Paginacija

Priprava metakrilatnih polimernih nanokompozita s celulozom
Priprava metakrilatnih polimernih nanokompozita s celulozom
Lara Štorga
Polimerni kompoziti predstavljaju skupinu materijala vrlo široke primjene koji omogućavaju napredak u brojnim područjima kao što su ambalažni materijali, folije, filmovi, zatim konstrukcijski materijali i slično. Nanoceluloza, jedan od prirodnih i obnovljivih polimera čijom se upotrebom pridonosi zaštiti okoliša, postaje popularna zbog jednostavne mogućnosti primjene i dobrih svojstava. Koristi se kao punilo u sintetskom polimeru s ciljem da ga zamijeni u što većem udjelu i...
Priprava mikroemulzija
Priprava mikroemulzija
Marinela Jelačić
Mikroemulzije se sve češće koriste kao metode priprave nanočestica, a posebno nanosfera, zbog svojih svojstava kao što su termodinamička stabilnost, optička prozirnost i niska viskoznost. Mikrosfere su sferične čestice veličine od 1 do 1000 μm, a odlikuju se velikom specifičnom površinom te su biorazgradljive što ih čini dobrim potencijalnim nosačima za lijekove te kontrolirano otpuštanje lijekova u manjim količinama. Mikrosfere se mogu pripremiti raznim postupcima, a u...
Priprava mikročestica primjenom mikroreaktora
Priprava mikročestica primjenom mikroreaktora
Zoran Malbaša
Cilj ovog rada bio je pripremiti mikročestice na temelju kompleksa kitozana i bakrovih(II) iona (CHT-Cu) primjenom mikroreaktora napravljenog de novo. Promjenom brzine protoka kontinuirane i dispergirane faze cilj je bio dobiti usku raspodjelu veličina mikročestica. U eksperimentalnom dijelu rada, strojnom obradom napravljen je mikroreaktor na temelju poli(metil-metakrilata) (PMMA) geometrije poprečnog protoka (T-spoj) s kanalima promjera 940 ± 50 μm. Kao dispergirana faza korištena...
Priprava nano-ZnO prevlaka
Priprava nano-ZnO prevlaka
Filip Crnković
Pripravom kompozitnih mješavina polimernih materijala s punilima moguće je poboljšati njihova mehanička, toplinska, zaštitna, te ostala uporabna svojstva. Cilj ovog diplomskog rada je istražiti pripravu nanokompozitnog materijala na osnovi mješavina polilaktida (PLA) i polikaprolaktona (PCL) sa cinkovim oksidom (ZnO) kao nanopunilom, te karakterizirati mehanička, toplinska, i zaštitna svojstva prevlaka napravljenih od navedenih nanokompozita. PLA/PCL/ZnO kompoziti su pripravljeni s...
Priprava nanokompozita iz praha i taline
Priprava nanokompozita iz praha i taline
Anamarija Turković
Tehnologija 3D printanja zadnjih nekoliko godina privlači veliku pozornost iz razloga što se tom metodom mogu jeftino proizvesti vrlo kompleksi predmeti čija je izrada, uobičajenim tehnikama proizvodnje izrazito skupa. Jedna od tehnika 3D printanja je selektivno lasersko sinteriranje (SLS). Za ovu metodu koristi se cijeli niz polimernih materijala među kojima je i poliamid 12 (PA12) ili poznatiji pod nazivom Najlon 12. U ovom radu pripravljeni su uzorci PA12 te nanokompoziti PA12/TiO2...
Priprava nanostrukturiranih filmova kositrova oksida
Priprava nanostrukturiranih filmova kositrova oksida
Donata Jambriško
Cilj ovog rada bio je provesti sintezu nanoštapića kositrovog (IV) oksida na tankom filmu i u praškastom obliku. Nanoštapići na tankom filmu dobiveni su u dva koraka, počevši od dobivanja podloge u obliku tankog filma koja sadrži nukleacijske centre SnO2 ključne za daljnji rast nanoštapića. Daljnji rast nanoštapića na tankom filmu, odnosno sinteza istih u praškastom obliku provedena je hidrotermalnom metodom koristeći SnCl4×5H2O kao glavni prekursor. Reakcija je optimizirana...
Priprava neprirodnih C-glikozilnih aminokiselina
Priprava neprirodnih C-glikozilnih aminokiselina
Magdalena Surko
Peptidi i proteini imaju ključnu ulogu u nizu bioloških i fizioloških procesa. Unatoč velikoj raznolikosti u biološkoj funkciji i strukturi, njihova upotreba kao terapeutika ograničena je lošom stabilnošću i bioraspoloživošću. Potreba za kontrolom funkcije peptida dovela je do razvoja peptidomimetika, spojeva koji mogu oponašati sekundarne strukture proteina, a time i njihove funkcije. Samostrukturne organizacije poput okreta, spirala, listova i petlji mogu se dobiti kemijskim...
