Paginacija

Priprema i karakterizacija prirodnih niskotemperaturnih eutektičkih otapala
Priprema i karakterizacija prirodnih niskotemperaturnih eutektičkih otapala
Lara Krmelić
Niskotemperaturna eutektička otapala pojavila su se prije sedamnaest godina u području zelene kemije te se intenzivno proučavaju kao ekološki prihvatljiva zamjena za štetna organska otapala. Smatraju se posebnom vrstom zelenih otapala zbog visoke topljivosti, niskih troškova te jednostavne metode pripreme i sinteze. Nastaju kombinacijom dvaju spoja: akceptora vodikove veze (HBA) i donora vodikove veze (HBD). Struktura i fizikalno-kemijska svojstva tih otapala mogu se dizajnirati za...
Priprema i karakterizacija raspadljivih tableta za usta
Priprema i karakterizacija raspadljivih tableta za usta
Dario Tomić
Lurasidon-hidroklorid je djelatna tvar izrazito male topljivosti u vodenom mediju što otežava njegovu primjenu u liječenju psihičkih poremećaja. S ciljem povećanja njegove topljivosti, procesnim tehnologijama liofilizacije i sušenja raspršivanjem pripravljene su čvrste disperzije djelatne tvari u matrici hidrofilnog polimera, poli(vinil-pirolidona) (PVP). Dobivene čvrste disperzije karakterizirane su diferencijalnom pretražnom kalorimetrijom, rendgenskom difrakcijskom analizom...
Priprema i karakterizacija umjetne patine na bronci
Priprema i karakterizacija umjetne patine na bronci
David Bakula
Cilj ovog rada je istražiti proces korozije i nastanka patine u umjetnoj kišnici. Istraživanje je provedeno na bakru, te tri njegove legure (PbCu, CuSn6 te CuSn12). Metalni uzorci izloženi su djelovanju blago kisele i neutralne otopine umjetne kiše kroz dva tjedna nakon čega su karakterizirana svojstva patiniranih uzoraka. Mjerenja su se provodila elektrokemijskim metodama s istosmjernom (DC) i izmjeničnom (AC) strujom kako bi istražili korozijska svojstava svakog od ispitivanih...
Priprema i primjena soforolipida
Priprema i primjena soforolipida
Ivana Perković
Danas se u industriji i proizvodnji sve više primjenjuje zelena kemija. Time se izbjegava upotreba kemijskih proizvoda i toksičnih otapala, te je veći naglasak na zaštitu okoliša i održivi razvoj. Biokataliza se može smatrati "zelenom kemijom" stoga se sve više primjenjuju biokatalitički procesi u industriji. U ovom radu, osim same biokatalize, opisani su i enzimi, njihova klasifikacija te primjena. U skladu sa zelenom kemijom predstavljeni su i soforolipidi, kao poznati...
Priprema i stabilnost nanofluida u niskotemperaturnom eutektičkom otapalu
Priprema i stabilnost nanofluida u niskotemperaturnom eutektičkom otapalu
Dora Povodnik
Nanosuspenzije sačinjene od nanočestica raspršenih u eutektičkim otapalima aktualna su tema znanstvenih istraživanja – zbog potencijalne primjene u industrijskoj proizvodnji. Pripremom stabilne nanosuspenzije postiže se povećana toplinska vodljivost što dovodi do smanjenja utrošene energije, a time i do smanjenja utjecaja na okoliš. Za uspješnu primjenu nanosuspenzija u industriji ključna je njihova stabilnost odnosno sprječavanje aglomeracije i sedimentacije kroz duži...
Priprema i svojstva PVP/hitozan mješavina
Priprema i svojstva PVP/hitozan mješavina
Nikolina Rajkovača
Tijekom posljednjih desetljeća, sve veće zabrinutosti za zaštitu okoliša zbog široke upotrebe sintetičkih polimera dovela je do značajnog porasta polimernog otpada u prirodi. Biokompatibilni i ekološki prihvatljivi biopolimeri imaju sve veći značaj u sustavima za isporuku lijekova, tkivnom inženjerstvu, membranskoj tehnologiji, proizvodnji ambalažnih materijala i dr. U ovom radu istražena su svojstva prevlaka mješavina hitozana različitih molekulskih masa i polivinil...
