Paginacija

Eksperimentalne metode analize mineralnog sastava
Eksperimentalne metode analize mineralnog sastava
Ivan Krišto
Karakterizacija materijala jedan je od najvažnijih koraka prilikom istraživanja i unaprijeđivanja procesa proizvodnje i obrade materijala. Najčešće korištene metode karakterizacije su metode elektronske mikroskopije i rendgenske difrakcije. U ovom radu objašnjena su fizikalna načela na kojima se temelje metode karakterizacije strukture i sastava materijala, uz primjere karakterističnih rezultata ispitivanja.
Eksperimentalni dizajn i optimizacija analitičkog postupka
Eksperimentalni dizajn i optimizacija analitičkog postupka
Filip Car
U ovome radu su opisane mogućnosti primjene metoda eksperimentalnog dizajna i optimizacije u analitičkim postupcima. Eksperimentalni dizajn i optimizacija u praksi se koriste kako bi se osigurala bolja učinkovitost i razne uštede pri provedbi istraživanja. Ključan korak predstavlja odabir faktora koji značajno utječu na proces, a njihov broj ovisi o kompleksnosti sustava. Upravo kod kompleksnih analiza, kao što su razne analize sastavnica okoliša, eksperimentalni dizajn se pokazao...
Eksperimentalni i teorijski opis vitamina C
Eksperimentalni i teorijski opis vitamina C
Ema Podravski
Cilj ovog rada je pregled teorije vitamina C te izrada infracrvenog spektra za pet različitih uzoraka koji sadrže vitamin C. Prikazana su strukturna, fizikalna i kemijska svojstva ovog vitamina. Sprječava bolest skorbut pa se naziva askorbinska kiselina. Vitamin je L-enantiomer molekule. Gotovo je planarni peteročlani laktonski prsten s postraničnim lancem. Ima mogućnost reverzibilne oksidacije do dehidroaskorbinske kiseline i stvaranja relativno stabilnih slobodnih radikala te može...
Eksperimentalni i teorijski opis vitamina D
Eksperimentalni i teorijski opis vitamina D
Ivana Popović
Cilj ovog rada je opisati svojstva vitamina D te izrada infracrvenih spektara za različite uzorke vitamina D. Vitamin D potpomaže apsorpciju kalcija u kosti te je kao takav odgovoran za pravilno formiranje kostiju. Osobe koje su dovoljno izložene sunčevoj svjetlosti, kroz kožu dobivaju vitamin D, a moguće ga je uzeti i kroz hranu te kroz razne dodatke prehrani. Deficit vitamina D sa sobom nosi brojne negativne posljedice, a neke od njih su: veće šanse za dobivanje karcinoma,...
Eksperimentalno određivanje i modeliranje ravnoteže para-kapljevina u sustavu cikloheksan(1) - izopropanol(2)
Eksperimentalno određivanje i modeliranje ravnoteže para-kapljevina u sustavu cikloheksan(1) - izopropanol(2)
Hana Perinić
Fazna ravnoteža para–kapljevina u sustavu cikloheksan (1) – izopropanol (2) odredila se pri atmosferskom tlaku primjenom Hunsmannove aparature. Iz dobivenog dijagrama vrenja vidljivo je da je riječ o azeotropnom sustavu s minimumom vrelišta. Za usporedbu eksperimentalnih i literaturnih podataka izabran je skup literaturnih podataka koji pripada trećem razredu termodinamičke konzistentnosti prema Van Nessovu testu. Usporedbom se uočava odstupanje: udio cikloheksana u kapljevitoj...
Eksperimentalno određivanje i modeliranje razdjeljivanja propionske kiseline između vode i organskih estera
Eksperimentalno određivanje i modeliranje razdjeljivanja propionske kiseline između vode i organskih estera
Mia Plenča
U ovom radu predložena kombinacija titracijske i refraktometrijske metode za ekperimentalno određivanje parametara fazne ravnoteže kapljevina-kapljevina testirana je u sustavima butil-acetat (1) – propionska kiselina (2) – voda (3) i dimetil-adipat (1) – propionska kiselina (2) – voda (3), pri 25 °C i atmosferskom tlaku i pokazala se načelno primjenjivom uz određene probleme povezane s niskom osjetljivosti metode za određivanje sastava organske faze. Provedena je usporedba...
