Pages

Kromatografska separacija stroncija i olova iz kompleksnih uzoraka praćena izotopskom analizom
Kromatografska separacija stroncija i olova iz kompleksnih uzoraka praćena izotopskom analizom
Maja Šuša
Cilj ovog rada je ispitivanje mogućnosti kromatrografske izolacije stroncija i olova iz kompleksnih smjesa pomoću izmjenjivaču SerdolitTM CG-400 I koji je uveden kao zamjena za Amberlite CG-400. Ispitivan je utjecaj sastava otopine na vezanje kationa, polarnosti alkohola, koncentracije dušične i klorovodične kiseline te udio vode u otopinama. Određena je krivulja prodora i eluiranja stroncija i olova na kolonama punjenim izmjenjivačima Amberlite CG-400 i SerdolitTM CG-400 I te je...
Kvaliteta analitičkih mjerenja
Kvaliteta analitičkih mjerenja
Željka Kašaj
Analitička mjerenja prisutna su i iznimno bitna u svim područjima današnjice. Zato je važno pridržavati se svih kriterija potrebnih da se osiguraju pouzdani analitički rezultati, tj. da se osigura kvaliteta analitičkih mjerenja. Cilj ovog rada upravo je upoznati se s pojmom i konceptima kvalitete analitičkih mjerenja. U prvom dijelu navedeni su opći pojmovi vezani za navedenu temu, a to su: analitički sustav, njegove pogreške, reprezentativan uzorak i načini njegove pripreme za...
Kvantnokemijski izračun međudjelovanja adenozin trifosfata s vodom
Kvantnokemijski izračun međudjelovanja adenozin trifosfata s vodom
Lucija Vujević
Svrha ovoga rada je pokazati kako se mogu primjeniti kvantnokemijski izračuni za određivanje međudjelovanja adenozin trifosfata i vode. Ovo međudjelovanje ključno je za opis izmjene energije u biološkim sustavima. Izračuni su izvršeni u programskom paketu "GAUSSIAN 09", uporabom teorije funkcionala gustoće (DFT). Izvršeni izračuni daju dobar opći odnos u energijama reakcija, ali pokazuju znatna odstupanja od eksperimentalnih vrijednosti. Uzrok takvih odstupanja leži u...
Kvantnomehanički opis i tumačenje nanomagneta
Kvantnomehanički opis i tumačenje nanomagneta
Anđela Krišto
Zadatak ovog završnog rada je kvantno-mehanički opis dinamike spina u nanomagnetima, te tumačenje pojava koje se javljaju na nanometarskoj skali magnetskih čestica. Matematički opis dinamike spina sadržava tri glavne teoretske jednadžbe: Bloch jednadžba, Landau-Lifshitz jednadžba, te Landau-Lifshitz-Gilbert jednadžba dinamike spina. Na primjerima jednomolekulskog magneta Mn12-acetata, nanočestica CuFe2O4 i Cu0.5Fe2.5O4, te amorfne nanoslitine Hf57Fe43 objašnjene su pojave...
L-askorbinska kiselina i njezini derivati
L-askorbinska kiselina i njezini derivati
Ines Cazin
Cilj ovog rada bila je regioselektivna sinteza 1,4-disupstituiranih-1,2,3-triazolnih derivata L-askorbinske kiseline (6−17) kao potencijalnih antitumorskih spojeva. U tu svrhu sintetizirani su derivati L-askorbinske kiseline 1, 2, 3 i 4 koji su ključni za sintezu azida L-askorbinske kiseline 5. 1,2,3-triazolni derivati L-askorbinske kiseline pripravljeni su reakcijom 1,3-dipolarne cikoladicije s Cu(I) kao katalizatorom. S ciljem dobivanja većeg sveukupnog iskorištenja ciljanih...
Laboratorijska ocjena sustava zaštitnih premaza za primjenu u trafostanicama
Laboratorijska ocjena sustava zaštitnih premaza za primjenu u trafostanicama
Jurica Žerjav
Električna energija ključni je čimbenik za razvoj ljudske civilizacije te je potrebno uz današnji ubrzani razvoj svijeta osigurati pouzdanu opskrbu. Pouzdana opskrba može se postići kvalitetnom izradom elektroenergetskog sustava te uz redovito održavanje sustava. Jednostavan prijenos električne energije bez velikih gubitaka postiže se pomoću transformatora koji pripada u najvažnije dijelove svake trafostanice. Kvalitetna izrada i zaštita transformatora od korozije ključni su za...
