Paginacija

Optimiranje razdvajanja pesticida u HPLC analizi
Optimiranje razdvajanja pesticida u HPLC analizi
Ljubica Nikolaš
Razvitak novih metoda za određivanje pojedinih analita vrlo je često dugotrajan proces. Pronalazak optimalnih uvjeta analize zahtijeva puno vremena, te je često s ekonomske strane vrlo nepovoljan proces. Razvijanje novih postupaka analize uglavnom se temelji na metodi pokušaja i pogreške pri čemu se troši puno kemijskih reagensa. U svrhu smanjenja troškova i vremena potrebnog za razvitak nove metode koriste se različiti modeli vremena zadržavanja. Ovaj rad fokusiran je na...
Optimiranje reakcijskih uvjeta enzimatski katalizirane oksidacije α-kloroaldehida
Optimiranje reakcijskih uvjeta enzimatski katalizirane oksidacije α-kloroaldehida
Emerik Leaković
Statini su heterogena skupina lijekova koja se primjenjuje za snižavanje razine kolesterola u krvotoku čovjeka s ciljem prevencije kardiovaskularnih bolesti. Statini posjeduju 3,5-dihidroksi kiselinski bočni lanac s dva kiralna središta. Radi velikih zahtijeva kemijske i stereokemijske čistoće, njihova sinteza predstavlja izazov. U ovom radu provedena je biokatalitička oksidacija α-kloroaldehida (laktola) u aktivni kiselinski oblik bočnog lanca statina. Reakcija je katalizirana...
Optimiranje recepture EPDM izolacijske gumene mješavine s ciljem smanjenja utroška energije potrebne za vulkanizaciju
Optimiranje recepture EPDM izolacijske gumene mješavine s ciljem smanjenja utroška energije potrebne za vulkanizaciju
Matija Bjelobradić
Tijekom reakcije kopolimerizacije etilena s propilenom dodavanjem malih udjela trećeg, dienskog komonomera nastaje EPDM. S obzirom na potpunu zasićenost osnovnog lanca odnosno nedostatak dvostrukih veza, vrlo su postojani na utjecaj kemijskih agensa, posebice kisika i ozona te prema starenju materijala. Područje primjene EPDM-a su posebne brtve izložene atmosferilijama, kablovi, obloge za spremnike i uređaje, a upotrebljava se i kao dodatak prirodnom i SBR-kaučku u proizvodnji...
Optimiranje regulacijskih krugova procesa atmosferske destilacije
Optimiranje regulacijskih krugova procesa atmosferske destilacije
Hrvoje Dorić
Ovaj rad obrađuje optimiranje regulacijskih krugova rafinerijskog procesa atmosferske destilacije nafte. U teorijskom dijelu rada opisan je proces i metode vođenja atmosferske destilacije, a zatim su prikazane metode optimiranja vođenja i razvoja empirijskih modela procesa. Eksperimentalni dio obuhvatio je analizu i optimiranje regulacije razine stripera teškog benzina i stabilizatora primarnog benzina. Na temelju podataka s postrojenja simulirano je dinamičko vladanje regulacijskih...
Optimiranje sastava elektroda s aktivnim ugljikom kao aktivnim materijalom za primjenu u superkondenzatorima
Optimiranje sastava elektroda s aktivnim ugljikom kao aktivnim materijalom za primjenu u superkondenzatorima
Ana Marija Damjanović
Tema ovog diplomskog rada je optimiziranje sastava elektroda s aktivnim ugljikom kao aktivnim materijalom za primjenu u superkondenzatorima. Ovaj rad obuhvaća pripravu samog elektrodnog materijala od osnovnih sastavnih materijala kao što su: aktivni ugljik, acetilensko crnilo i vezivo i elektrokemijsko testiranje pripravljenih superkondenzatora. Optimizacija elektrodnog materijala provedena je tako što su pripravljene elektrode različitog sastava obzirom na udio osnovnih, prethodno...
Optimiranje svojstava polimernih materijala za izradu mikroreaktora
Optimiranje svojstava polimernih materijala za izradu mikroreaktora
Tea Lovrinov
Akrilonitril/butadien/stiren (ABS) je jedan od najčešće korištenih polimera za 3D tisak proizvoda. Cilj ovog rada bio je optimirati svojstva polimernih materijala na osnovi ABS-a za proizvodnju mikroreaktora navedenom tehnologijom. U tu su svrhu pripremljene mješavine ABS-a s polietilenom visoke (PE-HD) i polietilenom niske gustoće (PE-LD) u različitim omjerima. Osim navedenih, ispitane su i mješavine sa silikom te titanijevim dioksidom kao punilom kako bi se dobio uvid u njihov...
