Paginacija

Filamenti za 3D-tisak farmaceutskih oblika
Filamenti za 3D-tisak farmaceutskih oblika
Monika Leskovar
Tehnologija 3D-ispisa u posljednje se vrijeme sve češće javlja pri formulaciji novih dozirnih oblika lijekova. Prepoznate su brojne prednosti poput tiskanja na zahtjev s individualno prilagođenim dozama, modifikacija vremena oslobađanja promjenom geometrije, sposobnost izrade složenih čvrstih oblika, a sve u svrhu izrade lijekova po mjeri pacijenta i kako bi odgovarali upravo njihovim potrebama. Cilj ovog istraživanja je procesom ekstrudiranja taljenjem proizvesti nove filamente s...
Fizikalna modifikacija celuloze dugolančanim metakrilatima
Fizikalna modifikacija celuloze dugolančanim metakrilatima
Josip Sacher
Cilj ovog rada bio je pripremiti fizikalno modificiranu celulozu-FMC i odrediti masu adsorbiranog polimera u ovisnosti o vremenu adsorpcije. Fizikalnom modifikacijom želi se postići promjena svojstava površine čime bi se omogućilo korištenje celuloze kao aditiva u polimernim matricama. Jedan od načina promjene svojstava površine je adsorpcija polimera koji ima tražena hidrofobna svojstva. U ovom radu radikalskom polimerizacijom u toluenu sintetizirani su polimeri homopolimer,...
Fizikalna svojstva i primjena eutektičkih smjesa
Fizikalna svojstva i primjena eutektičkih smjesa
Linda Kuzmanovski
Zbog problematike korištenja hlapljivih organskih otapala u procesima proizvodnje, sve se veća pažnja posvećuje eutektičkim smjesama kao ekološki prihvatljivim otapalima, sličnim ionskim kapljevinama po mnogim karakteristikama i svojstvima. U ovom radu teoretski se obrađuju pojam i klasifikacija eutektičkih smjesa te njihova primjena i fizikalna svojstva. Eksperimentalni dio rada obuhvaća karakterizaciju prirodnih eutektičkih smjesa (NADES, Natural deep eutectic solvents) koje se...
Fizikalno-kemijske interakcije farmaceutskih onečišćivala i TiO2 u vodenom mediju
Fizikalno-kemijske interakcije farmaceutskih onečišćivala i TiO2 u vodenom mediju
Matea Gavran
Proizvodnje i konzumacija farmaceutiha te njihovi nedovoljno istraženi i nepoznati učinci na ekosustav izazivaju najviše pozornosti među znanstvenicima. Primjena fotokatalize u obradi organskih mikroonečišćivala u otpadnim vodama zanimljiva je alternativa konvencionalnim postupcima, a nužan proces u heterogenoj fotokatalizi je adsorpcija onečišćivala na površini fotokatalizatora. U ovome radu ispitana je adsorpcija dvaju potencijalnih mikroonečišćivala, amoksicilina (AMX-a) te...
Flow fotokemija: primjena u sintezi benzobiciklo[3.2.1]-skeleta
Flow fotokemija: primjena u sintezi benzobiciklo[3.2.1]-skeleta
Patricia Debogović
Praktična i jednostavna izvedba flow-fotokemijskog reaktora korištena je s ciljem učinkovitije sinteze benzobiciklo[3.2.1]oktadienskih produkata putem intramolekulske [2+2]-fotocikloadicije. Kao polazni spojevi korišteni su konjugirani butadienski derivati 1-8 s odgovarajućim supstituentima, sintetizirani Wittigovom reakcijom kao smjese cis- i trans- geometrijskih izomera. Takvi, novosintetizirani derivati podvrgnuti su fotokemijskom osvjetljavanju na 350 nm putem klasične (šaržne) i...
Fluorescencija čvrstog stanja heteroaromatskih kromofora u funkcionalnim materijalima
Fluorescencija čvrstog stanja heteroaromatskih kromofora u funkcionalnim materijalima
Aleksandra Šimanović
U ovom radu je karakterizirano pet derivata benzimidazola s ciljem razvoja novih funkcionalnih materijala: 2-[(4-N,N-dimetilamino)benz-2-ilidenamino]-5(6)-cijanobenzimidazol (1), 2-[(4-N,N-dimetilamino)benz-2-ilidenamino]-5(6)-nitrobenzimidazol (2), 2-[(4-N,N-dietilamino-2-hidroksi)benz-2-ilidenamino]-5(6)-cijanobenzimidazol (3), 2-[(4-N,N-dietilamino-2-hidroksi)benz-2-ilidenamino]-5(6)-nitrobenzimidazol (4) i E-2-(2-benzimidazolil)-3-(4-N,N-dimetilaminofenil)akrilonitril (5). Spojevi su...
