Paginacija

Primjena IC termografije pri očvršćivanju polimera u kalupima
Primjena IC termografije pri očvršćivanju polimera u kalupima
Martina Pejnović
U ovom radu provedena je analiza procesa očvršćivanja poliesterske smole u valjkastom kalupu grijanim zrakom i mineralnim uljem. Praćen je prijenos topline u uzorku smole eksperimentalno te pomoću matematičkog modela. Eksperimentalno se pratila promjena temperature u centru kalupa s vremenom reakcije te se uzorak podvrgnuo mjerenjima u diferencijalnom pretražnom kalorimetru pri dinamičkim i izotermnim uvjetima. Rezultati pretražne kalorimetrije daju nam ukupnu toplinu reakcije te...
Primjena adheziva u dentalnoj medicini
Primjena adheziva u dentalnoj medicini
Željka Pale
Tehnologija razvoja adheziva za medicinsku primjenu svoj najveći procvat doživljava u području dentalne medicine. Proizvedeni su adhezivi čija je zadaća stvaranje potpune i trajne adhezije za zubna tkiva, kao i antibakterijska zaštita. Ta zadaća nije samo zdravstvene već i estetske prirode. Dentinski adhezivi postaju neizostavni u velikom broju zahvata: izradi kompozitnih ispuna, kompozitnih i keramičkih inlea, reparaciji frakturiranih i proširivanju prirodnih zubi, fiksiranju...
Primjena dizalice topline u industrijskom procesu
Primjena dizalice topline u industrijskom procesu
Tomislav Horvat
Ovaj rad promatra mogućnosti primjene dizalica topline u industrijskim procesima. Promatra se proces destilacijske kolone (deizopentanizera) te integraciju dizalice topline u taj proces. Razmatra se integracija više vrsta dizalica topline, prvenstveno dizalica topline s vanjskim radnim medijem (korištenjem više vrsta radnih medija) te dizalica topline s rekompresijom vršnih para. Cilj je odrediti toplinski koeficijent pumpi te odrediti ima li ekonomske računice kod integracije dizalica...
Primjena elektrokemijske impedancijske spektroskopije u dijagnostici i praćenju stanja napunjenosti litij-ionskih galvanskih članaka
Primjena elektrokemijske impedancijske spektroskopije u dijagnostici i praćenju stanja napunjenosti litij-ionskih galvanskih članaka
Ena Peričić
Zahtjevi unapređenja spremnika energije potaknuli su razvoj Li-ionskih galvanskih članaka. Velika gravimetrijska i volumetrijska gustoća energije i niska brzina samopražnjenja razlog su sve veće primjene ovog tipa članka. Osim toga, iz navedenih razloga Li-ionski galvanski članci su najozbiljniji kandidati za primjenu u električnim vozilima. Degradacija litij-ionskih galvanskih članaka je kompleksan proces koji je uzrokovan različitim mehanizmima. Sustav za nadzor rada baterija...
Primjena eutektičkih otapala u ekstrakciji prirodnih produkata
Primjena eutektičkih otapala u ekstrakciji prirodnih produkata
Nikolina Malekinušić
Ovaj pregled ističe neka od jedinstvenih svojstava eutektičkih otapala te primjene istih u ekstrakciji prirodnih produkata. Ona su, kao novi tip ekološki prihvatljivih otapala, privukla povećanu pažnju u kemiji u svrhu ekstrakcije i odvajanja ciljanih spojeva iz različitih uzoraka. Rad daje sažeti pristup primjene eutektičkih otapala u svrhu ekstrakcije kafeina iz kave, hesperidina i limonena iz naranče te miricetina i amentoflavona iz Japanskog čempresa. Eutektička otapala...
Primjena eutektičkih smjesa u separacijskim procesima
Primjena eutektičkih smjesa u separacijskim procesima
Mihael Antonije Košćak
Zbog rastuće potrebe za energijom odnosno gorivom i zbog sve strožih zakona zaštite okoliša u svrhu smanjenja emisije stakleničkih plinova i ispunjavanja obveza Kyoto protokola, uz neobnovljive izvore energije (fosilna goriva) sve više se počinju razvijati i koristiti obnovljiva ili alternativna goriva kao biodizel. Biodizel se proizvodi od biljnih ulja, recikliranog otpadnog jestivog ulja ili životinjske masti, procesom transesterifikacije, pri čemu kao sporedni produkt nastaje...
