Paginacija

Obrada procjednih voda tlačnim membranskim procesima
Obrada procjednih voda tlačnim membranskim procesima
Ines Šoljić
Odnos suvremenog društva prema okolišu sve je odgovorniji. Stoga je obrada procjednih voda zbog kompleksnosti sastava koji uzrokuje višestruke mehanizme toksičnosti na žive organizme i ekosustav, prepoznata kao jedan od najvažnijih okolišnih problema. Izazov današnjice je optimalna obrada procjednih voda kojom bi se u potpunosti smanjio negativan utjecaj na okoliš prije ispuštanja u sustave javne odvodnje i prirodne vodonosnike. Konvencionalne metode se zamjenjuju modernim...
Obrada signala u analitičkoj kemiji
Obrada signala u analitičkoj kemiji
Juraj Kasač
Tijekom zadnjih desetljeća razvile su se brojne metode za obradu signala u analitičkoj kemiji. Obrada signala u modernoj analitičkoj kemiji podrazumijeva korištenje računala, a prikupljeni podaci o analitu obrađuju se matematičkim i statističkim metodama pomoću računalnih programa. Sustavna obrada dobivenih kvalitativnih i kvantitativnih podataka dovela je do uvođenja pojma kemometrija. Svrha ovog rada je stvoriti razumljiv pregled metoda koje se najčešće koriste i sistematski...
Obrada voda naprednom osmozom
Obrada voda naprednom osmozom
Gabrijela Biloš
Napredna osmoza je osmotski vođen membranski proces koji koristi gradijent osmotskog tlaka kako bi potaknuo fluks vode kroz polupropusnu membranu iz pojne kapljevine (s nižim osmotskim tlakom) u osmotsko sredstvo (s višim osmotskim tlakom). Transport molekula vode omogućava postizanje ravnoteže između ta dva sustava. U radu se objašnjavaju izazovi vezani za naprednu osmozu kao: vanjska i unutrašnja koncentracijska polarizacija, reverzna difuzija soli i blokiranje membrana. Također,...
Ocjena djelotvornosti zaštitnih premaza in situ elektrokemijskim mjerenjima
Ocjena djelotvornosti zaštitnih premaza in situ elektrokemijskim mjerenjima
Dino Bubaš
U ovom je radu metoda elektrokemijske impedancijske spektroskopije primijenjena na šest različitih visokootpornih premaza korištenjem dvije elektrokemijske ćelije različitih konstrukcija od kojih je jedna pogodnija za primjenu u laboratoriju, a druga za mjerenja in situ. Rezultati dobiveni dvjema eksperimentalnim i dvijema računskim strategijama obrađeni su statistički te međusobno uspoređeni. Numeričke vrijednosti električnih svojstava premaza dobivene su izravnim očitanjem...
Ocjena djelotvornosti zaštitnih premaza na ručno očišćenim metalnim površinama u uvjetima visoke korozivnosti
Ocjena djelotvornosti zaštitnih premaza na ručno očišćenim metalnim površinama u uvjetima visoke korozivnosti
Marko Matulić
U modernoj industrijskoj infrastrukturi današnjice korozija predstavlja jedan od najvećih i najzanimljivijih problema. Brojna znanstvena istraživanja stavljaju poseban naglasak na antikorozivnu zaštitu, a sve s ciljem povećanja učinkovitosti, ekonomičnosti i sigurnosti industrijskih procesa. U teorijskom dijelu ovog završnog rada detaljno su opisani razni oblici korozije, te je objašnjena učinkovitost zaštite metala od korozije primjenom premaza. U eksperimentalnom dijelu su...
Ocjena efikasnosti TiO2/PPy nanokompozitnog fotokatalizatora tijekom procesa pročišćavanja voda
Ocjena efikasnosti TiO2/PPy nanokompozitnog fotokatalizatora tijekom procesa pročišćavanja voda
Teodora Lukavski
U ovom radu pripremljen je kompozitni fotokatalizator, in situ sintezom vodljivog polimera polipirola (PPy) u prisustvu titanijevog dioksida (TiO2) kemijskom oksidacijskom polimerizacijom. Kao oksidans koristio se željezov (III) klorid (FeCl3). Sinteza se odvijala pri temperaturi od 5°C u trajanju od 270 minuta. Sintetizirani uzorak PPy/TiO2 modificiran je namakanjem u amonijaku različite koncentracije i različito vrijeme. Prva serija uzoraka PPy/TiO2 modificirana je s 0,1M otopinom...
