Paginacija

Procjena ekonomskog rizika u proizvodnim procesima
Procjena ekonomskog rizika u proizvodnim procesima
Ana Sačer
Ovaj rad bavi se procjenjivanjem troškova i profitabilnosti te analizama osjetljivosti i rizika prilikom planiranja inženjerskog projekta. Planirane novčane tokove najbolje je prikazati dijagramom toka novca koji predočuje dobitke i isplate vezane za projekt. Nakon njihove procjene, slijedi analiza profitabilnosti, pri čemu su najčešće korištene tehnike ocjene profitabilnosti sadašnja vrijednost, unutarnja stopa povrata i diskontirano vrijeme povrata. S obzirom da u prikupljenim...
Procjena pada tlaka pri dvofaznom strujanju
Procjena pada tlaka pri dvofaznom strujanju
Mateja Rakarić
U radu su provedena istraţivanja o postupcima izračunavanja pada tlaka trenjem kod horizontalnog dvofaznog strujanja za sistem zrak - voda u cijevi malog promjera. Kod primijenjenih protoka kapljevite odnosno plinske faze, opaţeni su različiti pojavni oblici dvofaznog strujanja: čepoliko, valovito, mjehurasto i udarno strujanje, te različiti prijelazni oblici. Za procjenu pada tlaka trenjem kod horizontalnog dvofaznog strujanja primijenjen je postupak po Bakeru i Lockhart Martineliju....
Procjena potencijala sirovina za biogoriva u Hrvatskoj
Procjena potencijala sirovina za biogoriva u Hrvatskoj
Iman El-Sayed
Biomasa se smatra obnovljivim i nekonvencionalnim izvorom energije koji u posljednje vrijeme sve više zamjenjuje fosilna goriva i ostale konvencionalne izvore energije. Cilj smanjenja emisija CO2 sve veću važnost poprima diljem svijeta, uzimajući u obzir trenutno klimatsko stanje te sve prisutnije globalno zatopljenje. Biomasa se dijeli na biomasu uzgajanu za dobivanje energije te na organske ostatke. Biogoriva dobivena iz biomase mogu se razvrstati u tri kategorije, biogoriva prve,...
Procjena ravnotežne topljivosti djelatne tvari u amorfnom polimeru primjenom toplinske analize i termodinamičkog modeliranja
Procjena ravnotežne topljivosti djelatne tvari u amorfnom polimeru primjenom toplinske analize i termodinamičkog modeliranja
Tena Murk
Lurasidon-hidroklorid je djelatna tvar izrazito male topljivosti u vodenom mediju što otežava njegovu primjenu u liječenju psihičkih poremećaja. S ciljem povećanja njegove topljivosti, metodom isparavanja otapala pripravljene su čvrste disperzije djelatne tvari u matrici hidrofilnog polimera, poli(vinil-pirolidona). Dobivene čvrste disperzije karakterizirane su diferencijalnom pretražnom kalorimetrijom. Korištena je metodologija predviđanja ravnotežne topljivosti djelatne tvari u...
Procjena utjecaja eritromicina na bakteriju Pseudomonas putida izoliranu iz farmaceutske otpadne vode
Procjena utjecaja eritromicina na bakteriju Pseudomonas putida izoliranu iz farmaceutske otpadne vode
Martina Miloloža
Demografski rast stanovništva, širenje urbanih sredina, razvoj industrije te ubrzani način života, pokretačke su sile za povećanu upotrebu i proizvodnju farmaceutika. Različiti su izvori njihova dospijevanja u okoliš, a uslijed abiotičkih i biotičkih djelovanja mogu promijeniti svoju prvotnu strukturu. Potrebno je pratiti koncentracije farmaceutika u okolišu te standardnim metodama određivati njihov utjecaj na izložene organizme. Makrolidni se antibiotici navode kao štetni po...
Procjena utjecaja proizvoda i procesa na okoliš analizom životnog ciklusa
Procjena utjecaja proizvoda i procesa na okoliš analizom životnog ciklusa
Leo Marić
Pružanje dobara i usluga našem društvu doprinosi širokom rasponu utjecaja na okoliš. Stvaranje otpada, emisije stakleničkih plinova i potrošnja resursa događaju se u mnogim fazama životnog ciklusa proizvoda i procesa, od eksploatacija sirovina, dobivanja energije, proizvodnje, recikliranja, pa sve do konačnog odlaganja i zbrinjavanja. Sve to pridonosi stvaranju negativnih utjecaja na okoliš kao što su oštećenje stratosferskog ozona, stvaranje fotooksidata (smog), pojave...
