Pages

Novi cementni kompoziti
Novi cementni kompoziti
Tamara Grgić
U ovom radu istraživan je utjecaj klorida alkalijskih metala, zemnoalkalijskih metala i klorida prijelaznih elemenata na vrijeme početka vezanja aluminatnog cementa (AC) s ciljem priprave novih cementnih kompozita. Korišten je komercijalni aluminatni cement (AC) Istra 40, proizvođača "Istra Cement International" iz Pule, Hrvatska. Vrijeme početka vezanja određivano je standardnim Vicatovim testom.
Novi derivati 5-azacitozina i 6-azauracila: sinteza i strukturna karakterizacija
Novi derivati 5-azacitozina i 6-azauracila: sinteza i strukturna karakterizacija
Robert Ostrički
U ovom radu prikazana je sinteza i strukturna karakterizacija novih derivata 5-azacitozina i 6-azauracila u svrhu ispitivanja njihovog biološkog djelovanja protiv tumorskih staničnih linija porijeklom iz čovjeka. N-3 propargilirani derivat 5-azacitozina (1) te N-1 propargilirani (5) i N,N-1,3 dipropargilirani derivati 6-azauracila (6) sintetizirani su reakcijom N-alkiliranja 5-azacitozina i 6-azauracila uz NaH kao bazu i propargil-bromid kao alkilirajući reagens. Reakcijom...
Novi derivati 7-deazapurina: organometalna sinteza i strukturna karakterizacija
Novi derivati 7-deazapurina: organometalna sinteza i strukturna karakterizacija
Petra Orehovački
Cilj ovog rada bio je sintetizirati nove N-1 triazolilne i C-5 alkinilne derivate citozina i 7-deazapurina, u svrhu ispitivanja njihove antitumorske aktivnosti protiv tumorskih staničnih linija porijeklom iz čovjeka (Raji, K564, HeLa, CaCo-2). Reakcijom jodiranja N-4-benzoilcitozina pripravljen je N-4-benzoil-5-jodcitozin (1) koji je podvrgnut reakciji N-alkiliranja s propargil-bromidom i NaH kao bazom te je dobiven N-1 alkinilni derivat citozina 2. „Click“ reakcijom kataliziranom...
Novi derivati citozina: sinteza "klik" reakcijom, strukturna karakterizacija, in silico analiza i antitumorska ispitivanja
Novi derivati citozina: sinteza "klik" reakcijom, strukturna karakterizacija, in silico analiza i antitumorska ispitivanja
Moris Mihovilović
Cilj ovog istraživanja bio je pripraviti derivate N-4-benzoilcitozinas 1,2,3-triazolnim supstituentima u položajima N-1 i N-3 radi njihovih citostatskih ispitivanja in vitro na staničnim linijama zloćudnih tumorskih linija porijeklom iz čovjeka: HeLa (adenokarcinom vrata maternice), CaCo-2 (adenokarcinom debelog crijeva), Raji (Burkittov limfom) i K562 (kronična mijeloidna leukemija u blastičnoj krizi). N-1 propargilirani i N,N-1,3-dipropargilirani derivati N-4-benzoilcitozina (2, 4 i...
Novi derivati kumarina: sinteza domino-reakcijama i strukturna karakterizacija
Novi derivati kumarina: sinteza domino-reakcijama i strukturna karakterizacija
Marin Raić
U ovom radu prikazana je sinteza i strukturna karakterizacija derivata kumarina (1-3) i 5-feniletinil-2-hidroksibenzaldehida (4). Domino reakcijom pripravljen je, iz 3-acetamido-2-okso-2H-kromen-7-il acetata (1) nastalog u prvom koraku Perkinovom reakcijom, 3-azido-7-hidroksi-2H-kromen-2-on (2). Mikrovalovima potpomognutom „click“ reakcijom 3-azido-7-hidroksi-2H-kromen-2-ona (2) s (4-bromfenil)acetilenom uz Cu kao katalizator sintetiziran je 1,2,3-triazolni derivat kumarina 3....
Novi donorsko-akceptorski konjugati s triazolnom poveznicom kao potencijalne pH probe i kemijski senzori za metalne ione
Novi donorsko-akceptorski konjugati s triazolnom poveznicom kao potencijalne pH probe i kemijski senzori za metalne ione
Mario Vitek
Cilj ovog rada je sinteza i optička karakterizacija novih elektron donorsko-akceptorskih 1,3- i 1,4-bis(kumarin-triazolil) derivata benzena kao potencijalnih pH probi i senzora za metalne ione. Spojevi 3 i 4 uspješno su sintetizirani reakcijama klasične organske sinteze i click reakcijom alkina i azida. Strukture svih priređenih spojeva potvrđene su 1H-NMR spektroskopijom. Ciljani spojevi su okarakterizirani UV-vidljivom apsorpcijskom i fluorescencijskom spektrofotometrijom....
