Paginacija

Infracrvena spektroskopija i kvantnokemijski izračuni strukture i frekvencija acetilkolina
Infracrvena spektroskopija i kvantnokemijski izračuni strukture i frekvencija acetilkolina
Mara Majić
Cilj ovoga rada pokazati je važnost kvantnokemijskih izračuna za pretpostavku strukture i optimalnog stanja molekule acetilkolina. Izračuni su izvedeni u laboratoriju Zavoda za fiziku Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu. Svi izračuni provedeni su u programskom paketu “Gaussian 09” uporabom teorije funkcionala gustoće (engl. Density functional theory – DFT). Pomoću programa “Gaussian 09” izračunali smo energiju optimalnog stanja molekula acetikolina i...
Inherentna sigurnost pri projektiranju procesa
Inherentna sigurnost pri projektiranju procesa
Antonella Plavšić
Inherentna sigurnost definirana je kao osnovna zaštita procesnog postrojenja kojom se trajno uklanja ili smanjuje opasnost radi izbjegavanja ili smanjenja posljedica incidenta. Provodi se primjenom osnovnih načela inherentno sigurnijeg dizajna kao što su minimizacija, supstitucija, provođenje pri blažim uvjetima te pojednostavljenje. Sama sigurnost bazirana je na tri najveće opasnosti u procesnim postrojenjima, a to su požari, eksplozije te ispuštanje otrovnih tvari. Ovim radom...
Integracija toplinski aktivnih jediničnih operacija
Integracija toplinski aktivnih jediničnih operacija
Ivan Sušec
U ovom radu obrađeni su načini integracije toplinski aktivnih jediničnih operacija. Prikazane su osnove sinteze i optimizacije mreže izmjenjivača topline. Metode sinteze mogu se podijeliti na sekvencijalne i simultane. Sekvencijalne metode zasnivaju se na zakonima termodinamike i nekim iskustvenim pravilima te u manjoj mjeri zahtijevaju korištenje računala. Simultane metode temelje se na primjeni računski intenzivnih optimizacijskih algoritama. Uz izmjenjivače topline u radu su...
Interakcija aminokiselina s kristalima oktakalcijevog fosfata
Interakcija aminokiselina s kristalima oktakalcijevog fosfata
Sarah Mateša
Kalcijevi fosfati (CaP) imaju važnu ulogu u biološkoj i patološkoj mineralizaciji te industrijskim procesima. Jedan od biološki najznačajnijih kalcijevih fosfata je oktakalcijev fosfat (OCP), koji je jedna od komponenti zubnih i bubrežnih kamenaca. Zbog svoje kristalne strukture i morfologije, OCP je pogodan model za proučavanje interakcija s aditivima u svrhu razumijevanja procesa biomineralizacije. U biomineralizaciji anorganske soli nastaju u dodiru s organskom matricom, koja se...
Interakcija flavonoida s modelnim membranama
Interakcija flavonoida s modelnim membranama
Lucija Mandić
Cilj ovog rada je različitim tehnikama shvatiti što se događa na nivou membrane kada dođe do interakcije flavonoida s membranom. Infracrvenom spektroskopijom (IR) je istražen utjecaj flavonola miricetina (MCE) i miricitrina (MCI) na temperaturu prijelaza, Tm, modelnog membranskog lipida 1,2-dimiristoil-sn-glicero-3-fosfokolina (DMPC) iz stanja gela u stanje tekućih kristala. Mikroskopijom atomskih sila (AFM) istražene su orijentacije lipida u membrani, a pomoću tehnike dinamičko...
Interakcija modelnih membrana s flavonoidima ugrađenim u magnetske nanočestice pod utjecajem vanjskog magnetskog polja
Interakcija modelnih membrana s flavonoidima ugrađenim u magnetske nanočestice pod utjecajem vanjskog magnetskog polja
Lucija Mandić
U okviru ovog rada provedena je strukturna, morfološka i fizičko-kemijska karakterizacija magnetskih Fe3O4 mezoporoznih nanočestica sljedećim tehnikama: rendgenskom difrakcijom na polikristalnom uzorku (XRPD), pretražnom elektronskom mikroskopijom (SEM), Brunauer-Emmett-Teller (BET) analizom, UV/Vis spektrofotometrijom te infracrvenom spektroskopijom (FTIR). Provedena su ispitivanja s tri strukturno različita flavonoida (kvercetin, miricetin i miricitrin) koji su ugrađeni u Fe3O4...
