Pages

Primjena nanomaterijala u energetici
Primjena nanomaterijala u energetici
Dino Mujkanović
Cilj ovog preglednog rada je prikazati trenutne i potencijalne primjene nanotehnologije u energetici bilo to na izravan ili neizravan način. Prije navođenja primjena, utjecaja i karakteristika nanomaterijala definiran je pojam nanotehnologije te njen cilj. Sedam najznačajnijih polja s istraživačkim i razvojnim aktivnostima su: nanokompoziti, nanoelektrode, nanoprevlake, ugljikovi nanomaterijali, tiskana elektronika, nanokatalizatori te nanofluidi. Uvidom u način korištenja...
Primjena nanosuspenzija u postupku ekstrakcije
Primjena nanosuspenzija u postupku ekstrakcije
Maja Kovačić
U ovom radu istražena je mogućnost primjene ekološki prihvatljivih otapala, ionskih kapljevina, niskotemperaturnih eutektičkih otapala i nanosuspenzija u procesu izdvajanja tiofena, piridina i toluena kapljevinskom ekstrakcijom iz modelne otopine koja predstavlja FCC benzin. U tu svrhu odabrane su ionske kapljevine [CH][CIT]-30 i [CH][MA]-30, eutektička otapala CH:EG i CH:MA:30 te nanosuspenzije ([CH][CIT]-30 + Al2O3), ([CH][MA]-30 + Al2O3), (CH:EG + Al2O3) i (CH:MA:30 + Al2O3). ...
Primjena niskotemperaturnih eutektičkih otapala i nanosuspenzija u separaciji fenolnih spojeva iz komine masline
Primjena niskotemperaturnih eutektičkih otapala i nanosuspenzija u separaciji fenolnih spojeva iz komine masline
Anela Udovčić
Komina masline, poznata kao otpad koji zaostaje nakon obrade masline, predstavlja značajnu opasnost za okoliš. Prisutna je najčešće u Mediteranskim zemljama koje klimatski pogoduju uzgoju maslina. Komina sadrži znatnu koncentraciju fenolnih spojeva, lipida i organskih kiselina, koji se tijekom vremena pretvaraju u fitotoksičan materijal, koji predstavlja ključan problem za okoliš. S druge strane, komina masline sadrži vrijedne nutritivne komponente koje se mogu izdvojiti i...
Primjena organskog Rankineovog ciklusa na nisko-temperaturne izvore topline
Primjena organskog Rankineovog ciklusa na nisko-temperaturne izvore topline
Ivan Barišić
Organski Rankineov ciklus je posebna vrsta Rankineovog ciklusa u kojem se kao radni medij umjesto vode koristi neki organski fluid niže temperature vrelišta. Zbog tog svojstva može se koristiti za dobivanje električne energije iz obnovljivih izvora kao što su solarna energija, geotermalna energija, otpadna toplina iz industrije i energija iz biomase. U ovom radu izrađen je proračun učinkovitosti za eksploataciju stvarnog primjera nisko-temperaturnog geotermalnog izvora topline....
Primjena procesne analitičke tehnologije u praćenju kristalizacijskih procesa
Primjena procesne analitičke tehnologije u praćenju kristalizacijskih procesa
Natalija Udovčić
U današnje moderno doba farmaceutske industrije, proces kristalizacije je jedan od najvažnijih procesa prilikom proizvodnje farmaceutika u čvrstom obliku, odnosno u obliku tableta, što je jedan od najpopularnijih oblika uzimanja lijekova. Također je to jedan od najvažnijih načina dobivanja čvrstih tvari u čistom obliku. U tehnologiji se raznovrsni oblici kristala koriste za dobivanje tvari u obliku kristala određenog oblika, boje i svojstava. Iz tog razloga, postoji stalna potreba...
Primjena višedimenzionalne kromatografije u analizi okoliša
Primjena višedimenzionalne kromatografije u analizi okoliša
Lana Barić
Značajni izumi i tehnička ostvarenja osmišljena na polju kromatografije unazad nekoliko desetljeća omogućila su nove pristupe kromatografskom razdvajanju, osobito ističući višedimenzionalne kromatografske izvedbe. Porast svjesnosti analitičara o izvedbenim značajkama jednodimenzionalnih kromatografskih tehnika kao i konstantna potreba za analizom sve kompleksnijih analita (štoviše, uz što kraće vrijeme analize i što kvalitetniju separaciju) učinila je višedimenzionalnu...
