Pages

Primjena eutektičkih smjesa u separacijskim procesima
Primjena eutektičkih smjesa u separacijskim procesima
Mihael Antonije Košćak
Zbog rastuće potrebe za energijom odnosno gorivom i zbog sve strožih zakona zaštite okoliša u svrhu smanjenja emisije stakleničkih plinova i ispunjavanja obveza Kyoto protokola, uz neobnovljive izvore energije (fosilna goriva) sve više se počinju razvijati i koristiti obnovljiva ili alternativna goriva kao biodizel. Biodizel se proizvodi od biljnih ulja, recikliranog otpadnog jestivog ulja ili životinjske masti, procesom transesterifikacije, pri čemu kao sporedni produkt nastaje...
Primjena fluorescentnih derivata benzimidazola u funkcionalnim materijalima
Primjena fluorescentnih derivata benzimidazola u funkcionalnim materijalima
Vedran Vučić
Cilj ovog rada je razvoj novih funkcionalnih materijala temeljenih na derivatima benzimidazola. Pripravljen je novi ireverzibilni kemijski optički senzor (optoda) - kemodozimetar za detekciju žive, čiji se mehanizam rada temelji na fluorescentnom odgovoru derivata benzimidazola 2-N-piperidinilbenzimidazol[1,2-a]kinolin-6-karbonitrila imobiliziranog u plastificiranu polimernu matricu. Funkcija optode se zasniva na stvaranju ionskih parova odabranog benzimidazolnog derivata i lipofilne...
Primjena hidroksiapatitne keramike u katalizi
Primjena hidroksiapatitne keramike u katalizi
Ivana Vilić
Hidroksiapatit (HAP) je najstabilnija kalcij fosfatna sol koja privlači veliku pozornost posljednih nekoliko desetljeća zbog svoje izvrsne biokompatibilnosti, biološke aktivnosti te fleksibilnosti i stabilnosti strukture. Iako se hidroksiapatit najviše upotrebljava kao biomaterijal, u ovom radu naglasak će biti stavljen na njegovu primjenu u katalizi, koja je također uvelike važna. Prikazana je primjena hidroksiapatita kao nosača katalitički aktivne tvari, u reakcijama oksidacije i...
Primjena ionizirajućeg zračenja za zaštitu predmeta kulturne baštine
Primjena ionizirajućeg zračenja za zaštitu predmeta kulturne baštine
Mateja Grbac
Pomoću izvora gama zračenja u Laboratoriju za radijacijsku kemiju i dozimetriju (LRKD) Instituta Ruđer Bošković (IRB) tretiran je pribor za pušenje iz fundusa Muzeja za umjetnost i obrt. U ovom radu opisana je primjena radijacijske metode u svrhu dezinsekcije i dezinfekcije u zaštiti predmeta kulturne baštine od biodegradacije. Biocidni učinak zračenja zasniva se na svojstvu zračenja da uzrokuje kemijsko oštećenje molekula DNK bioloških zagađivača u svim stadijima životnog...
Primjena ionskih kapljevina u procesima desulfurizacije i denitrifikacije goriva
Primjena ionskih kapljevina u procesima desulfurizacije i denitrifikacije goriva
Maja Lovrić
Svakodnevna upotreba fosilnih goriva uzrokuje sve veće ekološke probleme ispuštanjem sumporovih i dušikovih oksida u atmosferu. Zakonskim regulativama je ograničena dopušena količina ispuštenog sumpora. Kako bi se ispoštovali propisi, neophodni su procesi uklanjanja sumporovih i dušikovih spojeva iz goriva. Hidrosulfurizacija, adsorpcijska, ekstrakcijska, oksidacijska i biodesulfurizacija te hidrodenitrifikacija, korištene za uklanjanje ovih spojeva, imaju nedostatke i...
Primjena nano, instant i magnetnog praha za analizu papilarnih linija
Primjena nano, instant i magnetnog praha za analizu papilarnih linija
Aleksander Nikola Zec
Cilj ovog rada je istražiti i usporediti mogućnosti određenih daktiloskopskih (DKT) prahova za izazivanje latentnih otisaka prsta na šest različitih podloga, pri čemu je uzeto u obzir vrijeme od trenutka nanošenja otiska do trenutka izazivanja otiska. U istraživanju primjenjivani su sljedeći prahovi: Instant crni (engl. Instant Black), supranano crni (engl. Supranano Black), fluorescirajući magnetični crveni (engl. Fluorescent Magnetic Red) i supranano fluorescirajući crveni...
