Pages

Nanošenje titanatnih nanocijevi na stakleni supstrat
Nanošenje titanatnih nanocijevi na stakleni supstrat
Matija Galjer
Nanotehnologija je područje koje neprestano donosi nova rješenja u raznim znanstvenim, tehnološkim, ekološkim i medicinskim djelatnostima. Nanodimenzionirani materijali posjeduju poneka drugačija svojstva od materijala makro-veličine. Ova specifična svojstva omogućuju korištenje nanočestica u posebne svrhe. Jedan od često korištenih nanodimenzioniranih materijala su titanatne nanocjevčice. One posjeduju neka izvanredna svojstva, kao što su fotokatalitička aktivnost i velika...
Napredni destilacijski procesi - pregled i primjena
Napredni destilacijski procesi - pregled i primjena
Marija Jerolimov
Destilacija je najzastupljeniji separacijski proces u industriji, o čemu najbolje govori podatak da 3% ukupne potrošnje energije u svijetu odlazi na proces destilacije. No unatoč tome ima nisku termodinamičku djelotvornost. Zbog toga se traže najbolji i najjeftiniji načini za optimiranje procesa destilacije. U ovom radu su opisani razvoji i izvedbe triju naprednih destilacijskih procesa sa svojim prednostima i nedostacima, a to su destilacijska kolona s razdjelnom stijenkom, toplinski...
Neenergetska potrošnja prirodnog plina u Republici Hrvatskoj
Neenergetska potrošnja prirodnog plina u Republici Hrvatskoj
Filip Taradi
U radu je obrađena neenergetska potrošnja prirodnog plina u Republici Hrvatskoj. Opisana je namjena i podjela potrošnje prirodnog plina. Posebno je obrađena neenergetska potrošnja prirodnog plina u Republici Hrvatskoj s načinima prerade prirodnog plina, te proizvodima prerade prirodnog plina. Glavninu potrošnje prirodnog plina u neenergetske svrhe u Hrvatskoj predstavlja petrokemijska industrija tj. tvrtka Petrokemija d.d. iz Kutine u proizvodnji čađe, amonijaka i uree koji su...
Neidealno strujanje u cijevnim reaktorima
Neidealno strujanje u cijevnim reaktorima
Ana Reiter
U ovom radu istraživano je odstupanje od idealnog strujanja u modelnim cijevima. Rad je zasnovan na eksperimentalnim podacima dobivenim na temelju uvođenja trasera kroz tri različite cijevi (prazna kratka cijev, cijev sa slojem staklenih kuglica i duga spiralna cijev), mjereći njihov odziv na impulsni poremećaj. Dobivene krivulje raspodjele vremena zadržavanja poslužile su za izračunavanje srednjeg vremena zadržavanja i disperzijskog broja. Iz dobivenih i izračunatih vrijednosti...
Niskotemperaturna katalitička oksidacija toluena u metalnom monolitnom reaktoru
Niskotemperaturna katalitička oksidacija toluena u metalnom monolitnom reaktoru
Tanja Zmijanac
Onečišćenje okoliša kao posljedica urbanizacije i sve brže industrijalizacije postaje sve veći problem u svijetu. Hlapljivi organski spojevi (VOC) su velik izvor onečišćenja zraka i dovode do značajnog ugrožavanja ekosustava kao i do ozbiljnog narušavanja zdravlja ljudi. Iako u današnje vrijeme postoje različite tehnologije koje se primjenjuju u cilju smanjenja emisija hlapljivih organskih spojeva u atmosferu, još uvijek postoji potreba za razvojem novih, inovativnih...
Nosivi (bio)kemijski senzori za primjene u fiziologiji sporta
Nosivi (bio)kemijski senzori za primjene u fiziologiji sporta
Katarina Cicvarić
Nosivi bežični kemijski senzori omogućavaju neinvazivnu i kontinuiranu analizu uzoraka, što nije moguće postići klasičnim analitičkim metodama i instrumentima. U ovom radu predstavljena su mjerenja provedena kako bi se ustanovio princip djelovanja te mogućnost primjene novog nosivog optičkog senzora u fiziologiji sporta. Kolorimetrijska karakterizacija pH osjetljivog bojila (2-fluoro-4-[4-(2-hidroksietansulfonil)-fenilazo]-6-metoksifenol (GJM-492) imobiliziranog na tekstilu od...
