Pages

Blokiranje nanofiltracijskih membrana - testiranje modela
Blokiranje nanofiltracijskih membrana - testiranje modela
Jelena Šetinc
Nanofiltracija (NF) je separacijski proces koji ima široku primjenu u industriji. Međutim, blokiranje membrana jedan je od najvećih izazova njene primjene. Ne uzme li se u obzir i ne ispita li se prije primjene, dovodi do neočekivanih povećanih troškova i smanjene kvalitete permeata. Prema tome, dobar opis samog formiranja/procesa blokiranja omogućio bi bolju procjenu očekivanih svojstava membrane pa time i samih procesnih troškova. U ovom je radu ispitivana primjenjivost...
Bojom senzibilizirane solarne ćelije na osnovi ZnO i TiO2
Bojom senzibilizirane solarne ćelije na osnovi ZnO i TiO2
Anita Dergez
U ovom radu dan je teorijski pregled o bojom senzibiliziranim solarnim ćelijama (DSSC), s posebnim osvrtom na utjecaj načina priprave na njihova svojstva. DSSC sastoje se od poluvodičkog sloja, obično TiO2 ili ZnO, čija se osjetljivost u vidljivom području spektra poboljšava dodavanjem boja. Molekule boje apsorbiraju vidljivi dio svjetlosti i tu energiju predaju poluvodičkom sloju. Poluvodiči u DSSC su u obliku nanokristalnog sloja, s obzirom da je potrebna velika površina radi...
Brzovezujuća anorganska veziva na osnovi gipsa
Brzovezujuća anorganska veziva na osnovi gipsa
Kristina Jazvo
Otpadni gips, CaSO4×2H2O, hidrotermalno je transformiran pri temperaturama od 120-160 °C u reaktorskom sustavu otvorenom i zatvorenom prema atmosferi. Pri temperaturama od 130-160 °C, rendgenskom difrakcijom ustanovljeno je da nakon 24 h gotovo nestaje gips, a nastaje hemihidrat, CaSO4×½H2O, anhidrit, CaSO4, te rijetko spominjana faza CaSO4×0.67H2O. Ovi su rezultati u suglasju s rezultatima infracrvene spektroskopije. Ustanovljen je utjecaj hidrotermalne obrade na morfologiju kristala...
CO2 kao otapalo za prirodne pesticide
CO2 kao otapalo za prirodne pesticide
Rea Veseli
U ovom su radu procijenjene topljivosti prirodnih pesticida – složenih organskih spojeva (triterpenoidi azadirahtin, nimbin i salanin dobiveni iz nima te piretrini piretrin I i II, cinerin I i II i jasmolin I i II dobiveni iz cvjetova različitih vrsti krizantema) – u smjesama nadkritičnog CO2 i etanola. Potrebni parametri za procjenu topljivosti dobiveni su raspoloživim empirijskim metodama, odnosno Peng-Robinsonovom jednadžbom stanja. Ravnotežni tlakovi sublimacije procijenjeni...
Chemical characterization of freshwater sediments in central Italy: a tool to discriminate between anthropogenic pollution and natural geogenic sources
Chemical characterization of freshwater sediments in central Italy: a tool to discriminate between anthropogenic pollution and natural geogenic sources
Bernarda Damianić
Sediments in rivers represent tanks of contaminants and one class of the most harmful pollutants are heavy metals because of their toxicity, bioaccumulation, persistence and the impact on the ecosystem and the human body. Heavy metals are released into the environment from natural sources and anthropogenic activities like industrial processes, traffic, agricultural activities and sewerage system etc. The aim of the present Thesis work has been to determine chemical parameters (i.e. heavy...
Derivati benzimidazola kao inhibitori korozije
Derivati benzimidazola kao inhibitori korozije
Martina Mumelaš
Morska voda je korozivan medij koji štetno utječe na brojne metalne konstrukcije koje se primjenjuju u građevinarstvu i industriji, a time uzrokuje znatnu gospodarsku štetu i onečišćuje okoliš. Unatoč tome što se u morskom okolišu često primjenjuju korozijski otporne legure poput nehrđajućeg čelika i legura bakra i nikla koje karakterizira mogućnost spontanog formiranja zaštitnog sloja oksida na metalnoj površini, poželjno je koristiti neku vrstu zaštite sa svrhom...
