Paginacija

Određivanje sastava pepela biomase drvne sječke
Određivanje sastava pepela biomase drvne sječke
Kristina Bezina
Čvrsta biogoriva kao obnovljivi izvor energije su danas sve više u upotrebi kao gorivo u bio elektranama. Tijekom njihovog izgaranja nastaje pepeo koji je potrebno dalje koristiti kao sirovinu ili zbrinjavati na odlagališta, pri čemu je sastav pepela jako bitan jer sadržaj pojedinih oksida znatno utječe na moguće daljnje korištenje pepela. Određivanje sastava pepela obuhvaća određivanje sadržaja oksida: Na2O, K2O, CaO, MgO, Al2O3, Fe2O3 i SiO2. Za njihovo određivanje najčešće...
Određivanje sastavnica mjerne nesigurnosti i validacija korozijskog ispitivanja u slanoj komori
Određivanje sastavnica mjerne nesigurnosti i validacija korozijskog ispitivanja u slanoj komori
Emina Mehić
Osiguranje kvalitete rezultata korozijskih ispitivanja podrazumijeva validaciju uređaja kojim se provodi ispitivanje te procjenu mjerne nesigurnosti. Validacija je zapravo proces donošenja ispravne odluke je li neki mjerni postupak prikladan za određenu svrhu, a opširnost validacijskog eksperimenta bitna je kako bi se istražilo ponašanje metode u svim realnim radnim uvjetima. Cilj rada bio je istražiti probleme koji se odnose na kvalitetu podataka dobivenih mjerenjem brzine korozije u...
Određivanje toksičnosti antiparazitika i antibiotika u vodi bakterijama Vibrio fischeri
Određivanje toksičnosti antiparazitika i antibiotika u vodi bakterijama Vibrio fischeri
Klara Perović
Rast ljudske potrošnje iz godine u godinu uzrokuje i povećanje upotrebe farmaceutika u svakodnevnom životu. To izrazito nepovoljno djeluje na okoliš, prije svega onaj vodni, uzrokujući njegovo onečišćenje. Problem se javlja pri nastojanju obrade takvih otpadnih voda jer se voda onečišćena farmaceuticima vrlo teško obrađuje klasičnim metodama obrade. Sve te činjenice, kao i nepostojanje zakonskih regulativa koje propisuju maksimalno dopuštene koncentracije farmaceutika u...
Određivanje toksičnosti azitromicina nakon naprednih oksidacijskih procesa
Određivanje toksičnosti azitromicina nakon naprednih oksidacijskih procesa
Klara Perović
Azitromicin (AZM) je makrolidni antibiotik širokog spektra djelovanja čije je prisustvo detektirano u vodnom okolišu. Pripada skupini „novih onečišćujućih tvari“ te se vrlo teško uklanja konvencionalnim metodama obrade otpadnih voda. Iako su farmaceutici u okolišu općenito prisutni u niskim koncentracijama, njihovo dugoročno ispuštanje može ostaviti neizbrisive posljedice na sve okolišne sastavnice, ali i na ljudsko zdravlje. Kako bi se spriječio njihov ulazak u okoliš,...
Određivanje toksičnosti farmaceutika u okolišu
Određivanje toksičnosti farmaceutika u okolišu
Tea Borojević
Stres, loša prehrana, nedovoljno kretanja i sjedilački način života uzrok su sve više oboljenja. Uz porast broja oboljelih, raste i broj različitih novih bolesti što rezultira povećanom konzumacijom farmaceutika. Rast potrošnje farmaceutika raste iz godine u godinu, tim više što u farmaceutike spadaju i sredstva za osobnu njegu koja se kontinuirano koriste u velikim količinama. Sve te tvari prije ili kasnije završe u okolišu i onečišćuju ga. Najviše farmaceutika završava u...
Određivanje toksičnosti i biorazgradivosti tijekom razgradnje prioritetnih onečišćivala UV-C/H2O2 i UV-C/S2O82- procesima
Određivanje toksičnosti i biorazgradivosti tijekom razgradnje prioritetnih onečišćivala UV-C/H2O2 i UV-C/S2O82- procesima
Ana Marija Bogdan
Prisutnost organskih onečišćujućih tvari u vodenom okolišu, koje se obično nalaze u koncentracijama u tragovima, između ng/L i μg/L, u posljednjih je nekoliko desetljeća postao sve naglašeniji problem. Razlog tome je teško uklanjanje takvih tvari konvencionalnim postupcima obrade vode. Zbog toga raste primjena naprednih oksidacijskih procesa, AOP-a (engl. Advanced Oxidation Processes, AOP). Takvi procesi su UV-C/H2O2 i UV-C/S2O82− procesi, u kojima se koriste jaki oksidansi i...
