Paginacija

Priprema kloridnog senzora na feksibilnoj podlozi
Priprema kloridnog senzora na feksibilnoj podlozi
Žana Nevjestić
Cilj ovog diplomskog rada je priprema elektrokemijskog senzora na fleksibilnoj podlozi pogodnog za mjerenje koncentracije kloridnih iona. Senzorska površina otisnuta je vodljivom srebrnom nanotintom tehnikom ink-jet printanja. Pripravljene su razne modifikacije tako otisnutih elektroda. Modifikacije senzorske površine elektrode provedene su kemijskim i elektrokemijskim postupcima. Kemijskim postupcima omogućeno je formiranje sloja srebrova klorida (AgCl) oksidacijom srebra s površine...
Priprema mješavine za tabletiranje granuliranjem u fluidiziranom sloju raspršivanjem taline
Priprema mješavine za tabletiranje granuliranjem u fluidiziranom sloju raspršivanjem taline
Iva Petrić
Ovim istraživanjem sagledano je granuliranje u fluidiziranom sloju s raspršivanjem taline veziva kao moguća procesna tehnologija za pripravu mješavine azitromicin dihidrata i laktoze monohidrata pogodne za izradu tableta dobrih primjenskih svojstava. Dodatni ulazni procesni tokovi su zrak i vezivo, talina polietilen glikola čiji je kolektiv kapljica dodavan gornjim i donjem raspršivanjem. Studij fenomena granuliranja u laboratorijskom mjerilu usmjeren je k pronalaženju uvjeta...
Priprema na zraku stabilnih bakrovih nanočestica za ispis tintnim pisačem
Priprema na zraku stabilnih bakrovih nanočestica za ispis tintnim pisačem
Matea Dragoš
Glavni cilj nanotehnologije je formiranje uzoraka materijala s potpuno novim i drugačijim svojstvima u odnosu na uzorke u makro obliku. Istraživanja u području sinteze nanočestica metala vrlo su zanimljiva sa znanstvenog i industrijskog aspekta. Predmet istraživanja ovog diplomskog rada je priprema nanočestica bakra stabilnih na zraku i pogodnih za ispis uporabom tintnog pisača. Nanočestice bakra sintetizirane su metodom kemijske redukcije iz vodene otopine, uporabom različitih...
Priprema naprednih funkcionalnih filamenata
Priprema naprednih funkcionalnih filamenata
Gabriela Brnadić
Aditivna tehnologija, poznatija pod nazivom tehnologija 3D-ispisa, omogućuje izradu širokog spektra proizvoda u kratkom vremenskom periodu, postupkom nanošenja materijala sloj po sloj. Izrada proizvoda temelji se na računalnom CAD (engl. Computer-aided design) modelu, pri čemu se od konačnog produkta 3D-ispisa zahtjeva određena mehanička stabilnost, kvaliteta, dimenzijska točnost i preciznost. U postupcima aditivne proizvodnje moguće je koristiti niz različitih materijala, a...
Priprema otapala za ekstrakciju polifenola
Priprema otapala za ekstrakciju polifenola
Anđela Mišković
Za ekstrakciju i separaciju biokomponenti, primjenjuju se organska otapala što donosi velike ekološke probleme. Kako bi se ublažio ovaj problem, pokrenuta su brojna istraživanja o otkrivanju obnovljivih zelenih otapala. Niskotemperaturna eutektička otapala (eng. Deep Eutectic Solvents-DES) i prirodna niskotemperaturna eutektička otapala (eng. Natural Deep Eutectic Solvents- NADES ) su se pokazala dobrom zamjenom za organska otapala i ionske kapljevine. Navedena otapala karakterizira...
Priprema plošne referentne elektrode printanjem ink-jet printerom
Priprema plošne referentne elektrode printanjem ink-jet printerom
Maja Farkaš
Predmet ovog rada bila je priprema plošne Ag|AgCl referentne elektrode printanjem ink-jet printerom. Ag tinta (NovaCentrix / ZOAK) otisnuta je na fleksibilnu površinu pomoću modificiranog ink–jet printera. Površine Ag elektroda zatim su modificirane kemijski, otopinom FeCl3 te elementarnim klorom, i elektrokemijski, cikličkom voltametrijom te potenciostatski što je rezultiralo nastankom AgCl sloja na Ag površini. Tako priređene elektrode ispitivane su potenciometrijski u...
