Pages

Poboljšanje stabilnosti uljnih nanofluida
Poboljšanje stabilnosti uljnih nanofluida
Matej Štivojević
Cilj ovog rada je priprava i istraživanje svojstva nanofluida na osnovi repičinog ulja s dvije vrste ugljikovih nanocijevi (MWCNT) uz dodatak površinski aktivnih tvari (PAT), određivanje utjecaja duljine nanocijevi na stabilnost i svojstva nanofluida, s posebnim naglaskom na toplinsku vodljivost. Eksperimentalni dio je proveden u dva dijela i u oba je cilj bio odrediti površinski aktivnu tvar koja omogućava najveću stabilnost sustava te koje ugljikove nanocijevi omogućuju bolju...
Poboljšanje učinkovitosti u procesu izluživanja fenolnih spojeva iz lista masline
Poboljšanje učinkovitosti u procesu izluživanja fenolnih spojeva iz lista masline
Nataša Marolt
Lišće masline, najčešće prisutne biljke u Mediteranskim zemljama, predstavlja vrlo važan izvor biološki aktivnih tvari koje imaju pozitivan učinak na ljudsko zdravlje. Najvažniji za istaknuti su snažni antioksidansi - fenolni spojevi, koji imaju sposobnost vezanja slobodnih radikala. Branjem i obradom maslina, velika količina lišća zaostaje kao otpad. Obradom lišća zaostalog u obliku otpada, mogu se izdvojiti vrijedne nutritivne komponente koje se dalje mogu upotrijebiti u...
Polimerni kompoziti s UV blokirajućim djelovanjem
Polimerni kompoziti s UV blokirajućim djelovanjem
Paula Santini
Polimerni kompoziti s UV blokirajućim djelovanjem posebna su vrsta aktivnih polimernih materijala. UV blokiranje se postiže dodavanjem aktivnih komponenti (koje karakterizira funkcijsko svojstvo UV zaštite) u polimernu matricu. U ovom radu, pripremljeni su kompoziti na bazi polietilena niske gustoće (LDPE). Kao punilo, tj. aktivna tvar s potencijalnim svojstvom UV blokiranja, u polimernu su matricu dodani metalni oksidi (TiO2, SiO2 i ZnO) ili isti metalni oksidi uz dodatak srebra....
Politiramin kao osnova senzorske površine
Politiramin kao osnova senzorske površine
Saša Marcinek
U ovom radu konstruiran je senzor za određivanje albumina iz humanog seruma (HSA) temeljen na politiraminom modificiranoj zlatnoj elektrodi. Imobilizacija politiramina izvedena je elektropolimerizacijom 1 M otopine NaOH uz dodatak 0,1 M tiramina. Funkcionalizacija površine provedena je s nitrilotriocenom kiselinom (NTA). Amino skupine politiramina aktivirane su uranjanjem u 25%-tnu otopinu glutaraldehida, što omogućava stvaranje veza između politiramina i NTA. Nakon vezanja NTA,...
Poluvodička fotokataliza i metode imobilizacije TiO2 katalizatora
Poluvodička fotokataliza i metode imobilizacije TiO2 katalizatora
Krunoslav Šlogar
Nedostatak korištenja TiO2 kao fotokatalizatora je njegovo teško taloženje nakon fotokatalitičkog procesa. Ovaj problem može se riješiti vezanjem TiO2 čestica na nosače. U ovom radu uz osnove poluvodičke fotokatalize opisane su neke od metoda imobilizacije (lijevanje otopine i termička obrada, sol-gel i dip coating, hladno raspršivanje) TiO2 na različite supstrate (polimere, staklene kuglice, metale). Pri tom su pokazane i izvedbe fotoreaktora, karakteristike izvora UV zračenja...
Povećanje djelotvornosti spremnika topline kod proizvodnje piva
Povećanje djelotvornosti spremnika topline kod proizvodnje piva
Tomislav Šoštarić
Spremnici topline imaju ključnu ulogu kod djelotvornog korištenja topline u proizvodnim procesima. To su uređaji koji privremeno pohranjuju toplinu pri visokim i niskim temperaturama i na taj način smanjuju potrebu za vanjskim izvorima grijanja ili hlađenja koji su nužni u proizvodnim procesima. Najčešće korišteni su spremnici tople vode. Kod procesa proizvodnje piva u upotrebi su spremnici za toplu i hladnu vodu, vrlo često sa više zona grijanja ili hlađenja kako bi se...
