Paginacija

Dobivanje hidrogelova celuloze zračenjem
Dobivanje hidrogelova celuloze zračenjem
Filip Korona
Celuloza je najrasprostranjeniji prirodni polimer. Sve se više istražuje radi korištenja u medicinske i industrijske svrhe, prije svega zbog svoje biorazgradivosti, biokompatibilnosti, široke dostupnosti i neškodljivosti. Celuloza je sastavljena od linearnih lanaca glukoze koji mogu imati od nekoliko stotina do nekoliko tisuća monomernih jedinica povezanih ß-(1→4) glikozidnom vezom što joj i omogućuje stvaranje dugih lanaca. Svaka molekula celuloze ima 3 hidroksilne skupine koje...
Dodatci za smanjenje gorivosti polimernih materijala
Dodatci za smanjenje gorivosti polimernih materijala
Maja Beloša
Osnovni cilj ovog rada bio je upoznavanje s osnovnim principima i znanjima o gorivosti i smanjenju gorivosti polimernih materijala te dodacima koji se koriste kao usporavala gorivosti polimernih materijala. U ovom radu napravljene su usporedbe mehanizama i karakteristika standardnih usporavala gorivosti poput halogenih, fosforovih, dušikovih i anorganskih spojeva kao usporavala. Iako učinkoviti, svaki od njih ima nedostatke poput ekološke neprihvatljivosti ili velike količine koja je...
Drvna vlakna u cementnom kompozitu
Drvna vlakna u cementnom kompozitu
Vanja Rukavina
Glavni zadatak graditeljstva je održivost te se nastoje sve više koristiti održivi građevinski materijali izrađeni od obnovljivih izvora među koje spadaju i drvna vlakna. Upravo iz tih razloga, cement se pojačava drvnim vlaknima kako bi mu se poboljšala mehanička svojstva. Cementni kompoziti s drvnim vlaknima su posebni po svojim strukturnim i izolacijskim svojstvima, kao i zbog dimenzijske stabilnosti, ekonomskih faktora i otpornosti na smanjenje kakvoće uslijed djelovanja...
Dvodimenzijski linearni dinamički sustavi
Dvodimenzijski linearni dinamički sustavi
Marko Martinović
Dvodimenzijski linearni dinamički sustavi važni su i učestali u znanosti i inženjerstvu (drugi Newtonov zakon gibanja gibanja, jednadžba RLC kruga u elektrotehnici, jednadžbe mnogih harmoničkih oscilatora). U ovom radu će se predstaviti način računalnog rješavanja takvih sustava, crtanja njihovih trajektorija i faznih portreta, i grupiranje takvih sustava u karakteristične skupine ovisno o njihovom ponašanju. Svi sustavi riješeni su u računalnom programu Matlab R2018a uz...
EU 2030 okvir za klimatsku i energetsku politiku
EU 2030 okvir za klimatsku i energetsku politiku
Barbara Topolovec
Smanjenje emisija stakleničkih plinova za 40% ispod razine iz 1990. godine, obvezujući cilj da u cijeloj Europskoj uniji udio obnovljive energije bude najmanje 27%, novi ciljevi za politike energetske učinkovitosti, novi sustav upravljanja te niz novih pokazatelja radi osiguravanja konkurentnog i sigurnog energetskog sustava, ključni su elementi novog okvira EU-a za klimu i energetiku za 2030. koji je predstavila Europska komisija. Svrha ovog rada je bila prikazati glavne ciljeve okvira...
Efekti aditiva na hidrataciju portland cementa
Efekti aditiva na hidrataciju portland cementa
Marina Kostešić
Proizvodnju cementa prate brojni problemi i zahtjevi, od onih za povećanje učinkovitosti do onih za poboljšanje trajnosti i svojstava. Djelomičnom ostvarenju tih ciljeva pridonose aditivi za beton, tako da danas gotovo nema izvedbe nekog betonskog objekta bez primjene djelotvornih aditiva. To se posebno odnosi na one betonske kompozite za koje su postavljeni visoki kriteriji kakvoće, tj.za one od kojih se traže posebna svojstva. Posebnu pažnju kod odabira pojedinog aditiva treba...
