Paginacija

Modifikacija letećeg pepela kao nosača polimernih fotokatalitičkih nanokompozita
Modifikacija letećeg pepela kao nosača polimernih fotokatalitičkih nanokompozita
Antonija Tomić
Leteći pepeo (FA) modificiran je različitim postupcima: klorovodičnom kiselinom te duljim termičkim tretiranjem kao i sumpornom kiselinom uz prisutnost tetraetilortosilikata (TEOS) i polietilenglikola (PEG).Tako pripremljenim uzorcima modificiranog letećeg pepela dodane su nanočestice čistog titanijeva dioksida (TiO2 ) u iznosu od 10 mas% čime je pripremljena druga serija fotokatalizatora (FA-Ti). Različitim modifikacijama dolazi do promjene specifične površine i volumena...
Modifikacija površine grafen-oksidnih elektroda molekulama anilina
Modifikacija površine grafen-oksidnih elektroda molekulama anilina
Marija Filip
U ovom radu pripremljene su i ispitane dvije elektrode od grafenovog oksida. Na zlatom prevučene kvarcne elektrode procesom "spin coatinga" nanesen je grafenov oksid, a zatim je provedena modifikacija površine grafen-oksidnih elektroda molekulama anilina s ciljem dobivanja elektroda s boljim kapacitivnim ponašanjem i boljom vodljivošću za potencijalnu primjenu u superkondenzatorima. Elektrode se razlikuju prema načinu vezanja anilina na funkcionalne skupine grafenovog oksida, a u to...
Modifikacija toplinskih svojstava TPU dodatkom biorazgradivog PCL
Modifikacija toplinskih svojstava TPU dodatkom biorazgradivog PCL
Hrvoje Donđivić
Cilj ovog rada bio je pripremiti i karakterizirati TPU/ PCL mješavine te odrediti mješljivost TPU i PCL u mješavina različitih masenih omjera. Mješavine termoplastičnog poliuretana (TPU) i polikaprolaktona (PCL) u različitim omjerima (100/0, 80/20, 60/40, 50/50, 40/60, 20/80 i 0/100 mas %) pripravljene su umješavanjem u Brabender gnjetilici. Uzorci mješavina dobiveni su prešanjem na hidrauličkoj preši. Za karakterizaciju čistih TPU, PCL i TPU/PCL mješavina koristila se tehnika...
Mogućnost oporabe čvrstog otpada iz termoelektrane
Mogućnost oporabe čvrstog otpada iz termoelektrane
Valentina Sertić
U ovom radu proučen je zakonski okvir o održivom gospodarenju otpadom koji se odnosi na kruti otpad nastao pri redovnom radu termoenergetskih postrojenja loženih ugljenom. Kemijska analiza krutog otpada u potpunosti zadovoljava Zakonom propisane granične vrijednosti. Kruti je otpad, lebdeći pepeo i gips moguće oporabiti kao dodatak cementu, što se provodi u praksi, te za pripravu proizvoda sa novom dodanom vrijednošću, što je u fazi istraživanja. Opraba cjelokupne količine krutog...
Mokro granuliranje pomoćne tvari farmaceutske industrije u fluidiziranom sloju
Mokro granuliranje pomoćne tvari farmaceutske industrije u fluidiziranom sloju
Josip Bodrožić
Ovim istraživanjem sagledano je mokro granuliranje mikrokristalne celuloze u fluidiziranom sloju s raspršivanjem kao nužan procesni korak u osiguravanju željene funkcionalnosti mješavine za tabletiranje. Dodatne ulazne struje materijala u procesu su zrak i vezivo, otopina polivinilpirolidona čiji je kolektiv kapljica dodavan različitim geometrijama raspršivanja. Studij fenomena okrupnjavanja u laboratorijskom mjerilu usmjeren je k pronalaženju uvjeta provedbe procesa, geometrije...
Mokro usitnjavanje zeolita u planetarnom mlinu
Mokro usitnjavanje zeolita u planetarnom mlinu
Marija Talajić
Cilj ovog rada bio je usitniti uzorak zeolita klinoptilolita do veličina manjih od mikrometra. Mikroniziranjem zeolita povećava mu se specifična površina, a time i adsorpcijski kapacitet i kapacitet ionske izmjene. Usitnjavanje je provedeno u planetarnom kugličnom mlinu pri različitim brojevima okretaja (300, 400 i 500 o/min) u vremenskim periodima od 10, 20, 30 i 60 minuta. Eksperimenti su provedeni u dvije različite posude mlina pri 500 o/min. Raspodjela veličina čestica...
