Paginacija

Fotokemijske i termičke transformacije butadienskih derivata
Fotokemijske i termičke transformacije butadienskih derivata
Mirela Pašičko
S ciljem proučavanja utjecaja supstituenata na termičko ponašanje para-supstituiranih metoksi-derivata dibutadiena, Wittigovom reakcijom sintetiziran je novi derivat 16, koji je zatim podvrgnut termičkim reakcijama. Produkti dobiveni prethodnim istraživanjem na sličnim strukturama u ovom slučaju nisu dobiveni. U svrhu proučavanja fotokemijskog ponašanja dibutadiena, Wittigovom reakcijom je sintetiziran nesupstituirani dibutadienski derivat 28. Kao glavni produkt dobiven je...
Fotokemijske i termičke transformacije diklor-supstituiranog butadienskog derivata
Fotokemijske i termičke transformacije diklor-supstituiranog butadienskog derivata
Iva Horvat
U cilju proučavanja utjecaja klora kao supstituenta na termičko i fotokemijsko ponašanje konjugiranih butadienskih sustava, Wittigovom reakcijom sintetiziran je novi diklor derivat butadiena 1. Novosintetizirani spoj podvrgnut je termičkim i fotokemijskim reakcijama u smislu priprave novih neistraženih produkata. Očekivano je dobivanje novih složenih policikličkih struktura ovisno o elektronskom i steričkom utjecaju dva klorova atoma kao supstituenta u molekuli vezanih u...
Fotokemijske i termičke transformacije β,β'-difuranskog derivata o-divinilbenzena u kiselom mediju
Fotokemijske i termičke transformacije β,β'-difuranskog derivata o-divinilbenzena u kiselom mediju
Lea Jocić
U cilju nastavka proučavanja utjecaja heterocikličke jezgre na fotokemijsko ponašanje u kiselom mediju supstituiranih o-divinilbenzena pripravljen je Wittigovom reakcijom β,β'-difuranski derivat o-divinilbenzena 3. Spoj 3 podvrgnut je fotokemijskim i termičkim transformacijama u kiselom mediju pri čemu su dobivena dva nova spoja 5 i 6 okarakterizirana NMR spektroskopijom. Ostali dobiveni spojevi, fenantren 4, biciklo[3.2.1]oktadienski derivat 7 i dimerni produkt 8 poznati su iz...
Fotokemijske i termičke transformacije β,β'-disupstituiranog 2-benzofuril-derivata o-divinilbenzena u kiselom mediju
Fotokemijske i termičke transformacije β,β'-disupstituiranog 2-benzofuril-derivata o-divinilbenzena u kiselom mediju
Monika Marković
U cilju proučavanja fotokemijskog ponašanja derivata o-divinilbenzena, Wittigovom reakcijom sintetiziran je 2-benzofurilni-derivat o-divinilbenzena 1. Novosintetizirani derivat 1 podvrgnut je fotokemijskim reakcijama u kiselom mediju kako bi se ispitao utjecaj pH na reakcijski mehanizam. Reakcije osvjetljavanja početnog spoja 1 provedene su pri 350 nm te je dobiveno 5 produkata. Benzobiciklo[3.2.1]oktadienski fotoprodukt 3 i dimerni derivat 6 dobiveni su i u prethodnim istraživanjima u...
Fotokemijske reakcije stiril-derivata furana, pirola i tiofena
Fotokemijske reakcije stiril-derivata furana, pirola i tiofena
Ivan Peretin
Rad sadržava pregled fotokemijskih reakcija 2- i 3-supstituiranih furanskih derivata o-divinil benzena, stiril-supstituiranih kondenziranih derivata furana, disupstituiranih stiril-derivata furana te distirilfuranskih derivata. 2- supstituirani furanski derivati o-divinilbenzena kao glavni produkt daju intramolekulske [2+2] benzobicklo[3.2.1]okta-2,6-dienske fotocikloadukte, 3- supstituirani furanski derivati o-divinilbenzena [2+2] fotocikloadicijske benzobiciklo[2.1.1]heksenske strukture...
Fotokemijske transformacije 2-[2-(2-etenilfenil)etenil]-5-metiltiofena
Fotokemijske transformacije 2-[2-(2-etenilfenil)etenil]-5-metiltiofena
Ana Lužaić
Cilj ovog rada je sintetizirati tiofenski derivat o-divinilbenzena kao prekursor za daljnju sintezu potencijalno aktivnih bioloških spojeva. β-supstituirani 5-tiofenski derivat o-divinilbenzena 1 sintetiziran je Wittigovom reakcijom u dva stupnja. Spoj 1 dobiven je u obliku smjese cis- i trans- izomera. Dobiveni spoj 1 okarakteriziran je 1H NMR spektroskopijom, UV spektroskopijom i masenom spektrometrijom nakon čega su napravljena preliminarna fotokemijska ispitivanja. Novosintetizirani...
