Paginacija

Novi hidroksi supstituirani derivati benzamida kao potencijalni antioksidansi
Novi hidroksi supstituirani derivati benzamida kao potencijalni antioksidansi
Ida Boček
U okviru ovog rada predviđena je sinteza novih hidroksi supstituiranih derivata benzamida kao potencijalnih antioksidansa. Prema ranijim istraživanjima derivati benzamida imaju širok spektar biološkog djelovanja te se i dalje intenzivno istražuju. Za pripravu ciljanih molekula korištene su klasične metode organske sinteze. Višestupnjevitom linearnom sintezom priređeni su odgovarajući prekursori, 2-amino-5-cijanobenzimidazol 6 i 2-amino-6- cijanobenzotiazol 19. Kondenzacijom...
Numeričko rješenje modela nestacionarnog prijenosa topline u višeslojnom zidu s izvorima i ponorima topline
Numeričko rješenje modela nestacionarnog prijenosa topline u višeslojnom zidu s izvorima i ponorima topline
Filip Brkić
U ovom radu opisan je rad Peltierova uređaja. Za isti je dan teorijski model koji predviđa njegovo toplinsko ponašanje kad se nalazi između dva materijala. Model se riješio numeričkom metodom i provjerio eksperimentalnim mjerenjima temperatura pri različitim strujama rada Peltierova elementa. Kao rezultat dobiven je graf ovisnosti temperatura na hladnoj i toploj strani Peltierova elementa o vremenu. Napravljena je usporedba ovog modela s literaturnim i raspravljen je utjecaj...
Nusprodukti u vodi za piće kao posljedica dezinfekcije hipokloritom
Nusprodukti u vodi za piće kao posljedica dezinfekcije hipokloritom
Emanuela Drljo
Cilj ovog rada je odrediti nusprodukte u vodi za piće kao posljedica dezinfekcije natrijevim hipokloritom (NaOCl). Nusprodukti dezinfekcije u vodi za piće imaju negativan učinak na zdravlje čovjeka. Nusprodukti su analizirani ionskom i plinskom kromatografijom. Analiza je pokazala da su kao nusprodukti dezinfekcije NaOCl-om u vodi za piće prisutni klorati i trihalometani, dok prisutnost klorita, bromida i bromata nije dokazana. Koncentracije klorata i trihalometana u vodi za piće su...
Obrada RO/NF retentata
Obrada RO/NF retentata
Ana Marija Damjanović
Membranski procesi reverzne osmoze (RO) i nanofiltracije (NF) imaju široku industrijsku primjenu pri dobivanju pitke vode desalinacijom mora kao i u obradi otpadnih voda. Jedan od problema RO i NF je zbrinjavanje retentata (koncentrata), jedne od izlaznih struja. Membranska tehnologija zahtijeva manje energije u usporedbi s termičkom tehnologijom, ali u slučajevima kada je sastav vode za obradu kompleksniji, primjerice industrijska otpadna voda, korištenje membranskih tehnologija može...
Obrada i regeneracija matičnih lugova nakon kristalizacije farmaceutskih proizvoda
Obrada i regeneracija matičnih lugova nakon kristalizacije farmaceutskih proizvoda
Valentina Travančić
Razvojem industrije i tehnologije, počela se razvijati i farmaceutska industrija, koja je danas jedan od vodećih sektora. Lijekovi koji se proizvode postoje u raznim formama, od kojih su najčešće forme u obliku praha i tableta, proizvedene procesom kristalizacije. Procesom kristalizacije nastaje nova, kristalna faza, uglavnom iz otopine. Kod takvih kristalizacija potrebno je obratiti pozornost na otapalo koje se koristi. Osim što otapalo mora otapati određenu tvar i biti kemijski...
Obrada komunalne otpadne vode membranskim tehnologijama u svrhu navodnjavanja
Obrada komunalne otpadne vode membranskim tehnologijama u svrhu navodnjavanja
Jelena Radoš
Potražnja za čistom vodom porasla je s povećanjem broja stanovnika, klimatskim promjenama i povećanjem industrijalizacije, što predstavlja sve veće probleme u poljoprivredi. To pokazuje da je vrlo važno upravljati raspoloživim vodenim resursima te pronaći nove izvore korištenjem naprednih procesa obrade vode. Cilj ovo rada bila je obrada komunalne otpadne vode u svrhu navodnjavanja. Obrada komunalne otpadne vode provedena je membranskim bioreaktorom (MBR), te nanofiltracijskim...