Ekološki i energetski aspekti otpada na razini grada srednje veličine
Ekološki i energetski aspekti otpada na razini grada srednje veličine
Mateja Rakarić
U ovom radu sažeta je problematika vezana uz gospodarenje otpadom. Navedene su vrste otpada te je opisan način gospodarenja otpadom u gradu Sisku. Rad se temelji na podacima tvrtke Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o., koja se bavi odvozom i zbrinjavanjem otpada. Opisan je način zbrinjavanja otpada kakav je bio nekada i kakav je danas. Ekološki i energetski aspekti otpada proučavani su na temelju podataka za: količinu sakupljenog otpada za razdoblje 2013. godine - 2016. godine, kvalitetu...
Ekološki prihvatljiva metoda redukcije grafen-oksida
Ekološki prihvatljiva metoda redukcije grafen-oksida
Ivana Peran
Cilj ovog rada je bio provesti redukciju grafenova oksida (GO) u grafen (rGO) korištenjem ekstrata lista masline ( ELM ). Redukcija je provedena uz različite količine ELM pri čemu je kao produkt kod manjeg omjera ELM/GO dobiven uzorak rGO1, dok je uz veći omjer ELM/GO dobiven uzorak rGO2. Uzorci GO, rGO1 i rGO2 okarakterizirani su nizom metoda poput infracrvene spektroskopije potpomognute Fourierovom transformacijom (FT–IR), termogravimetrijskom analizom (TGA), te cikličkom...
Ekonomska ocjena projekata
Ekonomska ocjena projekata
Ana Baković
Temelj ekonomske analize je procjena. Ekonomska ocjena projekata bavi se procjenom troškova, novčanog toka i profitabilnosti. Dva su osnovna pristupa procjene troškova, “odozdo prema gore” i “odozgo prema dolje”. Postoji nekoliko metoda procjene troškova, a u ovom je radu objašnjena metoda faktora koja se koristi za preliminarne procjene troškova procesnih postrojenja. Tokovi novca uključuju prihode i troškove projekta, a grafički se prikazuju dijagramom toka novca. U...
Ekonomsko-tehnički aspekti geotermalnih dizalica topline
Ekonomsko-tehnički aspekti geotermalnih dizalica topline
Tena Jurič
U radu su prikazani svi relevantni parametri tehnologije geotermalnih dizalica topline koja predstavlja značajni doprinos u postizanju energetske učinkoviti građevina. Sustav počiva na lijevokretnom Clausisus-Rankineovom ciklusu u kojem se toplina preuzima iz tla i predaje isparivaču. Sustav geotermalne dizalice topline sastoji od tri kruga: kruga izvora topline, kruga radnog medija i kruga ponora topline. U krugu izvora topline, radni medij izmjenjuje toplinu s optočnim medijem (voda,...
Ekonomsko-tehnički aspekti primjene solarnih termalnih kolektora
Ekonomsko-tehnički aspekti primjene solarnih termalnih kolektora
Damjan Gracin
Radom su prikazani ekonomsko-tehnički aspekti primjene solarnih termalnih kolektora. U tom smislu je najprije dan pregled tehnologija koje se danas koriste te sustavi skladištenja toplinske energije. U analizi primjene solarnih termalnih kolektora promatrane su dvije lokacije u Hrvatskoj s dvije različite klime, odnosno Zagreb i Split. Proračuni su napravljeni programom Polysun tvrtke „Vela Solaris“ iz Švicarske. Dobiveni rezultati pokazuju da za konkretan slučaj obiteljske kuće u...
Ekotoksičnost komunalnih otpadnih voda prije obrade membranskim procesima
Ekotoksičnost komunalnih otpadnih voda prije obrade membranskim procesima
Darko Andrić
U novije vrijeme svjedočimo sve nezdravijem načinu života, što je dovelo do ekspanzije farmaceutske industrije. Osim toga, populacija ljudi na Zemlji je u procesu eksponencijalnog rasta te se susrećemo sa izazovom prehranjivanja velikog broja ljudi. Za to su neizbježni pesticidi, koji zajedno s farmaceuticima čine skupinu „novih zagađivala“, točnije toksičnih supstanci koje se nedvojbeno nalaze u vodenom okolišu. Njihovo uklanjanje je nužno iz više razloga, a konvencionalne...

Paginacija