Paginacija

Kemijska i elektrokemijska modifikacija grafen oksida
Kemijska i elektrokemijska modifikacija grafen oksida
Ivan Spajić
U ovom radu su pripravljene i ispitane četiri različite elektrode od grafen oksida (GO). Sinteza GO-a provedena je iz grafita prema Staudenmaier metodi. Priređeni GO nanešen je na zlatom prevučenu kvarcnu elektrodu te je provedena funkcionalizacija GO-a s anilinom s ciljem priprave i ispitivanja elektroda za potencijalnu primjenu u superkondenzatorima. Pripremljene elektrode se razlikuju prema načinu funkcionalizacije (uz korištenje NHS-EDC reagensa i bez reagensa), te prema...
Kemijska i enzimatska oksidacija Cbz-N-3-amino-1,2-propandiola
Kemijska i enzimatska oksidacija Cbz-N-3-amino-1,2-propandiola
Mladena Dujmenović
U ovom radu je provedena kemijska i enzimatska oksidacija aminoalkohola. Kemijska oksidacija Cbz-N-3-amino-1,2-propandiola provedena je uz prisustvo jodoksibenzojeve kiseline, a enzimatska uz alkohol dehidrogenazu. Alkohol dehidrogenaza za svoje katalitičko djelovanje zahtjeva koenzim NAD+. Kako ga ne bi bilo potrebno dodavati u reaktor u stehiometrijskim količinama, regeneriran je uz korištenje NADH oksidaze iz Lactococcus lactis, koja je za potrebe ovog rada izolirana i pročišćena....
Kemijska modifikacija kitozana metalnim ionima - literaturni pregled
Kemijska modifikacija kitozana metalnim ionima - literaturni pregled
Ivan Zuanović
U posljednjih nekoliko godina, zagađenje okoliša s ionima teških metala privlači pozornost mnogih istraživačkih skupina širom svijeta. Sve glasniji zahtjevi za njihovo uklanjanje iz industrijskih otpadnih voda i okoliša pretpostavljaju razvoj i testiranje novih materijala prikladnih za njihovo uklanjanje, s naglaskom na primjenu otpadnih biomaterijala. Kroz posljednja tri desetljeća, biopolimeri su intenzivno proučavani zbog njihove interakcije s metalnim ionima. Celuloza, hitin i...
Kemijska sinteza stroncijeva i lantanova manganita
Kemijska sinteza stroncijeva i lantanova manganita
Marija Ivezić
U ovom radu istraživane su dvije metode sinteze stroncijeva manganita i lantanova manganita dopiranog stroncijem. Stroncijev manganit sintetiziran je limunskim postupkom i koprecipitacijom, a kao izvor metalnih kationa korišteni su stroncijev karbonat i manganov (II) nitrat tetrahidrat. Dopiranje lantanova manganita stroncijem provedeno je koprecipitacijom iz otopine stroncijeva karbonata, manganova (II) nitrata tetrahidrata i lantanova (III) nitrata heksahidrata. Za određivanje sastava i...
Kemijski pristup procesu dobivanja grafena i karakterizacija dobivenog produkta
Kemijski pristup procesu dobivanja grafena i karakterizacija dobivenog produkta
Vladimir Lukačević
Tokom zadnje polovice prošlog desetljeća kemijski modificiran grafen proučavan je u kontekstu mnogih primjena kao što su polimerni kompozitni materijali, premazi, boje, biomedicinski materijali te niz drugih primjena radi svojih iznimnih električnih, mehaničkih, toplinskih, te optičkih svojstava. Grafen je moguće sintetizirati primjenom različitih metoda poput mehaničkog i elektrokemijskog raslojavanja grafita, kemijska sinteza iz otopine, kemijskom depozicijom iz produkata niže...
Kemijsko recikliranje poli(etilen-tereftalata)
Kemijsko recikliranje poli(etilen-tereftalata)
Ivona Dolčić
Kemijsko recikliranje (kemoliza) omogućuje potpunu depolimerizaciju poli(etilen-tereftalata) (PET-a) do monomera ili parcijalnu depolimerizaciju do oligomera. Jedna od vrsta kemijskog recikliranja je hidroliza. Hidrolizom PET-a nastaju tereftalna kiselina i etilen-glikol. Cilj ovoga rada bio je ispitati ovisnost temperature, vremena trajanja reakcije te količine kemikalija na stupanj depolimerizacije PET-a pri baznokataliziranoj hidrolizi. Provedeno je osam reakcija pod različitim...