Interakcije kristala kalcijevog hidrogenfosfata dihidrata s aminokiselinama
Interakcije kristala kalcijevog hidrogenfosfata dihidrata s aminokiselinama
Marina Kostešić
Kalcijevi fosfati (CaP) imaju važnu ulogu u biološkoj i patološkoj mineralizaciji, te industrijskim procesima. Jedan od važnijih kalcijevih fosfata je kalcijev hidrogenfosfat dihidrat (DCPD), koji se pojavljuje u bubrežnim kamencima i zubnom karijesu, te se primjenjuje u industrijskim procesima. Zbog svoje kristalne strukture, pogodan je model za proučavanje interakcija s aditivima u svrhu razumijevanja procesa biomineralizacije. U biomineralizaciji anorganske soli nastaju u dodiru s...
Ionska kromatografska analiza ugljikohidrata i aminokiselina
Ionska kromatografska analiza ugljikohidrata i aminokiselina
Barbara Farkaš
Biomolekule su iznimno važan dio svakoga organizma jer kontroliraju gotovo sve njegove aspekte, od strukture do životnih procesa i energije. Stoga posljednjih godina velik broj analitičara usmjerava pažnju upravo na unaprjeđenje postojećih i razvoj novih metoda i instrumentacije koja će omogućiti analizu biomolekula i dodatno razumijevanje njihovih uloga. Jedna od zastupljenijih metoda za analizu i odvajanje različitih nabijenih ili ionizirajućih molekula poput aminokiselina,...
Ispitivanje UV stabilnosti kompozita polietilen niske gustoće/akaganeit
Ispitivanje UV stabilnosti kompozita polietilen niske gustoće/akaganeit
Nina Novosel
Unatoč činjenici da zbog svojih svojstava polimerni materijali pronalaze široku primjenu, ponekad oni ne ispunjavaju uvjete za primjenu u određenom području. Polietilen (PE) jedan je od najčešće primjenjivanih polimera zbog odličnih mehaničkih, toplinskih i optičkih svojstava te kemijske inertnosti. Svojstva različitih vrsta PE variraju, a polietilen niske gustoće (LDPE) najvažniji je materijal za proizvodnju ambalaže. Polimerni materijali, kao jedni od najšire primjenjivanih...
Ispitivanje UV stabilnosti kompozita polietilen niske gustoće/hematit
Ispitivanje UV stabilnosti kompozita polietilen niske gustoće/hematit
Filip Raguž
Cilj ovog rada bio je utvrditi učinkovitost zaštite polietilena niske gustoće od ultraljubičastog (UV) zračenja dodatkom hematita (α-Fe2O3) i utjecaj njegovog udjela (0,5 phr, 1,0 phr i 2,0 phr) na strukturu i svojstva polimerne matrice. Uzorci su stareni u UV komori 10 dana, a nakon toga uslijedilo je analiziranje i uspoređivanje rezultata dobivenih infracrvenom spektroskopijom s Fourierovim transformacijama, termogravimetrijskom analizom i vlačnim ispitivanjima. Utvrđeno je da...
Ispitivanje djelotvornosti zaštite premazima primijenjenim nestandardnim i/ili inovativnim postupcima
Ispitivanje djelotvornosti zaštite premazima primijenjenim nestandardnim i/ili inovativnim postupcima
Mia Dubravić
U ovom radu obrađena je površinska zaštita metala od korozije pomoću IC sušivih premaza, te ustanovljena razlika u brzini sušenja premaza, svojstvima premaza te količini HOS-a koja se ispušta prilikom sušenja premaza putem IC-a u odnosu na konvencionalno sušenje premaza na sobnoj temperaturi. Jedan od ciljeva ispitivanja je također bio odrediti kako udaljenost od izvora IC zračenja utječe na brzinu sušenja premaza. Za ispitivanje i karakterizaciju takvih premaza korištena je...
Ispitivanje efikasnosti PEDOT/TiO2 kompozitnog fotokatalizatora pri različitim koncentracijama katalizatora tijekom razgradnje Acid Blue 25 bojila
Ispitivanje efikasnosti PEDOT/TiO2 kompozitnog fotokatalizatora pri različitim koncentracijama katalizatora tijekom razgradnje Acid Blue 25 bojila
Nikolina Nascimento Mrakovčić
Otpadne vode ekološki su problem zbog različitih organskih spojeva čija prisutnost nije poželjna. Stoga se prije ispuštanja u okoliš moraju obraditi različitim metodama i procesima – mehaničkim uklanjanjem onečišćenja, fizikalnim, biološkim i kemijskim metodama. Napredni oksidacijski procesi (AOP) jedna su od mogućnosti obrade otpadnih voda. Među njima je i fotokataliza, koja uključuje razgradnju onečišćenja katalizatorima pod utjecajem svjetla. Kako TiO2 ima ograničeno...

Paginacija