Paginacija

Priprava i testiranje silicijevih anoda za litij ionske galvanske članke
Priprava i testiranje silicijevih anoda za litij ionske galvanske članke
Vedran Petrić
Svrha ovog rada bila je pripraviti silicijeve elektrode te ih testirati za primjenu u litij ionskim baterijama. Silicij je zanimljiv kao potencijalni anodni materijal za primjenu u Li-ion baterijama zbog svojeg velikog teorijskog kapaciteta, ~4000 mA h g^-1 i visokog radnog napona od 0,4 V vs Li/Li+. Elektrode su pripravljene miješanjem praha silicija, PVDF veziva i visoko vodljivog ugljika „carbon black“ u omjeru 60:20:20. Od dobivene smjese se napravio tanki film koji je zatim sušen...
Priprava i testiranje vodljivih nanotinti na bazi kompleksa srebra
Priprava i testiranje vodljivih nanotinti na bazi kompleksa srebra
Josipa Kahlina
Predmet ovog rada bila je priprema vodljivih tinti na bazi amonijakalnog kompleksa srebra(I) i reducirajućih amino alkohola, te praćenje njihove stabilnosti u određenom vremenskom periodu. Napravljene su dvije različite tinte uporabom ishodne otopine diaminosrebra(I) i dva amino alkohola. U prvoj formulaciji kao redukcijsko sredstvo korišten je dietanolamin (DEA), pomiješan s kompleksom srebra(I) u volumnim omjerima 1:1, 1:2 i 2:1. Za drugu tintu korištena je amonijakalna otopina...
Priprava i toplinska karakterizacija polimernih mješavina na osnovi polipropilena (PP) i linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE)
Priprava i toplinska karakterizacija polimernih mješavina na osnovi polipropilena (PP) i linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE)
Karolina Tolo
U današnje vrijeme sve više se istražuje mješljivost različitih polimera, kako bi se njihovom modifikacijom dobili novi materijali, boljih svojstava u odnosu na čiste polimere. Cilj ovoga rada bio je pripraviti i toplinski karakterizirati polimerne mješavine na osnovi polipropilena (PP) i linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE). Mješavine LLDPE/PP pripravljene su umješavanjem u dvopužnom ekstruderu Rondol 21 mm LAB TWIN u omjerima: 10/90, 20/80, 30/70, 40/60, 50/50, 60/40,...
Priprava kalcij-manganitnog praška za nanošenje tankih prevlaka iz suspenzije
Priprava kalcij-manganitnog praška za nanošenje tankih prevlaka iz suspenzije
Anamarija Havliček
Cilj ovog diplomskog rada bio je sintetizirati kalcij-manganitni prah za nanošenje tankih prevlaka iz suspenzije. Kalcijev manganit sintetiziran je pomoću slijedećih metodama sinteze iz otopine: Pechinijeva metoda, limunska metoda i metoda koprecipitacije. Dobiveni uzorci žareni su na temperaturama 600 – 900 °C radi dobivanja kristalnog kalcijevog manganita. Sintetizirani uzorci karakterizirani su rendgenskom difrakcijskom analizom, infracrvenom spektroskopijskom analizom,...
Priprava kompozita metalni oksid/grafen i njegova primjena u superkondenzatorima
Priprava kompozita metalni oksid/grafen i njegova primjena u superkondenzatorima
Magdalena Kralj
Svrha ovog rada bila je priprema i karakterizacija kompozitnog materijala grafen/SnO2 hidrotermalnom sintezom potpomognutom mikrovalovima i klasičnom hidrotermalnom sintezom. Jedan od ciljeva ovog rada ujedno je bio i priprava i karakterizacija superkondenzatora koji se temelje na grafen/SnO2 aktivnim materijalima. Tijekom hidrotermalne metode potpomognute mikrovalovima produkt je dobiven u obliku suspendiranih čestica. dok je tijekom klasične hidrotermalne sinteze dobiven hidrogel. ...
Priprava kompozita polikaprolaktona
Priprava kompozita polikaprolaktona
Tomislav Šalinović
Nedostatno i loše zbrinjavanje polimernog otpada dovodi do sve većeg zagađenja planeta Zemlje i rastućih ekoloških problema. Uobičajeno korištenje materijala koji se dobivaju iz nafte kao polazne neobnovljive sirovine, prepoznato je kao značajan doprinos tom rastućem problemu, što je potaklo znanstvenike da se sve više okreću istraživanjima o uporabi biorazgradivih polimera. Biorazgradivi materijali razgrađuju se u okolišu djelovanjem mikroorganizama i utjecajem atmosferalija....
