Paginacija

Fotokatalitička razgradnja fenolnih spojeva TiO2 katalizatorima
Fotokatalitička razgradnja fenolnih spojeva TiO2 katalizatorima
Kristian Bakić
Postojana organska onečišćivala (eng. persistent organic pollutants, POPs) su spojevi koji se teško uklanjaju iz otpadnih voda. Tradicionalne metode uklanjanja tih spojeva često su skupe i opasne za okoliš. Fotokataliza se, kao jedan od naprednih oksidacijskih procesa (eng. advanced oxidation processes, AOPs), istražuje kao moguća metoda uklanjanja postojanih organskih onečišćivala iz otpadnih voda. U dosadašnjim istraživanjima poseban je naglasak stavljen na fotokatalizu u...
Fotokatalitička razgradnja insekticida acetamiprida
Fotokatalitička razgradnja insekticida acetamiprida
Anita Dergez
Pesticidi su toksične kemijske tvari ili mješavine tvari ili bioloških sredstava koje se namjerno otpuštaju u okoliš kako bi se spriječile, kontrolirale i/ili ubijale populacije štetnika. Otpornost pesticida na biološku, kemijsku i fotolitičku razgradnju uzrokuje njihovu akumulaciju s neželjenim posljedicama u okolišu. Cilj ovog istraživanja je razvoj fotokatalizatora za fotorazgradnju modelne komponente insekticida. Kao modelna komponenta korišten je insekticid acetamiprid...
Fotokatalitička razgradnja insekticida u suspenzijskom reaktoru
Fotokatalitička razgradnja insekticida u suspenzijskom reaktoru
Sara Užar
Neonikotinoidi su nova grupa insekticida koji su potisnuli iz uporabe stare insekticide (organofosfate i metilkarbamate), a u novije vrijeme izazivaju sve veće onečišćenje okoliša. U ovom radu provedena je fotokatalitička razgradnja imidakloprida kao glavnog predstavnika neonikotinoidnih insekticida. Cilj ovog rada bio je ispitati fotokatalitičku razgradnju imidakloprida primjenom TiO2 fotokatalizatora u suspendiranom obliku. Fotokatalitički eksperimenti provedeni su u anularnom...
Fotokatalitička razgradnja memantina u vodi pod simuliranim sunčevim zračenjem
Fotokatalitička razgradnja memantina u vodi pod simuliranim sunčevim zračenjem
Lucija Rakitničan
Farmaceutici predstavljaju veliku opasnost ako se u okoliš ispuštaju u prevelikim i nedozvoljenim količinama. Mogu narušiti prirodnu ravnotežu, utjecati na život biljaka i životinja pa samim time i na život ljudi. Zato se u današnje vrijeme počela pridodavati veća pažnja istraživanjima koja su vezana za uklanjanje farmaceutika iz okoliša kako ne bi došlo do neželjenih posljedica. Farmaceutici su otkriveni u različitim ekološkim sredinama diljem svijeta; u otpadnim vodama...
Fotokatalitička razgradnja metilenskog plavila na titanatnim nanocjevčicama
Fotokatalitička razgradnja metilenskog plavila na titanatnim nanocjevčicama
Petra Tominac
Istraživana je adsorpcija i fotokatalitički raspad modelnog zagađivala, metilenskog plavila, na pripravljenim i naknadno termički obrađenim titanatnim nanocjevčicama. Utvrđeno je da termička obrada pri 250 °C u trajanju od 2 h poboljšava adsorpcijska i fotokatalitička svojstva titanatnih nanocjevčica. Model pseudo drugog reda pokazao se najprikladnijim za opis kinetike adsorpcije metilenskog plavila na titanatne nanocjevčice. Utvrđeno je da afinitet titanatnih nanocjevčica...
Fotokatalitička razgradnja nitrofurantoina
Fotokatalitička razgradnja nitrofurantoina
Andrea Cafuta
Mnogi farmaceutici i proizvodi za osobnu higijenu prepoznati su kao potencijalna zagađivala okoliša diljem svijeta. Skupina antibiotika, poznata kao nitrofurani (furaltadon, furazolidon, nitrofurantoin (NFT)) mogu se pronaći u okolišu zbog svoje velike proizvodnje i uporabe. Zbog sve veće prisutnosti u vodenim sustavima, primjena naprednih oksidacijskih procesa igra važnu ulogu u uklanjanju farmaceutika iz otpadnih voda. U ovom radu istraživana je fotokemijska razgradnja antibiotika...