Novi hibridi nukleobaza i ferocena: sinteza, strukturna karakterizacija i elektrokemija
Novi hibridi nukleobaza i ferocena: sinteza, strukturna karakterizacija i elektrokemija
Livia Kurajica
U ovom radu opisana je sinteza novih hibrida nukleobaza i ferocena te njihova strukturna karaktrizacija i elektrokemijska ispitivanja. Reakcijom N-alkiliranja uracilnog ili citozinskog prstena sintetizirani su N-1 i/ili N-3 derivati s propargilnim ili butenilnim supstituentima na uracilnom (1, 4, 7, 8 i 19-21) ili citozinskom (15-17) prstenu koji su nadalje uz natrijev azid prevedeni u 4-azidobutenilne derivate 5, 9, 10 i 23. Paladijem kataliziranom Sonogashira-inom reakcijom unakrsnog...
Novi hidroksi supstituirani derivati benzamida kao potencijalni antioksidansi
Novi hidroksi supstituirani derivati benzamida kao potencijalni antioksidansi
Ida Boček
U okviru ovog rada predviđena je sinteza novih hidroksi supstituiranih derivata benzamida kao potencijalnih antioksidansa. Prema ranijim istraživanjima derivati benzamida imaju širok spektar biološkog djelovanja te se i dalje intenzivno istražuju. Za pripravu ciljanih molekula korištene su klasične metode organske sinteze. Višestupnjevitom linearnom sintezom priređeni su odgovarajući prekursori, 2-amino-5-cijanobenzimidazol 6 i 2-amino-6- cijanobenzotiazol 19. Kondenzacijom...
Nusprodukti u vodi za piće kao posljedica dezinfekcije hipokloritom
Nusprodukti u vodi za piće kao posljedica dezinfekcije hipokloritom
Emanuela Drljo
Cilj ovog rada je odrediti nusprodukte u vodi za piće kao posljedica dezinfekcije natrijevim hipokloritom (NaOCl). Nusprodukti dezinfekcije u vodi za piće imaju negativan učinak na zdravlje čovjeka. Nusprodukti su analizirani ionskom i plinskom kromatografijom. Analiza je pokazala da su kao nusprodukti dezinfekcije NaOCl-om u vodi za piće prisutni klorati i trihalometani, dok prisutnost klorita, bromida i bromata nije dokazana. Koncentracije klorata i trihalometana u vodi za piće su...
Obrada RO/NF retentata
Obrada RO/NF retentata
Ana Marija Damjanović
Membranski procesi reverzne osmoze (RO) i nanofiltracije (NF) imaju široku industrijsku primjenu pri dobivanju pitke vode desalinacijom mora kao i u obradi otpadnih voda. Jedan od problema RO i NF je zbrinjavanje retentata (koncentrata), jedne od izlaznih struja. Membranska tehnologija zahtijeva manje energije u usporedbi s termičkom tehnologijom, ali u slučajevima kada je sastav vode za obradu kompleksniji, primjerice industrijska otpadna voda, korištenje membranskih tehnologija može...
Obrada i regeneracija matičnih lugova nakon kristalizacije farmaceutskih proizvoda
Obrada i regeneracija matičnih lugova nakon kristalizacije farmaceutskih proizvoda
Valentina Travančić
Razvojem industrije i tehnologije, počela se razvijati i farmaceutska industrija, koja je danas jedan od vodećih sektora. Lijekovi koji se proizvode postoje u raznim formama, od kojih su najčešće forme u obliku praha i tableta, proizvedene procesom kristalizacije. Procesom kristalizacije nastaje nova, kristalna faza, uglavnom iz otopine. Kod takvih kristalizacija potrebno je obratiti pozornost na otapalo koje se koristi. Osim što otapalo mora otapati određenu tvar i biti kemijski...
Obrada komunalne otpadne vode membranskim tehnologijama u svrhu navodnjavanja
Obrada komunalne otpadne vode membranskim tehnologijama u svrhu navodnjavanja
Jelena Radoš
Potražnja za čistom vodom porasla je s povećanjem broja stanovnika, klimatskim promjenama i povećanjem industrijalizacije, što predstavlja sve veće probleme u poljoprivredi. To pokazuje da je vrlo važno upravljati raspoloživim vodenim resursima te pronaći nove izvore korištenjem naprednih procesa obrade vode. Cilj ovo rada bila je obrada komunalne otpadne vode u svrhu navodnjavanja. Obrada komunalne otpadne vode provedena je membranskim bioreaktorom (MBR), te nanofiltracijskim...

Pages