Ocjena efikasnosti fotokatalitičke razgradnje bojila PANI/TiO2 nanokompozitom
Ocjena efikasnosti fotokatalitičke razgradnje bojila PANI/TiO2 nanokompozitom
Katarina Novaković
Titanijev dioksid (TiO2) kao metalni poluvodič sve više se istražuje u procesima pročišćavanja otpadnih voda. U takvim procesima koristi se kao fotokatalizator, za fotokatalitičku razgradnju brojnih organskih onečišćenja u otpadnim vodama. TiO2 se pojavljuje u trima kristalnim oblicima: anatas, rutil i brukit; pri čemu fotokatalitičku aktivnost pokazuju anatas i rutil. Budući da vidljivi dio Sunčevog zračenja nema dovoljnu energiju da bi se aktivirao anatas oblik TiO2, on se...
Ocjena fotokatalitičke aktivnosti PEDOT/TiO2 fotokatalizatora tijekom razgradnje Acid Blue 25 bojila u vodi uz simulirano Sunčevo zračenje
Ocjena fotokatalitičke aktivnosti PEDOT/TiO2 fotokatalizatora tijekom razgradnje Acid Blue 25 bojila u vodi uz simulirano Sunčevo zračenje
Petra Klarić
Pročišćavanje otpadnih voda moguće je na više načina, različitim metodama i procesima: mehaničkim uklanjanjem onečišćenja, fizikalnim, biološkim i kemijskim metodama. Fotokataliza je proces koji se ubraja u kemijske metode pročišćavanja otpadnih voda, a provodi se upotrebom fotokatalizatora od kojih su najčešći metalni oksidi (TiO2, ZnO...). Kako TiO2 ima ograničeno djelovanje pod vidljivom svjetlošću zbog velike širine zabranjene zone, sintetizirani su kemijskom...
Ocjena integriteta organskih prevlaka u uvjetima intenzivne katodne polarizacije
Ocjena integriteta organskih prevlaka u uvjetima intenzivne katodne polarizacije
Petra Kostanjevečki
Morska voda je izrazito rasprostranjen medij kojemu su izložene brojne metalne konstrukcije. To je ujedno i vrlo agresivan medij pa se nameće potreba za njihovom zaštitom od korozije. Ugljični čelik je jedan od najzastupljenijih konstrukcijskih materijala zbog dobrih fizikalnih i kemijskih svojstava te niske cijene u usporedbi s drugim metalnim materijalima sličnih karakteristika. Najdjelotvornija korozijska zaštita dobiva se kombinacijom zaštitnih prevlaka i premaza te katodne...
Odabir pseudoreferentne elektrode za sustav unutarnje katodne zaštite
Odabir pseudoreferentne elektrode za sustav unutarnje katodne zaštite
Barbara Šimanović
Ovaj rad baziran je na problemu iz prakse gdje je došlo do korozije unutarnje stjenke čeličnih bojlera te je bilo potrebno odabrati adekvatnu katodnu zaštitu. Cilj rada bio je ispitati mogućnost primjene različitih metalnih materijala kao pseudoreferentnih elektroda u sustavima unutarnje katodne zaštite. Metali na kojima se vršilo ispitivanje su titan, nikal-krom i bakar-nikal legura. Navedenim metalima određivao se korozijski potencijal pri različitim temperaturama u trajanju od...
Određivanje debljine film ovojnice Ibuprofen tableta NIR spektrometrijom
Određivanje debljine film ovojnice Ibuprofen tableta NIR spektrometrijom
Ivana Juriša
U ovom radu određivana je debljina film ovojnice na tabletama, koje kao aktivnu tvar sadrže ibuprofen (Neofen i Ibuprofen tablete), primjenom infracrvene spektrometrije u bliskom infracrvenom području (NIR). Kreiran je matematički model pomoću kojeg se može odrediti debljina film ovojnica tableta na temelju snimljenog NIR spektra. Uzorci su snimljeni transmisijski i refleksijski, s ovojnicom, ali i bez ovojnice koja je skinuta guljenjem. Za izradu umjernog modela korišteni su...
Određivanje energije zabranjene zone Taucovom metodom
Određivanje energije zabranjene zone Taucovom metodom
Marija Tkalčević
U radu je predstavljena metoda određivanja zabranjene zone poluvodiča korištenjem UV-Vis difuzne refleksijske spektroskopije. Detaljno je opisana sama tehnika difuzne refleksijske spektroskopije, postupak transformacije difuzijskog refleksijskog spektra u Kubelka-Munk funkciju kao i konstrukcija Taucova grafičkog prikaza, odnosno određivanje zabranjene zone. Uzorci TiO2, ZnO te ZrO2 prvo su podvrgnuti rendgenskoj difrakcijskoj analizi kako bi se dobio uvid u njihov fazni sastav, odnosno...

Paginacija