Kemometrijska klasifikacija psihoaktivnih uzoraka
Kemometrijska klasifikacija psihoaktivnih uzoraka
Petra Tominac
U ovom radu provedena je klasifikacija uzoraka opojnih droga upotrebom umjetnih neuronskih mreža. Za potrebe istog, najprije je provedena optimizacija mreža: određen je tip mreže, broj neurona u skrivenom sloju, te aktivacijska i funkcija za treniranje. Najboljim se pokazao višeslojni linearni perceptron s 12 neurona u skrivenom sloju, tangens hiperbolnom aktivacijom, treniran funkcijom konjugiranog gradijenta uz visku točnost od 84,93% ispravnog predviđanja na nezavisnom (vanjskom)...
Kinetika i mehanizam fotorazgradnje acetamiprida u anularnom fotoreaktoru
Kinetika i mehanizam fotorazgradnje acetamiprida u anularnom fotoreaktoru
Ivona Lacko
Pesticidi su toksične kemijske tvari ili mješavine tvari koje se namjerno otpuštaju u okoliš kako bi se spriječile, kontrolirale i/ili ubijale populacije štetnika. Nekontrolirana upotreba te otpornost pesticida na biološke, kemijske i fotolitičke metode razgradnje uzrokuju njihovu akumulaciju u okolišu s negativnim posljedicama na biljni i životinjski svijet i zdravlje ljudi. Cilj ovog istraživanja je definirati optimalne radne uvjete za fotokatalitčku razgradnju modelne...
Kinetika kaskadne reakcije katalizirane cijelim stanicama mikroorganizma
Kinetika kaskadne reakcije katalizirane cijelim stanicama mikroorganizma
Lucija Zovko
Enzimi nude jedan od najboljih načina proizvodnje enantiomerno čistih spojeva zbog svoje izrazite stereoselektivnosti te se iz tog razloga sve više primjenjuju za dobivanje farmaceutika. Kako je dokazano da pogrešan enantiomer može uzrokavati štetne i ozbiljne nuspojave, upravo je kiralnost ključni čimbenik za dobivanje sigurnih i djelotvornih lijekova. U ovome radu proučavana je kinetika kaskadne reakcije katalizirane genetski modificiranim i liofiliziranim cijelim stanicama...
Kinetika katalitičke oksidacije toluena u plinskoj fazi na miješanim oksidima mangana
Kinetika katalitičke oksidacije toluena u plinskoj fazi na miješanim oksidima mangana
Josipa Smolković
Hlapljivi organski spojevi (eng. volatile organic compounds, VOC) velika su grupa organskih spojeva koji zbog svoje strukture lako isparavaju pri normalnim atmosferskim uvjetima temperature i tlaka, a najvećim dijelom emisija hlapljivih organskih spojeva poput toluena je rezultat proizvodnje i uporabe organskih kemijskih proizvoda i distribucije fosilnih goriva te izgaranja goriva u motornim vozilima. Progresivni porast emisija VOC u okoliš i njihov štetni učinak rezultirao potrebom za...
Kinetika oksidacije N-Cbz-3-amino-1,2-propandiola katalizirane s alkohol dehidrogenazom iz konjske jetre
Kinetika oksidacije N-Cbz-3-amino-1,2-propandiola katalizirane s alkohol dehidrogenazom iz konjske jetre
Dino Skendrović
U ovom radu opisana je kemijska i enzimatska oksidacija aminoalkohola Cbz-N-3-amino-1,2-propandiola. Kemijska oksidacija provedena je uz pomoć jodoksibenzojeve kiseline, a enzimatska uz alkohol dehidrogenazu iz konjske jetre. Provedena je je Cbz-zaštita aminokiseline kako bi se dokazalo da je ona nusprodukt navedenih metoda oksidacije. Određena je i kinetika reakcije oksidacije aminoalkohola katalizirana s alkohol dehidrogenazom iz konjske jetre te su procijenjeni kinetički parametri na...
Kinetika oksidacije aldehida katalizirana aldehid dehidogenazom
Kinetika oksidacije aldehida katalizirana aldehid dehidogenazom
Anamarija Volf
U ovom je radu provedena enzimatska oksidacija dvaju aldehida: formaldehida (FA) i propanala (PA) uz prisutstvo enzima aldehid dehidrogenaze (ALDH). Aldehid dehidrogenaza je enzim koji za svoje katalitičko djelovanje treba prisutstvo koenzima NAD+. NAD+ se obnavlja regeneracijom uz pomoć enzima NADH oksidaze (NOX). Određena je kinetika reakcije oksidacije aldehida katalizirana aldehid dehidrogenazom. Ispitan je utjecaj promjene koncentracije supstrata (FA/PA i NAD+) te produkta (NADH) na...

Paginacija