Paginacija

Interakcije kristala kalcijevog hidrogenfosfata dihidrata s aminokiselinama
Interakcije kristala kalcijevog hidrogenfosfata dihidrata s aminokiselinama
Marina Kostešić
Kalcijevi fosfati (CaP) imaju važnu ulogu u biološkoj i patološkoj mineralizaciji, te industrijskim procesima. Jedan od važnijih kalcijevih fosfata je kalcijev hidrogenfosfat dihidrat (DCPD), koji se pojavljuje u bubrežnim kamencima i zubnom karijesu, te se primjenjuje u industrijskim procesima. Zbog svoje kristalne strukture, pogodan je model za proučavanje interakcija s aditivima u svrhu razumijevanja procesa biomineralizacije. U biomineralizaciji anorganske soli nastaju u dodiru s...
Ionska kromatografska analiza ugljikohidrata i aminokiselina
Ionska kromatografska analiza ugljikohidrata i aminokiselina
Barbara Farkaš
Biomolekule su iznimno važan dio svakoga organizma jer kontroliraju gotovo sve njegove aspekte, od strukture do životnih procesa i energije. Stoga posljednjih godina velik broj analitičara usmjerava pažnju upravo na unaprjeđenje postojećih i razvoj novih metoda i instrumentacije koja će omogućiti analizu biomolekula i dodatno razumijevanje njihovih uloga. Jedna od zastupljenijih metoda za analizu i odvajanje različitih nabijenih ili ionizirajućih molekula poput aminokiselina,...
Ispitivanje djelotvornosti zaštite premazima primijenjenim nestandardnim i/ili inovativnim postupcima
Ispitivanje djelotvornosti zaštite premazima primijenjenim nestandardnim i/ili inovativnim postupcima
Mia Dubravić
U ovom radu obrađena je površinska zaštita metala od korozije pomoću IC sušivih premaza, te ustanovljena razlika u brzini sušenja premaza, svojstvima premaza te količini HOS-a koja se ispušta prilikom sušenja premaza putem IC-a u odnosu na konvencionalno sušenje premaza na sobnoj temperaturi. Jedan od ciljeva ispitivanja je također bio odrediti kako udaljenost od izvora IC zračenja utječe na brzinu sušenja premaza. Za ispitivanje i karakterizaciju takvih premaza korištena je...
Ispitivanje efikasnosti PEDOT/TiO2 kompozitnog fotokatalizatora pri različitim koncentracijama katalizatora tijekom razgradnje Acid Blue 25 bojila
Ispitivanje efikasnosti PEDOT/TiO2 kompozitnog fotokatalizatora pri različitim koncentracijama katalizatora tijekom razgradnje Acid Blue 25 bojila
Nikolina Nascimento Mrakovčić
Otpadne vode ekološki su problem zbog različitih organskih spojeva čija prisutnost nije poželjna. Stoga se prije ispuštanja u okoliš moraju obraditi različitim metodama i procesima – mehaničkim uklanjanjem onečišćenja, fizikalnim, biološkim i kemijskim metodama. Napredni oksidacijski procesi (AOP) jedna su od mogućnosti obrade otpadnih voda. Među njima je i fotokataliza, koja uključuje razgradnju onečišćenja katalizatorima pod utjecajem svjetla. Kako TiO2 ima ograničeno...
Ispitivanje efikasnosti PEDOT/TiO2 kompozitnog fotokatalizatora pri različitom opterećenju voda onečišćenih Acid Blue 25 bojilom
Ispitivanje efikasnosti PEDOT/TiO2 kompozitnog fotokatalizatora pri različitom opterećenju voda onečišćenih Acid Blue 25 bojilom
Tina Posedi
Fotokataliza je jedna od kemijskih metoda obrade otpadnih voda koje su često opterećene raznim organskim spojevima. Proces fotokatalize uključuje razgradnju onečišćenja uz prisutnost fotokatalizatora pod utjecajem svjetlosti. Jedan od najčešćih fotokatalizatora je TiO2, ali zbog široke zabranjene zone aktivan je samo pod UV svjetlom. Kao aktivatori TiO2 koriste se elektrovodljivi polimeri koji imaju malu širinu zabranjene zone i zbog toga apsorbiraju vidljivi dio zračenja te...
Ispitivanje fotokatalitičke djelotvornosti kompozita polipirol/titanijev dioksid pri vidljivom svjetlu
Ispitivanje fotokatalitičke djelotvornosti kompozita polipirol/titanijev dioksid pri vidljivom svjetlu
Jasmina Stjepanović
U radu je provedena sinteza i karakterizacija kompozita polipirol/titanijev dioksid (PPy/TiO2). Kompoziti su sintetizirani reakcijama polimerizacije monomera pirola u prisutnosti TiO2 različite duljine trajanja (90, 180 i 270 minuta). Cilj ovog rada razvoj je polimernih kompozita polipirol/titanijev dioksid (PPy/TiO2) s proširenim fotokatalitičkim djelovanjem, pomaknutim k vidljivom području UV/Vis spektra Sunčeva zračenja, koji bi mogli poslužiti kao fotokatalizatori za razgradnju...
