Pages

Oksidacijska desulfurizacija dizelskog goriva s adsorpcijom
Oksidacijska desulfurizacija dizelskog goriva s adsorpcijom
Nikolina Mrkonjić
Desulfurizacija dizelskog goriva podrazumijeva proces uklanjanja sumporovih spojeva iz dizelskih goriva. Sumporovi spojevi predstavljaju danas veliku opasnost za zdravlje ljudi, kao i za okoliš. Zbog toga se zakonska ograničenja vezana uz dozvoljeni sadržaj sumpora u gorivu neprestano pooštravaju. Dosad je najrašireniji proces hidrodesulfurizacije, koji se temelji na uporabi vodika i visokim radnim uvjetima. Međutim, veliki troškovi i ograničena učinkovitost tog procesa rezultirali...
Oksidacijska desulfurizacija dizelskog goriva s ekstrakcijom
Oksidacijska desulfurizacija dizelskog goriva s ekstrakcijom
Ivana Sokol
Naftni proizvodi (ukapljeni naftni plin , dizelska goriva, motorni benzini) se primarno koriste kao goriva u motorima s unutarnjim izgaranjem. S obzirom na visoki sadržaj sumpora u naftnim gorivima koji se pri izgaranju oslobađa u atmosferu u obliku oksida, upravo njegovo uklanjanje predstavlja jedan od ciljeva rafinerijske prerade, kako bi se poboljšale ekološke karakteristike goriva. Različitim procesima desulfurizacije se postižu navedeni ciljevi. Hidrodesulfurizacijom (HDS) se...
Oksidacijska desulfurizacija modelne otopine dizelskog goriva uz primjenu ultrazvuka
Oksidacijska desulfurizacija modelne otopine dizelskog goriva uz primjenu ultrazvuka
Lea Crnić
Oksidacijska desulfurizacija je proces u kojem se sumporovi spojevi oksidacijom uklanjaju iz naftnih derivata. Sumporovi spojevi su nepoželjni jer su katalitički otrovi, vrlo su korozivni u brojnim procesima preradbe nafte i izgaranjem stvaraju ekološki vrlo štetne kisele plinove. Sukladno tome nužno poboljšanje kvalitete motornih goriva kontinuirano je usmjereno prema smanjenju sadržaja sumpora što je moguće postići različitim postupcima desulfurizacije. Najzastupljenija...
Onečišćenje bukom
Onečišćenje bukom
Martina Miloloža
Onečišćenje bukom je sve raširenije i prisutnije zbog industrijalizacije, urbanizacije i rasta prometa. Najugroženija skupina su radnici koji su tijekom radnog vremena izloženi povišenim razinama buke. Urbanizacijom raste broj izloženih ljudi te se može reći da je buka nevolja modernog života. Za prometnu buku se danas smatra da najviše doprinosi opterećenju okoliša bukom. U ovome je radu prikazana buka s obzirom na njene osnovne karakteristike, izvore, odnosno djelatnosti pri...
Oporaba pepela biomase u cementnim materijalima
Oporaba pepela biomase u cementnim materijalima
Danijel Žagar
U ovome radu istražena je zamjena cementa i pijeska s otpadnim letećim pepelom od spaljivanja drvnog otpada u Hrvatskoj. Ovaj pepeo ima relativno veliki udio slobodnog CaO i MgO, ali i povoljne minerale Ca2SiO4, Ca2AlFeO5 i Ca2Al2SiO7, karakteristične za cement, čime je opravdana njegova primjena u svrhu zamjene dijela cementa. Već i sam leteći pepeo, te u smjesi sa cementom, pokazuje znatnu hidratnu i pucolansku aktivnost. Glavni utjecaj na kemiju hidratacije cementa je u nastanku...
Optimalni procesni parametri kod uklanjanja fenolnih spojeva iz otpadne vegetacijske vode maslina metodom elektrokoagulacije
Optimalni procesni parametri kod uklanjanja fenolnih spojeva iz otpadne vegetacijske vode maslina metodom elektrokoagulacije
Katarina Janžić
Proces obrade otpadne vegetacijske vode masline (OMW) je jedan od glavnih ekoloških problema u Mediteranskim gradovima. Otpadna voda sadrži razne organske spojeve kao što su dugolančane masne kiseline te fenolne komponente, koje imaju negativan utjecaj na okoliš. U ovom radu su povedena ispitivanja uklanjanja fenolnih spojeva iz OMW procesom elektrokoagulacije uz dodatak NaCl (cNaCl=0,25 mol dm^-3). Ovi dodaci povećavaju električnu provodnost otopine te je na taj način smanjena...