Predviđanje kemijskih vrsta kompjuterskim modeliranjem
Predviđanje kemijskih vrsta kompjuterskim modeliranjem
Ana Peranić
Posljednjih desetljeća raste spoznaja o važnosti poznavanja kemijskih vrsta i njihovom značaju ili štetnosti za organizme i okoliš. Biogenost ili toksičnost kemijskih elemenata, njihova raspodjela, pokretljivost u okolišu i organizmu te utjecaj na biološku raznolikost ne ovise samo o njihovoj koncentraciji već i o njihovim kemijskim oblicima u kojima se nalaze. Stoga se matematičkim modelima pokušavaju opisati heterogeni ravnotežni sustavi koji se javljaju na granicama faza s...
Predviđanje kemijskih vrsta kompjuterskim modeliranjem za trokomponentni sustav
Predviđanje kemijskih vrsta kompjuterskim modeliranjem za trokomponentni sustav
Tiana Benko
Tijekom dvadesetog stoljeća i razvojem industrije i industrijske proizvodnje raste stupanj onečišćenosti i zagađenosti različitih ekosustava. Jedna od glavnih zadaća čovječanstva je zaštita okoliša, a poznavanje kemijskih vrsta, njihova raspodjela i utjecaj u okolišu sastavni su dio svake značajnije ekološke studije. U svrhu predviđanja raspodjele i utjecaja različitih kemijskih vrsta u okolišu znanstvenici se danas koriste modernim tehnikama kompjuterskog modeliranja. U...
Predviđanje proizvodnje vjetroelektrana
Predviđanje proizvodnje vjetroelektrana
Mateja Benić
U ovom je radu težnja stavljena na tijek planiranja proizvodnje električne energije u Hrvatskoj, kojom se bavi tvrtka HROTE. Na temelju podataka o srednjoj satnoj brzini vjetra iz DHMZ-a koji su dobiveni sa meteoroloških postaja, matematičkom metodom interpolacije i ekstrapolacije ta je brzina približena stvarnoj vrijednosti na lokacijama vjetroelektrana u Hrvatskoj. Korištenjem dobivenih podataka o brzini vjetra na lokacijama izračunata je snaga električne energije proizvedene iz...
Pregled metoda optimiranja mreža izmjenjivača topline
Pregled metoda optimiranja mreža izmjenjivača topline
Toni Palčić
U ovom radu opisane su osnove sinteze i optimizacije mreže izmjenjivača topline. Metode sinteze mogu se podijeliti na sekvencijalne i simultane. Sekvencijalne metode zasnivaju se na zakonima termodinamike i nekim iskustvenim pravilima te u manjoj mjeri zahtijevaju korištenje računala. Simultane metode temelje se na primjeni računski intenzivnih optimizacijskih algoritama. Opisane su termodinamičke osnove sinteze mreže izmjenjivača topline, sinteza mreže s minimalnom potrošnjom...
Pregled novijih eksperimentalnih i teorijskih rezultata u nelinearnoj optici
Pregled novijih eksperimentalnih i teorijskih rezultata u nelinearnoj optici
Iva Lukić
Tema ovog završnog rada je detaljan pregled novijih rezultata u nelinearnoj optici. Kako bi se bolje opisala tema svjetlosti, opisani su i objašnjeni elektromagnetski valovi te odgovarajuće Maxwellove jednadžbe. Nelinearna optika bavi se istraživanjem nelinearnog odziva materijala poput nelinearnih kristala na intenzitet optičkog polja. Ovaj rad se koncentrira uglavnom na nelinearne optičke procese, poput udvostručenja frekvencija, dobivanja drugog i trećeg harmonika te dobivanja...
Pregled teorijskih i eksperimentalnih spoznaja o visokotemperaturno supravodljivim materijalima
Pregled teorijskih i eksperimentalnih spoznaja o visokotemperaturno supravodljivim materijalima
Aleksandar Tašić
Supravodljivost je fenomen i fascinantno područje fizike kojeg znanstvenici diljem svijeta već stotinjak godina nastoje razviti i objasniti raznim metodama. Jedno od najimpresivnijih svojstva tvari koji su supervodiči jest da pri temperaturi koja je ispod njihove kritične temperature gube svojstvo električnog otpora. Uz pojavu tog svojstva istodobno dolazi i do pojave magnetskih efekta i stvaranja savršenih dijamagnetika. Cilj ovog rada je napraviti teorijski i eksperimentalni pregled...

Pages