Fotokatalitička razgradnja salicilne kiseline s imobiliziranim TiO2
Fotokatalitička razgradnja salicilne kiseline s imobiliziranim TiO2
Ana Štrk
U ovom radu proučavana je fotokatalitička aktivnost titan dioksida, TiO2, za razgradnju salicilne kiseline kao modelnog aromatskog onečišćivala u vodi. Korišten je fotokatalizator TiO2 suspendiran u otopini salicilne kiseline i imobiliziran na mrežice od staklenih vlakana. Sol-gel sintezom pripravljena je TiO2 suspenzija korištena za nanošenje TiO2 na staklene mrežice. Fotokatalitički eksperimenti provedeni su u šaržnom anularnom reaktoru s magnetskim miješanjem u kojem je...
Fotokatalitičko uklanjanje bisfenola A kompozitnim katalizatorom na bazi elektrovodljivog polimera PEDOT
Fotokatalitičko uklanjanje bisfenola A kompozitnim katalizatorom na bazi elektrovodljivog polimera PEDOT
Mihovil Turniški
Otpadne vode ekološki su problem jer su vrlo često opterećene nepoželjnim, često i toksičnim organskim spojevima. Zbog toga ih je prije ispuštanja u okoliš potrebno obraditi različitim metodama. U današnje doba se sve više uz klasične mehaničke, fizikalne i biološke metode koriste napredni oksidacijski procesi. Fotokataliza, jedan od naprednih oksidacijskih procesa zasniva se na razgradnji onečišćavala uz prisutnost katalizatora čije djelovanje aktivira svjetlost. Kao...
Fotokemija 3- i 4-[4-(2-vinilfenil)buta-1,3-dienil]piridina
Fotokemija 3- i 4-[4-(2-vinilfenil)buta-1,3-dienil]piridina
Antonija Husak
U cilju proučavanja utjecaja heterocikličke jezgre kao supstituenta na fotokemijsko ponašanje konjugiranih butadienskih sustava, Wittigovom reakcijom sintetizirani su novi piridinski derivati butadiena 3-[4-(2-vinilfenil)buta-1,3-dienil]piridin (1) i 4-[4-(2-vinilfenil)buta-1,3-dienil]piridina (2) kao smjese geometrijskih izomera. Iz smjesa geometrijskih izomera uspješno su izolirani cis,trans-1 i trans,trans-1 te cis,trans-2 i trans,trans-2. Novosintetizirani derivati 1 i 2 podvrgnuti...
Fotokemijske i termičke transformacije butadienskih derivata
Fotokemijske i termičke transformacije butadienskih derivata
Mirela Pašičko
S ciljem proučavanja utjecaja supstituenata na termičko ponašanje para-supstituiranih metoksi-derivata dibutadiena, Wittigovom reakcijom sintetiziran je novi derivat 16, koji je zatim podvrgnut termičkim reakcijama. Produkti dobiveni prethodnim istraživanjem na sličnim strukturama u ovom slučaju nisu dobiveni. U svrhu proučavanja fotokemijskog ponašanja dibutadiena, Wittigovom reakcijom je sintetiziran nesupstituirani dibutadienski derivat 28. Kao glavni produkt dobiven je...
Fotokemijske i termičke transformacije diklor-supstituiranog butadienskog derivata
Fotokemijske i termičke transformacije diklor-supstituiranog butadienskog derivata
Iva Horvat
U cilju proučavanja utjecaja klora kao supstituenta na termičko i fotokemijsko ponašanje konjugiranih butadienskih sustava, Wittigovom reakcijom sintetiziran je novi diklor derivat butadiena 1. Novosintetizirani spoj podvrgnut je termičkim i fotokemijskim reakcijama u smislu priprave novih neistraženih produkata. Očekivano je dobivanje novih složenih policikličkih struktura ovisno o elektronskom i steričkom utjecaju dva klorova atoma kao supstituenta u molekuli vezanih u...
Fotokemijske i termičke transformacije β,β'-difuranskog derivata o-divinilbenzena u kiselom mediju
Fotokemijske i termičke transformacije β,β'-difuranskog derivata o-divinilbenzena u kiselom mediju
Lea Jocić
U cilju nastavka proučavanja utjecaja heterocikličke jezgre na fotokemijsko ponašanje u kiselom mediju supstituiranih o-divinilbenzena pripravljen je Wittigovom reakcijom β,β'-difuranski derivat o-divinilbenzena 3. Spoj 3 podvrgnut je fotokemijskim i termičkim transformacijama u kiselom mediju pri čemu su dobivena dva nova spoja 5 i 6 okarakterizirana NMR spektroskopijom. Ostali dobiveni spojevi, fenantren 4, biciklo[3.2.1]oktadienski derivat 7 i dimerni produkt 8 poznati su iz...

Paginacija