Paginacija

Kinetika otpuštanja djelatne tvari iz granula dobivenih taljenjem u fluidiziranom sloju
Kinetika otpuštanja djelatne tvari iz granula dobivenih taljenjem u fluidiziranom sloju
Dora Kolman
Ovim istraživanjem sagledano je granuliranje u fluidiziranom sloju s in-situ taljenjem veziva kao moguća procesna tehnologija za pripravu mješavine azitromicin dihidrata i laktoze monohidrata pogodne za izradu tableta dobrih primjenskih svojstava. Dodatni ulazni procesni tokovi su zrak i čvrsti polietilen glikol (vezivo) čiji kolektiv kapljica nastaje in-situ taljenjem. Studij fenomena granuliranja u laboratorijskom mjerilu usmjeren je k pronalaženju uvjeta provedbe procesa, geometrije...
Kinetika sušenja katalizatora u sušioniku s fluidiziranim slojem
Kinetika sušenja katalizatora u sušioniku s fluidiziranim slojem
Anamarija Mitar
Sušenje u fluidiziranom sloju čest je proces za sušenje čestičnih materijala u kemijskoj i prehrambenoj industriji. U ovom radu istraživana je kinetika sušenja katalizatora u sušioniku sa fluidiziranim slojem. Mjerenja su provedena u laboratorijskom sušioniku pri različitim brzinama strujanja zraka, temperaturama ulaznog zraka, te različitim visinama sloja čvrstih čestica. Kao materijal za sušenje odabrane su čvrste sferične čestice tj. kuglice katalizatora zbog svog...
Kinetika termo-katalitičke razgradnje plastičnih materijala iz otpada
Kinetika termo-katalitičke razgradnje plastičnih materijala iz otpada
Domagoj Bošnir
Plastika je jedan od najraširenijih materijala koji se koristi u svim područjima ljudskog života zbog svojih mnogobrojnih prednosti. Zbog široke upotrebe plastike ona je također jedna od komponenti komunalnog otpada s najvećim volumnim i masenim udjelom. Plastični otpad se uspješno mehanički i kemijski reciklira, a zbog svoje visoke energetske vrijednosti pogodan je i za termičku obradu. Problem koji se javlja je nemogućnost recikliranja mješanih plastičnih tokova i višeslojne...
Kinetika terpolimerizacije i svojstva terpolimera tert-butilaminoetil-metakrilata, alkil-metakrilata i stirena
Kinetika terpolimerizacije i svojstva terpolimera tert-butilaminoetil-metakrilata, alkil-metakrilata i stirena
Stjepan Džalto
Sa svrhom ispitivanja kopolimerizacijskih reaktivnosti provedene su terpolimerizacije tert-butilaminoetil-metakrilata (TBAEMA), oktadecil-metakrilata (ODMA) i metil-metakrilata (MMA) te TBAEMA, ODMA i stirena (St). Navedeni materijali potencijalno su primjenjivi kao reološki modifikatori u industriji maziva. Reakcije su provedene do niskih konverzija (< 10 mas. %) uz peroksidni inicijator pri temperaturi od 70 °C u dilatometru volumena oko 20 mL i uz ukupnu koncentraciju monomera u toluenu...
Kinetika toplinske razgradnje miješanog plastičnog otpada
Kinetika toplinske razgradnje miješanog plastičnog otpada
Josipa Dželalija
Polimerni otpad uspješno se reciklira, može se koristit kao vrlo vrijedna sekundarna sirovina, a zbog svoje visoke energetske vrijednosti pogodan je i za termičku obradu. Čisti homopolimeri relativno jednostavno se mogu reciklirati dok izazov predstavljaju mješavine polimera te se stoga za takvu vrstu otpada kao potencijalni način obrade nameće piroliza. U ovom radu korišteni su najčešće upotrebljavani polimerni materijali: polietilen visoke gustoće (HDPE), polietilen niske...
Kinetika uklanjanja farmaceutskih mikroonečišćivala na TiO2-BiVO4 nanokompozitnom fotokatalizatoru
Kinetika uklanjanja farmaceutskih mikroonečišćivala na TiO2-BiVO4 nanokompozitnom fotokatalizatoru
Ivona Tomljanović
U okviru ovog istraživanja sintetiziran je nanokompozitni fotokatalizaor TiO2-BiVO4 za uklanjanje farmaceutika diklofenaka i karbamazepina iz otpadne vode. Diklofenak je nesteroidni, protuupalni lijek, a karbamazepin se upotrebljava kao anelgetik i antikonvulziv. Zbog njihove česte upotrebe akumuliraju se u okolišu i predstavljaju rizik za ekosustav. Kako bi se smanjilo onečišćenje ovim farmaceuticima, potrebno je razvijati metode njihovog uklanjanja, a heterogena fotokataliza jedna je...
