Paginacija

Planirani dobavni pravci prirodnog plina za Jugoistočnu Europu
Planirani dobavni pravci prirodnog plina za Jugoistočnu Europu
Kristian Nikolić
Cilj ovog rada je otkriti nove dobavne pravce prirodnog plina za Jugoistočnu Europu. Na početku rada prikazane su opće karakteristike regije za prirodni plin što uključuje energetsko-ekonomsku sliku regije, postojeću plinsku infrastrukturu za transport i skladištenje prirodnog plina, dobavne pravce, sigurnost opskrbe kao i osnove trgovanja prirodnim plinom u plinskim čvorištima. Podaci pokazaju da je regija JI Europe neravnomjerno razvijena u plinskom sektoru jer neke zemlje niti ne...
Poboljšanje efikasnosti oksidacijske desulfurizacije korištenjem dodekafosfovolframove kiseline
Poboljšanje efikasnosti oksidacijske desulfurizacije korištenjem dodekafosfovolframove kiseline
Denija Krivičić
Naftni proizvodi općenito u današnje vrijeme imaju široku primjenu te se najvećim dijelom koriste kao goriva za motore s unutarnjim izgaranjem pri čemu se u atmosferu oslobađaju štetni sumporovi (SOx) i dušikovi oksidi (NOx). Stoga zahtjevi naftne prerađivačke industrije podliježu strožim ekološkim propisima u svrhu zaštite ljudskog zdravlja i okoliša. Kako bi se smanjio udio sumpora, frakcije nafta najčešće se obrađuju hidrodesulfurizacijskim (HDS) procesom. Kako bi se...
Poboljšanje korozijske otpornosti nehrđajućeg čelika primjenom fosfonskih kiselina
Poboljšanje korozijske otpornosti nehrđajućeg čelika primjenom fosfonskih kiselina
Damir Žuljević
Nehrđajući čelik je danas jedan od najčešće korištenih materijala u različitim dijelovima industrije zbog svojih zavidnih svojstava. To je legirani materijal s minimalnim udjelom kroma od 10,5 % te maksimalnim udjelom ugljika od 1,2 %. Zbog određenog udjela kroma nehrđajući čelik tvori pasivni sloj na površini materijala čime se sprječava korozija materijala. Premda se radi o materijalu koji pasivira, ipak je podložan pojavi pittinga. Stoga je u ovom radu provedeno...
Poboljšanje mješljivosti u kompozitima poli(alkil-metakrilata) i celuloze kemijskom funkcionalizacijom
Poboljšanje mješljivosti u kompozitima poli(alkil-metakrilata) i celuloze kemijskom funkcionalizacijom
Matej Štivojević
Polimerni kompoziti danas, zbog svojih svojstava, imaju brojne primjene u različitim granama ljudske djelatnosti i omogućavaju napredak svakodnevnog života. Celuloza kao punilo u kompozitima sve se više koristi zbog svoje velike dostupnosti, bioobnoljivosti i biorazgradljivosti zbog čega pridonosi zaštiti okoliša, na što se danas stavlja veliki naglasak. Osnovni problem primjene celuloze kao punila u polimernim kompozitima je njena mješivost s polimernom matricom. Kako bi se...
Poboljšanje niskotemperaturne filtrabilnosti smjesa dizelskog goriva i biobutanola
Poboljšanje niskotemperaturne filtrabilnosti smjesa dizelskog goriva i biobutanola
Rosanda Škvorc
Zbog energijske krize uzrokovane sve manjim konvencionalnim zalihama nafte te emisije stakleničkih plinova i s time povezanog globalnog zagrijavanja javlja se zabrinutost među ljudskom populacijom. Osim toga, CO2, NOx spojevi i lebdeće čestice potencijalni su uzročnici respiratornih i kardiovaskularnih bolesti. Biobutanol je zamjensko gorivo koje se može proizvesti iz otpadne biomase, ima dobru mješljivost s dizelskim gorivom te se provode istraživanja kako bi ga se što uspješnije...
Poboljšanje stabilnosti uljnih nanofluida
Poboljšanje stabilnosti uljnih nanofluida
Matej Štivojević
Cilj ovog rada je priprava i istraživanje svojstva nanofluida na osnovi repičinog ulja s dvije vrste ugljikovih nanocijevi (MWCNT) uz dodatak površinski aktivnih tvari (PAT), određivanje utjecaja duljine nanocijevi na stabilnost i svojstva nanofluida, s posebnim naglaskom na toplinsku vodljivost. Eksperimentalni dio je proveden u dva dijela i u oba je cilj bio odrediti površinski aktivnu tvar koja omogućava najveću stabilnost sustava te koje ugljikove nanocijevi omogućuju bolju...