Primjena fluorescentnih derivata benzimidazola u funkcionalnim materijalima
Primjena fluorescentnih derivata benzimidazola u funkcionalnim materijalima
Vedran Vučić
Cilj ovog rada je razvoj novih funkcionalnih materijala temeljenih na derivatima benzimidazola. Pripravljen je novi ireverzibilni kemijski optički senzor (optoda) - kemodozimetar za detekciju žive, čiji se mehanizam rada temelji na fluorescentnom odgovoru derivata benzimidazola 2-N-piperidinilbenzimidazol[1,2-a]kinolin-6-karbonitrila imobiliziranog u plastificiranu polimernu matricu. Funkcija optode se zasniva na stvaranju ionskih parova odabranog benzimidazolnog derivata i lipofilne...
Primjena hidroksiapatitne keramike u katalizi
Primjena hidroksiapatitne keramike u katalizi
Ivana Vilić
Hidroksiapatit (HAP) je najstabilnija kalcij fosfatna sol koja privlači veliku pozornost posljednih nekoliko desetljeća zbog svoje izvrsne biokompatibilnosti, biološke aktivnosti te fleksibilnosti i stabilnosti strukture. Iako se hidroksiapatit najviše upotrebljava kao biomaterijal, u ovom radu naglasak će biti stavljen na njegovu primjenu u katalizi, koja je također uvelike važna. Prikazana je primjena hidroksiapatita kao nosača katalitički aktivne tvari, u reakcijama oksidacije i...
Primjena ionizirajućeg zračenja za zaštitu predmeta kulturne baštine
Primjena ionizirajućeg zračenja za zaštitu predmeta kulturne baštine
Mateja Grbac
Pomoću izvora gama zračenja u Laboratoriju za radijacijsku kemiju i dozimetriju (LRKD) Instituta Ruđer Bošković (IRB) tretiran je pribor za pušenje iz fundusa Muzeja za umjetnost i obrt. U ovom radu opisana je primjena radijacijske metode u svrhu dezinsekcije i dezinfekcije u zaštiti predmeta kulturne baštine od biodegradacije. Biocidni učinak zračenja zasniva se na svojstvu zračenja da uzrokuje kemijsko oštećenje molekula DNK bioloških zagađivača u svim stadijima životnog...
Primjena ionskih kapljevina u procesima desulfurizacije i denitrifikacije goriva
Primjena ionskih kapljevina u procesima desulfurizacije i denitrifikacije goriva
Maja Lovrić
Svakodnevna upotreba fosilnih goriva uzrokuje sve veće ekološke probleme ispuštanjem sumporovih i dušikovih oksida u atmosferu. Zakonskim regulativama je ograničena dopušena količina ispuštenog sumpora. Kako bi se ispoštovali propisi, neophodni su procesi uklanjanja sumporovih i dušikovih spojeva iz goriva. Hidrosulfurizacija, adsorpcijska, ekstrakcijska, oksidacijska i biodesulfurizacija te hidrodenitrifikacija, korištene za uklanjanje ovih spojeva, imaju nedostatke i...
Primjena nano, instant i magnetnog praha za analizu papilarnih linija
Primjena nano, instant i magnetnog praha za analizu papilarnih linija
Aleksander Nikola Zec
Cilj ovog rada je istražiti i usporediti mogućnosti određenih daktiloskopskih (DKT) prahova za izazivanje latentnih otisaka prsta na šest različitih podloga, pri čemu je uzeto u obzir vrijeme od trenutka nanošenja otiska do trenutka izazivanja otiska. U istraživanju primjenjivani su sljedeći prahovi: Instant crni (engl. Instant Black), supranano crni (engl. Supranano Black), fluorescirajući magnetični crveni (engl. Fluorescent Magnetic Red) i supranano fluorescirajući crveni...
Primjena nanofluida u pločastom izmjenjivaču topline
Primjena nanofluida u pločastom izmjenjivaču topline
Marina Samardžija
U smjesu fluida (voda i glicerol) dispergirane se nanočestice aluminijeva (III) oksida (Al2O3), u različitim koncentracijama sa i bez stabilizatora, sa ciljem poboljšanja toplinske vodljivosti. Nakon postizanja stabilnosti suspenzija različitih koncentracija, određeno je njihovo reološko ponašanje, izmjereni su koeficijenti toplinske vodljivosti te specifični toplinski kapacitet pripravljenih nanofluida. Uspoređeni su različiti teoretski modeli sa eksperimentalno dobivenim...

Paginacija