Pages

Kvaliteta analitičkih mjerenja
Kvaliteta analitičkih mjerenja
Željka Kašaj
Analitička mjerenja prisutna su i iznimno bitna u svim područjima današnjice. Zato je važno pridržavati se svih kriterija potrebnih da se osiguraju pouzdani analitički rezultati, tj. da se osigura kvaliteta analitičkih mjerenja. Cilj ovog rada upravo je upoznati se s pojmom i konceptima kvalitete analitičkih mjerenja. U prvom dijelu navedeni su opći pojmovi vezani za navedenu temu, a to su: analitički sustav, njegove pogreške, reprezentativan uzorak i načini njegove pripreme za...
Kvantnokemijski izračun međudjelovanja adenozin trifosfata s vodom
Kvantnokemijski izračun međudjelovanja adenozin trifosfata s vodom
Lucija Vujević
Svrha ovoga rada je pokazati kako se mogu primjeniti kvantnokemijski izračuni za određivanje međudjelovanja adenozin trifosfata i vode. Ovo međudjelovanje ključno je za opis izmjene energije u biološkim sustavima. Izračuni su izvršeni u programskom paketu "GAUSSIAN 09", uporabom teorije funkcionala gustoće (DFT). Izvršeni izračuni daju dobar opći odnos u energijama reakcija, ali pokazuju znatna odstupanja od eksperimentalnih vrijednosti. Uzrok takvih odstupanja leži u...
Kvantnomehanički opis i tumačenje nanomagneta
Kvantnomehanički opis i tumačenje nanomagneta
Anđela Krišto
Zadatak ovog završnog rada je kvantno-mehanički opis dinamike spina u nanomagnetima, te tumačenje pojava koje se javljaju na nanometarskoj skali magnetskih čestica. Matematički opis dinamike spina sadržava tri glavne teoretske jednadžbe: Bloch jednadžba, Landau-Lifshitz jednadžba, te Landau-Lifshitz-Gilbert jednadžba dinamike spina. Na primjerima jednomolekulskog magneta Mn12-acetata, nanočestica CuFe2O4 i Cu0.5Fe2.5O4, te amorfne nanoslitine Hf57Fe43 objašnjene su pojave...
L-askorbinska kiselina i njezini derivati
L-askorbinska kiselina i njezini derivati
Ines Cazin
Cilj ovog rada bila je regioselektivna sinteza 1,4-disupstituiranih-1,2,3-triazolnih derivata L-askorbinske kiseline (6−17) kao potencijalnih antitumorskih spojeva. U tu svrhu sintetizirani su derivati L-askorbinske kiseline 1, 2, 3 i 4 koji su ključni za sintezu azida L-askorbinske kiseline 5. 1,2,3-triazolni derivati L-askorbinske kiseline pripravljeni su reakcijom 1,3-dipolarne cikoladicije s Cu(I) kao katalizatorom. S ciljem dobivanja većeg sveukupnog iskorištenja ciljanih...
Laboratorijska ocjena sustava zaštitnih premaza za primjenu u trafostanicama
Laboratorijska ocjena sustava zaštitnih premaza za primjenu u trafostanicama
Jurica Žerjav
Električna energija ključni je čimbenik za razvoj ljudske civilizacije te je potrebno uz današnji ubrzani razvoj svijeta osigurati pouzdanu opskrbu. Pouzdana opskrba može se postići kvalitetnom izradom elektroenergetskog sustava te uz redovito održavanje sustava. Jednostavan prijenos električne energije bez velikih gubitaka postiže se pomoću transformatora koji pripada u najvažnije dijelove svake trafostanice. Kvalitetna izrada i zaštita transformatora od korozije ključni su za...
Matematički model aldolne adicije dihidroksiacetona na N-Cbz-glicinal u kotlastom reaktoru
Matematički model aldolne adicije dihidroksiacetona na N-Cbz-glicinal u kotlastom reaktoru
Mario Bohač
U radu je opisana reakcija aldolne adicije dihidroksiacetona na N-Cbz-glicinal u kotlastom reaktoru koja je katalizirana s D-fruktoza-6-fosfat aldolazom (FSA) dobivenom iz E. coli. Ispitana su tri potencijalna enzima kao katalizatora ove reakcije: FSA A129S, FSA A129S/A165G i FSA A129N. Odabran je enzim FSA A129N koji je dao najveću konverziju reaktanta u najkraćem vremenu u reakciji aldolne adicije. Kinetika ove reakcije je ispitana metodom početnih reakcijskih brzina. Ispitan je utjecaj...