Priprava kompozitnih mikrosfera
Priprava kompozitnih mikrosfera
Petra Ćurković
Cilj ovog rada je priprava kompozitnih mikrosfera na temelju kitozana i hidroksiapatita kao nosioca i dostavljača antitumorskog lijeka. Kod kitozana je nužno naglasiti svojstvo pH osjetljivosti koje bi omogućilo otpuštanje lijeka u neposrednoj blizini tumora. Međutim, kitozan može otpuštati lijek i prije dolaska na ciljano mjesto, stoga su kompozitni materijali pogodni za kontrolirano otpuštanje i dostavu lijeka. U ovome radu kompozitne mikrosfere su proizvedene metodom...
Priprava kompozitnog biomaterijala na temelju polimerne matrice i hidroksiapatita dopiranog metalnim ionima
Priprava kompozitnog biomaterijala na temelju polimerne matrice i hidroksiapatita dopiranog metalnim ionima
Nediljko Beus
Cilj rada bio je priprava kompozitnog materijala na temelju hidroksiapatita supstituiranog magnezijem i biorazgradivih polimera za potencijalnu primjenu u inženjerstvu koštanog tkiva. Inženjerstvo koštanog tkiva je interdisciplinarno područje koje razvija 3D strukture, okosnice, koje služe kao predložak za rast novog tkiva, a sve s ciljem obnavljanja, zamjene ili poboljšanja funkcije oštećenih kosti. S obzirom da je prirodno koštano tkivo kompozitni materijal anorganskog...
Priprava kompozitnog materijala na temelju visoko poroznog hidroksiapatita i funkcionaliziranog poliestera
Priprava kompozitnog materijala na temelju visoko poroznog hidroksiapatita i funkcionaliziranog poliestera
Sara Cvetković
U ovom istraživanju pripravljeni su kompozitni materijali na temelju hidroksiapatita (HA) i kopolimera Boltorn H40/polikaprolakton(BH40/PCL). Hidrotermalnom pretvorbom aragonita iz sipine kosti sintetiziran je visokoporozni HA s potpuno očuvanom mikrostrukturom sipine kosti. Uranjanjem HA komadnih uzoraka u otopinu kopolimera BH40/PCL dobiven je kompozit hidroksiapatit/BoltornH40/polikaprolakton (HA/BH40/PCL). Kvalitativnom XRD analizom kompozitnih uzoraka dokazano je nastajanje HA te...
Priprava kopolimera etilenglikol-metakrilata i stirena
Priprava kopolimera etilenglikol-metakrilata i stirena
Jakov Sinti
U ovom radu sintetizirani su kopolimeri stirena i poli(etilenglikol)metileter-metakrilata (M-PEG) te su analizirana njihova svojstva. Sintetizirani je kopolimer poli(stiren-kopoli( etilenglikol)metileter-metakrilat) (ST-ko-M-PEG) s različitim početnim molarnim udjelima monomera u reakcijskoj smjesi (S80/M20, S60/M40, S50/M50, S20/M80 gdje S označava stiren, a M M-PEG). Ukupne početne koncentracije monomera u reakcijskoj smjesi su 1 mol/dm^3. Kao inicijator korišten je tert-butil...
Priprava kopolimera etilenglikol-metakrilata i vinil-pirolidona
Priprava kopolimera etilenglikol-metakrilata i vinil-pirolidona
Nikola Šebalj
U ovom radu sintetizirani su kopolimeri N-vinil-2-pirolidona (VP) i poli(etilenglikol)metiletermetakrilata (M-PEG) te su analizirana njihova svojstva. Sintetiziran je kopolimer poli(N-vinil-2-pirolidon-ko-etilenglikolmetileter-metakrilat) (VP-ko-M-PEG) s različitim molarnim udjelima monomera u reakcijskoj smjesi: V80/M20, V60/M40 V50/M50, V20/M80 gdje V označava Nvinil-2-pirolidon, a M označava poli(etilenglikol)metileter-metakrilat. Ukupne početne koncentracije monomera u reakcijskim...
Priprava membrana 3D tehnologijom
Priprava membrana 3D tehnologijom
Tea Belačić
U današnje vrijeme sve češće se susrećemo s pojmom klimatskih promjena u naslovima članaka, na televiziji i na društvenim mrežama. Pojam klimatske promjene sa sobom veže i problem nedostatka pitke vode. Potencijal dobivanja pitke vode iz morske vode procesom desalinacije najperspektivnije je rješenje problematike nedostatka pitke vode, pogotovo u sušnim područjima. U ovom radu naglasak je na novoj metodi priprave membrana za desalinaciju putem 3D tehnologije, metodama aditivne...

Paginacija