Paginacija

Optimiranje odziva pH osjetljivih fluorofora u optičkim senzorima za ione
Optimiranje odziva pH osjetljivih fluorofora u optičkim senzorima za ione
Nika Gazdek
Optički kemijski senzori u proteklih nekoliko godina okupiraju veliku pažnju znanstvenika zbog svoje jednostavnosti, brzine i preciznosti detekcije analita. Optički senzori temeljeni na ionoforima (engl. Ionophore Based Optical Sensors, IBOS) se sve više istražuju zbog širokih mogućnosti odabira funkcionalnih materijala te njihove odgovarajuće kombinacije kojom se postiže selektivnost za točno određeni ion. IBOS sadrže ionofor i fluorofor/kromofor kao indikator. Velik broj...
Optimiranje polimernih mikroreaktora izrađenih aditivnom proizvodnjom
Optimiranje polimernih mikroreaktora izrađenih aditivnom proizvodnjom
Tin Rahelić
Cilj ovoga rada je bio ispitati mogućnosti aditivnih tehnologija, taložnog očvršćivanja i stereolitografije u svrhu izrade funkcionalnih mikroreaktora. Drugi glavni cilj je bio osmisliti način spajanja mikroreaktora s teflonskim cijevima malog promjera kako bi se u mikroreaktor mogli dovoditi reaktanti i odvoditi produkti. Osnovni zahtjevi koje spoj mora ispuniti su da je nepropustan, pouzdan, lako rastavljiv i sastavljiv te kemijski inertan. Kako bi se istražio utjecaj dimenzija...
Optimiranje postupka obrade površine polimera silanima
Optimiranje postupka obrade površine polimera silanima
Viktorija Katušić
Cilj rada bio je istražiti mogućnost modifikacije površine pojedinih polimera i stakla silanima. Silani, kao silicijevi spojevi, imaju različitu primjenu. Prvenstveno se koriste kao vezujuća sredstva, sredstva za umrežavanje te kao modifikatori površinskih svojstava nekih materijala. Ovisno o tome koji su atomi vezani na centralni atom silicija, razlikujemo silane, organosilane i polisilane. Za navedene primjene najčešće se koriste organosilani koji mogu reagirati i s anorganskim i...
Optimiranje priprave kalcijevog manganita
Optimiranje priprave kalcijevog manganita
Filip Brleković
U ovome radu optimirana je priprava kalcijevog manganita, pri čemu je ispitano nekoliko metoda sinteze: mehanokemijska, Pechinijeva, modificirana Pechinijeva te ručna homogenizacija. Dobiveni uzorci su kalcinirani na temperaturama 400 – 1200 °C radi dobivanja kristalnog kalcijevog manganita. Sastav prašaka sintetiziranih navedenim metodama ispitan je rendgenskom difrakcijskom analizom, infracrvenom spektroskopijskom analizom, te kombiniranom diferencijalnom pretražnom kalorimetrijom...
Optimiranje procesa pripreme punjenih polimernih sustava
Optimiranje procesa pripreme punjenih polimernih sustava
Ivona Lovriša
Cilj ovog rada bio je istražiti utjecaj različitih udjela polietilena (PE) na toplinska i mehanička svojstva, te morfologiju polimernih mješavina na osnovi polilaktida (PLA). Svrha miješanja PE s PLA bila je dobivanje biorazgradive polimerne mješavine sa što manjim udjelom petrokemijske sintetske komponente te sniženje cijene krajnjeg polimernog proizvoda. Kao druga komponenta u mješavinama na osnovi PLA korišteni su polietileni različitih gustoća, polietilen niske gustoće i...
Optimiranje procesa proizvodnje biodizela iz otpadnih ulja upotrebom novih gvanidinskih katalizatora
Optimiranje procesa proizvodnje biodizela iz otpadnih ulja upotrebom novih gvanidinskih katalizatora
Marko Racar
Kako bi se unaprijedila proizvodnja biodizela s ekonomskog i ekološkog gledišta potrebno je istražiti primjenu novih katalizatora, ekološki prihvatljivijih i ekonomski isplativijih sirovina te optimirati proces s istima. Konvencionalni katalizatori poput NaOH i KOH kada se primjenjuju na biljna ulja s većim sadržajem slobodnih masnih kiselina i vode dovode do saponifikacije koja bitno otežava separaciju produkata i povećava proizvodnju otpadne vode. U isto vrijeme primjena biljnih...