Fluorescencijski kemijski senzori temeljeni na kumarinu
Fluorescencijski kemijski senzori temeljeni na kumarinu
Katarina Majnarić
Kumarini su se zadnjih godina pokazali kao obećavajuće strukture u dizajnu i sintezi novih kemosenzorskih molekula zbog svojih fluorescentnih svojstava, a otkrićem click-kemije predstavljen je novi način sinteze spojeva jednostavnim i brzim postupcima. Ovim načinom sinteze dizajnirani su mnogobrojni kemosenzori, a u radu je dan pregled dosad istraženih kemijskih senzora za metalne ione i pH temeljenih na derivatima kumarina i triazola. Cilj rada bila je sinteza i spektroskopska...
Fluorescentna bojila temeljena na naftilimidu kao molekulski senzori za pH i ione teških metala
Fluorescentna bojila temeljena na naftilimidu kao molekulski senzori za pH i ione teških metala
Marlena Grbić
Kemijski senzori su uređaji koji kvalitativno ili kvantitativno određuju analite pretvarajući kemijsku informaciju o koncentraciji komponente uzorka u analitički koristan signal. Kod fluorescencijskih senzora mjeri se radijativni raspad, tj. emisija fluorofora. Rad senzora temelji se na selektivnom gašenju ili pojačanju intenziteta fluorescencije u dodiru s analitom (On-Off efekt). 4-amino-1,8-naftalimidi i njihovi derivati poznata su fluorescentna bojila. Postali su raznolika...
Fluorescentni pi-konjugirani heterociklički kemosenzori temeljeni na 1,2,3-triazolu: sinteza i optička svojstva
Fluorescentni pi-konjugirani heterociklički kemosenzori temeljeni na 1,2,3-triazolu: sinteza i optička svojstva
Matej Perković
Cilj ovog rada je sinteza i optička karakterizacija novih derivata benzazola (benzimidazola, benzotiazola i benzoksazola) koji sadrže triazolnu jezgru radi utvrđivanja potencijalne senzorske primjene. Spojevi 4 i 5 uspješno su sintetizirani reakcijama klasične organske sinteze i click reakcijom terminalnog alkina i azida. Strukture svih priređenih spojeva potvrđene su spektroskopskom metodom 1H-NMR. Ispitivani spojevi su okarakterizirani pomoću UV-vidljive apsorpcijske i...
Fotoelektrokemijska karakterizacija TiO2/SnS2 kompozita uz svjetleću diodu kao izvor zračenja
Fotoelektrokemijska karakterizacija TiO2/SnS2 kompozita uz svjetleću diodu kao izvor zračenja
Tihana Bošnjak
Cilj ovog rada bio je ispitati elektrokemijska i fotokatalitička svojstva TiO2, TiO2/GO, SnS2, SnS2/GO, TiO2/SnS2 i TiO2/SnS2/GO u vodenoj otopini 0,1 mol/dm^3 NaCl u prisustvu i bez prisustva različitih koncentracija DCF. Ispitivani fotokatalizatori su imobilizirani na FTO elektrodi te su provedena elektrokemijska ispitivanja uz zračenje i bez zračenja svjetla iz područja vidljivog dijela spektra. Metode karakterizacije elektroda korištene u ovom radu su linearna polarizacija,...
Fotofizička svojstva novih benzimidazol-1,2,3-triazol bis-heterocikla
Fotofizička svojstva novih benzimidazol-1,2,3-triazol bis-heterocikla
Igor Lukanović
Bakrom(I)-katalizirana azid-alkin cikloadicija najviše je primjenjivana click reakcija u različitim područjima poput kemije, medicine i znanosti o materijalima. Cilj ovog rada je sinteza i fotofizička karakterizacija novih benzimidazol-1,2,3-triazol bis-heterocikla kao potencijalnih senzorskih molekula. Spojevi 1 i 2 uspješno su sintetizirani click reakcijom odgovarajućeg azida i dialkina katalizirano bakrovim(I) ionom dobivenim redukcijom bakrovog(II) sulfata natrijevim askorbatom u...
Fotokatalitička aktivnost hidrotermalno pripravljenih ZnO struktura
Fotokatalitička aktivnost hidrotermalno pripravljenih ZnO struktura
Maja Lipovski
Cilj rada bio je sintetizirati cinkov oksid karakteristične listićave strukture hidrotermalnom metodom te ispitati njegovu fotokatalitičku aktivnost. Ispitivan je utjecaj različitih čimbenika sinteze cinkova oksida na strukturu krajnjeg produkta: temperature i vremena sinteze, te koncentracije tvari u polaznoj otopini. Iz polazne vodene otopine cinkova acetata uz dodatak heksametilentetramina (HMTA) i natrijeva citrata uspješno su sintetizirani slojevi listićave strukture, čija je...

Paginacija