Matematički model aldolne adicije dihidroksiacetona na N-Cbz-glicinal u kotlastom reaktoru
Matematički model aldolne adicije dihidroksiacetona na N-Cbz-glicinal u kotlastom reaktoru
Mario Bohač
U radu je opisana reakcija aldolne adicije dihidroksiacetona na N-Cbz-glicinal u kotlastom reaktoru koja je katalizirana s D-fruktoza-6-fosfat aldolazom (FSA) dobivenom iz E. coli. Ispitana su tri potencijalna enzima kao katalizatora ove reakcije: FSA A129S, FSA A129S/A165G i FSA A129N. Odabran je enzim FSA A129N koji je dao najveću konverziju reaktanta u najkraćem vremenu u reakciji aldolne adicije. Kinetika ove reakcije je ispitana metodom početnih reakcijskih brzina. Ispitan je utjecaj...
Matematički model biokatalitičke sinteze nanočestica
Matematički model biokatalitičke sinteze nanočestica
Mirna Jovičić
U ovom radu provedena je sinteza nanočestica kalcijevog karbonata pomoću produkata biokatalitičke hidrolize uree i enzima ureaze. Uz to ispitivana je kinetika hidrolize uree uz enzim ureazu te je promatran utjecaj kalcijevih (Ca2+) iona na aktivnost enzima. Reakcije su provedene u dva medija – redestiliranoj vodi i 10%-tnoj otopini Tritona x-100, pri dvije temperature, T = 30°C i T = 20°C. Ispitivanje kinetike reakcije provedeno je mjerenjem početne brzine reakcije pri različitim...
Matematički model kaskadne reakcije
Matematički model kaskadne reakcije
Mia Došen
U ovom radu određivana je kinetika oksidoredukcije Cbz-N-3-aminopropanola u Cbz-N-3-aminopropanal katalizirana enzimom alkohol dehidrogenazom iz konjske jetre (HLADH). Ova reakcija je sastavni dio kaskadne reakcije koja se sastoji od opisane oksidacije alkohola u aldehid, potom aldolne adicije dihidroksiacetona (DHA) na pripadajući aldehid koja je katalizirana enzimom D-fruktoza-6-fosfat aldolazom (FSA) kako bi se dobio odgovarajući aldolni produkt, odnosno...
Matematičko modeliranje aldolne adicije u različitim tipovima reaktora
Matematičko modeliranje aldolne adicije u različitim tipovima reaktora
Tea Sokač
U ovom radu je numerički na temelju razvijenog modela implementiranog u programu SCIENTIST, ispitivana aldolna adicija dihidroksiacetona na N-Cbz-3-aminopropanala koju katalizira enzim D – fruktoza – 6 – fosfat aldolaza (FSA). Isto tako je istraživana ova reakcija spojena s oksidacijom N-Cbz-3-aminopropanola u N-Cbz-3-aminopropanala u kaskadnu reakciju. Oksidacija alkohola koju katalizira alkohol dehidrogenaza (ADH), je provedena uz regeneraciju koenzima NAD+ s enzimom NADH...
Matematičko modeliranje enzimske oksidacije amino alkohola u različitim tipovima reaktora
Matematičko modeliranje enzimske oksidacije amino alkohola u različitim tipovima reaktora
Tanja Zmijanac
U ovom radu razvijen je matematički model oksidacije amino alkohola katalizirane enzimom alkohol dehidrogenazom (ADH) i matematičkog modela kaskadne reakcije u kojoj je oksidacija spojena s aldolnom adicijom. Reakcija oksidacije amino alkohola u amino aldehid provodi se uz koenzim NAD(H), a reakcija je katalizirana enzimom ADH. Koenzim NAD(H) je skup i nije ga ekonomično dodavati u proces u stehiometrijskim količinama već je potrebna njegova učinkovita regeneracija. U ovoj reakciji...
Materijali za izradu mikroreaktora
Materijali za izradu mikroreaktora
Tomislav Horvat
U radu su navedeni neki materijali koji se koriste za izradu mikroreaktora. Među njima se nalaze polimeri, keramika, staklo te metali. Navedena su fizikalna, mehanička i toplinska svojstva te kemijska reaktivnost odnosno inertnost. Kemijska obilježja bitna su zbog toga što nam ukazuju na to koji materijal je najbolje upotrijebiti ukoliko imamo agresivne reaktante. U uvodu kratko je objašnjen koncept budućih postrojenja koja bi primjenjivale mikroreaktore za sintezu kemijskih spojeva...

Pages