Optimiranje razdvajanja pesticida u HPLC analizi
Optimiranje razdvajanja pesticida u HPLC analizi
Ljubica Nikolaš
Razvitak novih metoda za određivanje pojedinih analita vrlo je često dugotrajan proces. Pronalazak optimalnih uvjeta analize zahtijeva puno vremena, te je često s ekonomske strane vrlo nepovoljan proces. Razvijanje novih postupaka analize uglavnom se temelji na metodi pokušaja i pogreške pri čemu se troši puno kemijskih reagensa. U svrhu smanjenja troškova i vremena potrebnog za razvitak nove metode koriste se različiti modeli vremena zadržavanja. Ovaj rad fokusiran je na...
Optimiranje reakcijskih uvjeta enzimatski katalizirane oksidacije α-kloroaldehida
Optimiranje reakcijskih uvjeta enzimatski katalizirane oksidacije α-kloroaldehida
Emerik Leaković
Statini su heterogena skupina lijekova koja se primjenjuje za snižavanje razine kolesterola u krvotoku čovjeka s ciljem prevencije kardiovaskularnih bolesti. Statini posjeduju 3,5-dihidroksi kiselinski bočni lanac s dva kiralna središta. Radi velikih zahtijeva kemijske i stereokemijske čistoće, njihova sinteza predstavlja izazov. U ovom radu provedena je biokatalitička oksidacija α-kloroaldehida (laktola) u aktivni kiselinski oblik bočnog lanca statina. Reakcija je katalizirana...
Optimiranje recepture EPDM izolacijske gumene mješavine s ciljem smanjenja utroška energije potrebne za vulkanizaciju
Optimiranje recepture EPDM izolacijske gumene mješavine s ciljem smanjenja utroška energije potrebne za vulkanizaciju
Matija Bjelobradić
Tijekom reakcije kopolimerizacije etilena s propilenom dodavanjem malih udjela trećeg, dienskog komonomera nastaje EPDM. S obzirom na potpunu zasićenost osnovnog lanca odnosno nedostatak dvostrukih veza, vrlo su postojani na utjecaj kemijskih agensa, posebice kisika i ozona te prema starenju materijala. Područje primjene EPDM-a su posebne brtve izložene atmosferilijama, kablovi, obloge za spremnike i uređaje, a upotrebljava se i kao dodatak prirodnom i SBR-kaučku u proizvodnji...
Optimiranje regulacijskih krugova procesa atmosferske destilacije
Optimiranje regulacijskih krugova procesa atmosferske destilacije
Hrvoje Dorić
Ovaj rad obrađuje optimiranje regulacijskih krugova rafinerijskog procesa atmosferske destilacije nafte. U teorijskom dijelu rada opisan je proces i metode vođenja atmosferske destilacije, a zatim su prikazane metode optimiranja vođenja i razvoja empirijskih modela procesa. Eksperimentalni dio obuhvatio je analizu i optimiranje regulacije razine stripera teškog benzina i stabilizatora primarnog benzina. Na temelju podataka s postrojenja simulirano je dinamičko vladanje regulacijskih...
Optimiranje sastava elektroda s aktivnim ugljikom kao aktivnim materijalom za primjenu u superkondenzatorima
Optimiranje sastava elektroda s aktivnim ugljikom kao aktivnim materijalom za primjenu u superkondenzatorima
Ana Marija Damjanović
Tema ovog diplomskog rada je optimiziranje sastava elektroda s aktivnim ugljikom kao aktivnim materijalom za primjenu u superkondenzatorima. Ovaj rad obuhvaća pripravu samog elektrodnog materijala od osnovnih sastavnih materijala kao što su: aktivni ugljik, acetilensko crnilo i vezivo i elektrokemijsko testiranje pripravljenih superkondenzatora. Optimizacija elektrodnog materijala provedena je tako što su pripravljene elektrode različitog sastava obzirom na udio osnovnih, prethodno...
Optimiranje svojstava polimernih materijala za izradu mikroreaktora
Optimiranje svojstava polimernih materijala za izradu mikroreaktora
Tea Lovrinov
Akrilonitril/butadien/stiren (ABS) je jedan od najčešće korištenih polimera za 3D tisak proizvoda. Cilj ovog rada bio je optimirati svojstva polimernih materijala na osnovi ABS-a za proizvodnju mikroreaktora navedenom tehnologijom. U tu su svrhu pripremljene mješavine ABS-a s polietilenom visoke (PE-HD) i polietilenom niske gustoće (PE-LD) u različitim omjerima. Osim navedenih, ispitane su i mješavine sa silikom te titanijevim dioksidom kao punilom kako bi se dobio uvid u njihov...

Paginacija