Optimiranje uvjeta fotokatalitičke razgradnje azo bojila uz poli(3,4-etilendioksitiofen)/TiO2 fotokatalizator i simulirano Sunčevo zračenje
Optimiranje uvjeta fotokatalitičke razgradnje azo bojila uz poli(3,4-etilendioksitiofen)/TiO2 fotokatalizator i simulirano Sunčevo zračenje
Sanja Topolnik
Otpadne vode industrija proizvodnje i primjene bojila, osim samih bojila sadrže i različite nusprodukte i pomoćne kemikalije koje su slabo biorazgradljive, te često toksične i kancerogene. Takve otpadne vode potrebno je obraditi prije ispusta. Uobičajene tehnologije obrade temeljene na fizikalnim i biološkim metodama često nisu dovoljno djelotvorne. Napredni oksidacijski procesi (AOP) u kojima pod utjecajem kemijske, električne ili energije zračenja, nastaju vrlo reaktivni...
Optimiranje uvjeta indukcije biomase Pseudomonas sp. VLB120ΔC u procesu biotransformacije stirena u (S)-stiren oksid
Optimiranje uvjeta indukcije biomase Pseudomonas sp. VLB120ΔC u procesu biotransformacije stirena u (S)-stiren oksid
Tomislav Rimac
Stiren je monomer koji se koristi u proizvodnji CD kutija, kućanskih aparata, guma, dijelova za brod i mnogih drugih proizvoda, a zbog široke upotrebe u industriji može dospijeti u okoliš. Zbog štetnosti stirena i stiren-oksida velika se važnost pridaje mikroorganizmima koji su ih u mogućnosti ukloniti. Korištenje živih bića za uklanjanje otpada iz okoliša naziva se bioremedijacija. Jedan od organizama koji je u mogućnosti metabolizirati stiren je bakterija Pseudomonas putida....
Optimiranje uvjeta izvlačenja prozirnih prevlaka iz sola
Optimiranje uvjeta izvlačenja prozirnih prevlaka iz sola
Mateja Kolenić
Cilj ovog rada je ispitati kako pojedini parametri utječu na stvaranje ZnO prevlaka. Pripremljeni su solovi cinkova acetata dihidrata, koristeći dietanolamin ili heksametilentetraamin kao stabilizator te destiliranu vodu, izopropanol ili 1-metoksi-2-propanol kao otapalo. Ispitivan je utjecaj različitih otapala, amina, koncentracija cinkovog acetata te različitih omjera amina i cinkovog acetata. Uzorci pripravljenih solova ostavljeni su da stoje na sobnoj temperaturi do prelaska u čvrsto...
Optimizacija predobrade sekundarnog efluenta otpadne vode za termičku obradu nusproizvoda životinjskog podrijetla za nanofiltraciju
Optimizacija predobrade sekundarnog efluenta otpadne vode za termičku obradu nusproizvoda životinjskog podrijetla za nanofiltraciju
Ana Kraš
Kako bi se poboljšala kvaliteta sekundarnog efluenta (SE) kafilerijske otpadne vode (KOV) i učinilo ga se prikladnim za obradu nanofiltracijom (NF), kao postupak predobrade korištena je koagulacija i pješčana filtracija (SF). Optimalni uvjeti za koagulaciju (pH = 5,52 i γ(Fe3+) = 18,54 mg L^-1) dobiveni su uz pomoć metode odzivne površine na temelju rezultata Jar testa. Pri tim uvjetima dolazi do najvećeg uklanjanja ključnih parametara - ukupnog ugljika (TC) i mutnoće. Efikasnost...
Optički (bio)kemijski senzori na tekstilu i papiru
Optički (bio)kemijski senzori na tekstilu i papiru
Lucija Zovko
Kemijski senzori i biosenzori su uređaji koji imaju široku primjenu u svakodnevnom životu, znanosti i industriji. Kemijski senzor je analitički uređaj koji pretvara određenu kemijsku informaciju u analitički mjerljiv signal. Optički kemijski senzor detektira promjenu optičkih svojstava koja je posljedica njegove interakcije s analitom. Povećan interes za primjenu ovih senzora opravdana je brojnim prednostima: jednostavnost uporabe, ekonomičnost, brzina odziva, osjetljivost i...
Optički nanosenzori dopirani fluorescentnim pH osjetljivim bojilima
Optički nanosenzori dopirani fluorescentnim pH osjetljivim bojilima
Mario Posavec
Cilj ovog rada jest priprava funkcionalnih nanočestica dopiranih fluorescentnim pH osjetljivim bojilima u svrhu razvoja novih optičkih nanosenzorskih sustava. Kao fluorescentna bojila korišteni su Rhodamin B, lipofilizirano Nile Blue bojilo i 2-piperidinilbenzimidazo[1,2-a]kinolin-6-karbonitril (spoj 1). Kao nosioci navedenih bojila, korištene su silika i polimerne nanočestice. Pripravljene su 3 vrste silika nanočestica (čestice 1, 2 i 3) modificiranom Stöberovom metodom. Čestice 1...

Paginacija