Paginacija

Aktivnosti aldehid-dehidrogenaza u reakciji oksidacije aldola
Aktivnosti aldehid-dehidrogenaza u reakciji oksidacije aldola
Paula Patrčević
U ovom radu provedena je reakcija oksidacije 3-hidroksi-2-metilpropanala u odgovarajuću 3-hidroksi-2-metilpropansku kiselinu. Glavni cilj rada bila je potraga za odgovarajućom aldehid-dehidrogenazom koja najuspješnije može oksidirati produkt aldolne adicije, iz zadanog panela od 25 aldehid-dehidrogenaza. Kako produkt aldolne adicije (ujedno supstrat - 3-hidroksi-2-metilpropanal) nije komercijalno dostupan, bilo ga je potrebno sintetizirati prije provedbe reakcije oksidacije pomoću...
Algoritmi strojnog učenja u ekoinženjerstvu
Algoritmi strojnog učenja u ekoinženjerstvu
Matej Viljevac
Otpadne vode jedan su od glavnih problema kojima se bave ekoinženjeri. One su često kontaminirane raznim tvarima (opasnim ili neopasnim) nastalim iz različitih izvora, a najčešće ljudskim aktivnostima. Ispuštanje otpadnih voda koje prethodno nisu pročišćene, odnosno čiji parametri nisu zadovoljavajući, značajno doprinose onečišćenju okoliša. Pokazatelji kakvoće otpadnih voda kao što su biokemijska potrošnja kisika (BPK5), kemijska potrošnja kisika (KPK), ukupne...
Alkalno aktivirana mineralna veziva
Alkalno aktivirana mineralna veziva
Marko Batrac
Anorganska mineralna veziva po definiciji predstavljaju tvari, anorganskog mineralnog podrijetla, koje pomiješane s vodom djelovanjem fizikalno kemijskih procesa tijekom vremena stvrdnjavaju ili vežu u krutu kamenu sličnu tvorevinu određene čvrstoće. Hidratacija portland i portland bijelog cementa, aluminatnog cementa te vapna praćena je mjerenjem razlike potencijala između dvije elektrode u doticaju sa cementnom pastom. Istraženi su sljedeći materijali elektroda: nikal, volfram,...
Alternative litijevim baterijama kao način pohrane elektrokemijske energije
Alternative litijevim baterijama kao način pohrane elektrokemijske energije
Ivona Klišanin
Strelovit napredak mobilne tehnologije i nastojanja da se potrošnja fosilnih goriva zamijeni obnovljivim izvorima energije višestruko su povećali potrebu za sustavima koji pohranjuju električnu energiju. Proizvodnja trenutno najnaprednijeg sustava, litij-ionske baterije, eksponencijalno i neodrživo raste, a čak ni ona više nije dostatna za rastuće potrebe novih tehnologija. Zato se posljednjih godina istražuju brojni alternativni sustavi. U ovom radu navedeni su principi djelovanja,...
Alternativna goriva u industriji cementa
Alternativna goriva u industriji cementa
Ivana Jerković
U posljednjih nekoliko godina upotreba alternativnih goriva u cementnoj industriji je privukla veliku pozornost zahvaljujući svojoj efikasnostiu zamjeni toplinske energije od fosilnih goriva i smanjenjem štetnih emisija. Alkalno okruženje, visoke temperaturei dugo vrijeme zadržavanja omogučavaju suspaljivanje širokog raspona otpada i opasnih materijala u rotacionoj peći. U ovom radu su navedena različita potencijalna alternativna goriva koja se mogu koristiti ili koriste u cementnoj...
Alternativni materijali za 3D tisak
Alternativni materijali za 3D tisak
Mirta Logar
Materijali koji se najčešće koriste u procesu 3D tiska su sintetski polimeri, čija sve veća upotreba pridonosi trendu povećanja proizvedenog otpada u svijetu. U svrhu smanjenja proizvodnje otpada, istražuju se alternativni, biorazgradivi materijali koje je moguće primijeniti u 3D tisku. U ovom istraživanju, ekstrudiranjem taljenjem se iz granula biorazgradivih polimera, polilaktične kiseline (PLA) i polikaprolaktona (PCL), priređuju filamenti koji služe kao sirovina za 3D tisak...
