Paginacija

Priprema i karakterizacija PE/PCL mješavina
Priprema i karakterizacija PE/PCL mješavina
Ana Čondrić
Cilj ovog rada bio je pripremiti i karakterizirati LDPE/ PCL mješavine s naglaskom na primjenu kao ambalažnog materijala, te odrediti samu mješljivost mješavina različitih masenih omjera. Mješavine polietilena niske gustoće (LDPE) i polikaprolaktona (PCL) u različitim omjerima (100/0, 90/10, 70/30, 50/50, 30/70, 10/90 i 0/100 mas%) pripravljene su umješavanjem u Brabender gnjetilici. Uzorci mješavina dobiveni su prešanjem na hidrauličkoj preši. Upotreba nerazgradivih polimera...
Priprema i karakterizacija PLA/fibroin svile kompozita
Priprema i karakterizacija PLA/fibroin svile kompozita
Josip Kos
Polilaktidna kiselina (PLA)/fibroin svile (FS) kompozit je zbog svoje biorazgradivosti i biokompatibilnosti tijekom protekla dva desetljeća primjenjivan u industriji i biomedicini, s naglasnom na tkivnom inženjerstvu. U ovom su radu pripremljeni PLA/FS kompoziti različitih udjela FS-a te je istražen utjecaj FS-a na svojstva PLA. PLA/FS kompoziti pripremljeni su dodatkom različitog udjela FS umješavanjem u laboratorijskoj Brabender gnjetilici. Provedene tehnike za karakterizaciju PLA/FS...
Priprema i karakterizacija elektroispredenih nosača za regeneraciju kože i oka
Priprema i karakterizacija elektroispredenih nosača za regeneraciju kože i oka
Miroslav Štos
Elektroispredanje je postupak proizvodnje nanovlakana pomoću elektrostatskih sila. Ljudsko tkivo sklono je oštećenju. Manje rane, ogrebotine i iščašenja, pa čak i blaži lomovi kostiju lako zarastaju. Problem su potpuno oštećeni organi koji gube funkciju, kao i veliki lomovi kostiju. U rješavanju ovog problema pomaže tkivno inženjerstvo. Tkivno inženjerstvo i proizvodnja funkcionalnih tkiva i organa dio su modernih biomedicinskih istraživanja i primjena. U tkivnom inženjerstvu...
Priprema i karakterizacija heterogenih TiO2/perlit fotokatalizatora
Priprema i karakterizacija heterogenih TiO2/perlit fotokatalizatora
Monika Papić
Obrada otpadnih voda danas je od iznimne važnosti za buduću ekološku i ekonomsku perspektivu. Osim same obrade, izrazito je bitno unaprijediti postojeće te osmisliti povoljne nove postupke pročišćavanja voda koji ne zahtijevaju velike investicije ni dodatne smetnje po okoliš. Sve češća metoda obrade otpadnih voda napredni su oksidacijski procesi karakterizirani brzim reakcijama, neznatnim utjecajem na okoliš, ne generira se dodatni otpad, tretiraju se gotovo svi organski spojevi...
Priprema i karakterizacija hidrogelova na bazi poli(vinil-alkohola)
Priprema i karakterizacija hidrogelova na bazi poli(vinil-alkohola)
Damir Jakus
U ovom je radu provedena sinteza i karakterizacija hidrogelova na temelju poli(vinilalkohola) (PVA) uz dodatak natrijeva alginata (SA) kao sredstva za poboljšanje geliranja i stabilizacije sustava. Navedeni polimeri otopljeni su u razrijeđenoj otopini limunske kiseline i natrijevog hidroksida ili u priređenoj otopini umjetne kiše te uz dodatak određenog volumnog udjela glicerola pri pripremi nekih uzoraka. Hidrogelovi su sintetizirani fizičkom metodom umreživanja, zamrzavanjem i...
Priprema i karakterizacija kompozita polietilena s metalnim oksidima
Priprema i karakterizacija kompozita polietilena s metalnim oksidima
Nika Horvat
Kompozitni materijali s polimernom matricom sve češće zamjenjuju mnoge klasične materijale. Modifikacija svojstava polimerne matrice može se ostvariti dodatkom metalnih oksida kao punila te se na taj način dobivaju kompozitni materijali željenih svojstava. Modifikacija ovisi o vrsti metalnih oksida, veličini i raspodjeli čestica te o masenom udjelu dodatka. U ovom su radu pripremljeni uzorci kompozita polietilena niske gustoće (LDPE) s različitim vrstama metalnih oksida: PE +...