Eksploracijska analiza podataka
Eksploracijska analiza podataka
Matea Dragoš
Ovaj završni rad obrađuje temu eksploracijska analiza podataka. U prvih nekoliko poglavlja rad se fokusira na definiranje eksploracije, multivarijatne analize podataka, te kombinacija tih dviju analiza. Kombinacijom eksploracijske i multivarijatne analize podataka dobivamo nove mogućnosti za rješavanje složenih znanstvenih procesa. U središnjem poglavlju opisani su napoznatiji modeli multivarijatne analize podataka, među kojima je najpoznatiji model analize glavnih komponenata koji...
Ekstrakcija S- i N-spojeva iz smjese ugljikovodika pomoću eutektičkih otapala
Ekstrakcija S- i N-spojeva iz smjese ugljikovodika pomoću eutektičkih otapala
Maja Žužić
Desulfurizacija i denitrifikacija motornih benzina i dieselskih goriva jedan su od većih problema naftno-petrokemijske industrije. U današnje vrijeme sve više znanstvenika bavi se istraživanjem mogućnosti adaptacije postojećih ili razvojem novih procesa. Posebno je zanimljiva kapljevinska ekstrakcija pomoću ekološki prihvatljivih otapala jer se provodi pri blagim radnim uvjetima. Ranije su se kao selektivno otapalo koristile ionske kapljevina,a u današnje vrijeme sve se više...
Ekstrakcija bioaktivnih komponenti iz kamilice niskotemperaturnim eutektičkim otapalima
Ekstrakcija bioaktivnih komponenti iz kamilice niskotemperaturnim eutektičkim otapalima
Marija Bošnjak
Niskotemperaturna eutektička otapala pokazala su se potencijalno dobrim sredstvima za ekstrakciju bioaktivnih komponenti, primjerice polifenola, iz cvijeta, ploda, lista i drugih biljnih dijelova. Pregledom literature ustanovljeno je da je kamilica kao vrlo vrijedna sirovina u tom pogledu dosad razmjerno neistražena. U sklopu ovog diplomskog rada provedene su ekstrakcije polifenolnih spojeva iz suhih usitnjenih cvjetova kamilice pomoću etanola kao konvencionalnog otapala te...
Ekstrakcija bioaktivnih komponenti iz smilja niskotemperaturnim eutektičkim otapalima
Ekstrakcija bioaktivnih komponenti iz smilja niskotemperaturnim eutektičkim otapalima
Melani Draganjac
Cilj ovog rada je bilo primijeniti niskotemperaturna eutektička otapala, tzv. „zelena otapala“ za ekstrakciju bioaktivnih komponenti iz smilja kao zamjenu za konvencionalna organska otapala, koja mogu biti štetna i za okoliš i za ljude. Ispitivani su DES-ovi na bazi kolin-klorida (ChCl) i etilen-glikola (EG) te betaina (B) i etilen-glikola (EG). Za obje vrste DES-ova istraženi su molarni omjeri HBA:HBD 1:3, 1:4 i 1:5. Ekstrahirani su polifenolni spojevi: fenolne kiseline, flavonoidi...
Ekstrakcija eteričnih ulja iz borovih iglica
Ekstrakcija eteričnih ulja iz borovih iglica
Andrea Opačak
Ekstrakcija eteričnog ulja jedan je od najstarijih načina recikliranja biljne biomase pri čemu se iglice koriste kao vrijedna sirovina te se time smanjuje količina biootpada. Sastav eteričnog ulja uvelike ovisi o vrsti biljnog materijala, a za potrebe ovog istraživanja korišteni su crni bor, obična smreka, srebrna ili bodljikava smreka te Pančićeva omorika. Ispitivao se kemijski sastav i mikrobiološka aktivnost uzoraka eteričnih ulja dobivenih metodom hidrodestilacije po...
Ekstrakcija eteričnih ulja iz citrusa
Ekstrakcija eteričnih ulja iz citrusa
Ivana Špiljak
Eterična ulja citrusa su mješavina ponajviše hlapljivih komponenata poput terpena, mono- i seskviterpena, etera, estera, aldehida i ketona, koji su zaslužni za mirisna i bioaktivna svojstva takvih ulja. U ovom radu korištene su 3 vrste citrusa, limun (Citrus × limon), slatka naranča (Citrus × sinensis) i pomelo (Citrus grandis) iz kojih se pomoću metode hidrodestilacije i ekstrakcije n-heksanom izoliralo eterično ulje iz kore navedenih citrusa. Sastav ovih eteričnih ulja bio je...

Paginacija