Pages

Sinteza poli(3,4-etilendioksitiofen)/TiO2 nanokompozitnog fotokatalizatora i ispitivanje učinkovitosti UV-A fotokatalize
Sinteza poli(3,4-etilendioksitiofen)/TiO2 nanokompozitnog fotokatalizatora i ispitivanje učinkovitosti UV-A fotokatalize
Roko Perković
Otpadne vode predstavljaju značajan ekološki problem zbog sadržaja različitih organskih spojeva čija je prisutnost nepoželjna. Kao takve ne mogu se ispustiti u okoliš bez prethodne odgovarajuće obrade. Pored tradicionalnih metoda obrade, napredni oksidacijski procesi (AOP) jedna su od mogućnosti obrade otpadnih voda. Jedna od metoda obrade voda je fotokataliza koja uključuje razgradnju onečišćenja katalizatorima pod utjecajem svjetla. U radu su sintetizirani polimerni...
Sinteza, izolacija izomera i spektroskopska karakterizacija 2- i 3-[4-(2-vinilfenil)buta-1,3-dienil]tiofena
Sinteza, izolacija izomera i spektroskopska karakterizacija 2- i 3-[4-(2-vinilfenil)buta-1,3-dienil]tiofena
Marko Levačić
U cilju nastavka proučavanja utjecaja heterocikličke jezgre na fotokemijsko ponašanje konjugiranih butadienskih sustava razvijena je sinteza novih butadienskih derivata s tiofenskom jezgrom. Wittigovom reakcijom sintetizirani su novi derivati, 3-[4-(2-vinilfenil)buta-1,3-dienil]tiofen (1) i 2-[4-(2-vinilfenil)buta-1,3-dienil]tiofen (2) kao smjese cis,trans- i trans,trans-izomera. Za njihovu sintezu trebalo je pripraviti 3-(tiofen-2/3-il)akrilaldehide (3, 4) koji su sintetizirani na dva...
Sinteza, izolacija izomera i spektroskopska karakterizacija 3- i 4-2[(2-vinilfenil)etenil]piridina
Sinteza, izolacija izomera i spektroskopska karakterizacija 3- i 4-2[(2-vinilfenil)etenil]piridina
Leo Cuculić
U cilju nastavka proučavanja utjecaja heterocikličke jezgre na fotokemijsko ponašanje supstituiranih o-divinilbenzena razvijena je sinteza novih supstituiranih o-divinilbenzena s piridinskom jezgrom. Wittigovom reakcijom sintetizirani su novi produkti, 3-2[(2-vinilfenil)etenil]piridin (1) i 4-2[(2-vinilfenil)etenil)piridin (2) kao smjese cis- i trans-izomera koji su sintetizirani Wittigovom reakcijom. Spojevi 1 i 2 okarakterizirani su modernim spektroskopskim metodama (jednodimenzionalni...
Sinteza, izolacija izomera i spektroskopska karakterizacija 3- i 4-[4-(2-vinilfenil)buta-1,3-dienil]piridina
Sinteza, izolacija izomera i spektroskopska karakterizacija 3- i 4-[4-(2-vinilfenil)buta-1,3-dienil]piridina
Monika Kraljević
U cilju nastavka proučavanja utjecaja heterocikličke jezgre na fotokemijsko ponašanje konjugiranih butadienskih sustava razvijena je sinteza novih butadienskih derivata s piridinskom jezgrom. Wittigovom reakcijom sintetizirani su novi derivati, 3-[4-(2-vinilfenil)buta-1,3-dienil]piridin (1) i 4-[4-(2-vinilfenil)buta-1,3-dienil]piridin (2) kao smjese cis,trans- i trans,trans-izomera. Za njihovu sintezu trebalo je pripraviti 3-(piridin-3/4-il)akrilaldehide (3, 4) koji su sintetizirani...
Sinteza, spektroskopska karakterizacija i biološka aktivnost novih amidnih derivata benzimidazo[1,2-a]kinolina
Sinteza, spektroskopska karakterizacija i biološka aktivnost novih amidnih derivata benzimidazo[1,2-a]kinolina
Jasna Alić
U okviru ovog rada provedena je sinteza i spektroskopska karakterizacija novih karboksamido i dikarboksamido 6-N-supstituiranih, 2,6-N,N-disupstituiranih te 2-N-supstituiranih derivata benzimidazo[1,2-a]kinolina. Ciljani spojevi pripravljeni su klasičnim reakcijama organske i fotokemijske sinteze. Aciklički prekursori 3, 16 i 24 pripravljeni su reakcijom kondenzacije odgovarajućih različito supstituiranih benzaldehida 2 i 15 s 2-cijanometil i 2-metil benzimidazolima 1 i 23. Ciklički...