Primjena nanofluida u pločastom izmjenjivaču topline
Primjena nanofluida u pločastom izmjenjivaču topline
Marina Samardžija
U smjesu fluida (voda i glicerol) dispergirane se nanočestice aluminijeva (III) oksida (Al2O3), u različitim koncentracijama sa i bez stabilizatora, sa ciljem poboljšanja toplinske vodljivosti. Nakon postizanja stabilnosti suspenzija različitih koncentracija, određeno je njihovo reološko ponašanje, izmjereni su koeficijenti toplinske vodljivosti te specifični toplinski kapacitet pripravljenih nanofluida. Uspoređeni su različiti teoretski modeli sa eksperimentalno dobivenim...
Primjena nanomaterijala u energetici
Primjena nanomaterijala u energetici
Dino Mujkanović
Cilj ovog preglednog rada je prikazati trenutne i potencijalne primjene nanotehnologije u energetici bilo to na izravan ili neizravan način. Prije navođenja primjena, utjecaja i karakteristika nanomaterijala definiran je pojam nanotehnologije te njen cilj. Sedam najznačajnijih polja s istraživačkim i razvojnim aktivnostima su: nanokompoziti, nanoelektrode, nanoprevlake, ugljikovi nanomaterijali, tiskana elektronika, nanokatalizatori te nanofluidi. Uvidom u način korištenja...
Primjena nanosuspenzija u postupku ekstrakcije
Primjena nanosuspenzija u postupku ekstrakcije
Maja Kovačić
U ovom radu istražena je mogućnost primjene ekološki prihvatljivih otapala, ionskih kapljevina, niskotemperaturnih eutektičkih otapala i nanosuspenzija u procesu izdvajanja tiofena, piridina i toluena kapljevinskom ekstrakcijom iz modelne otopine koja predstavlja FCC benzin. U tu svrhu odabrane su ionske kapljevine [CH][CIT]-30 i [CH][MA]-30, eutektička otapala CH:EG i CH:MA:30 te nanosuspenzije ([CH][CIT]-30 + Al2O3), ([CH][MA]-30 + Al2O3), (CH:EG + Al2O3) i (CH:MA:30 + Al2O3). ...
Primjena niskotemperaturnih eutektičkih otapala i nanosuspenzija u separaciji fenolnih spojeva iz komine masline
Primjena niskotemperaturnih eutektičkih otapala i nanosuspenzija u separaciji fenolnih spojeva iz komine masline
Anela Udovčić
Komina masline, poznata kao otpad koji zaostaje nakon obrade masline, predstavlja značajnu opasnost za okoliš. Prisutna je najčešće u Mediteranskim zemljama koje klimatski pogoduju uzgoju maslina. Komina sadrži znatnu koncentraciju fenolnih spojeva, lipida i organskih kiselina, koji se tijekom vremena pretvaraju u fitotoksičan materijal, koji predstavlja ključan problem za okoliš. S druge strane, komina masline sadrži vrijedne nutritivne komponente koje se mogu izdvojiti i...
Primjena organskog Rankineovog ciklusa na nisko-temperaturne izvore topline
Primjena organskog Rankineovog ciklusa na nisko-temperaturne izvore topline
Ivan Barišić
Organski Rankineov ciklus je posebna vrsta Rankineovog ciklusa u kojem se kao radni medij umjesto vode koristi neki organski fluid niže temperature vrelišta. Zbog tog svojstva može se koristiti za dobivanje električne energije iz obnovljivih izvora kao što su solarna energija, geotermalna energija, otpadna toplina iz industrije i energija iz biomase. U ovom radu izrađen je proračun učinkovitosti za eksploataciju stvarnog primjera nisko-temperaturnog geotermalnog izvora topline....
Primjena procesne analitičke tehnologije u praćenju kristalizacijskih procesa
Primjena procesne analitičke tehnologije u praćenju kristalizacijskih procesa
Natalija Udovčić
U današnje moderno doba farmaceutske industrije, proces kristalizacije je jedan od najvažnijih procesa prilikom proizvodnje farmaceutika u čvrstom obliku, odnosno u obliku tableta, što je jedan od najpopularnijih oblika uzimanja lijekova. Također je to jedan od najvažnijih načina dobivanja čvrstih tvari u čistom obliku. U tehnologiji se raznovrsni oblici kristala koriste za dobivanje tvari u obliku kristala određenog oblika, boje i svojstava. Iz tog razloga, postoji stalna potreba...

Pages