Paginacija

Utjecaj morfologije polimernih mješavina na osnovi PLA na mehanička svojstva
Utjecaj morfologije polimernih mješavina na osnovi PLA na mehanička svojstva
Mateja Marolt
Cilj ovoga rada bio je ispitati svojstva čistih komponenata polilaktida (PLA-S, PLA-N), polietilena visoke gustoće (PE-HD) i polietilena niske gustoće (PE-LD). Također, su ispitana svojstva pripremljenih polimernih mješavina PLA-S/PE-HD, PLA-S/PE-LD, PLA-N/PE-HD i PLA-N/PE-LD 95/5 i 90/10 bez i uz dodatak punila (TiO2, silika). Uzorci su umješavani u Brabender gnjetilici. Određena su mehanička i toplinska svojstva čistih komponenata i pripremljenih polimernih mješavina. Također,...
Utjecaj morfologije punila na svojstva PVC-a
Utjecaj morfologije punila na svojstva PVC-a
Pamela Židić
PVC, poli(vinil-klorid) je jedan od toplinski najnestabilnijih polimera. Među velikim brojem dodataka koji su potrebni PVC-u za njegovu uspješnu preradu, značajno mjesto zauzimaju anorganski materijali tj. punila. Od posebnog je interesa istraživanje dodatka nano i mikropunila te njihov utjecaj na svojstva kompozita. U ovom radu ispitivana je morfologija, mehanička i toplinska svojstva poli(vinil-klorida) uz dodatak različitih masenih udjela punila. Korišteno je prirodno punilo perlit...
Utjecaj mravlje kiseline na fotokatalitičku razgradnju diklofenaka u vodi
Utjecaj mravlje kiseline na fotokatalitičku razgradnju diklofenaka u vodi
Kristina Gašpar
Diklofenak je često korišten nesteroidni, protuupalni, antipiretički lijek dostupan u nizu komercijalnih pripravaka u obliku tableta ili gela. Nakon korištenja, lijek dospijeva u komunalne otpadne vode iz kojih ga je nemoguće u potpunosti ukloniti klasičnim metodama obrade te dospijeva u okoliš zbog čega se nastoje pronaći metode koje bi ga u potpunosti uklonile i time spriječile onečišćavanje okoliša. Fotokatalitički procesi pokazali su se učinkovitima za uklanjanje...
Utjecaj na okoliš proizvodnje biogoriva iz algi
Utjecaj na okoliš proizvodnje biogoriva iz algi
Antonela Radetić
Podizanje svijesti o adekvatnoj proizvodnji biogoriva danas je od iznimne važnosti za buduću ekološku i ekonomsku perspektivu. Osim same proizvodnje, izrazito je bitno unaprijediti postojeće te osmisliti nove povoljne postupke proizvodnje biogoriva koji ne zahtijevaju velike investicije niti dodatno onečišćuju okoliš. Danas se sve više govori o biogorivima treće generacije, točnije biogorivima proizvedenim iz algi za koja je poznato da svojom proizvodnjom u osjetno manjoj mjeri...
Utjecaj nano punila SiO2 i TiO2 na svojstva polakrilata
Utjecaj nano punila SiO2 i TiO2 na svojstva polakrilata
Željka Pale
Nanokompoziti se zbog poboljšanih mehaničkih, toplinskih, optičkih, električnih i magnetskih svojstava koriste u razne namjene ovisno o udjelu organskog i anorganskog dijela. Polimeri na bazi akrilata imaju široku upotrebu u proizvodnji premaza, boja, adheziva, itd. Postupkom emulzijske polimerizacije sintetizirana je poliakrilatna emulzija (PAK). Ex situ metodom u rasponu koncentracija punila φ = 1; 1,5; i 3 % pripravljene su PAK+SiO2 i PAK+TiO2 emulzije s ciljem ispitivanja utjecaja...
Utjecaj nano-ZnO na svojstva PLA/PE mješavina
Utjecaj nano-ZnO na svojstva PLA/PE mješavina
Jurica Derviš
U ovom radu pripremljene su polimerne mješavine polilaktida (PLA) i polietilena visoke gustoće (HDPE) bez i s dodatkom nanopunila cinkova oksida (ZnO) u različitim omjerima. Zamješavanje polimera i punila provedeno je u Brabender gnjetilici. Na pločicama PLA/PE, PLA/PE/ZnO mješavina pripravljenim na hidrauličkoj preši provedena su ispitivanja površinskih svojstava primjenom metode kontaktnog kuta, toplinskih svojstava primjenom diferencijalno pretražne kalorimerije (DSC),...