Aluminatni cement
Aluminatni cement
Sara Šušak
U ovom radu prikazan je proces proizvodnje aluminatnog cementa u tvrtki Calucem d.o.o. (Pula, Hrvatska), koja je po proizvodnji druga na svjetskom tržištu. Posebna svojstva aluminatnog cementa posljedica su kemijskog i mineralog sastava u kojem dominiraju kalcijevi aluminati kao glavni hidratno aktivni minerali koji omogućuju brzi razvoj čvrstoće. Opisan je tijek hidratacije aluminatnog cementa i nastanak metastabilnih i stabilnih produkata hidratacije i razvoj mikrostrukture cementnog...
Amino- i nitro-supstituirani benzo[b]tieno[2,3-c]kinoloni kao potencijalni antioksidansi
Amino- i nitro-supstituirani benzo[b]tieno[2,3-c]kinoloni kao potencijalni antioksidansi
Angela Kapitanović
okviru ovog rada priređeni su amino i nitro supstituirani derivati benzo[b]tieno[2,3-c]kinolona. Za pripravu ciljanih molekula korištene su klasične metode organske sinteze. Počevši od sinteze cimetnih kiselina 3a-b koje se prevode u odgovarajuće kloride 4a-b te njihovom kondenzacijom s anilinima dobivaju se nitro supstituirani amidi 6-8. Redukcijom nitro skupine spojeva 6-8 dobivaju se amino supstituirani amidi 12-14. Sinteza cikličkih derivata 9-11 i 15-17 provedena je fotokemijskom...
Analitičke metode određivanja N-nitrozamina u vodama
Analitičke metode određivanja N-nitrozamina u vodama
Matea Lubina
N-nitrozamini dezinfekcijski su nusprodukti koji nastaju reakcijom oksidacije sekundarnih ili tercijarnih amina pomoću nitrozacijskog reagensa. Njihova opća formula je R1N(-R2)-N=O. Široko su rasprostranjeni u sustavima za opskrbu pitkom vodom i u vodama u okolišu. Istraživanja su pokazala da nitrozamini imaju štetne učinke na ljudsko zdravlje te je potrebno ograničiti njihove koncentracije u vodi. Za analizu N-nitrozamina koriste se kromatografske metode, uobičajeno su to plinska...
Analitičke metode za praćenje degradacije mikroplastike
Analitičke metode za praćenje degradacije mikroplastike
Luka Večenaj
Plastika se danas može pronaći u brojnim predmetima iz svakodnevne upotrebe: ambalaži, tekstilu, elektronici, kozmetici itd. Ona čini veliki dio komunalnog otpada koji često nije dobro zbrinut. Tako plastika dospijeva u okoliš te se djelovanjem fizikalnih i kemijskih utjecaja postepeno usitnjava do sitnih čestica zvanih mikroplastika. Mikroplastika predstavlja globalni ekološki problem zbog svoje sveprisutnosti i štetnih utjecaja na zdravlje i okoliš. Kako bi se utvrdila količina...
Analiza arheološke bronce
Analiza arheološke bronce
Karla Hmelina
Na povijesnim ostacima metalnih predmeta stvara se, pod dugotrajnim utjecajem okolišnih faktora, sloj korozijskih produkata odnosno patina, međutim, ona nije jednakog izgleda, debljine i sastava po cijeloj površini uzorka zbog njegove različite izloženosti agresivnoj okolini. Cilj ovog rada je analizirati dva arheološka brončana uzorka. Proučavana je morfologija i sastav dobivenih uzoraka kako bi se utvrdilo u kojoj je mjeri, zbog utjecaja korozivnosti tla, došlo do transformacije...
Analiza arheoloških iskopina destruktivnim i nedestruktivnim metodama
Analiza arheoloških iskopina destruktivnim i nedestruktivnim metodama
Deni Hršak
Arheološki artefakti su od neprocjenjive važnosti, zbog toga je prilikom njihovih analiza poželjno koristiti nedestruktivne metode kemijske analize. Ponekad to ipak nije dovoljno te pribjegavamo korištenju destruktivnih metoda, kako bismo dobili više podataka o analiziranom artefaktu. U ovom radu analizirana su dva konkretna uzorka, rimska narukvica i fibula koje su pronađene na devastiranom arheološkom nalazištu u okolici Zagreba. Cilj je potvrditi jesu li narukvica i fibula...

Paginacija