Paginacija

Seawater Steam Engine - Tehnički aspekti evaporacije morske vode u solarnom paraboličkom kolektoru
Seawater Steam Engine - Tehnički aspekti evaporacije morske vode u solarnom paraboličkom kolektoru
Kristina Azinović
Tehnologija Seawater Steam Engine (SSE) omogućava istovremenu proizvodnju energije i pitke vode koristeći tri prirodna resursa (solarnu energiju ili energiju nekog drugog obnovljivog izvora energije, morsku vodu i gravitaciju) koji ima potencijal da cijeli svijet opskrbi energijom i pitkom vodom i na taj način zaustavi klimatske promjene. Indikativno je da je 19.06.2018. Ministarstvo energetike SAD-a, Department of Energy (DOE), pokrenulo program „Solar Desalination“ koji ima za cilj...
Seawater Steam Engine - Teorijski aspekti separacije morske vode u visokotlačnom separatoru
Seawater Steam Engine - Teorijski aspekti separacije morske vode u visokotlačnom separatoru
Ivana Peran
Za razliku od parnog stroja kod kojega postoji samo jedan ulaz (energija fosilnih goriva) i jedan izlaz (mehanička/električna energija), pri čemu radni medij (demineralizirana voda) cirkulira u zatvorenom krugu; radikalno nova tehnologija Seawater Steam Engine (SSE) koja je tema ovog rada, iz jednog ulaza (energije Sunca ili drugih obnovljivih izvora energije) daje dva izlaza (mehaničku/električnu energiju kao jedan izlaz i destiliranu, odnosno pitku vodu, kao drugi izlaz). Pri tome...
Selektivna katalitička oksidacija propena do akroleina
Selektivna katalitička oksidacija propena do akroleina
Biljana Gojković
Reakcije selektivne oksidacije ugljikovodika imaju važnu ulogu u današnjem društvu s obzirom na činjenicu da se na njima zasniva četvrtina proizvodnje najvažnijih industrijskih organskih kemikalija i njihovih međuprodukata koji se koriste u proizvodnji različitih industrijskih proizvoda i robe široke potrošnje. Zbog toga, one značajno doprinose nacionalnom dohotku industrijskih zemalja u razvoju, a s druge strane još uvijek su temelj istraživanja. Cilj ovog rada bilo je...
Semi-kvantitativne metode karakterizacije mikroplastike u vodenom mediju
Semi-kvantitativne metode karakterizacije mikroplastike u vodenom mediju
Ida Kveder
Plastika je izdržljiv, čvrst materijal visoke kakvoće i niske cijene proizvodnje. Sveprisutnost mikroplastike u vodenom okolišu posljedica je masovne proizvodnje plastike. Kada plastični predmet izgubi svoju funkciju, postaje otpad i vrlo često u konačnici završi u vodi gdje može plutati na površini, lebdjeti ili se slegnuti na dno. Kvantitativne metode su metode koje prikupljaju i analiziraju podatke s ciljem dobivanja brojčanog opisa predmeta istraživanja. Karakterizacija vrste...
Senzori za određivanje arsena u prirodnim vodama
Senzori za određivanje arsena u prirodnim vodama
Hrvoje Mrzljak
Anorganski arsen, pojam koji obuhvaća trovalentni i peterovalentni arsen, predstavlja veliki toksikološki problem arsena u vodama. Zadnjih 40-tak godina diljem svijeta razvijene su mnoge metode određivanja arsena. Kemijski senzori imaju prednost u tome što omogućavaju jednostavno određivanje koncentracije analita u realnom vremenu. U ovom radu, opisane su neke od metoda otkrivanja arsena u vodama. Objašnjeni su temeljni principi rada pojedinog senzora, njegova granica kvantifikacije i...
Senzorski filmovi na osnovi lakmusa za primjenu u mikroreaktorima
Senzorski filmovi na osnovi lakmusa za primjenu u mikroreaktorima
Inga Geršak
Cilj ovog rada bio je proizvesti senzorske filmove s lakmusom kao indikatorom i ispitati njihovo ponašanje. Korištenjem aditivne tehnologije ispisane su pločice i mikroreaktori različitih geometrija kanala od poli(vinil-butirala), termoplastičnog polimera povoljnih optičkih svojstava. pH-senzorski filmovi dobiveni su sol-gel metodom imobiliziranjem lakmus indikatora u silanskoj matrici. Korišteni prekursori za filmove bili su silicijevi alkoksidi tetraetoksisilan (TEOS) i...