Odstupanje od idealnog strujanja u cijevnim reaktorima
Odstupanje od idealnog strujanja u cijevnim reaktorima
Željka Kuzmić
U ovom radu istraživano je odstupanje od idealnog strujanja u modelnim cijevima. Provedeni su eksperimenti u tri cijevi: praznoj kratkoj cijevi, cijevi sa slojem staklenih kuglica i dugoj spiralnoj cijevi. Dobivene krivulje raspodjele vremena zadržavanja poslužile su za izračunavanje srednjeg vremena zadržavanja i disperzijskog broja. Eksperimentalne RVZ krivulje uspoređene su s analitičkim rješenjem disperzijskog modela strujanja uz definirane rubne uvjete za sustave...
Okolišni aspekti primjene nanokompozitnih fotokatalizatora uz simulirano Sunčevo zračenje za uklanjanje farmaceutika iz vode
Okolišni aspekti primjene nanokompozitnih fotokatalizatora uz simulirano Sunčevo zračenje za uklanjanje farmaceutika iz vode
Petra Orehovački
Farmaceutici su spojevi koji se upotrebljavaju za liječenje ili sprječavanje bolesti ljudi i životinja te kao promotori rasta u veterinarskoj medicini. Zbog raširene uporabe nađeni su u ispustima nakon obrade otpadnih voda, površinskim vodama, tlu i vodovodnoj vodi. Jedan od najčešće detektiranih farmaceutskih spojeva u okolišu je diklofenak (DCF), nesteroidni protuupalni lijek, koji se lako bioakumulira u tkivima vodenih organizama. Kako bi se spriječio daljnji štetan utjecaj...
Okolišni aspekti prioritetnih tvari u vodama
Okolišni aspekti prioritetnih tvari u vodama
Tamara Habek
Evolucijom čovjeka te njegovim djelovanjem započelo je oblikovanje i prilagođavanje okoliša ljudskim potrebama. Razvojem tehnike i tehnologije te povećanim zahtjevima za zadovoljavanjem svojih potreba, čovjek sada bitno utječe na prirodnu ravnotežu te ugrožava brojne ekološke sustave. Danas je moguće, korištenjem znanstvenih spoznaja, utvrditi koliko je neka tvar opasna za okoliš i organizme koji u njemu žive. Potrebno je odrediti standarde kakvoće okoliša (SKO) u svrhu...
Okolišni aspekti reaktivacije TiO2-SnS2 i njegova primjena u obradi voda
Okolišni aspekti reaktivacije TiO2-SnS2 i njegova primjena u obradi voda
Anja Pintar
Okolišno prihvatljiva rješenja za upravljanje otpadnim vodama, uključujući poboljšanje kvalitete vode i recikliranje vode smatraju se ključnim prioritetnim područjima na globalnoj razini. Izazovi s kojima se susreću vodni resursi uzrokovano je zbog prisutnosti organskih i anorganskih onečišćujućih tvari otpuštenih iz brojnih antropogenih aktivnosti. Ova situacija je dodatno komplicirana nastalim nepristupačnim onečišćujućim tvarima kao što su farmaceutici koji imaju nisku...
Oksidacija polifenolnih spojeva u cijevnom reaktoru
Oksidacija polifenolnih spojeva u cijevnom reaktoru
Ivona Filipović
Povećanjem broja stanovništva, urbanizacijom i industrijalizacijom istovremeno raste potreba za pitkom vodom, ali i intenzitet njihova onečišćenja. Najvećim problemom smatraju se otpadne vode industrije koje predstavljaju iznimno opterećenje za prijemnike zbog visokog sadržaja tvari organskog i anorganskog podrijetla. Sve veći porast industrije obrade maslina i proizvodnje maslinovog ulja rezultirao je povećanim sadržajem otpadnih voda generiranih iz ove industrije (eng. Oil Mill...
Oksidacija toluena na perovskitnim katalizatorima
Oksidacija toluena na perovskitnim katalizatorima
Martina Koren
Emisija hlapljivih organskih spojeva u atmosferu predstavlja veliki problem u zaštiti okoliša, jer dovodi do ugrožavanja ekosustava, kao i do narušavanja zdravlja ljudi i životinja. Stoga se brojna znanstvena istraživanja odnose na razvoj novih metoda i tehnika kojima bi se smanjile njihove emisije u okoliš. To je sve teže ostvariti zbog sve brojnijih izvora njihovih emisija, a kao jedna od najučinkovitijih metoda ističe se katalitička oksidacija. U teorijskom dijelu ovog...

Paginacija