Fotokemijske transformacije 2-klor-5-[2-(2-etenilfenil)etenil]tiofena
Fotokemijske transformacije 2-klor-5-[2-(2-etenilfenil)etenil]tiofena
Katarina Ćibarić
Cilj ovog rada je proučavanje fotokemijskog ponašanja derivata β-supstituiranog 5-klortiofenskog derivata o-divinilbenzena 1. Spoj 1 sintetiziran je Wittigovom reakcijom u dva stupnja, te je dobiven u obliku smjese cis- i trans- izomera koji su izolirani i spektroskopski okarakterizirani. Napravljena su preliminarna fotokemijska ispitivanja nakon čega je spoj 1 podvrgnut fotokemijskom ispitivanju, pri čemu su izolirana tri nova intramolekulska produkta.
Fotokemijske transformacije 3-piridinskih derivata stilbena
Fotokemijske transformacije 3-piridinskih derivata stilbena
Ramiza Ahmetović
U cilju nastavka proučavanja utjecaja heterocikličke jezgre na fotokemijsko ponašanje diheterostilbenskih sustava sintetiziran je novi diheterostilbenski derivat s piridinskom jezgrom. Wittigovom reakcijom sintetiziran je novi derivat kao smjesa cis,cis-, cis,trans- i trans,trans-izomera. Izolirani trans,trans-izomer, odnosno 1,2-bis(2-(piridin-3-il)vinil)benzen (1) u potpunosti je okarakteriziran modernim spektroskopskim metodama (jednodimenzionalni i dvodimenzionalni NMR, UV, IR)....
Fotokemijske transformacije 4-piridinskih derivata stilbena
Fotokemijske transformacije 4-piridinskih derivata stilbena
Kristina Pavlović
U cilju nastavka proučavanja fotokemijskog ponašanja heterocikličkih analoga distiril-benzena i priprave novih, potencijalno biološki aktivnih, heteropolicikličkih spojeva sintetizirani su piridinski derivati distiril-benzena. Wittigovom reakcijom sintetiziran je 1,2-bis(2-(piridin-4-il)vinil)benzen kao smjesa cis,cis-, cis,trans- i trans,trans-izomera. Cis,trans- i trans,trans-izomeri okarakterizirani su modernim spektroskopskim metodama (jedno- i dvodimenzionalna NMR te UV/Vis) i na...
Fotokemijske transformacije β,β'-disupstituiranog 3-furanskog derivata o-divinilbenzena
Fotokemijske transformacije β,β'-disupstituiranog 3-furanskog derivata o-divinilbenzena
Mateja Markotić
U cilju nastavka proučavanja utjecaja heterocikličke jezgre na fotokemijsko ponašanje supstituiranih o-divinilbenzena razvijena je sinteza novih supstituiranih o-divinilbenzena s furanskom jezgrom. Wittigovom reakcijom sintetiziran je β,β’–disupstituiran 3-furanski derivat o-divinilbenzena (1) u obliku smjese 3 izomera. Fotokemijskom reakcijom spoja 1 dobiven je novi produkt 2. Novo pripremljeni spojevi u potpunosti su okarakterizirani spektroskopskim metodama.
Fotokemijskom metodologijom do funkcionaliziranih nafto[2,1-d]oksazola i heterobenzoksazola
Fotokemijskom metodologijom do funkcionaliziranih nafto[2,1-d]oksazola i heterobenzoksazola
Marin Raić
U ovom radu pripravljen je niz 4-(aril/heteroariletenil)oksazola 2-7, skupine spojeva strukturno sličnih stilbenu u čijoj strukturi je jedna benzenska jezgra zamijenjena oksazolskim prstenom, sintetiziranih Wittigovim reakcijama iz 2-metil-oksazol-4-karbaldehida (1) uz odgovarajuće fosfonijeve soli. Aldehid 1 dobiven je redukcijom iz odgovarajućeg oksazolskog estera, metil-2-metiloksazol-4-karboksilata. Sintetizirani derivati oksazola su 4-(2-(furan-2-il)vinil)-2-metiloksazol (2),...
Fotolitička i fotokemijska razgradnja atrazina u cijevnom reaktoru
Fotolitička i fotokemijska razgradnja atrazina u cijevnom reaktoru
Borna Božiković
Od dana kada je čovjek stvorio pesticide te ih počeo koristiti, oni su postali onečišćivala jer ih je izuzetno teško razgraditi prirodnim putem. Pesticidi imaju neka pozitivna svojstva no jednom kada uđu u vodeni sustav postaju problem zbog svog štetnog utjecaja. Zbog tih štetnih utjecaja, kako na čovjeka tako i na biljni i životinjski svijet, neki pesticidi uvršteni su na listu prioritetnih tvari Direktive 2013/39/EU, među njima i atrazin, te se njihova koncentracija u vodenom...

Paginacija