Poboljšanje učinkovitosti u procesu izluživanja fenolnih spojeva iz lista masline
Poboljšanje učinkovitosti u procesu izluživanja fenolnih spojeva iz lista masline
Nataša Marolt
Lišće masline, najčešće prisutne biljke u Mediteranskim zemljama, predstavlja vrlo važan izvor biološki aktivnih tvari koje imaju pozitivan učinak na ljudsko zdravlje. Najvažniji za istaknuti su snažni antioksidansi - fenolni spojevi, koji imaju sposobnost vezanja slobodnih radikala. Branjem i obradom maslina, velika količina lišća zaostaje kao otpad. Obradom lišća zaostalog u obliku otpada, mogu se izdvojiti vrijedne nutritivne komponente koje se dalje mogu upotrijebiti u...
Polimerni kompoziti kao ambalažni materijali
Polimerni kompoziti kao ambalažni materijali
Ela Milčić
Udio ambalažnog otpada neprestano raste i postao je jedan od najštetnijih utjecaja na okoliš. U razvijenim zemljama svijeta, onečišćenje ambalažnim materijalom od sintetskih polimera predstavlja sve veći problem. Stoga se sve veći naglasak stavlja na razvoj biorazgradljivih polimera kao i na razvoj same biorazgradnje, te na promjeni strukture i svojstava polimera koji nalaze svakodnevnu primjenu. Biorazgradljiva ambalaža proizvodi se iz obnovljivih izvora i razgrađuju se...
Polimerni kompoziti s UV blokirajućim djelovanjem
Polimerni kompoziti s UV blokirajućim djelovanjem
Paula Santini
Polimerni kompoziti s UV blokirajućim djelovanjem posebna su vrsta aktivnih polimernih materijala. UV blokiranje se postiže dodavanjem aktivnih komponenti (koje karakterizira funkcijsko svojstvo UV zaštite) u polimernu matricu. U ovom radu, pripremljeni su kompoziti na bazi polietilena niske gustoće (LDPE). Kao punilo, tj. aktivna tvar s potencijalnim svojstvom UV blokiranja, u polimernu su matricu dodani metalni oksidi (TiO2, SiO2 i ZnO) ili isti metalni oksidi uz dodatak srebra....
Polimerni kompoziti s nanocelulozom
Polimerni kompoziti s nanocelulozom
Gordana Martinko
Zbog svojih svojstava, polimerni materijali imaju brojne primjene te omogućuju napredak u mnogim granama ljudske djelatnosti. Celuloza je jedan od prirodnih polimera koji je bioobnovljiv i biorazgradljiv te pridonosi zaštiti okoliša, na što se u današnje vrijeme stavlja veliki naglasak. Iz celuloze se različitim postupcima dobiva nanoceluloza. Nanoceluloza je materijal koji je postao popularan zbog svojih dobrih svojstava i mogućnosti primjene. Odlikuje je mala veličina čestica te...
Politiramin kao osnova senzorske površine
Politiramin kao osnova senzorske površine
Saša Marcinek
U ovom radu konstruiran je senzor za određivanje albumina iz humanog seruma (HSA) temeljen na politiraminom modificiranoj zlatnoj elektrodi. Imobilizacija politiramina izvedena je elektropolimerizacijom 1 M otopine NaOH uz dodatak 0,1 M tiramina. Funkcionalizacija površine provedena je s nitrilotriocenom kiselinom (NTA). Amino skupine politiramina aktivirane su uranjanjem u 25%-tnu otopinu glutaraldehida, što omogućava stvaranje veza između politiramina i NTA. Nakon vezanja NTA,...
Poluvodička fotokataliza i metode imobilizacije TiO2 katalizatora
Poluvodička fotokataliza i metode imobilizacije TiO2 katalizatora
Krunoslav Šlogar
Nedostatak korištenja TiO2 kao fotokatalizatora je njegovo teško taloženje nakon fotokatalitičkog procesa. Ovaj problem može se riješiti vezanjem TiO2 čestica na nosače. U ovom radu uz osnove poluvodičke fotokatalize opisane su neke od metoda imobilizacije (lijevanje otopine i termička obrada, sol-gel i dip coating, hladno raspršivanje) TiO2 na različite supstrate (polimere, staklene kuglice, metale). Pri tom su pokazane i izvedbe fotoreaktora, karakteristike izvora UV zračenja...

Paginacija