Nosivi bežični optički kemijski senzori
Nosivi bežični optički kemijski senzori
Marko Zubak
Nosivi bežični optički kemijski senzori omogućavaju analizu uzoraka koji se ne mogu analizirati klasičnim analitičkim metodama i instrumentima. U ovom radu, kroz niz primjera, objašnjen je princip djelovanja te je navedeno područje primjene takve vrste kemijskih senzora. Spektrofotometrijski je provedena karakterizacija 4-[4-(2-hidroksietansulfonil)-fenilazo]-2,6-dimetoksifenola, skraćeno GJM-534, imobiliziranog na poliesterskoj foliji kako bi se odredila njegova primjenjivost kao...
Novel catalytic systems for sustainable chemical processes
Novel catalytic systems for sustainable chemical processes
Ana-Maria Županić
Utilisation of renewable biomass for sustainable production has been recognised as a possible substitute for non-renewable fossil fuels. A bio based economy will substantially reduce the dependence on petroleum feedstock, mitigate the global warming by reducing CO2 emissions, reduce waste disposal and finally increase the economic benefits. Current efforts have been performed to develop new routes in the synthesis of alkyl levulinates from levulinic acid, as a starting material. Over the...
Novel heterogeneous photoredox transformations using organic materials
Novel heterogeneous photoredox transformations using organic materials
Ines Cazin
Recently, photoredox catalysis has become a popular tool in organic synthesis with a plethora of interesting applications. In 2014, Sammis and co-workers reported decarboxylative fluorination using Ru(bpy)3Cl2 as a visible-light photoredox catalyst (PRC) in the presence of Selectfluor. More recently (2015), MacMillan and co-workers reported the decarboxylative fluorination with Ir[dF(CF3)ppy]2(dtbbpy)PF6. Despite the excellent properties of ruthenium and iridium polypyridyl complexes in PRC,...
Novi 1,2,3-triazolni derivati kumarina: sinteza Pd-kataliziranim i "klik" reakcijama, spektroskopska svojstva i antitumorska aktivnost
Novi 1,2,3-triazolni derivati kumarina: sinteza Pd-kataliziranim i "klik" reakcijama, spektroskopska svojstva i antitumorska aktivnost
Mia Krnić
U ovom je radu prikazana sinteza, spektroskopska karakterizacija i in silico analiza C-3 supstituiranih 1,2,3-triazolnih i alkinilnih derivata kumarina (3-22). Početni spoj za „klik“ reakcije, 3-azido-7-hidroksikumarin (2) pripravljen je Perkinovom reakcijom. U položaj C-3 kumarinskog prstena uvedeni su 1,2,3-triazolni supstituenti mikrovalovima potpomognutim „klik“ reakcijama s odgovarajućim terminalnim alkinima uz Cu katalizator pri čemu su sintetizirani spojevi (3-20)....
Novi amidino supstituirani konjugati benzimidazola kao potencijalni antitumorski agensi
Novi amidino supstituirani konjugati benzimidazola kao potencijalni antitumorski agensi
Emina Mehić
U okviru ovog rada provedena je sinteza i spektroskopska karakterizacija novih amidino supstituiranih derivata benzimidazola 17˗28, 5-cijano-N-supstituiranih 38˗41 i N-supstituiranih 55˗58 2-aminobenzimidazola te Schiffovih baza benzimidazola 42˗47. Ciljani spojevi pripravljeni su klasičnim reakcijama organske sinteze te mikrovalovima potpomognutom sintezom. Amidino supstituirani 1,2-fenilendiamini 10˗13 kao glavni prekursori za sintezu amidino supstituiranih derivata benzimidazola...
Novi biološki aktivni amino, amidino i amido supstituirani derivati fenantrena
Novi biološki aktivni amino, amidino i amido supstituirani derivati fenantrena
Valentina Rep
Cilj ovog rada bio je sintetizirati nove amido 26, 27, amidino 28, 29 i amino 30, 31, 32 i 33 supstituirane derivate fenantrena i amido 46, 47, amidino 48, 49 i amino 50 supstituirane derivate nafto[2,1-b]tiofena. Za pripravu ciljnih spojeva korištene su klasične metode organske sinteze, sinteze potpomognute mikrovalnim zračenjem i fotokemijske sinteze. Sinteza amido 26, 27 i amidino 28, 29 derivata fenantrena, te amido 47 i amidino 48 derivata nafto[2,1-b]tiofena nije bila uspješna....

Pages