Priprema i karakterizacija kompozita polietilena s različitim česticama hematita
Priprema i karakterizacija kompozita polietilena s različitim česticama hematita
Elza Štefanović
Kompoziti polietilena i željezovih oksida slabije su istraživani u odnosu na druge kompozite polietilena, ali se njihovom kombinacijom mogu dobiti aktivni kompozitni materijali sa širokim područjem primjene. Takvi materijali sadrže aktivne tvari koje imaju različita funkcijska svojstva u cilju poboljšanja pojedinih svojstava polimera, a time i produljivanja njegovog životnog vijeka. U ovom su radu pripremljeni kompoziti polietilena niske gustoće (LDPE) s česticama hematita...
Priprema i karakterizacija mješavina polietilena s termoplastičnim škrobom
Priprema i karakterizacija mješavina polietilena s termoplastičnim škrobom
Romana Zovko
Danas se kao ambalažni materijali uglavnom koriste sintetski polimerni materijali dobiveni iz nafte. Masovno iskorištavanje nafnih sirovina uzrokuje globalne klimatske promjene i osim toga, njihove raspoložive količine su ograničene, a dobiveni sintetski polimerni materijali nerazgradivi zbog čega dolazi do gomilanja ambalažne „plastike“ u okolišu. Iz tih je razloga tema brojnih znanstvenih radova razvoj biorazgradivih polimernih materijala iz obnovljivih izvora. Njihova primjena...
Priprema i karakterizacija novih generacija niskotemperaturnih eutektičkih otapala
Priprema i karakterizacija novih generacija niskotemperaturnih eutektičkih otapala
Patricija Krušlin
Niskotemperaturna eutektička otapala vrsta su otapala koje karakterizira značajno sniženje tališta u usporedbi s talištima čistih komponenti od kojih su sastavljena. S obzirom na dokazana izvanredna svojstva niskotemperaturnih eutektičkih otapala i njihovu ekološku prihvatljivost, postala su obećavajuća alternativa dosadašnjim otapalima. U farmaceutskoj industriji niskotemperaturna eutektička otapala mogu biti korištena u svrhu poboljšanja topljivosti, permeabilnosti i...
Priprema i karakterizacija polimernih mješavina na osnovi termoplastičnog poliuretana i polilaktida
Priprema i karakterizacija polimernih mješavina na osnovi termoplastičnog poliuretana i polilaktida
Helena Pintarić
U posljednje vrijeme polilaktid (PLA) privlači veliku pozornost kao potencijalna ekološka zamjena polimerima na bazi nafte. Njegovu primjenu najviše ograničava krhkost s malom otpornošću na udarce i mala fleksibilnost. Poboljšanje žilavosti PLA, može se postići termoplastičnim poliuretanom (TPU) visoke žilavosti pripremom PLA/TPU mješavina za široko područje primjene. Cilj ovog rada bio je pripraviti i ispitati PLA/TPU mješavine. Istražen je utjecaj TPU-a na morfološku...
Priprema i karakterizacija polipirol/TiO2 nanokompozita za fotokatalizu
Priprema i karakterizacija polipirol/TiO2 nanokompozita za fotokatalizu
Sandra Jurčić Vrđuka
U rada su istraživani uvjeti sinteze vodljivog polimera polipirola (PPy) te sinteze in-situ nankompozitnih fotokatalizatora (PPy/Ti), PPy uz prisustvo nanočestica titanijeva dioksida (TiO2). Uvjeti sinteze bili su jednaki onima za čisti PPy. Struktura molekula PPy modificirana je tako da su uzorci sintetizirani uz različitu koncentraciju oksidansa (željezova klorida), te različito vrijeme sinteze (90 i 180 min). Efikasnost fotokatalitičke razgradnje organskog azo bojila (Reactive Red...
Priprema i karakterizacija polisiloksanskih gelova
Priprema i karakterizacija polisiloksanskih gelova
Gabrijela Prišćan
Polisiloksani su svestrani materijali od kojih mnogi imaju izvrsna kemijska, fizička i električna svojstva. Cilj ovog rada bio je pripremiti i okarakterizirati neke polisiloksanske gelove. Gelovi su pripremljeni reakcijom poli(dimetil-siloksan) diglicidil etera s odabranim alifatskim diaminima: etilendiaminom (EDA), dietilentriaminom (DETA), trietilentetraminom (TETA) i 1,3-diamino-2-propanolom (DAP). Svi diamini reagiraju s PDMS-DGE i tvore čvrste i fleksibilne prozirne bezbojne gelove....

Paginacija