Pages

Mehanička i električna svojstva PE/MWCNT nanokompozita
Mehanička i električna svojstva PE/MWCNT nanokompozita
Nina Stančić
Polimerni kompoziti istražuju se u svrhu dobivanja materijala poboljšanih svojstava u odnosu na klasične polimerne materijale. Ugljikove nanocjevčice koriste se kao nanopunilo polimernim matricama u svrhu poboljšanja fizičkih i mehaničkih svojstava. U ovom radu cilj je bio istražiti utjecaj ugljikovih nanocjevčica na mehanička i električna svojstva polietilena visoke gustoće (PE-HD) i polietilena niske gustoće (PE-LD). Uzorci polimernih matrica, nanokompozita PE-HD+MWCNT i...
Mehanička svojstva polimera
Mehanička svojstva polimera
Ivona Dolčić
Pri uporabi polimera potrebno je poznavati njihova mehanička svojstva. Mehanička svojstva polimera izravno ovise o njihovoj molekularnoj strukturi. U ovom radu ispitana su mehanička svojstva polistirena (PS), polistirena visoke udarne žilavosti (HIPS), polietilena niske gustoće (PE-LD), polietilena visoke gustoće (PE-HD), polikaprolaktona (PCL), polilaktida (PLA) i poliuretana (PUR) i povezana su s njihovom strukturom. Rastezna svojstva ispitana su testom jednoosnog naprezanja, a...
Metode bioloških ispitivanja materijala pogodnih za umjetna tkiva
Metode bioloških ispitivanja materijala pogodnih za umjetna tkiva
Maja Perčić
Strategija inženjerstva tkiva oslanja se na kompleksne interakcije stanica i biomaterijala (nosača) kako bi se ostvarila uspješna regeneracija oštećenog tkiva. U tu svrhu biomaterijali su podvrgnuti ispitivanjima, naročito onima koja se odnose na procjenu biokompatibilnosti, odnosno sposobnosti materijala za obavljanje svoje terapeutske funkcije bez izazivanja nepoželjnih (upalnih) reakcija u tijelu pacijenta. In vitro testiranje je pokušaj simuliranja in vivo okruženja u strogo...
Metode dizajniranja eksperimentalnog postupka
Metode dizajniranja eksperimentalnog postupka
Ana Sertić
U ovom radu izdvojeni su najzastupljeniji dizajni eksperimenta koji se primjenjuju u industriji i znanstvenim laboratorijima. Planiranje eksperimenta povećava kvalitetu produkta i reducira broj potrebitih eksperimenata čime se ostvaruje zamjetna financijska ušteda. Detaljno su opisani potpuni i djelomični faktorski dizajni eksperimenta, metoda odziva površine i Box-Behnkenov dizajn te Taguchijeva metoda pogodna za primjenu kontrole kvalitete.
Metode priprave poroznih skeleta za biomedicinske  primjene
Metode priprave poroznih skeleta za biomedicinske primjene
Marija Posarić
Cilj ovog rada je dati kratki literaturni pregled metoda priprave poroznih skeleta koji se koriste u području inženjerstva tkiva. Inženjerstvo tkiva je interdiscplinarno područje u nastajanju koje primjenjuje načela prirodnih znanosti i inženjerstva za proizvodnju inženjerskog tkiva za popravak i zamjenu oštećenih tkiva i organa. U inženjerstvu tkiva glavnu ulogu imaju skeleti. Skeleti su trodimenzijske strukture napravljene od bioloških materijala i biomaterijala, koji...
Metode procjene topljivosti krutine u kapljevini
Metode procjene topljivosti krutine u kapljevini
Filip Brkić
U ovom radu dana je teorijska i raĉunska osnova ravnoteže krutina-kapljevina. Topljivost se procijenila iz eksperimentalnih podataka za smjese aromatskog ugljikovodika (benzen, naftalen) s alkoholom (metanol, etanol, i-propanol, n-butanol). Parametri su korelirani preko modela koeficijenta aktivnosti: Wilson, NRTL UNIQUAC. Kao rezultat dobiveni su grafovi topljivosti (T/x) za sva tri modela po pojedinoj smjesi.