Senzorski filmovi na osnovi metil crvenog za primjenu u mikroreaktorima
Senzorski filmovi na osnovi metil crvenog za primjenu u mikroreaktorima
Katarina Marija Drmić
Cilj ovoga rada je bio dizajnirati pločice i milireaktore od polipropilena na FFF 3D-pisaču. Zatim pločice i kanale milireaktora prevući senzorskom prevlakom koja se prethodno pripremi sol-gel metodom. Senzorski filmovi pripremili su se upotrebom tetraetoksisilana, TEOS i feniltrimetoksisilana FTMS kao prekursora za sol-gel metodu, etanola kao otapala, metil crvenog kao pH indikatora i klorovodične kiseline, HCl-a, kao katalizatora reakcije. Pločice su uspješno izrađene na 3Dpisaču,...
Separacija fluida akustoforezom
Separacija fluida akustoforezom
Dorotea Marčec
U ovom radu proučena i prezentirana je akustoforeza, metoda separacije čestica iz fluida. Akustoforeza je dio akustofluidike, odnosno skupa metoda u kojima se na fluidne sustave djeluje UZV valovima. Pregledom fizikalnih zakona ponašanja fluida na mikroskali i usporedbom s ponašanjem na makroskali prikazan je osnovni uvid u shvaćanje ovakvih sustava sa strane mehanike fluida, a potom i kako se isti ponašaju pod djelovanjem UZV valova. Prikazani su osnovni dizajni sustava za...
Silicijeve nano-čestice kao anodni materijali u litij-ionskim galvanskim člancima
Silicijeve nano-čestice kao anodni materijali u litij-ionskim galvanskim člancima
Fran Hrlić
U ovom radu ispitivana su elektrokemijska svojstva nanostrukturiranog silicija sa stajališta primjene kao anodnih materijala za litijske galvanske članke. Aktivne elektrode priređene su kao smjese nanstruktiranog silicija s nanostrukturiranim grafitom i acetilenskim crnilom različitih omjera. Elektrode su testirane metodom cikličke voltametrije i punjenjem/pražnjenjem članka konstantnom strujom. Dobiveni rezultati pokazuju da prisutnost nanostrukturiranog silicija znatno povećava...
Silika nanočestice dopirane organskim bojilima
Silika nanočestice dopirane organskim bojilima
Matija Galjer
Nanotehnologija je znanstveno područje od rastuće važnosti i interesa. Cilj ovog rada je upoznavanje i predstavljanje njegovog specifičnog dijela - silika nanočestica, čija su svojstva još uvijek nepotpuno istražena, a pronalaze potencijalnu primjenu u mnogim znanstvenim, medicinskim i tehnološkim područjima. U skladu sa znanstvenim istraživanjima koja se provode na Zavodu za opću i anorgansku kemiju, provedena je sinteza i karakterizacija silika nanočestica, silika nanočestica...
Simetrični superkondenzatori temeljeni na grafenskim hidrogelovima
Simetrični superkondenzatori temeljeni na grafenskim hidrogelovima
Kristijan Vesić
Cilj ovog rada je bio provesti hidrotermalnu redukciju grafenova oksida (GO) potpomognutu reducensom, vegetacijskom vodom masline (OMW), u kojoj nastaje hidrogel reduciranog grafenovog oksida, rGOH+OMW. Također je provedena hidrotermalna redukcija bez reducensa u kojoj nastaje reducirani grafenov oksid, rGOH. Hidrotermalna sinteza se vodila pri temperaturi od 120°C i pri pH 7. Superkondenzatori su izrađeni od dobivenih materijala, GO, rGOH i rGOH+OMW na podlogama od nikla i staklastog...
Simulacija proizvodnje intermedijera za proizvodnju lijekova u različitim reaktorskim sustavima
Simulacija proizvodnje intermedijera za proizvodnju lijekova u različitim reaktorskim sustavima
Katarina Komljenović
Statini predstavljaju skupinu lijekova sa sposobnošću snižavanja kolesterola LDL (engl. Low Density Lipoprotein; LDL) i lipoproteina male gustoće inhibiranjem HMG-CoA (3-hidroksi-3-metilglutaril-koenzimA) reduktaza. Inhibicija navedenog enzima je vrlo važna u sprečavanju bolesti poput hiperkolesterolemije, koronarne bolesti, srčanih te kardiovaskularnih bolesti. U radu je provedena simulacija sinteze 6-kloro-3,5-dihidroksi heksanala, (laktola) koji je bitan prekursor u dobivanju...

Paginacija