Derivati benzopirona s potencijalnim antioksidativnim djelovanjem: sinteza i strukturna karakterizacija
Derivati benzopirona s potencijalnim antioksidativnim djelovanjem: sinteza i strukturna karakterizacija
Nikolina Kalčec
U ovom radu prikazana je sinteza, strukturna i spektroskopska karakterizacija novih 7-hidroksi-4-metil derivata kumarina supstituiranih u položaju C-3 (hidroksi/metoksifenil) etinilnim supstituentom u svrhu ispitivanja njihovog antioksidativnog djelovanja. Sonogashira-inom reakcijom unakrsnog povezivanja 7-hidroksi-3-klor-4-metilkumarina i 2-metoksifeniletina ili 3-hidroksifeniletina uz tetrakistrifenilfosfin paladij kao katalizator, CuI kao kokatalizator i uz bazu Et3N pripravljeni su...
Derivati iminokumarina kao potencijalne solvatokromne probe
Derivati iminokumarina kao potencijalne solvatokromne probe
Magdalena Kralj
Svrha ovog rada jest optička karakterizacija novosintetiziranih derivata iminokumarina IM1 - IM4, s ciljem utvrđivanja njihove potencijalne primjene kao solvatokromnih proba. Određivanje utjecaja otapala na optička svojstva ispitivanih spojeva bitan je korak u daljnjoj karakterizaciji novosintetiziranih spojeva kao potencijalnih pH i metalnih (kemo)senzora u otopinama i plastificiranoj polimernoj matrici. UV-vidljivom apsorpcijska i fluorescencijska spektrofotometrijom ispitan je...
Derivati iminokumarina kao potencijalni fluorescentni pH senzori
Derivati iminokumarina kao potencijalni fluorescentni pH senzori
Andrea Martinović
Svrha ovog rada jest optička karakterizacija kiselo-baznih svojstava novih derivata iminokumarina u otopinama s ciljem utvrđivanja njihove potencijalne senzorske primjene. Ovim radom određen je utjecaj strukture na svojstva spojeva 2-imino-3-(2-N-metilbenzimidazolil)kromen (IM1), 7-N,N-dietilamino-2-imino-3-(2-N-metilbenzimidazolil)kromen (IM2) i 7-N,N-dietilamino-2-imino-3-(2-N-5-nitro-1H-benzimidazolil)kromen (IM3) te je procijenjena njihova primjenjivost u senzorima za pH. Ispitivani...
Desalinacija sa solarnom energijom
Desalinacija sa solarnom energijom
Silvia Morović
Voda predstavlja najvažniji resurs čovjekova preživljavanja. Svakodnevnom upotrebom, porastom standarda te industrijalizacijom, potreba za vodom enormno raste. Posebno veliki problem predstavljaju područja koja ne obiluju prirodnim izvorima pitke vode. Jedno od mogućih rješenja je razvoj desalincijskih postrojenja koji velike količine slane vode, kojom Zemlja obiluje, pretvaraju u koristan oblik, čistu pitku vodu. U ovom radu prikazane su različite desalinacijske tehnike povezane s...
Destruktivne i nedestruktivne metode u analizi nakita od stakla iz arheoloških nalazišta
Destruktivne i nedestruktivne metode u analizi nakita od stakla iz arheoloških nalazišta
Sena Jorgić
Na groblju u Nuštru, 2011. godine, u grobnicama su pronađene staklene perle koje su bile dio nakita vrata, odnosno ogrlica. Groblje datira u razdoblje ranog srednjeg vijeka, VII. i IX. stoljeće, a perle pripadaju avarskoj vrsti nakita. Zbog značajne uloge nakita kroz povijest, posebice perli, provedena je njihova analiza dvjema metodama: 9 uzoraka analizirano je ICP-AES kojoj je prethodilo taljenje uzoraka potpomognuto mikrovalovima, a ostalih 11 uzoraka nedestruktivnom PIXE metodom....
Detergenti
Detergenti
Teodora Lukavski
U ovom radu opisane su sve komponente koje čine formulaciju suvremenih deterdženata za pranje tekstila i objašnjene su njihove uloge. Također je dan pregled vrsta deterdženata, za spomenutu namjenu, koje su na tržištu. Deterdženti za kućansku i institucionalnu upotrebu su kompleksne formulacije koje sadrže više od 25 različitih sastojaka. Oni mogu biti podijeljeni u slijedeće grupe: tenzidi, bilderi, sredstva za bijeljenje i pomoćna sredstva ili aditivi. Deterdženti za pranje...

Pages