Ispitivanje kinetike naprednih procesa oksidacije prioritetnih onečišćivala
Ispitivanje kinetike naprednih procesa oksidacije prioritetnih onečišćivala
Mario-Livio Jeličić
Upotreba pesticida i farmaceutika s vremenom postaje sve veća. Pesticidi se koriste u velikim količinama u poljoprivrednoj industriji, a njihovo prekomjerno korištenje rezultira pojavom u površinskim, podzemnim i pitkim vodama. S druge strane farmaceutici se svakodnevno koriste, a nemetabolizirane aktivne komponente izlučuju se i završavaju u vodama. To dovodi do povećanih koncentracija pesticida i farmaceutika u vodi za piće, što kroz duži vremenski period dokazano uzrokuje razne...
Ispitivanje korozijske postojanosti zubnih implantata
Ispitivanje korozijske postojanosti zubnih implantata
Marina Ivanko
Cilj ovoga rada bio je ispitati korozijsku postojanost zubnih implantata, od nehrđajućeg čelika i legure titana, na opću i jamičastu koroziju. Ispitivanja su provedena u umjetnoj slini i u umjetnoj slini i antiseptiku Curaseptu u omjeru 1:1. Da bi što bolje simulirali uvjete usne šupljine mjerenja su provedena na temperaturi od 37 °C ± 2 °C, pH=5,1. Tehnika koja je korištena za praćenje korozijskog ponašanja implantata u pojedinom mediju je ciklička polarizacija. Iz...
Ispitivanje kvalitete premaza za automobilsku industriju
Ispitivanje kvalitete premaza za automobilsku industriju
Anna Poropat
Cilj ovog rada bio je ispitati svojstva poliesterskog premaza kao korozijske zaštite za čelične dijelove vozila i strojeva. Također se željelo utvrditi zadovoljava li ispitivana površinska zaštita zahtjeve propisane odgovarajućim normama. U eksperimentalnom dijelu istražena su svojstva i ponašanje premaza na čeličnim uzorcima slijedećim metodama: - mjerenjem debljine premaza; - elektrokemijskom impedancijskom spektroskopijom; - mjerenjem adhezije premaza metodom zarezivanja...
Ispitivanje primjenjivosti tehnika korozijskog monitoringa u različitim korozijskim okolišima
Ispitivanje primjenjivosti tehnika korozijskog monitoringa u različitim korozijskim okolišima
Duje Karaman
U ovom diplomskom radu ispitivana je mogućnost primjene dvije tehnike korozijskog monitoringa, metodom korozijskih kupona i LPR metodom. Mediji u kojima su provođena ispitivanja metodom korozijskih kupona bili su: talog sirove nafte, sirova nafta, granica faza sirove nafte i plinovite faze iznad sirove nafte, te plinovita faza iznad sirove nafte. LPR metoda koja je primjenjiva u vodljivom mediju ispitana je u 3,5% otopini NaCl. U svim je medijima ispitano djelovanje tri vrste inhibitora...
Ispitivanje raspodjele potencijala u sustavu katodne zaštite u ovisnosti o specifičnom otporu elektrolita
Ispitivanje raspodjele potencijala u sustavu katodne zaštite u ovisnosti o specifičnom otporu elektrolita
Matea Večerić
U ovom radu ispitivana je raspodjela potencijala u ovisnosti o specifičnom otporu elektrolita za sustav katodne zaštite bazena izrađenog od niskougljičnog čelika pomoću titanske anode prevučene slojem miješanih oksida plemenitih metala kružnog presijeka. Za potrebe ispitivanja potencijala pomoću referentne Cu/CuSO4 elektrode izrađena je Lugginova kapilara koja se pokazala vrlo učinkovitom. Usporedbom raspodjele potencijala za konstantnu struju od 0,7A u tri različite...
Ispitivanje sadržaja i brzine otpuštanja djelatne tvari iz farmaceutskih oblika
Ispitivanje sadržaja i brzine otpuštanja djelatne tvari iz farmaceutskih oblika
Marina Štokić
Cilj farmaceutskih istraživanja jest ujednačen sadržaj tableta kako bi im se poboljšala kvaliteta i svojstva te smanjili troškovi proizvodnje. Ujednačenost pripravaka uključuje homogenost mase i ujednačenost sadržaja. Određivanje sadržaja djelatnih tvari u pojedinoj tableti provodi se u cilju kontrole kakvoće pripravka i njegove postojanosti i stabilnosti. Tableta mora otpuštati djelatnu tvar na željeno mjesto učinka u pravilnoj dozi, optimalnom vremenu te smanjiti nepoželjna...

Paginacija