Pages

Sušenje biljaka infracrvenim zračenjem
Sušenje biljaka infracrvenim zračenjem
Mihael Antonije Košćak
Sušenje je jedna od najstarijih i najraširenijih metoda konzerviranja hrane koja posljednjih godina znatno dobiva na važnosti zbog porasta otpora društva prema kemijski konzerviranim prehrambenim proizvodima. Naime, sušenjem se dobiva higijenski i zdravstveno ispravan proizvod očuvane kakvoće i produljenog vijeka trajanja bez dodavanja raznovrsnih kemijskih konzervansa. Temeljni zadatak sušenja je ostvariti sadržaj vode u proizvodu pri kojemu se zaustavljaju procesi truljenja...
Svojstva mješavina komponenti za namješavanje naftnih motornih goriva s biobutanolom
Svojstva mješavina komponenti za namješavanje naftnih motornih goriva s biobutanolom
Gloria Lopin
Povećanjem broja vozila raste i potrošnja motornoga benzina, što dovodi do porasta onećišćenja okoliša i veće potrebe za naftom. Da bi se zadovoljili sve stroži zakonski propisi i da bi se dobilo gorivo dobre kvalitete, nameću se procesi obrade motornih goriva kojima se povećava kvaliteta goriva i smanjuje štetni utjecaj na okoliš. Zbog smanjenja emisija štetnih plinova koji nastaju prilikom izgaranja goriva u benzinskim i dizelovim motorima, javlja se veća potreba za...
Tehnologija desalinacije korištenjem solarne i vjetro energije
Tehnologija desalinacije korištenjem solarne i vjetro energije
Ivona Filipović
Povećani utrošak energije za pretvorbu onečišćenih voda u vodu upotrebljivu za piće i industrijske poslove kao posljedicu ima stalno poskupljivanje pitke vode. Tehnologija desalinacije ima veliki prostor za razvoj u moderno doba te postaje jedna od važnijih načina dobivanja vode za piće i poljoprivredu u nekim regijama svijeta. Glavni izvori koji se koriste za proces desalinacije jesu morska voda, slane podzemne vode, rijeke te slana jezera, a osnovni načini dobivanja pitke vode...
Tehnološke primjene neodimijskih magneta
Tehnološke primjene neodimijskih magneta
Mario-Livio Jeličić
U ovom radu upoznati ćemo se sa podrijetlom magneta, magnetizma, vrsta magnetizma te pojedino objasniti svakog od njih. Baviti ćemo se opisom pojava koje se dešavaju na razini elektrona u atomu koji su uzrok magnetskih pojava u materijalu kao i opisom pojava uzrokovanih magnetizmom. Najveću pažnju obratiti ćemo na permanentne magnete kao vrstu magneta u čiju skupinu pripadaju i neodimijski magneti. Neodimijski magneti poznati kao najjači permanentni magneti na zemlji imaju svojstvo...
Teorija kaosa
Teorija kaosa
Monika Marković
U ovom radu dan je uvid u teoriju kaosa koja se pojavljuje kao nova znanost dvadesetog stoljeća uz druge dvije velike znanstvene teorije, kvantnu teoriju i teoriju relativnosti. Na početku rada objašnjava se podrijetlo riječi i značenje pojma kaosa te primjena teorije kaosa u svakodnevnom životu, medicini, psihologiji te ekonomiji. Središnji dio rada posvećen je prikazu primjera kaotičnih sustava u znanosti i inženjerstvu, s posebnim naglaskom na matematičku karakterizaciju kaosa.
Termičke transformacije 3- i 4-[4-(2-vinifenil)buta-1,3-dienil]piridina
Termičke transformacije 3- i 4-[4-(2-vinifenil)buta-1,3-dienil]piridina
Josipa Hodak
U cilju proučavanja utjecaja heterocikličke jezgre kao supstituenta na termičko ponašanje konjugiranih butadienskih sustava, korišteni su novi piridinski derivati butadiena, 3-[4-(2-vinilfenil)buta-1,3-dienil]piridin (1) i 4-[4-(2-vinilfenil)buta-1,3-dienil]piridin (2). Spojevi 1 i 2 sintetizirani su Wittigovom reakcijom kao smjese geometrijskih izomera. Novosintetizirani derivati 1 i 2 podvrgnuti su termičkim reakcijama u različitim otapalima u cilju priprave novih bicikličkih...
