Paginacija

Fenomeni sudara kapi u procesu oblaganja Wurster tehnologijom
Fenomeni sudara kapi u procesu oblaganja Wurster tehnologijom
Tanja Havaić
Ovo se istraživanje bavi mehanizmima sudara između kapljica i krutih čestica tijekom oblaganja tableta u laboratorijskoj izvedbi uređaja za oblaganje s Wursterovom cijevi. Žarište istraživanja su fenomeni koji se preferirano pojavljuju tijekom sudara kapljice otopine za oblaganje i površine tablete. Na ishode sudara pojedine kapljice s površinom tablete moguće je utjecati promjenom određenih procesnih uvjeta (tlak zraka, brzina strujanja otopine, temperatura i položaj Wursterove...
Filamenti za 3D-tisak farmaceutskih oblika
Filamenti za 3D-tisak farmaceutskih oblika
Monika Leskovar
Tehnologija 3D-ispisa u posljednje se vrijeme sve češće javlja pri formulaciji novih dozirnih oblika lijekova. Prepoznate su brojne prednosti poput tiskanja na zahtjev s individualno prilagođenim dozama, modifikacija vremena oslobađanja promjenom geometrije, sposobnost izrade složenih čvrstih oblika, a sve u svrhu izrade lijekova po mjeri pacijenta i kako bi odgovarali upravo njihovim potrebama. Cilj ovog istraživanja je procesom ekstrudiranja taljenjem proizvesti nove filamente s...
Fino strukturno ugađanje heterocikličkih boja na bazi stirila za spektrofotometrijsko prepoznavanje različitih ds-DNA/RNA slijedova
Fino strukturno ugađanje heterocikličkih boja na bazi stirila za spektrofotometrijsko prepoznavanje različitih ds-DNA/RNA slijedova
Ivona Pečurlić
U sklopu ovog diplomskog rada ispitivane su interakcije s molekulama DNA i RNA za četiri stirilne boje, različitih heterocikličkih jezgri te položaja supstituenata. Sve boje imaju strukturu koja sadržava konjugirani sustav te uz pozitivan naboj, pokazuju odlični potencijal za vezanje na polinukleotide. Svi spojevi su karakterizirani uz metode UV/Vis spektrofotometrije i spektrofluorimetrije te preliminarnim ispitivanjima vezanja na DNA, uočena je značajna promjena fluorescencijskog...
Fizikalna karakterizacija sustava kapljevina-kapljevina
Fizikalna karakterizacija sustava kapljevina-kapljevina
Ana Maria Ćosić
Sustavi nemješivih kapljevina odnosno emulzije tipa ulje-voda nalaze primjenu u brojnim industrijskim granama poput kemijske, petrokemijske i farmaceutske industrije. Poznavanje njihovog reološkog i hidrodinamičkog ponašanja, kao i njihova karakterizacija, od iznimne je važnosti. U ovom radu istražena su svojstva dvaju nemješivih sustava ulje-voda. Promatrane su emulzije maslinovog odnosno kukuruznog ulja i destilirane vode. Istraživanje je započelo fizikalnom karakterizacijom...
Fizikalna modifikacija celuloze dugolančanim metakrilatima
Fizikalna modifikacija celuloze dugolančanim metakrilatima
Josip Sacher
Cilj ovog rada bio je pripremiti fizikalno modificiranu celulozu-FMC i odrediti masu adsorbiranog polimera u ovisnosti o vremenu adsorpcije. Fizikalnom modifikacijom želi se postići promjena svojstava površine čime bi se omogućilo korištenje celuloze kao aditiva u polimernim matricama. Jedan od načina promjene svojstava površine je adsorpcija polimera koji ima tražena hidrofobna svojstva. U ovom radu radikalskom polimerizacijom u toluenu sintetizirani su polimeri homopolimer,...
Fizikalna svojstva i primjena eutektičkih smjesa
Fizikalna svojstva i primjena eutektičkih smjesa
Linda Kuzmanovski
Zbog problematike korištenja hlapljivih organskih otapala u procesima proizvodnje, sve se veća pažnja posvećuje eutektičkim smjesama kao ekološki prihvatljivim otapalima, sličnim ionskim kapljevinama po mnogim karakteristikama i svojstvima. U ovom radu teoretski se obrađuju pojam i klasifikacija eutektičkih smjesa te njihova primjena i fizikalna svojstva. Eksperimentalni dio rada obuhvaća karakterizaciju prirodnih eutektičkih smjesa (NADES, Natural deep eutectic solvents) koje se...