Priprema raspadljivih tableta za usta primjenom liofilizacije
Priprema raspadljivih tableta za usta primjenom liofilizacije
Iva Gavran
U okviru ovog istraživanja pripremljene su raspadljive minitablete za usta s djelatnom tvari, Lurasidon hidrokloridom. Karakterizira ju loša topljivost, a time i loša bioraspoloživost lijeka. Topljivost se nastojala povećati pripremom čvrste disperzije primjenom liofilizacije, odnosno sušenja smrzavanjem pri čemu se djelatna tvar nastojala ugraditi u hidrofilnu polimernu matricu, polietilen glikola 4000. Tri uzorka s različitim udjelima djelatne i pomoćne tvari tretirana su...
Priprema stabilnih nanosuspenzija u eutektičkim smjesama
Priprema stabilnih nanosuspenzija u eutektičkim smjesama
Željka Marjanović
Konvencionalni fluidi za prijenos topline imaju relativno nizak stupanj učinkovitosti zbog čega je došlo do razvoja nanofluida kao novih radnih medija za prijenos topline. Međutim, kako bi se riješio problem visoke cijene i toksičnosti hlapljivih organskih otapala došlo je do razvoja nove generacije otapala pod nazivom eutektičke smjese koje su jeftine, biorazgradive i sigurne za ljudsko zdravlje i okoliš. Cilj ovog rada bio je istražiti stabilnost suspenzija dobivenih...
Priprema tankoslojne referentne elektrode
Priprema tankoslojne referentne elektrode
Ivana Šarić
U ovom radu pripremljena je Ag elektroda printanjem koje je izvedeno ink-jet printerom na fleksibilnoj podlozi. Površina dobivene Ag elektrode potom je modificirana na dva načina i to kemijski i elektrokemijski. Kemijska modifikacija elektrode provedena je pomoću otopine FeCl3 i uz pomoć elementarnog klora, a elektrokemijska cikličkom voltametrijom odnosno potenciostatski. Nakon provedene modifikacije formiran je sloj AgCl na površini elektrode. Tako pripravljene elektrode testirane su...
Priprema terapeutskog niskotemperaturnog eutektičkog otapala
Priprema terapeutskog niskotemperaturnog eutektičkog otapala
Eva Vidoša
Niskotemperaturna eutektička otapala su otapala za koje je karakteristično sniženje tališta s obzirom na čiste komponente od kojega su napravljene. U posljednje vrijeme, niskotemperaturna eutktička otapala se istražuju radi potencijalne primjene u farmaceutskoj industriji budući da djelatne tvari otopljene u njima ili ukomponirane u terapeutsko niskotemperaturno eutektičko otapalo imaju bolja svojstva, bolju topljivost, veću bioraspoloživost i permeabilnost u organizmu s obzirom...
Priprema umjetne patine na bronci i njena modifikacija fosfonskim kiselinama
Priprema umjetne patine na bronci i njena modifikacija fosfonskim kiselinama
Nikolina Miličević
Umjetnička djela i kulturna baština od bronce, izloženi su svakodnevnim onečišćenjima prisutnim u otvorenoj ili zatvorenoj atmosferi. S obzirom na to, oni su podložni korozijskim procesima koji mogu dovesti do promjena u njihovom izgledu i stabilnosti te do kroničnog propadanja materijala koji zatim uzrokuju materijalne troškove popravka ili zamjene. Takvi objekti su stoga često prekriveni patinom, koja ima estetsku i/ili povijesnu vrijednost. Patina na brončanim skulpturama...
Priprema uzoraka aktivnog mulja za kromatografsku analizu ksenobiotika
Priprema uzoraka aktivnog mulja za kromatografsku analizu ksenobiotika
Ivana Hlevnjak
Farmaceutski ksenobiotici vrsta su onečišćujućih tvari široko rasprostranjenih u sustavima za obradu otpadnih voda. Većina njih nalazi se u aktivnom mulju dobivenom u sekundardnom procesu obrade otpadnih voda. Aktivni mulj veoma je složena matica koja zahtjeva pripremu kako bi se ekstrahirali analiti i uklonile interferencije. U ovome radu za pripremu uzoraka aktivnog mulja koristila se metoda ekstrakcije raspršenjem matice uzorka kroz čvrstu fazu (MSPD). Određivanje ksenobiotika...

Paginacija