Obrada komunalne otpadne vode s UF membranama u obliku ravne plahte
Obrada komunalne otpadne vode s UF membranama u obliku ravne plahte
Nina Čavarović
Zbog povećane potražnje vode, korištenje alternativnih vodnih resursa je važan problem u mnogim dijelovima svijeta. Reklamacija i ponovna upotreba komunalnih otpadnih voda smatra se izvedivom opcijom za ponovnu upotrebu pitke vode ili poljoprivrednog navodnjavanja. Iz tog razloga se smatra važnim provesti ekonomičnu i učinkovitu obradu komunalnih otpadnih voda. U te svrhe se koristi ultrafiltracija (UF) kao jedan od membranskih separacijskih tlačnih procesa. Glavni cilj ovog rada bio...
Obrada komunalne otpadne vode ultrafiltracijom
Obrada komunalne otpadne vode ultrafiltracijom
Nina Kovač
Ekonomična i učinkovita obrada komunalnih otpadnih voda (KOV) neophodna je iz razloga što otpadna voda sudjeluje u hidrolitičkom ciklusu, ciklusu kruženja elemenata i predstavlja životnu okolinu flore i faune. Glavni cilj ovog rada bio je ispitati učinkovitost ultrafiltracijskih (UF) membrana prilikom obrade komunalne otpadne vode ultrafiltracijom. UF je provedena s MW membranom pri 2 bara i GK membranom pri 5 bara. Praćena je promjena fluksa s vremenom pri čemu je došlo do...
Obrada otpadnih voda iz farmaceutske industrije
Obrada otpadnih voda iz farmaceutske industrije
Paula Kašner
Onečišćenje vodenoga okoliša posljedica je velikog porasta stanovništva i naglog tehnološkoga razvoja, što je dovelo do velikog povećanja ispuštenoga obujma komunalnih i industrijskih otpadnih voda. Industrijske otpadne vode predstavljaju posebnu opasnost za okoliš, jer često sadrže štetne i toksične tvari organskog i anorganskog podrijetla. Farmaceutici su dizajnirani s ciljem specifičnog djelovanja u biološkim sustavima te ukoliko dospiju u okoliš, predstavljaju problem...
Obrada površine polimera silanima
Obrada površine polimera silanima
Irma Kremer
Silani su silicijevi spojevi koji mogu reagirati s anorganskim i organskim supstratima ili sami sa sobom. Na anorganske supstrate vežu se reakcijama hidrolize i kondenzacije, a na polimere deaktivacijom silanolnih skupina, radikalskim vezanjem, te procesom kopolimerizacije. Silanska sredstva za vezivanje su organosilani i imaju mogućnost stvaranja snažne kemijske veze između organskih i anorganskih materijala. Koriste se jer poboljšavaju kemijsku otpornost veze na spoju dva različita...
Obrada površine polimera silanima
Obrada površine polimera silanima
Anamarija Havliček
Silani su silicijevi spojevi koji se koriste za obradu raznih površina jer zbog svoje specifiĉne strukture mogu reagirati s anorganskim supstratima ili sami sa sobom. Silani se pomoću reakcija hidrolize i kondenzacije veţu na tretirane površine. Silanska sredstva za vezivanje omogućuju modifikaciju hidrofobnih ili hidrofilnih svojstava površina. Hidrofobnost i hidrofilnost se određuje mjerenjem kontaktnog kuta kapljice vode s površinom, ako je kontaktni kut (θ) veći od 90°...
Obrada procjednih voda tlačnim membranskim procesima
Obrada procjednih voda tlačnim membranskim procesima
Ines Šoljić
Odnos suvremenog društva prema okolišu sve je odgovorniji. Stoga je obrada procjednih voda zbog kompleksnosti sastava koji uzrokuje višestruke mehanizme toksičnosti na žive organizme i ekosustav, prepoznata kao jedan od najvažnijih okolišnih problema. Izazov današnjice je optimalna obrada procjednih voda kojom bi se u potpunosti smanjio negativan utjecaj na okoliš prije ispuštanja u sustave javne odvodnje i prirodne vodonosnike. Konvencionalne metode se zamjenjuju modernim...

Paginacija