procesi desulfurizacije odnosno uklanjanja sumporovih spojeva iz ispušnih plinova provode se zbog usklađenosti s ekološkim zahtjevima, ali i zbog sprječavanja korozije i abrazije turbina i druge procesne opreme. Ovisno o kemijskom spoju koji je potrebno ukloniti, odabire se odgovarajući sorbens, a najčešće su korišteni metalni oksidi. U ovom su...
Karakterizacija interakcije metala u tragovima s organskim ligandima UV/Vis spektrometrijom
Karakterizacija interakcije metala u tragovima s organskim ligandima UV/Vis spektrometrijom
Saša Marcinek
Metali u tragovima su u prirodnim vodama raspodijeljeni u različite kemijske vrste (specije). Određivanje njihove raspodjele (specijacija) ključno je za bolje razumijevanje biogeokemijskog ciklusa i utjecaja u vodenom ekosustavu. Mnogi metali su većinom vezani u vrlo stabilne komplekse s organskim ligandima. U ovom radu interakcija metala u tragovima s organskim ligandima ispitana je UV/Vis spektrometrijom, na primjeru interakcije bakra s EDTA kao poznatim sintetskim organskim ligandom,...
Karakterizacija izolacijskog papira starenog u sintetskom izolacijskom ulju
Karakterizacija izolacijskog papira starenog u sintetskom izolacijskom ulju
Irma Kremer
Kontinuirano praćenje svojstava izolacije transformatora, koja zbog različitih utjecaja stari, vrlo je važno kako bi se osigurala pouzdana opskrba električnom energijom koja je neophodna u industriji i svakodnevnom životu. Provođenjem laboratorijskih eksperimenata starenja izolacijskih materijala i analizom njihovih fizikalno–kemijskih svojstava omogućuje se procjena preostalog vijeka trajanja transformatora i trenutnog stanja njegove izolacije. Bitno je pratiti i održavati...
Karakterizacija nepokretnih faza u kromatografiji reverznih faza ultravisoke djelotvornosti
Karakterizacija nepokretnih faza u kromatografiji reverznih faza ultravisoke djelotvornosti
Tea Škrinjar
Tema diplomskog rada sastojala se od proučavanja eksces adsorpcijskih izotermi organskih otapala acetonitrila i metanola iz vode, Korišteno je pet komercijalno dostupnih kemijski vezanih stacionarnih faza tj. pet kromatografskih kolona (Kinetex™ kolone, Phenyl-Hexyl, Biphenyl, C18, XB C18 i PFP tvrtke Phenomenex®). Te kolone karakteriziraju različite funkcionalne skupine. Eksces adsorpcijske izoterme mjerene su metodom malih poremećaja pod UPLC uvjetima. Dobivene izoterme pružaju...
Karakterizacija otpadnog mulja nastalog biološkom obradom farmaceutskih otpadnih voda
Karakterizacija otpadnog mulja nastalog biološkom obradom farmaceutskih otpadnih voda
Igor Jajčinović
Nastanak sve većih količina otpadnog mulja posljedica je izgradnje postrojenja za biološku obradu otpadnih voda. Svrha obrade mulja je smanjenje njegove količine i troškova zbrinjavanja. Anaerobnom digestijom se stabilizira otpadni mulj i proizvodi bioplin, obnovljivi izvor energije. U ovom radu je provedena karakterizacija otpadnog mulja nastalog aerobnom obradom farmaceutskih otpadnih voda. Kako bi se odredio potencijal dobivanja bioplina, provedeni su BMP testovi u omjerima...
Karakterizacija poliamidnih reverzno osmotskih membrana
Karakterizacija poliamidnih reverzno osmotskih membrana
Evelina Mustapić
Porastom svjetske populacije te razvojem industrije javlja se potražnja za čistom, pitkom vodom. Budući da je rast broja stanovnika doveo do nestašice resursa pitke vode što je rezultiralo većom njezinom cijenom, poboljšanje učinkovitosti troškova obrade vode je postao glavni izazov za budućnost. Prema nekim procjenama na zemlji ima oko 1,4·10^9 km3 vode, od čega 97 % otpada na morsku vodu. Upravo taj resurs se danas koristi u membranskim procesima za desalinizaciju vode te je...
Katalitičko spaljivanje toluena na Mn-Ni/monolitnim katalizatorima
Katalitičko spaljivanje toluena na Mn-Ni/monolitnim katalizatorima
Mario Šantolić
Potreba za smanjenjem emisija hlapljivih organskih spojeva (VOC) u okoliš dovela je do razvoja brojnih tehnologija. Postupci naknadne obrade otpadnih plinova uglavnom se dijele u dvije velike skupine, tj. na postupke oporabe (apsorpcija, adsorpcija, kondenzacija, membranska separacija) i postupke razgradnje (oksidacija i biorazgradnja). Katalitička oksidacija ubraja se u napredne tehnologije oksidacije, a pokazala se kao najučinkovitija metoda za uklanjanje malih koncentracija neželjenih...
Kemijska i elektrokemijska modifikacija grafen oksida
Kemijska i elektrokemijska modifikacija grafen oksida
Ivan Spajić
U ovom radu su pripravljene i ispitane četiri različite elektrode od grafen oksida (GO). Sinteza GO-a provedena je iz grafita prema Staudenmaier metodi. Priređeni GO nanešen je na zlatom prevučenu kvarcnu elektrodu te je provedena funkcionalizacija GO-a s anilinom s ciljem priprave i ispitivanja elektroda za potencijalnu primjenu u superkondenzatorima. Pripremljene elektrode se razlikuju prema načinu funkcionalizacije (uz korištenje NHS-EDC reagensa i bez reagensa), te prema...
Kemijska i enzimatska oksidacija Cbz-N-3-amino-1,2-propandiola
Kemijska i enzimatska oksidacija Cbz-N-3-amino-1,2-propandiola
Mladena Dujmenović
U ovom radu je provedena kemijska i enzimatska oksidacija aminoalkohola. Kemijska oksidacija Cbz-N-3-amino-1,2-propandiola provedena je uz prisustvo jodoksibenzojeve kiseline, a enzimatska uz alkohol dehidrogenazu. Alkohol dehidrogenaza za svoje katalitičko djelovanje zahtjeva koenzim NAD+. Kako ga ne bi bilo potrebno dodavati u reaktor u stehiometrijskim količinama, regeneriran je uz korištenje NADH oksidaze iz Lactococcus lactis, koja je za potrebe ovog rada izolirana i pročišćena....
Kemijska modifikacija kitozana metalnim ionima - literaturni pregled
Kemijska modifikacija kitozana metalnim ionima - literaturni pregled
Ivan Zuanović
U posljednjih nekoliko godina, zagađenje okoliša s ionima teških metala privlači pozornost mnogih istraživačkih skupina širom svijeta. Sve glasniji zahtjevi za njihovo uklanjanje iz industrijskih otpadnih voda i okoliša pretpostavljaju razvoj i testiranje novih materijala prikladnih za njihovo uklanjanje, s naglaskom na primjenu otpadnih biomaterijala. Kroz posljednja tri desetljeća, biopolimeri su intenzivno proučavani zbog njihove interakcije s metalnim ionima. Celuloza, hitin i...

Pages