Primjene grafena u inženjerstvu materijala
Primjene grafena u inženjerstvu materijala
Nikolina Miličević
Ovaj završni rad daje sažet pregled općih svojstava te postupaka nastanka grafena kao i njegove primjene u inženjerstvu materijala. Cilj je primjene grafena poboljšanje svojstava različitih materijala. Grafen je jednoatomski monosloj grafita koji je alotropska modifikacija ugljika, dvodimenzionalna elementarna tvar izuzetno dobrih mehaničkih, toplinskih te električnih svojstava. Postupnim otkrivanjem njegovih fizikalnih svojstava, potencijalne primjene te tržišne perspektive,...
Priprava ZnO nanočestica sol-gel postupkom
Priprava ZnO nanočestica sol-gel postupkom
Lorena Kifer
Iz literature je poznato da listići cinkova oksida imaju dobru katalitičku aktivnost. Stoga je u ovom radu teorijski obrađena primjena ZnO nanočestica za katalizu te različite metode pripreme ZnO nanočestica. Cilj eksperimentalnog dijela rada bio je dobiti različite oblike morfologije ZnO na staklenoj pločici. Izlaganjem pločice stabilnoj otopini cinkova acetata dihidrata u metanolu dobiveni su slojevi listićave strukture, za koje je infracrvena spektroskopija pokazala da su...
Priprava antibakterijskog elektroispredenog nosača za uzgoj stanica kože
Priprava antibakterijskog elektroispredenog nosača za uzgoj stanica kože
Matea Večerić
U ovom radu istražena je uloga i primjena titanijevog dioksida kao punila u elektroispredenom vlaknastom PCL/TiO2 nosaču. Titanij dioksid naknadno je nanesen pomoću ultrazvučne kupelji, na već elektroispredeni polimerni mat čistog PCL-a i mat PCL-a čija je površina tretirana s NaOH. Proces modifikacije površine elektroispredenog vlaknastog nosača od poli(ε-kaprolaktona) (PCL-a) proveden je kako bi se ostvarila bolja interakcija površine PCL-a s česticama TiO2. Korišten je...
Priprava asimetričnih α-acilamido fosfonata katalizirana kiralnim Brønstedovim kiselinama
Priprava asimetričnih α-acilamido fosfonata katalizirana kiralnim Brønstedovim kiselinama
Petra Ros
Priprava asimetričnih α-acilamido fosfonata katalizirana kiralnim Brønstedovim kiselinama Cilj ovog rada bio je razvoj metodologije za enantioselektivnu pripravu kiralnih α–acilamido fosfonata. α–Acilamido fosfonati su derivati prirodnih aminokiselina sa širokim spektrom biološkog djelovanja, kao što su antibakterijsko djelovanje te sposobnost inhibicije enzima (serinske proteaze, fosfataze) i HIV–1 virusa. Dobivanje α–acilamido fosfonata se u jednom sintetskom koraku...
Priprava elektrokemijskog superkondenzatora temeljenog na električnom dvosloju i određivanje njegovih svojstava
Priprava elektrokemijskog superkondenzatora temeljenog na električnom dvosloju i određivanje njegovih svojstava
Marko Božurić
Svrha ovoga rada je bila pripremiti ugljikovu elektrodu te sastaviti superkondenzator temeljen na električnom dvosloju i ispitati njegova svojstva metodom cikličke voltametrije a zatim ispitati svojstva komercijalnog superkondenzatora Eaton PowerStor® HB Series HB0830-2R5605-R prema zadanoj normi HRN EN 62576 te metodom elektrokemijske impedancijske spektroskopije (EIS). Elektrodni materijal pripremljen na bazi aktivnog ugljika Norit® DLC Super 30 u formi paste sa dodatkom vodljivog...
Priprava filamenata za izradu farmaceutskih dozirnih oblika 3D-tiskanjem
Priprava filamenata za izradu farmaceutskih dozirnih oblika 3D-tiskanjem
Ema Vukelić
Razvoj medicinskih saznanja i farmaceutskog tržišta doveo je do prepoznavanja potrebe za okretanjem proizvodnje k pacijentu. 3D-pisač omogućio je proizvodnju novih personaliziranih dozirnih oblika. Razvoj takvih dozirnih oblika pretpostavlja u prvom koraku razvoj filamenata koji sadrže djelatnu tvar. Stoga je cilj ovog rada priprema filamenata koji će sadržavati dronedaron-hidroklorid (DNR), djelatnu tvar za liječenje srčane aritmije te omogućiti tiskanje tableta. U pripremi...

Pages