Optimiranje ZnO slojeva za fotokatalitičku namjenu
Optimiranje ZnO slojeva za fotokatalitičku namjenu
Marina Ivanko
Cilj ovoga rada bio je optimirati ZnO prevlake za fotokatalitičku namjenu te ispitati utjecaj dobivene strukture na fotokatalitičku aktivnost. Pripravljene su otopine koristeći cinkov acetat dihidrat kao polaznu tvar i metanol kao otapalo. Prevlake su dobivene kemijskim taloženjem iz otopine na staklenim pločicama i na staklenoj mrežici. Dobivene prevlake sušene su na 100 °C te su uzorci žareni na temperaturama od 300 °C i 400 °C da bi se uklonile preostale organske komponente te...
Optimiranje dezintegracije stanica Lactobacillus brevis u svrhu izolacije enzima alkohol dehidrogenaze
Optimiranje dezintegracije stanica Lactobacillus brevis u svrhu izolacije enzima alkohol dehidrogenaze
Antonija Višević
Cilj ovog rada bio je optimirati dezintegraciju stanične stijenke L. brevis primjenom metode odzivnih površina (Design expert) u svrhu dobivanja maksimalne aktivnosti alkohol dehidrogenaze u ekstraktu proteina. Dezintegracija se provodila kombinacijom biološke i mehaničke metode tako da se prvo provodila enzimska razgradnja stanične membrane stanice L. brevis primjenom enzima lizozima, a zatim su se stanice izložile ultrazvučnim vibracijama uz prisutnost staklenih kuglica. Dobiveni...
Optimiranje i modeliranje enzimatske sinteze nanočestica kalcijevog karbonata
Optimiranje i modeliranje enzimatske sinteze nanočestica kalcijevog karbonata
Željka Bućan
Nanočestice kalcijevog karbonata se zbog svojih svojstava primjenjuju u medicini, tekstilnoj, prehrambenoj i ambalažnoj industriji zbog čega je nužan razvoj ekološki, energetski i ekonomski prihvatljivijih metoda njihove sinteze. U ovom radu provedena je optimizacija procesa biokatalitičke sinteze nanočestica kalcijevog karbonata uz enzim ureazu korištenjem statističke metode Dizajna eksperimenata. Ispitana je kinetika enzima ureaze u reakciji hidrolize uree te je određen utjecaj...
Optimiranje kaskadne reakcije sinteze (3S,4R)-5-[N-(benziloksikarbonil)amino]-5-deoksipent-2-uloze
Optimiranje kaskadne reakcije sinteze (3S,4R)-5-[N-(benziloksikarbonil)amino]-5-deoksipent-2-uloze
Anamarija Slivar
U ovom radu je proučavana sinteza (3S, 4R)-5-[N-(benziloksikarbonil)amino]deoksipent-2-uloze u kaskadnoj reakciji oksidacije etanolamina kataliziranoj alkohol dehidrogenazom koja je izolirana iz konjske jetre uz regeneraciju koenzima kataliziranom NADH oksidazom i aldolne adicije dihidroksiacetona (DHA) na N-Cbz-glicinal kataliziranoj D-fruktoza-6-fosfat aldolazom (FSA A129N) porijeklom iz Escherichia coli. Kinetika reakcije aldolne adicije DHA na N-Cbz-glicinal i oksidacije etanolamina...
Optimiranje odziva pH osjetljivih fluorofora u optičkim senzorima za ione
Optimiranje odziva pH osjetljivih fluorofora u optičkim senzorima za ione
Nika Gazdek
Optički kemijski senzori u proteklih nekoliko godina okupiraju veliku pažnju znanstvenika zbog svoje jednostavnosti, brzine i preciznosti detekcije analita. Optički senzori temeljeni na ionoforima (engl. Ionophore Based Optical Sensors, IBOS) se sve više istražuju zbog širokih mogućnosti odabira funkcionalnih materijala te njihove odgovarajuće kombinacije kojom se postiže selektivnost za točno određeni ion. IBOS sadrže ionofor i fluorofor/kromofor kao indikator. Velik broj...
Optimiranje polimernih mikroreaktora izrađenih aditivnom proizvodnjom
Optimiranje polimernih mikroreaktora izrađenih aditivnom proizvodnjom
Tin Rahelić
Cilj ovoga rada je bio ispitati mogućnosti aditivnih tehnologija, taložnog očvršćivanja i stereolitografije u svrhu izrade funkcionalnih mikroreaktora. Drugi glavni cilj je bio osmisliti način spajanja mikroreaktora s teflonskim cijevima malog promjera kako bi se u mikroreaktor mogli dovoditi reaktanti i odvoditi produkti. Osnovni zahtjevi koje spoj mora ispuniti su da je nepropustan, pouzdan, lako rastavljiv i sastavljiv te kemijski inertan. Kako bi se istražio utjecaj dimenzija...

Pages