Pages

Primjena ionskih kapljevina u procesima desulfurizacije i denitrifikacije goriva
Primjena ionskih kapljevina u procesima desulfurizacije i denitrifikacije goriva
Maja Lovrić
Svakodnevna upotreba fosilnih goriva uzrokuje sve veće ekološke probleme ispuštanjem sumporovih i dušikovih oksida u atmosferu. Zakonskim regulativama je ograničena dopušena količina ispuštenog sumpora. Kako bi se ispoštovali propisi, neophodni su procesi uklanjanja sumporovih i dušikovih spojeva iz goriva. Hidrosulfurizacija, adsorpcijska, ekstrakcijska, oksidacijska i biodesulfurizacija te hidrodenitrifikacija, korištene za uklanjanje ovih spojeva, imaju nedostatke i...
Primjena nano, instant i magnetnog praha za analizu papilarnih linija
Primjena nano, instant i magnetnog praha za analizu papilarnih linija
Aleksander Nikola Zec
Cilj ovog rada je istražiti i usporediti mogućnosti određenih daktiloskopskih (DKT) prahova za izazivanje latentnih otisaka prsta na šest različitih podloga, pri čemu je uzeto u obzir vrijeme od trenutka nanošenja otiska do trenutka izazivanja otiska. U istraživanju primjenjivani su sljedeći prahovi: Instant crni (engl. Instant Black), supranano crni (engl. Supranano Black), fluorescirajući magnetični crveni (engl. Fluorescent Magnetic Red) i supranano fluorescirajući crveni...
Primjena nanofluida u pločastom izmjenjivaču topline
Primjena nanofluida u pločastom izmjenjivaču topline
Marina Samardžija
U smjesu fluida (voda i glicerol) dispergirane se nanočestice aluminijeva (III) oksida (Al2O3), u različitim koncentracijama sa i bez stabilizatora, sa ciljem poboljšanja toplinske vodljivosti. Nakon postizanja stabilnosti suspenzija različitih koncentracija, određeno je njihovo reološko ponašanje, izmjereni su koeficijenti toplinske vodljivosti te specifični toplinski kapacitet pripravljenih nanofluida. Uspoređeni su različiti teoretski modeli sa eksperimentalno dobivenim...
Primjena nanomaterijala u energetici
Primjena nanomaterijala u energetici
Dino Mujkanović
Cilj ovog preglednog rada je prikazati trenutne i potencijalne primjene nanotehnologije u energetici bilo to na izravan ili neizravan način. Prije navođenja primjena, utjecaja i karakteristika nanomaterijala definiran je pojam nanotehnologije te njen cilj. Sedam najznačajnijih polja s istraživačkim i razvojnim aktivnostima su: nanokompoziti, nanoelektrode, nanoprevlake, ugljikovi nanomaterijali, tiskana elektronika, nanokatalizatori te nanofluidi. Uvidom u način korištenja...
Primjena nanosuspenzija u postupku ekstrakcije
Primjena nanosuspenzija u postupku ekstrakcije
Maja Kovačić
U ovom radu istražena je mogućnost primjene ekološki prihvatljivih otapala, ionskih kapljevina, niskotemperaturnih eutektičkih otapala i nanosuspenzija u procesu izdvajanja tiofena, piridina i toluena kapljevinskom ekstrakcijom iz modelne otopine koja predstavlja FCC benzin. U tu svrhu odabrane su ionske kapljevine [CH][CIT]-30 i [CH][MA]-30, eutektička otapala CH:EG i CH:MA:30 te nanosuspenzije ([CH][CIT]-30 + Al2O3), ([CH][MA]-30 + Al2O3), (CH:EG + Al2O3) i (CH:MA:30 + Al2O3). ...
Primjena niskotemperaturnih eutektičkih otapala i nanosuspenzija u separaciji fenolnih spojeva iz komine masline
Primjena niskotemperaturnih eutektičkih otapala i nanosuspenzija u separaciji fenolnih spojeva iz komine masline
Anela Udovčić
Komina masline, poznata kao otpad koji zaostaje nakon obrade masline, predstavlja značajnu opasnost za okoliš. Prisutna je najčešće u Mediteranskim zemljama koje klimatski pogoduju uzgoju maslina. Komina sadrži znatnu koncentraciju fenolnih spojeva, lipida i organskih kiselina, koji se tijekom vremena pretvaraju u fitotoksičan materijal, koji predstavlja ključan problem za okoliš. S druge strane, komina masline sadrži vrijedne nutritivne komponente koje se mogu izdvojiti i...