Testiranje elektrokemijskih superkondenzatora
Testiranje elektrokemijskih superkondenzatora
Maja Farkaš
U ovom radu provedeno je testiranje superkondenzatora proizvođača Bussman By Eaton, nazivnog napona od 2,5 V i kapaciteta 6 F. Testiranje je provedeno metodom punjenja i pražnjenja konstantnom strujom. Korištene su struje od 10, 20, 50 i 100 mA. Iz dobivenih rezultata koji su prikazani kao ovisnosti napona o vremenu punjenja ili pražnjenja izračunati su kapacitet kondenzatora u ovisnosti o naponu, energija, snaga te energetska učinkovitost. Rezultati pokazuju da kapacitet...
The role of acetic acid in degradation of polymers for photovoltaic modules
The role of acetic acid in degradation of polymers for photovoltaic modules
Antonia Mihaljević
The main aim of this thesis was to measure the acetic acid permeation rates of various backsheet films at different temperature levels. At the moment, the dominating encapsulation material for PV modules is chemically cross-linked ethylene vinyl acetate copolymer (EVA). Besides the time and energy consuming module lamination process, the major drawback of EVA is the formation of corrosive degradation products like acetic acid. Acetic acid, which is formed during oxidation of ethylene vinyl...
Toplinska svojstva i stabilnost PE/MWCNT nanokompozita
Toplinska svojstva i stabilnost PE/MWCNT nanokompozita
Dina Schlosser
Polimeri sve više zamjenjuju obične materijale te je istraživanje njihovih svojstava važan korak prema stvaranju materijala sa poboljšanim svojstvima. U ovom radu cilj je bio istražiti utjecaj višestijenih ugljikovih nanocjevčica (MWCNT), masenih udjela od 0,5 do 4 mas %, na toplinska svojstva i stabilnost polietilena niske gustoće PE-LD te polietilena visoke gustoće PE-HD. Toplinska svojstva u neizotermnim i izotermnom uvjetima ispitivana su tehnikom diferencijalne pretražne...
Toplinska svojstva polimera
Toplinska svojstva polimera
Marta Hac
Polimeri se ubrajaju u najvažnije tehničke materijale današnjice te služe kao zamjena za uobičajene materijale. Svaki polimer ima karakterističnu strukturu te zbog toga i različita svojstva koja utječu na njihovu primjenu. U ovom radu ispitivana su toplinska svojstva i toplinska stabilnost polistirena (PS), polistirena velike udarne žilavosti (HIPS), polietilena niske gustoće (PE-LD), polietilena visoke gustoće (PE-HD), polikaprolaktona (PCL), polilaktida (PLA) i poliuretana...
Toplinske analize polimernih materijala
Toplinske analize polimernih materijala
Monika Šuman
Polimeri danas predstavljaju skupinu materijala koji pronalaze vrlo širok raspon primjene. Njihov razvoj i neka buduća primjena nisu mogući bez karakterizacije. Između ostalih, toplinske karakteristike materijala predstavljaju glavne čimbenike za njegovu buduću specifičnu primjenu. U ovom radu je dan kratki pregled toplinskih metoda analize, s posebnom primjenom na polimerne materijale. Poseban naglasak je na 4 toplinske metode. To su termogravimetrijska analiza (TGA), razlikovna...
Toplinsko i reološko ponašanje nanofluida
Toplinsko i reološko ponašanje nanofluida
Marija Ždrakić
U ovom radu ispitivana je stabilnost i termo-fizikalna svojstva nanofluida sa i bez aditiva. Za pripravu suspenzija korištene su nanoĉestice Al2O3 koje su dispergirane u demineraliziranoj vodi u 0.5, 1.0, 1.5 vol %. U suspenziju koja sadrži 0.5 vol % Al2O3 dodani su razliĉiti aditivi (polivinil alkohol (PVA), polivinilpirolidon (PVP), arapska guma (AG), heksadeciltrimetilamonijev bromid (CTAB) i natrijev dodecil-sulfat (SDS)) u razliĉitim masenim omjerima. Pripravljenim nanosuspenzijama...

Pages