Proizvodi šumske biomase
Proizvodi šumske biomase
Karlo Petričević
Svrha ovog završnog rada je pobliže opisati proizvode šumske biomase, poput peleta, briketa i sječke, njihov postupak nastanka i korist u energetske svrhe. Proizvodi od drvne biomase obnovljivi su izvori koji imaju značajnu ulogu u globalnom gospodarstvu i okolišu. Drveni peleti, drvna sječka i briketi neki su od najpopularnijih proizvoda drvne biomase koji se koriste diljem svijeta. Drveni peleti su mali, cilindrični komadići stlačene piljevine i drugog drvnog otpada koji se...
Proizvodni objekti u Hrvatskoj u sustavu jamstva podrijetla električne energije
Proizvodni objekti u Hrvatskoj u sustavu jamstva podrijetla električne energije
Petra Ivanković
U radu se govori o proizvodnim objektima u Hrvatskoj u sustavu jamstva podrijetla električne energije. Opisani su korisnici Registra i njihova aktivnost u Registru jamstva podrijetla, kao i utjecaj sustava jamstva podrijetla na potrošnju i strukturu električne energije u Republici Hrvatskoj. Jamstvo podrijetla dokazuje podrijetlo energije kupcu. Hrvatski registar jamstava podrijetla uspostavljen je 2014. godine, a praktična primjena je krenula kad su u registru registrirani prvi...
Proizvodnja amonijaka selektivnom redukcijom nitrata
Proizvodnja amonijaka selektivnom redukcijom nitrata
Veronika Pecik
Onečišćenje podzemnih voda nitratima, koje je uglavnom uzrokovano primjenom dušičnih gnojiva u intenzivnoj poljoprivredi, raširen je problem diljem svijeta i potencijalni rizik za ljudsko zdravlje. Kako bi se riješio ovaj problem zagađenja razvijaju se različite metode pomoću kojih se štetni nitrati mogu ukloniti iz voda. Jedna od tih metoda je elektrokatalitička redukcija nitrata kojom se nitrati prevode direktno u amonijak. Pomoću ove metode smanjuje se razina onečišćenja u...
Proizvodnja biodizela iz otpadnih ulja i biobutanola uz gvanidinske katalizatore
Proizvodnja biodizela iz otpadnih ulja i biobutanola uz gvanidinske katalizatore
Stjepan Džalto
Veliki zahtjevi na ograničene svjetske sirovine potakli su razvoj kružne ekonomije. To je koncept prema kojem bi se proizvodi osmišljavali tako da budu dio vrijednosne mreže unutar koje bi ponovna uporaba i prenamjena proizvoda i materijala zajamčila trajnu reciklažu resursa. Europska unija potiče takav pametan i održiv razvoj, a recikliranje otpadnih jestivih ulja odlično se uklapa cijeli koncept. Za sintezu biodizela korišteno je otpadno restoransko ulje za koje je pokazano da...
Proizvodnja biodizela u integriranom sustavu serijski povezanog  mikroreaktora i membranskog separatora
Proizvodnja biodizela u integriranom sustavu serijski povezanog mikroreaktora i membranskog separatora
Željka Ćurić
Klimatske promjene i globalno zatopljenje teme su brojnih rasprava koje se u zadnjem desetljeću vode unutar znanstvene zajednice, ali i cijelog društva. Jedan od čimbenika koji je imao značajan utjecaj na količinu ugljičnog dioksida u atmosferi je i prekomjerno korištenje fosilnih goriva. Zbog toga se sve više javlja potreba za pronalaskom alternativnih i po okoliš neutralnih izvora energije. Jedan od takvih energenata je i biodizel koji se dobiva iz prirodnih izvora te se stoga...
Proizvodnja biodizela u mikroreaktoru: esterifikacija jestivog ulja katalizirana enzimom lipaza
Proizvodnja biodizela u mikroreaktoru: esterifikacija jestivog ulja katalizirana enzimom lipaza
Dina Ali
U novije vrijeme sve je veći naglasak na biodizelu kao alternativnom, ekološki prihvatljivom gorivu. Ono što biodizel razlikuje od konvencionalnog dizela jest odsutnost sumpora, smanjen udio čađe i ugljikova monoksida u ispušnim plinovima te općenito manje ostalih tvari štetnih po okoliš. Biodizel se danas proizvodi pirolizom, mikroemulzifikacijom, a najčešće se kao proizvodni proces primjenjuje transesterifikacija. Transesterifikacijom otpadnih ulja i masti može se dobiti...

Paginacija