Primjena organskog Rankineovog ciklusa na nisko-temperaturne izvore topline
Primjena organskog Rankineovog ciklusa na nisko-temperaturne izvore topline
Ivan Barišić
Organski Rankineov ciklus je posebna vrsta Rankineovog ciklusa u kojem se kao radni medij umjesto vode koristi neki organski fluid niže temperature vrelišta. Zbog tog svojstva može se koristiti za dobivanje električne energije iz obnovljivih izvora kao što su solarna energija, geotermalna energija, otpadna toplina iz industrije i energija iz biomase. U ovom radu izrađen je proračun učinkovitosti za eksploataciju stvarnog primjera nisko-temperaturnog geotermalnog izvora topline....
Primjena višedimenzionalne kromatografije u analizi okoliša
Primjena višedimenzionalne kromatografije u analizi okoliša
Lana Barić
Značajni izumi i tehnička ostvarenja osmišljena na polju kromatografije unazad nekoliko desetljeća omogućila su nove pristupe kromatografskom razdvajanju, osobito ističući višedimenzionalne kromatografske izvedbe. Porast svjesnosti analitičara o izvedbenim značajkama jednodimenzionalnih kromatografskih tehnika kao i konstantna potreba za analizom sve kompleksnijih analita (štoviše, uz što kraće vrijeme analize i što kvalitetniju separaciju) učinila je višedimenzionalnu...
Primjene grafena u inženjerstvu materijala
Primjene grafena u inženjerstvu materijala
Nikolina Miličević
Ovaj završni rad daje sažet pregled općih svojstava te postupaka nastanka grafena kao i njegove primjene u inženjerstvu materijala. Cilj je primjene grafena poboljšanje svojstava različitih materijala. Grafen je jednoatomski monosloj grafita koji je alotropska modifikacija ugljika, dvodimenzionalna elementarna tvar izuzetno dobrih mehaničkih, toplinskih te električnih svojstava. Postupnim otkrivanjem njegovih fizikalnih svojstava, potencijalne primjene te tržišne perspektive,...
Priprava ZnO nanočestica sol-gel postupkom
Priprava ZnO nanočestica sol-gel postupkom
Lorena Kifer
Iz literature je poznato da listići cinkova oksida imaju dobru katalitičku aktivnost. Stoga je u ovom radu teorijski obrađena primjena ZnO nanočestica za katalizu te različite metode pripreme ZnO nanočestica. Cilj eksperimentalnog dijela rada bio je dobiti različite oblike morfologije ZnO na staklenoj pločici. Izlaganjem pločice stabilnoj otopini cinkova acetata dihidrata u metanolu dobiveni su slojevi listićave strukture, za koje je infracrvena spektroskopija pokazala da su...
Priprava antibakterijskog elektroispredenog nosača za uzgoj stanica kože
Priprava antibakterijskog elektroispredenog nosača za uzgoj stanica kože
Matea Večerić
U ovom radu istražena je uloga i primjena titanijevog dioksida kao punila u elektroispredenom vlaknastom PCL/TiO2 nosaču. Titanij dioksid naknadno je nanesen pomoću ultrazvučne kupelji, na već elektroispredeni polimerni mat čistog PCL-a i mat PCL-a čija je površina tretirana s NaOH. Proces modifikacije površine elektroispredenog vlaknastog nosača od poli(ε-kaprolaktona) (PCL-a) proveden je kako bi se ostvarila bolja interakcija površine PCL-a s česticama TiO2. Korišten je...
Priprava asimetričnih α-acilamido fosfonata katalizirana kiralnim Brønstedovim kiselinama
Priprava asimetričnih α-acilamido fosfonata katalizirana kiralnim Brønstedovim kiselinama
Petra Ros
Priprava asimetričnih α-acilamido fosfonata katalizirana kiralnim Brønstedovim kiselinama Cilj ovog rada bio je razvoj metodologije za enantioselektivnu pripravu kiralnih α–acilamido fosfonata. α–Acilamido fosfonati su derivati prirodnih aminokiselina sa širokim spektrom biološkog djelovanja, kao što su antibakterijsko djelovanje te sposobnost inhibicije enzima (serinske proteaze, fosfataze) i HIV–1 virusa. Dobivanje α–acilamido fosfonata se u jednom sintetskom koraku...

Pages