Sinteza, strukturna karakterizacija i biološka aktivnost novih derivata citozina i 7-deazapurina
Sinteza, strukturna karakterizacija i biološka aktivnost novih derivata citozina i 7-deazapurina
Mande Miošić
Zbog važnosti citozina i 7-deazapurina kao bioloških i kemoterapijskih agenasa, razvoj novih derivata iz okosnica njihove strukture bitan je za razvoj novih potencijalnih lijekova. U ovom radu opisana je sinteza novih C-5 alkinilnih derivata citozina (9-16) i C-6 supstituiranih derivata 7-deazapurina (17-25). "Klik" reakcijom potpomognutom mikrovalovima N-1-propargiliranog derivata citozina (2) s odgovarajućim azidima uveden je 1,2,3-triazolni prsten u položaj N-1 pri čemu su...
Smanjenje emisija hlapljivih organskih spojeva u atmosferu
Smanjenje emisija hlapljivih organskih spojeva u atmosferu
Lucija Ivanjko
Emisije hlapljivih organskih spojeva u okoliš predstavljaju velik problem u zaštiti zraka, jer mogu dovesti do ugrožavanja ekosustava kao i do narušavanja zdravlja ljudi. Postoje različiti izvori njihovih emisija u okoliš. Dokazano je kako njihova prekomjerna emisija može pridonijeti nastajanju kiselih kiša, fotokemijskog smoga, učinka staklenika i drugih neželjenih pojava u okolišu. Danas postoje različite metode i tehnike kojima se može smanjiti emisija hlapljivih organskih...
Snižavanje tecišta baznih ulja uz disperzantne metakrilatne polimere
Snižavanje tecišta baznih ulja uz disperzantne metakrilatne polimere
Franko Palčić
U radu su istražena svojstva poli(metil-metakrilat-co-dodecil-metakrilat-co-oktadecil-metakrilata) koja utječu na njegovu primjenu kao snižavala tecišta baznog ulja. Procesi polimerizacije provedeni su u šaržnom kotlastom reaktoru, u toluenu kao otapalu, pri izotermnim uvjetima (91 °C) uz monofunkcionalni peroksidni inicijator. Ukupno je sintetizirano 9 terpolimera različitog sastava. Pripravljenim uzorcima terpolimera određeni su: konverzija gravimetrijskom metodom, sastavi 1H NMR...
Sorpcija deksametazona na otpadni mulj
Sorpcija deksametazona na otpadni mulj
Sarah Mateša
Humani i veterinarski farmaceutici se danas proizvode i koriste u sve većim količinama te samim time dospijevaju u okoliš. Zbog svojih fizikalnih i kemijskih svostava mnogi od njih prolaze kroz sve prirodne filtre i postrojenja za obradu otpadnih voda i tako dospijevaju u podzemne i površinske vode čime može doći do zagađenja izvora pitke vode. S obzirom da su farmaceutici prepoznati kao potencijalna opasnost za ljude i okoliš, javlja se potreba za sve većim ispitivanjem...
Sorpcija diazo bojila na lebdećem pepelu
Sorpcija diazo bojila na lebdećem pepelu
Zrinka Šokčević
Cilj ovog rada bio je ispitati primjenu lebdećeg pepela kao potencijalnog sorbensa za uklanjanje toksičnog i kancerogenog diazo bojila (kongo crvene) iz vodene otopine. U šaržnim uvjetima ispitano je uklanjanje bojila kongo crvene uporabom lebdećeg pepela variranjem početne koncentracije bojila, vremena kontakta i temperature procesa. Za analizu ravnotežnih podataka na različitim temperaturama korištene su Langmuirova, Freundlichova i Dubinin-Radushkevich izoterma. Tri kinetička...
Sorpcija enrofloksacina na pepeo nastao izgaranjem petrol-koksa
Sorpcija enrofloksacina na pepeo nastao izgaranjem petrol-koksa
Ana-Marija Čižmek
Prisutnost faramceutika u vodenom okolišu može nepovoljno utjecati na okoliš i zdravlje ljudi. Cilj ovog rada jest ispitati mogućnost korištenja pepela nastalog izgaranjem petrol koksa za uklanjanje veterinarskog farmaceutika enrofloksacina (ENRO) iz vodenih otopina. Ispitan je utjecaj vremena kontakta otopine enrofloksacina i pepela, temperature i početne koncentracije enrofloksacina. Primijenjeni su dvoparametarski modeli izotermi linearna (Henry-ev zakon), Langmuirova i...
Sorpcija farmaceutika na otpadni mulj
Sorpcija farmaceutika na otpadni mulj
Anela Udovčić
Humani i veterinarski lijekovi uslijed kontinuiranih proizvodnih procesa, stalno pronalaze svoje mjesto u okolišu, uglavnom kao rezultat istih, ili uslijed odlaganja neiskorištenih ili zastarjelih proizvoda i izlučevina. Zbog svojih fizikalno-kemijskih svojstava, mnogi od tih supstanci ili njihovih bioaktivnih metabolita, mogu završiti u tlu i sedimentu, gdje akumulacijom izazivaju neželjene učinke kod kopnenih ili vodenih organizama. Među tim učincima, javlja se i rast otpornosti...

Pages