Paginacija

Dimerne površinski aktivne tvari s dvovalentnim prijelaznim metalima
Dimerne površinski aktivne tvari s dvovalentnim prijelaznim metalima
Leona Zagorec
Cilj ovog rada bio je utvrditi utjecaj dvovalentnih prijelaznih metala u protuionu dimerne površinski aktivne tvari (PAT), bis(N,N-dimetil-N-dodecil)etilen-1,2-diamonijevog dibromida, na njezina osnovna fizikalno-kemijska svojstva. U tu svrhu sintetizirane su nove dimerne PAT koje u protuionu sadrže metalni ion kobalta, bakra ili cinka te su označene kao [MBr4](dim) (M = Co, Cu, Zn). Dimerne PAT već desetljećima privlače veliku pažnju istraživača jer usporedbe fizikalno-kemijskih...
Dinamika kemostata
Dinamika kemostata
Margareta Poje
Opisan je matematički model koji simulira procese u kemostatu, zasnovan na autonomnom sustavu od dvije diferencijalne jednadžbe. Sustav je rješavan pomoću programskog paketa MATLAB R2018a. Rezultati su prikazani grafički i numerički za zadane vrijednosti parametara i početnih uvjeta. U modelu se, bez obzira na početne uvjete, uz fiksne parametre (Kmaks, Km, D, α i Cspr) ravnotežne koncentracije mikroorganizama i hranjivih tvari ne mijenjaju. Nadalje, smanjenje koeficijenta...
Dinamički model destilacijske kolone s razdjelnom stijenkom za separaciju alkohola
Dinamički model destilacijske kolone s razdjelnom stijenkom za separaciju alkohola
Anja Radulović
Destilacija je jedan od starijih i najčešće proučavanih separacijskih procesa u kemijskom inženjerstvu. Kolone s razdjelnom stijenkom su napredni tip destilacijske kolone za separaciju tri ili višekomponentne pojne smjese. Potpuno su toplinski povezane, imaju jedan isparivač i jedan kondenzator pa tako zauzimaju manje mjesta u pogonu i troše manje energije. Sustav vođenja ovakve kolone je regulacijom temperature te je u ovome radu ispitan dinamičkim simulacijama.
Dinamičko mehanička svojstva PCL/fibroin svile elektroispredenih nosača za regeneraciju oka
Dinamičko mehanička svojstva PCL/fibroin svile elektroispredenih nosača za regeneraciju oka
Ela Milčić
Brojna istraživanja te nova saznanja o materijalima i njihovoj biokompatibilnosti s tkivima potaknula su razvoj tkivnog inženjerstva, što je posljedično dovelo do napretka u regenerativnoj medicini i liječenju pacijenata. Svrha tkivnog inženjerstva je obnova građe i funkcije oštećenih i bolesnih tkiva te olakšanje procesa liječenja za pacijente. Biomaterijali koji se pritom koriste trebaju biti biokompatibilni, biorazgradljivi i netoksični. Fibroin svile je materijal koji se dugi...
Dizajn i 3D-ispis generatora kapljica
Dizajn i 3D-ispis generatora kapljica
Anđela Nosić
Generatori kapljica su mikroreaktori koji omogućavaju dobivanje emulzija u obliku kapljica iz nemješljivih kapljevina. Cilj rada bio je istražiti mogućnost 3D-ispisa generatora kapljica za dobivanje kapljica jednakog oblika i veličine. Osim toga, svrha je bila istražiti kako će oblik spoja generatora i modifikacija površine utjecati na formirane kapljice. Generatori kapljica su ispisani aditivnom tehnologijom, stereolitografijom, na 3D-pisaču Form 2. Kao materijal korištena je...
Dizajn i 3D-ispis statičkih miješalica za cijevni reaktor
Dizajn i 3D-ispis statičkih miješalica za cijevni reaktor
Vedran Muhar
Aditivna proizvodnja posjeduje karakteristike tražene za primjenu u industriji, a to su: brzina, jeftina cijena, jednostavnost i dostupnost. Njenom se primjenom ubrzava vrijeme potrebno za izradu potrebnih kalupa ili modela. Svoju primjenu nalazi i u kemijskom reakcijskom inženjerstvu gdje se može koristiti za izradu kemijskih reaktora, ali i izradu statičkih miješalica kao u ovom radu. U ovom je radu potvrđena teza kako je moguće 3D-ispisati statičku miješalicu za cijevni reaktor...