Fizikalno-kemijska i mikrobiološka karakterizacija različitih vrsta tla na području Bosne i Hercegovine
Fizikalno-kemijska i mikrobiološka karakterizacija različitih vrsta tla na području Bosne i Hercegovine
Ivana Bošnjak
Tlo je rahli površinski sloj Zemljine kore. Sastoji se od minerala, vode, zraka, gline, a nužno sadrži i biološku, organsku komponentu. Čvrstu fazu čine čestice pijeska, fini pijesak, prah, glina i koloidne čestice. Tekuću fazu tla čini uglavnom voda, u kojoj su koloidno raspršene razne anorganske i organske tvari. Tlo sadrži mnogobrojne i raznolike vrste poput bakterija, gljiva, alga, viših biljaka (podzemni korijen), kišne gliste i kukci. U ovom radu prikupljena su tri uzorka...
Fizikalno-kemijske interakcije farmaceutskih onečišćivala i TiO2 u vodenom mediju
Fizikalno-kemijske interakcije farmaceutskih onečišćivala i TiO2 u vodenom mediju
Matea Gavran
Proizvodnje i konzumacija farmaceutiha te njihovi nedovoljno istraženi i nepoznati učinci na ekosustav izazivaju najviše pozornosti među znanstvenicima. Primjena fotokatalize u obradi organskih mikroonečišćivala u otpadnim vodama zanimljiva je alternativa konvencionalnim postupcima, a nužan proces u heterogenoj fotokatalizi je adsorpcija onečišćivala na površini fotokatalizatora. U ovome radu ispitana je adsorpcija dvaju potencijalnih mikroonečišćivala, amoksicilina (AMX-a) te...
Flow fotokemija: primjena u sintezi benzobiciklo[3.2.1]-skeleta
Flow fotokemija: primjena u sintezi benzobiciklo[3.2.1]-skeleta
Patricia Debogović
Praktična i jednostavna izvedba flow-fotokemijskog reaktora korištena je s ciljem učinkovitije sinteze benzobiciklo[3.2.1]oktadienskih produkata putem intramolekulske [2+2]-fotocikloadicije. Kao polazni spojevi korišteni su konjugirani butadienski derivati 1-8 s odgovarajućim supstituentima, sintetizirani Wittigovom reakcijom kao smjese cis- i trans- geometrijskih izomera. Takvi, novosintetizirani derivati podvrgnuti su fotokemijskom osvjetljavanju na 350 nm putem klasične (šaržne) i...
Fluorescencija čvrstog stanja heteroaromatskih kromofora u funkcionalnim materijalima
Fluorescencija čvrstog stanja heteroaromatskih kromofora u funkcionalnim materijalima
Aleksandra Šimanović
U ovom radu je karakterizirano pet derivata benzimidazola s ciljem razvoja novih funkcionalnih materijala: 2-[(4-N,N-dimetilamino)benz-2-ilidenamino]-5(6)-cijanobenzimidazol (1), 2-[(4-N,N-dimetilamino)benz-2-ilidenamino]-5(6)-nitrobenzimidazol (2), 2-[(4-N,N-dietilamino-2-hidroksi)benz-2-ilidenamino]-5(6)-cijanobenzimidazol (3), 2-[(4-N,N-dietilamino-2-hidroksi)benz-2-ilidenamino]-5(6)-nitrobenzimidazol (4) i E-2-(2-benzimidazolil)-3-(4-N,N-dimetilaminofenil)akrilonitril (5). Spojevi su...
Fluorescencijski kemijski senzori temeljeni na kumarinu
Fluorescencijski kemijski senzori temeljeni na kumarinu
Katarina Majnarić
Kumarini su se zadnjih godina pokazali kao obećavajuće strukture u dizajnu i sintezi novih kemosenzorskih molekula zbog svojih fluorescentnih svojstava, a otkrićem click-kemije predstavljen je novi način sinteze spojeva jednostavnim i brzim postupcima. Ovim načinom sinteze dizajnirani su mnogobrojni kemosenzori, a u radu je dan pregled dosad istraženih kemijskih senzora za metalne ione i pH temeljenih na derivatima kumarina i triazola. Cilj rada bila je sinteza i spektroskopska...
Fluorescentna bojila temeljena na naftilimidu kao molekulski senzori za pH i ione teških metala
Fluorescentna bojila temeljena na naftilimidu kao molekulski senzori za pH i ione teških metala
Marlena Grbić
Kemijski senzori su uređaji koji kvalitativno ili kvantitativno određuju analite pretvarajući kemijsku informaciju o koncentraciji komponente uzorka u analitički koristan signal. Kod fluorescencijskih senzora mjeri se radijativni raspad, tj. emisija fluorofora. Rad senzora temelji se na selektivnom gašenju ili pojačanju intenziteta fluorescencije u dodiru s analitom (On-Off efekt). 4-amino-1,8-naftalimidi i njihovi derivati poznata su fluorescentna bojila. Postali su raznolika...

Paginacija