Utjecaj nano-ZnO na svojstva PLA/TPS mješavina
Utjecaj nano-ZnO na svojstva PLA/TPS mješavina
Hrvoje Dragozet
U posljednje vrijeme sve više raste briga o okolišu i svijest o nepovoljnom utjecaju plastičnog otpada na onečišćenje okoliša. Danas se kao ambalažni materijali najčešće koriste sintetski polimeri koji se dobivaju iz nafte. Velika iskorištavanja nafte ograničena su te uzrokuju globalne klimatske promjene, a dobiveni sintetski polimeri ne mogu se razgraditi u prirodi. Upravo iz tih razloga sve veći naglasak stavlja se na razvoj i korištenje biorazgadivih polimera. No njihova...
Utjecaj nanopunila na biorazgradive kompozite
Utjecaj nanopunila na biorazgradive kompozite
Anthea Georgiev
Kontinuirana isporuka E-otpada iz naftnih derivata predstavlja ekološki problem zbog bionerazgradivih polimera koji oslobađaju štetne kemikalije i otrovne plinove. U cilju rješavanja ove problematike radi se na razvoju biorazgradivih materijala na osnovi polimer/vlakana koji su biokompatibilni i razgrađuju se bez štetnog djelovanja na okoliš. Međutim, biorazgradivi materijali ne posjeduju određena svojstva kao što su fleksibilnost, dielektrična svojstva, električna svojstva,...
Utjecaj natrijevog hipoklorita na prisutnost ksenobiotika u modelnim i realnim otpadnim vodama
Utjecaj natrijevog hipoklorita na prisutnost ksenobiotika u modelnim i realnim otpadnim vodama
Doris Stanić
Povećana upotreba antiparazitika u veterinarske i druge medicinske svrhe, te široka primjena pesticida u poljoprivredi, dovode do kontinuiranog i nekontroliranog ispuštanja ksenobiotika u okoliš. Iako se oni i njihovi razgradni i transformacijski produkti u okolišu nalaze u tragovima, mogu uzrokovati dugoročno visoku koncentraciju tih onečišćivala i tako štetno djelovati na okoliš. Prije ili kasnije ti spojevi ispiranjem ili otjecanjem voda dospijevaju u vodeni okoliš i otpadne...
Utjecaj nealkalnog ubrzivača na hidrataciju Portland cementa
Utjecaj nealkalnog ubrzivača na hidrataciju Portland cementa
Barbara Šimanović
U ovom radu istraženo je djelovanje komercijalno dostupnog ubrzivača pod nazivom Cementol® Omega F- conc na brzinu vezanja i očvršćivanja Portland cementa. Ispitan je i utjecaj dodatka ubrzivača na smanjenje količine vode potrebne za postizanje standardne konzistencije, te je potvrđeno djelovanje ovog aditiva i kao superplastifikatora. Izmjerene čvrstoće na tlak Portland cementa i Portland cementa s dodatkom komercijalnog ubrzivača pokazuju da dodatak ubrzivača pospješuje...
Utjecaj nuklearnog zračenja na biološke sustave
Utjecaj nuklearnog zračenja na biološke sustave
Goran Filipović
Zračenje je vrsta energije koja se može javiti u obliku elektromagnetskih valova ili u čestičnom obliku. Zračenje koje se najčešće veže uz primjenu u nuklearnoj medicini ili u radu nuklearne industrije naziva se nuklearno zračenje. Ono spada u ionizirajuće zračenje iz čega proizlazi da posjeduje dovoljno energije za ionizaciju tvari s kojom je u interakciji, primjerice u biološkim sustavima, prilikom čega dolazi do izbijanja elektrona iz atoma te nastajanja iona. Zračenje se...
Utjecaj oblika kristala na svojstva djelatne tvari
Utjecaj oblika kristala na svojstva djelatne tvari
Martina Ćurić
Većina djelatnih tvari proizvodi se u krutom obliku te je kristalizacija od iznimnog značaja za farmaceutsku industriju. Jedna od metoda koja poboljšava granulometrijska svojstva kristala je sferična kristalizacija u kojoj nastaju sferični kristali što smanjuje broj koraka pri formulaciji lijeka. Svrha ovog rada bila je različitim procesima odrediti sustav otapala za provedbu sferične kristalizacije te ispitati utjecaj različitih hidrodinamičkih uvjeta na granulometrijska svojstva...

Paginacija