Matematički model aldolne adicije katalizirane D-fruktoza-6-fosfat aldolazom
Matematički model aldolne adicije katalizirane D-fruktoza-6-fosfat aldolazom
Dino Skendrović
U ovom radu je proučavana aldolna adicija formaldehida i propanala katalizirana enzimom D-fruktoza-6-fosfat aldolazom. Pri tome su korištene tri varijante enzima od kojih je za Var I provedena ekspresija u transformiranim stanicama bakterije Escherichia coli M15. Određena je kinetika aldolne adicije formaldehida i propanala u aldolni produkt 3-hidroksi-2-metilpropanal katalizirana sa tri varijante enzima D-fruktoza-6-fosfat aldolaze, te su na osnovu toga procijenjeni kinetički parametri...
Matematički model biokatalitičke sinteze nanočestica
Matematički model biokatalitičke sinteze nanočestica
Mirna Jovičić
U ovom radu provedena je sinteza nanočestica kalcijevog karbonata pomoću produkata biokatalitičke hidrolize uree i enzima ureaze. Uz to ispitivana je kinetika hidrolize uree uz enzim ureazu te je promatran utjecaj kalcijevih (Ca2+) iona na aktivnost enzima. Reakcije su provedene u dva medija – redestiliranoj vodi i 10%-tnoj otopini Tritona x-100, pri dvije temperature, T = 30°C i T = 20°C. Ispitivanje kinetike reakcije provedeno je mjerenjem početne brzine reakcije pri različitim...
Matematički model dinamičke kinetičke rezolucije katalizirane halogenhidrin dehalogenazom
Matematički model dinamičke kinetičke rezolucije katalizirane halogenhidrin dehalogenazom
Nevena Milčić
Optički čiste tvari su vrijedni prekursori u farmaceutskoj industriji i industriji finih kemikalija, stoga pretvorba racemičnih smjesa u enantiomerno čiste produkte predstavlja izazov. Jedna od metoda deracemizacije je dinamička kinetička rezolucija (DKR) koja se zasniva na kinetičkoj rezoluciji u kombinaciji s in situ racemizacijom sporije reagirajućeg enantiomera supstrata. Halogenhidrin dehalogenaze (HHDH) u metaboličkim putovima kataliziraju reverzibilnu dehalogenaciju...
Matematički model enzimatske sinteze 6-cijano-4-ketoheksan kiseline
Matematički model enzimatske sinteze 6-cijano-4-ketoheksan kiseline
Tea Sokač
U ovom radu provedena je enzimska reakcija katalizirana enzimom sintaza 2-sukcinil-5-enolpiruvil-6-hidroksi-3-cikloheksen-1-karboksilne kiseline (MenD) uz α-ketoglutarat kao donorski supstrat, akrilonitril kao akceptorski supstrat te uz magnezijev sulfat kao kofaktor i tiamin difosfat kao koenzim. Provedeni su eksperimenti u kotlastom reaktoru radi praćenja stabilnosti α-ketoglutarata i akrilonitrila. Na temelju dobivenih rezultata u programskom paketu Scientist procijenjene su konstante...
Matematički model kaskadne reakcije
Matematički model kaskadne reakcije
Mia Došen
U ovom radu određivana je kinetika oksidoredukcije Cbz-N-3-aminopropanola u Cbz-N-3-aminopropanal katalizirana enzimom alkohol dehidrogenazom iz konjske jetre (HLADH). Ova reakcija je sastavni dio kaskadne reakcije koja se sastoji od opisane oksidacije alkohola u aldehid, potom aldolne adicije dihidroksiacetona (DHA) na pripadajući aldehid koja je katalizirana enzimom D-fruktoza-6-fosfat aldolazom (FSA) kako bi se dobio odgovarajući aldolni produkt, odnosno...
Matematički model procesa kodigestije sirutke i goveđe gnojovke
Matematički model procesa kodigestije sirutke i goveđe gnojovke
Martin Gojun
Anaerobna razgradnja (digestija) učinkovita je i ekološki prihvatljiva tehnologija oporabe energije iz biorazgradivog organskog otpada. Osnovni produkt procesa anaerobne razgradnje je bioplin, a proces se u pravilu provodi tako da se kao izvor biorazgradivog organskog otpada upotrebljavaju dva ili više različitih supstrata te u tom slučaju govorimo o kodigestiji. Uobičajeni supstrati u procesu anaerobne digestije koja se provodi u svrhu proizvodnje bioplina su poljoprivredni otpad,...

Pages