Priprava novih N,N-disupstituiranih derivata skvareinske kiseline
Priprava novih N,N-disupstituiranih derivata skvareinske kiseline
Marina Galić
Cilj ovog rada je pripremiti nove derivate skvareinske kiseline sintezom kroz 3 reakcijska stupnja. U prvome stupnju provedene su reakcije aminacije odgovarajućih amina i halogenida uz n-BuLi pri čemu su izolirani produkti 1 i 2 uz nusprodukt 3. Nakon uspješne sinteze odgovarajućih tercijarnih amina, uslijedilo je skidanje metoksi skupina te uvođenje hidroksilnih skupina pomoću BBr3, pri čemu su uspješno izolirani alkoholi 4 i 5. U posljednjem stupnju sinteze uslijedila je reakcija...
Priprava novih aneliranih tiofenskih biciklo[3.2.1]oktadienskih derivata
Priprava novih aneliranih tiofenskih biciklo[3.2.1]oktadienskih derivata
Mirela Pašičko
U svrhu sinteze novih policikličkih derivata biciklo[3.2.1]oktadienskih sustava fuzioniranih s tiofenskom jezgrom, provedene su fotokemijske ciklizacije i aldolne kondenzacije na tieno-benzobiciklo[3.2.1]oktadienskim derivatima. Početni supstrat 1 je jednostavno dobiven Vilsmeier-Haackovom reakcijom formiliranja 2,3-[3,2-b-tieno]-6,7-benzobiciklo[3.2.1]okta-2,6-diena. Iz nastalog karbaldehida Wittigovom reakcijom sintetizirani su novi p-metil- i p-metoksi- supstituirani stirilni...
Priprava novih derivata 2-aminobenzimidazola kao potencijalnih biološki aktivnih spojeva
Priprava novih derivata 2-aminobenzimidazola kao potencijalnih biološki aktivnih spojeva
Donata Jambriško
U okviru ovog rada provedena je sinteza novih metoksi derivata Nmetilbenzimidazolil supstituiranih benzamida 17-19 i njihovih cijano derivata 20-22. Ciljani spojevi priređeni su klasičnim reakcijama organske sinteze. Sinteza prekursora 2-amino-5-cijano-1-metilbenzimidazola 10 potpomognuta je mikrovalovima polazeći od 4-klor-3-nitrobenzonitrila 7. Kondenzacijom odgovarajućih supstituiranih benzoil-klorida 14, 15 i 16 s odgovarajućim 2-amino-N-metilbenzimidazolom 6, odnosno 10 priređeni...
Priprava novih derivata kumarina Pd-kataliziranim reakcijama i njihova strukturna karakterizacija
Priprava novih derivata kumarina Pd-kataliziranim reakcijama i njihova strukturna karakterizacija
Andrea Milinković
U ovom radu opisana je sinteza derivata 7-hidroksikumarina pripravljenih reakcijom bromiranja, nitriranja, te paladijem kataliziranim reakcijama. Bromiranjem 7-hidroksikumarina s N-bromsukcinimidom uz cerijev amonijev nitrat pripravljeni su 8-brom-7-hidroksikumarin (1) i 3,8-dibrom-7-hidroksikumarin (2). Reakcijom nitriranja 7-hidroksikumarina sintetizirani su derivati kumarina supstituirani nitro skupinom u položajima 3 i/ili 6 i 8 kumarinskog prstena (3-5)....
Priprava novih funkcionaliziranih furanskih policikla reakcijom fotokatalitičke oksigenacije uz Mn(III) porfirin u neutralnom i lužnatom mediju
Priprava novih funkcionaliziranih furanskih policikla reakcijom fotokatalitičke oksigenacije uz Mn(III) porfirin u neutralnom i lužnatom mediju
Mateja Markotić
U svrhu istraživanja fotokatalitičkih reakcija provedene su reakcije fotokatalitičke oksigenacija na tri furanska derivata o-divnilbenzena 1 – 3, koji su sintetizirani Wittigovom reakcijom. Reakcije fotokatalitičke oksigenacije provedene su osvjetljavanjem volframovom lampom širokog spektra uz anionski i kationski Mn porfirin i propuhivanje kisikom u neutralnom mediju. Početni spojevi 1 i 3 reagirali su uz kationski manganov porfirin pri čemu su kao produkti dobiveni ciklizacijski...

Paginacija