Molekulski senzori za metalne ione temeljeni na fluoroforima s benzimidazolnom jedinicom
Molekulski senzori za metalne ione temeljeni na fluoroforima s benzimidazolnom jedinicom
Nika Gazdek
Optički senzori su u proteklih nekoliko godina privukli veliku pažnju znanstvenika u svrhu istraživanja i unaprijeđivanja postojećih senzorskih sustava. Primjena optičkih senzora je najviše zastupljena u kemijskim industrijama te zdravstvu. Odlikuje ih velika preciznost, brza upotreba te selektivnost što su važna svojstva za rano otkrivanje tvari koje su štetne za ljudski organizam ili okoliš. Molekule temeljene na benzimidazolu u zadnjih nekoliko godina često se koriste u...
Morfologija i dimenzijska stabilnost mješavine EPDM kaučuka i reciklirane gume
Morfologija i dimenzijska stabilnost mješavine EPDM kaučuka i reciklirane gume
Ivana Živković
U ovome radu provedena su ispitivanja djelovanja nafte na dimenzijsku stabilnost polimerne mješavine etilen/propilen/dienskog kaučuka (EPDM) i reciklirane gume tj. bubrenje mješavine u nafti. Pripremljene su tri serije uzoraka koje su sadržavale različite udjele gumenog reciklata. Prve dvije serije razlikovale su se po udjelu umrežavala, dok je treća serija imala miješani gumeni reciklat za razliku od prve dvije serije koje su sadržavale homogeni EPDM reciklat. Svim ispitivanim...
Morfologija i mehanička svojstva PAK/TiO2 nanokompozita
Morfologija i mehanička svojstva PAK/TiO2 nanokompozita
Antonija Višević
Nanotehnologija je područje koje u posljednja dva desetljeća privlači pažnju velikog broja ljudi zbog raznolike primjene nanomaterijala. Korištenje nanopunila za poboljšanje svojstava polimera dovelo je do razvoja polimernih nanokompozita koji imaju jedinstvena mehanička, optička, električna, magnetska i kemijska svojstva. U ovom radu emulzijskom polimerizacijom sintetizirana je čista poliakrilatna emulzija te su poliakrilat/TiO2 emulzije pripravljene postupcima in situ emulzijske...
Najnovija saznanja o industrijskoj primjeni limunske kiseline za pasivizaciju nehrđajućeg čelika
Najnovija saznanja o industrijskoj primjeni limunske kiseline za pasivizaciju nehrđajućeg čelika
Marijana Pavišić
Nehrđajući čelici iz dana u dan postaju sve značajniji u suvremenoj proizvodnji. Područje njihove uporabe sve se više proširuje. Međutim, u određenim uvjetima koji oslabljuju svojstvo samoobnavljanja njihovog pasivnog sloja, oni postaju vrlo skloni koroziji, posebno lokalnim korozijskim oštećenjima. U uvodnom dijelu ovog rada definirani su nehrđajući čelici, njihova podjela i vrste korozijskih oštećenja. Drugi dio usmjeren je na pasivizaciju nehrđajućeg čelika, ponajviše...
Najnoviji napredak u karakterizaciji RO/NF membrana
Najnoviji napredak u karakterizaciji RO/NF membrana
Josip Leko
U ovom radu opisana je karakterizacija RO i NF membrana, danas najnovijim i najtočnijim metodama. Uvid u površinsku strukturu membrana omogućava predviđanje njezinih separacijskih karakteristika i mogućnosti primjene. Rad daje pregled metoda kojima se karakteriziraju kemijska struktura, hidrofilnost, naboj i morfologija RO i NF membrana. To su: infracrvena spektroskopija, Raman spektroskopija, energetski disperzivna spektroskopija X – zrakama (EDS), fotoelektronska spektroskopija X...
Nanofluidi na osnovi transformatorskog ulja i željezovog oksida
Nanofluidi na osnovi transformatorskog ulja i željezovog oksida
Ivona Ivić
U ovom radu provedena su ispitivanja stabilnosti i primjenskih svojstava nanofluida na osnovi mineralnog transformatorskog ulja i nanočestica Fe3O4. Dosadašnja ispitivanja pokazala su kako dodatkom nanočestica u bazni fluid može doći do poboljšanja toplinske vodljivosti i probojnog napona baznog fluida. Rezultati preliminarnih ispitivanja gdje su upotrijebljene komercijalno dostupne površinski aktivne tvari (oleinska, palmitinska i stearinska kiselina) nisu pokazali zadovoljavajuću...

Paginacija