Priprema i testiranje keramičkog monolitnog katalizatora za oksidaciju aromatskih spojeva
Priprema i testiranje keramičkog monolitnog katalizatora za oksidaciju aromatskih spojeva
Ivan Sušec
Onečišćenje okoliša problem je kojem se posvećuje sve veća pažnja. Uslijed naglog industrijskog razvoja te sve većeg intenziteta antropogenih aktivnosti u okoliš dospijeva sve veći broj onečišćujućih tvari. Hlapljivi organski spojevi koji pri normalnim uvjetima tlaka i temperature vrlo lako isparavaju predstavljaju jednu od najznačajnijih skupina spojeva koji uvjetuju onečišćenje atmosfere. Postoje brojne metode kojima se nastoji spriječiti emisija hlapljivih organskih...
Priprema i toplinska karakterizacija kompozita PLA/otpad taloga kave
Priprema i toplinska karakterizacija kompozita PLA/otpad taloga kave
Ema Čemerika
Zbog sve većeg problema onečišćenja okoliša te zbrinjavanja otpada, posljednjih nekoliko godina naglasak se stavlja na koncept zero waste. Sve više industrijskih pogona zamjenjuje koncept linearne ekonomije s kružnom ekonomijom, kako bi se riješio problem odlaganja otpada i usmjerilo na njegovo ponovo korištenje. Posljednjih godina otpad taloga kave privlači veliku pažnju jer se stvara u velikim količinama svake godine i može uzrokovati ekološke probleme ako se ne zbrine...
Priprema keramičkih monolitnih katalizatora za katalitičku oksidaciju BTEX spojeva
Priprema keramičkih monolitnih katalizatora za katalitičku oksidaciju BTEX spojeva
Dominik Horvatić
Zbog sve većih i učestalijih emisija iz brojnih industrijskih, ali i ostalih izvora emisija, zagađenje zraka postaje sve veći problem koji se prioritetno razmatra u okviru ukupne strategije zaštite okoliša. Hlapljivi organski spojevi koji pri normalnim uvjetima tlaka i temperature vrlo lako isparavaju predstavljaju jednu od najznačajnijih skupina spojeva koji uzrokuju onečišćenje atmosfere. Najznačajniji predstavnici aromatskih hlapljivih organskih spojeva su benzen, toluen,...
Priprema keramičkih monolitnih nosača katalizatora na osnovi ZrO2 primjenom tehnologije proizvodnje rastaljenim filamentom
Priprema keramičkih monolitnih nosača katalizatora na osnovi ZrO2 primjenom tehnologije proizvodnje rastaljenim filamentom
Nikolina Zekić
U ovom diplomskom radu pripremljeni su keramički monolitni nosači katalizatora na bazi cirkonijeva dioksida (ZrO2) primjenom tehnologije proizvodnje rastaljenim filamentom. Na dobivene nosače nanesene su katalitički aktivne komponente postupkom mokre impregnacije. Testiranje aktivnosti pripremljenih katalizatora provedeno je provedbom katalitičke oksidacije smjese aromatskih spojeva, odnosno smjese benzena, toluena, etilbenzena i o-ksilena (BTEX). Određena je učinkovitost...
Priprema kloridnog senzora na feksibilnoj podlozi
Priprema kloridnog senzora na feksibilnoj podlozi
Žana Nevjestić
Cilj ovog diplomskog rada je priprema elektrokemijskog senzora na fleksibilnoj podlozi pogodnog za mjerenje koncentracije kloridnih iona. Senzorska površina otisnuta je vodljivom srebrnom nanotintom tehnikom ink-jet printanja. Pripravljene su razne modifikacije tako otisnutih elektroda. Modifikacije senzorske površine elektrode provedene su kemijskim i elektrokemijskim postupcima. Kemijskim postupcima omogućeno je formiranje sloja srebrova klorida (AgCl) oksidacijom srebra s površine...
Priprema mješavine za tabletiranje granuliranjem u fluidiziranom sloju raspršivanjem taline
Priprema mješavine za tabletiranje granuliranjem u fluidiziranom sloju raspršivanjem taline
Iva Petrić
Ovim istraživanjem sagledano je granuliranje u fluidiziranom sloju s raspršivanjem taline veziva kao moguća procesna tehnologija za pripravu mješavine azitromicin dihidrata i laktoze monohidrata pogodne za izradu tableta dobrih primjenskih svojstava. Dodatni ulazni procesni tokovi su zrak i vezivo, talina polietilen glikola čiji je kolektiv kapljica dodavan gornjim i donjem raspršivanjem. Studij fenomena granuliranja u laboratorijskom mjerilu usmjeren je k pronalaženju uvjeta...

Paginacija