Metode uklanjanja teških metala iz otpadnih voda
Metode uklanjanja teških metala iz otpadnih voda
Katarina Andlar
Onečišćenje vode teškim metalima danas je postao jedan od najozbiljnijih ekoloških problema u svijetu. Većina teških metala toksična je i kancerogena te predstavlja ozbiljnu prijetnju ljudskom zdravlju i vodenom okolišu. S ciljem zaštite okoliša i ljudi te zbog strogih propisa, primjenom različitih metoda nastoji se postići učinkovito uklanjanje teških metala iz otpadnih voda. U ovom radu opisana je primjena različitih metoda uklanjanja teških metala iz otpadnih voda. Neke...
Metodologija izračuna emisije ugljičnog dioksida
Metodologija izračuna emisije ugljičnog dioksida
Dražen Tumara
U radu je dan pregled zakonodavnog okvira vezanog uz problem klimatskih promjena, posebno onog dijela koji je bitan za razvoj metodologije izračuna emisija ugljikovog dioksida. Definirana je uloga metodologija izračuna emisija ugljikovog dioksida u smanjenju ukupnih emisija u sklopu Kyoto protokola. Jedna od obveza članica potpisnica Kyoto protokola je uspostavljanje Nacionalnog inventara stakleničkih plinova. Radi se o godišnjem proračunu emisija stakleničkih plinova na definiranom...
Mezoporozni SiO2
Mezoporozni SiO2
Petra Blazinić
Istraživanja o mezoporoznim materijalima i njihovoj biomedicinskoj i biološkoj primjeni doživjela su veliki porast tijekom posljednjih nekoliko godina. Razvijaju se različite metode pripreme i modifikacije mezoporoznog SiO2 jer kontrolirana sinteza ima veliki utjecaj na njegova svojstva i primjenu. Na području bioaplikacije mezoporozni SiO2 ima veliki potencijal u dostavi lijekova, oslikavanju stanica, optičkim i elektrokemijskim biosenzorima, imobilizaciji enzima, sorpciji i...
Mikrobiološke i enzimatske metode uklanjanja herbicida iz voda
Mikrobiološke i enzimatske metode uklanjanja herbicida iz voda
Kata Šipić
U radu su opisane mikrobiološke te enzimatske metode uklanjanja bentazona, pendimetalina i terbutilazina. Odabrani herbicidi nalaze se u tri različite kemijske skupine jer se razlikuju po mehanizmu djelovanja. Bentazon se ubraja u benzotiadiazinone, pendimetalin u dinitroaniline, a terbutilazin u triazine. Benzotiadiazinoni i triazini inhibitori su fotosinteze, dok su dinitroanilini inhibitori diobe biljnih stanica. Razgradnja terbutilazina u tlu ovisi i o temperaturi te se brže...
Mikroinkapsuliranje djelatne tvari
Mikroinkapsuliranje djelatne tvari
Maja Krakić
U farmaceutskoj industriji se velika pozornost počela obraćati na odgođeno otpuštanje lijeka. Većina aktivnih tvari se otpušta odmah iz lijeka te je njihovo djelovanje trenutno, zbog toga se nastoji pronaći formulacija koja će kontrolirano otpuštati aktivnu tvar i tako djelovati kroz duže vrijeme u tijelu. Bitno je i da je lijek stabilan i otpušta aktivnu tvar na točno određenom području. U ovom radu je ispitana djelotvornost mikroinkapsuliranja dronedaron hidroklorida s...
Mikrokalorimetrijsko istraživanje hidratacije gipsa
Mikrokalorimetrijsko istraživanje hidratacije gipsa
Biljana Šandor
Istražena je dehidratacija otpadnog gipsa s ciljem njegove oporabe tj. recikliranja. Uzorci otpadnog gipsa iz tvornice TONDACH d.o.o. iz Đakova, obrađeni su u hidrotermalnom reaktoru na temperaturama od 150, 160, 170, 180 i 190 °C tijekom 24 h (zatvoreni i otvoreni sustav). Pripravljeni uzorci pokazuju gubitak mase u skladu s reakcijom djelomične ili potpune dehidratacije CaSO4×2H2O. Morfologija nastalog produkta određena je elektronskom mikroskopijom, te uzorci pripravljeni pod...

Pages