Kinetička karakterizacija enzima MenD u reakciji biokatalitičke sinteza 6-cijano-4-okso heksan kiseline
Kinetička karakterizacija enzima MenD u reakciji biokatalitičke sinteza 6-cijano-4-okso heksan kiseline
Ivana Katarina Munda
U ovom radu je provedena biokatalitička reakcija 1,4-karboligacije akrilonitrila i α-ketoglutarata uz dekarboksilazu MenD. Ispitan je utjecaj kofaktora magnezija i tiamin difosfata na početnu reakcijsku brzinu. Kinetika enzima je mjerena metodom početnih brzina, te je opisana dvosupstratnom Michaelis Menteničinom kinetikom. Postavljen je matematički model procesa u kotlastom reaktoru. Provedbom reakcije u kotlastom reaktoru uz 100 %-tni suvišak α-ketoglutarata, postignuta je potpuna...
Kinetička karakterizacija oksidoreduktaze u reakciji redukcije acetona
Kinetička karakterizacija oksidoreduktaze u reakciji redukcije acetona
Barbara Kolić
Oksidoreduktaze su vrsta enzima koji za svoje katalitičko djelovanje zahtijevaju prisutnost koenzima. Zbog visoke cijene koenzima važno je istražiti učinkovit način regeneracije koenzima kako bi se smanjili troškovi u industrijskim procesima. U ovom radu ispitana je mogućnost regeneracije koenzima NADP+ reakcijom redukcije acetona katalizirane ketoreduktazom. Reakcija redukcije acetona je ravnotežna reakcija. Kinetika ketoreduktaze u reakciji redukcije acetona ispitana je metodom...
Kinetički model enzimske kaskadne reakcije za sintezu ATP-a iz adenozina
Kinetički model enzimske kaskadne reakcije za sintezu ATP-a iz adenozina
Anamarija Volf
U ovom je radu istražena kaskadna reakcija za sintezu adenozin trifosfata (ATP) iz adenozina. Navedenu kaskadnu reakciju čine tri reakcije pri čemu svaku od njih katalizira drugi enzim. Supstrati prve od triju proučavanih reakcija su adenozin i ATP, produkti su adenozin monofosfat (AMP) i adenozin difosfat (ADP), a reakciju katalizira enzim adenozin kinaza (ADK). Druga je reakcija između AMP-a i polifosfata (polyP) gdje kao produkt nastaje ADP, a reakciju katalizira enzim polifosfat...
Kinetički modeli u farmaceutskoj industriji
Kinetički modeli u farmaceutskoj industriji
Andrea Milićević
In vitro ispitivanje oslobađanja djelatne tvari nalazi sve veću primjenu u farmaceutskoj industriji pri razvitku kako inovativnih, tako i generičkih lijekova. Djelatna tvar može se oslobađati difuzijskim mehanizmom ili erozijom, te može imati trenutni, produženi ili kontrolirani učinak. Ispitivanje se provodi propisanim metodama, specifičnim za svaku djelatnu tvar. Rezultati se opisuju statističkim metodama, metodama neovisnima o modelu te metodama ovisnima o modelima. U ovom radu...
Kitozanski nosači za uklanjanje industrijskih bojila iz vodene otopine
Kitozanski nosači za uklanjanje industrijskih bojila iz vodene otopine
Marija Komljen
U literaturi je posljednih godina velika pozornost usmjerena na primjenu kitozanskih proizvoda u postupku pročišćavanja otpadnih voda. Istraživanja materijala temeljena na kitozanu vrlo su zastupljena u području adsorpcijske znanosti. Ovaj rad ističe par primjera kitozanskih kompozita koji omogućavaju uklanjanje bojila iz vodenih otopina. Sažima ključne podatke o njihovoj primjeni te su razmotreni učinci parametara kao što su karakteristike kitozana, procesne varijable i uvjeti...
Kogeneracijski procesi s integriranim rasplinjavanjem biomase
Kogeneracijski procesi s integriranim rasplinjavanjem biomase
Žarko Šaravanja
U radu je istraživan proces rasplinjavanja u kogeneracijskim postrojenjima na biomasu. Predstavljene su prednosti i mane procesa kao takvog u odnosu na konvencionalne procese proizvodnje toplinske i električne energije iz fosilnih goriva. U radu je ukratko opisan sam proces rasplinjavanja te su predstavljena dva istraživanja koja se bave problematikom rasplinjavanja. U jednom su istraživanju predložene četiri konfiguracije postrojenja s integriranim rasplinjavanjem biomase od kojih se...

Paginacija