Dizajn i proizvodnja milireaktorskog sustava sa senzorskom prevlakom
Dizajn i proizvodnja milireaktorskog sustava sa senzorskom prevlakom
Marijan-Pere Marković
Cilj ovoga rada bio je dizajnirati jednostavni milireaktorski sustav i nanijeti senzorski film na površinu kanala. Senzorski film je pripremljen sol-gel metodom. U radu je ispitano može li se dobiti funkcionalan pH senzorski film koji će u kanalima milireaktora davati jasan odziv u realnom vremenu. Za dobivanje senzorskog filma korišteni su tetraetoksisilan, TEOS i feniltrimetoksisilan, FTMS kao prekursori za sol-gel metodu, etanol kao otapalo, metil crveno kao pH indikator te HCl kao...
Dizajn, priprava i testiranje superkondenzatora na bazi ugljika
Dizajn, priprava i testiranje superkondenzatora na bazi ugljika
Jurica Bunjevac
U ovom radu konstruirani su elektrokemijski kondenzatori na temelju električnog dvosloja. Kao elektrodni materijal korišten je aktivni ugljik visoke specifične površine 1600 m^2/g pomiješan sa polimernim vezivom PVDF i acetilenskim crnilom. Kao podloga upotrijebljen je strujni kolektor od aluminija različite površinske finoće, dok je elektrolit bio 0,5 M Na2SO4 a membrana od staklastih vlakana je imala ulogu separatora. Priređeni kondenzatori testirani su metodama cikličke...
Djelatne tvari u termodinamičkim procesima
Djelatne tvari u termodinamičkim procesima
Miro Mabić
U radu su navedene najčešće korištene radne tvari u termodinamičkim procesima i opisana su njihova svojstva. Uz vodenu paru i zrak kao radne tvari, najviše se pozornosti obraća na rashladne tvari kao što su amonijak, freoni i ugljikov dioksid, koji su se kroz 20 st. smjenjivali kao vodeće radne tvari u rashladnim procesima. Korišten je program REFPROP koji sadrži sve informacije o radnim tvarima. Pomoću njega ispisani su dijagrami (T,s, h,s, p,v) i tablice svojstava. Postoji...
Dobivanja pitke vode iz mora postupkom zaleđivanja
Dobivanja pitke vode iz mora postupkom zaleđivanja
Bernard Suknjov
Motiv izrade diplomskog rada na ovu temu bio je upoznavanje sa trenutnim stanjem i potencijalom tehnologija za dobivanje pitke vode iz mora. Naglasak je dan na tehnologije koje se zasnivaju na postupku zaleđivanja. Dobivanje pitke vode iz mora postupkom zaleđivanja, ili kraće desalinacija zaleđivanjem, temelji se na činjenici da se kristali leda sastoje uglavnom od čiste vode. Dakle, kristalizacija je polazna fizikalna osnova ove tehnologije. Desalinacija zaleđivanjem može se...
Dobivanje hidrogelova celuloze zračenjem
Dobivanje hidrogelova celuloze zračenjem
Filip Korona
Celuloza je najrasprostranjeniji prirodni polimer. Sve se više istražuje radi korištenja u medicinske i industrijske svrhe, prije svega zbog svoje biorazgradivosti, biokompatibilnosti, široke dostupnosti i neškodljivosti. Celuloza je sastavljena od linearnih lanaca glukoze koji mogu imati od nekoliko stotina do nekoliko tisuća monomernih jedinica povezanih ß-(1→4) glikozidnom vezom što joj i omogućuje stvaranje dugih lanaca. Svaka molekula celuloze ima 3 hidroksilne skupine koje...
Dodatci za smanjenje gorivosti polimernih materijala
Dodatci za smanjenje gorivosti polimernih materijala
Maja Beloša
Osnovni cilj ovog rada bio je upoznavanje s osnovnim principima i znanjima o gorivosti i smanjenju gorivosti polimernih materijala te dodacima koji se koriste kao usporavala gorivosti polimernih materijala. U ovom radu napravljene su usporedbe mehanizama i karakteristika standardnih usporavala gorivosti poput halogenih, fosforovih, dušikovih i anorganskih spojeva kao usporavala. Iako učinkoviti, svaki od njih ima nedostatke poput ekološke neprihvatljivosti ili velike količine koja je...

Paginacija