Paginacija

Priprava i karakterizacija nanofluida na osnovi transformatorskog ulja i čestica magnetita
Priprava i karakterizacija nanofluida na osnovi transformatorskog ulja i čestica magnetita
Aleksandra Putnik
Cilj ovog rada je priprava i karakterizacija nanofluida od kojeg se očekuje dugotrajna stabilnost i visoka toplinska vodljivost. U odnosu na mineralno transformatorsko ulje koje se upotrebljava kao izolacijski materijal u transformatorima, nanofluid se pokazao kao puno bolji izolacijski materijal. U istraživanju koje se provodilo, nanofluid je smjesa transformatorskog ulja u kojemu se nalaze različiti molarni omjeri površinski aktivnih tvari te nanočesice magnetita. Eksperimentalni dio...
Priprava i karakterizacija silicijem dopiranog visokoporoznog hidroksiapatit-kitozan kompozitnog materijala
Priprava i karakterizacija silicijem dopiranog visokoporoznog hidroksiapatit-kitozan kompozitnog materijala
Marija Posarić
Cilj rada bila je priprava visokokoporoznog silicijem dopiranog hidroksiapatit-kitozan kompozitnog materijala za potencijalnu primjenu u inženjerstvu koštanog tkiva. Inženjerstvo tkiva je interdiscplinarno područje koje primjenjuje načela prirodnih znanosti i inženjerstva usmjereno razvoju bioloških nadomjestaka za obnovu, održavanje ili unaprjeđenje funkcije oštećenog tkiva. U inženjerstvu koštanog tkiva koriste se biorazgradljivi polimerni materijali i bioaktivna keramika, kao...
Priprava i karakterizacija uljnih nanofluida s grafenom
Priprava i karakterizacija uljnih nanofluida s grafenom
Ana Marija Bogdan
U ovom su radu provedena istraživanja utjecaja dodatka grafena kao punila u PAO ulje. Istraživanja su usmjerena ka postizanju što boljih toplinskih svojstava pri najmanjim koncentracijama grafena kako bi se stvorile homogene i stabilne suspenzije nanočestica. Eksperimentalni dio ovoga rada podijeljen je u dvije faze. U prvoj fazi pripremljeno je sedam nanofluida s različitim površinski aktivnim tvarima (PAT) radi ispitivanja kompatibilnosti između PAT i PAO 4 ulja s grafenom. U drugoj...
Priprava i karakterizacija uljnih nanofluida s ugljikovim nanocijevima
Priprava i karakterizacija uljnih nanofluida s ugljikovim nanocijevima
Lucijana Milanović Litre
Cilj ovog rada je priprava i karakterizacija nanofluida koji posjeduju dva najpoželjnija svojstva što se tiče prijenosa topline: dugotrajnu stabilnost i visoku toplinsku vodljivost. U tu svrhu su pripravljene suspenzije višestjenčanih ugljikovih nanocijevi (MWCNT), odnosno grafita u baznom fluidu PAO 8 ulju uz dodatak površinski aktivne tvari (PAT). U prvoj fazi eksperimentalnog rada određeno je koja od površinski aktivnih tvari, za PAO 8 ulje, omogućava najveću stabilnost...
Priprava i svojstva ugljikove nanocjevčice/PCL nanokompozita
Priprava i svojstva ugljikove nanocjevčice/PCL nanokompozita
Vesna Bijelić
Polimerni nanokompoziti su kompoziti kod kojih se barem jedna faza nalazi u nanodimenzijama. Različiti polimeri kao što su termoplasti i elastomeri mogu se koristiti za proizvodnju polimernih nanokompozita. Nanopunila mogu poboljšati mehanička svojstva samih polimernih materijala ako su manjih dimenzija od 100 nm. Tema istraživanja ovog rada je utjecaj višestjenih ugljikovih nanocjevčica (multiwalled carbon nanotubes - MWCNT) na toplinska svojstva, proces kristalizacije, mehanička...
Priprava kalcij-manganitnog praška za nanošenje tankih prevlaka iz suspenzije
Priprava kalcij-manganitnog praška za nanošenje tankih prevlaka iz suspenzije
Anamarija Havliček
Cilj ovog diplomskog rada bio je sintetizirati kalcij-manganitni prah za nanošenje tankih prevlaka iz suspenzije. Kalcijev manganit sintetiziran je pomoću slijedećih metodama sinteze iz otopine: Pechinijeva metoda, limunska metoda i metoda koprecipitacije. Dobiveni uzorci žareni su na temperaturama 600 – 900 °C radi dobivanja kristalnog kalcijevog manganita. Sintetizirani uzorci karakterizirani su rendgenskom difrakcijskom analizom, infracrvenom spektroskopijskom analizom,...
Priprava kompozita metalni oksid/grafen i njegova primjena u superkondenzatorima
Priprava kompozita metalni oksid/grafen i njegova primjena u superkondenzatorima
Magdalena Kralj
Svrha ovog rada bila je priprema i karakterizacija kompozitnog materijala grafen/SnO2 hidrotermalnom sintezom potpomognutom mikrovalovima i klasičnom hidrotermalnom sintezom. Jedan od ciljeva ovog rada ujedno je bio i priprava i karakterizacija superkondenzatora koji se temelje na grafen/SnO2 aktivnim materijalima. Tijekom hidrotermalne metode potpomognute mikrovalovima produkt je dobiven u obliku suspendiranih čestica. dok je tijekom klasične hidrotermalne sinteze dobiven hidrogel. ...
Priprava kompozitnog biomaterijala na temelju polimerne matrice i hidroksiapatita dopiranog metalnim ionima
Priprava kompozitnog biomaterijala na temelju polimerne matrice i hidroksiapatita dopiranog metalnim ionima
Nediljko Beus
Cilj rada bio je priprava kompozitnog materijala na temelju hidroksiapatita supstituiranog magnezijem i biorazgradivih polimera za potencijalnu primjenu u inženjerstvu koštanog tkiva. Inženjerstvo koštanog tkiva je interdisciplinarno područje koje razvija 3D strukture, okosnice, koje služe kao predložak za rast novog tkiva, a sve s ciljem obnavljanja, zamjene ili poboljšanja funkcije oštećenih kosti. S obzirom da je prirodno koštano tkivo kompozitni materijal anorganskog...
Priprava kompozitnog materijala na temelju visoko poroznog hidroksiapatita i funkcionaliziranog poliestera
Priprava kompozitnog materijala na temelju visoko poroznog hidroksiapatita i funkcionaliziranog poliestera
Sara Cvetković
U ovom istraživanju pripravljeni su kompozitni materijali na temelju hidroksiapatita (HA) i kopolimera Boltorn H40/polikaprolakton(BH40/PCL). Hidrotermalnom pretvorbom aragonita iz sipine kosti sintetiziran je visokoporozni HA s potpuno očuvanom mikrostrukturom sipine kosti. Uranjanjem HA komadnih uzoraka u otopinu kopolimera BH40/PCL dobiven je kompozit hidroksiapatit/BoltornH40/polikaprolakton (HA/BH40/PCL). Kvalitativnom XRD analizom kompozitnih uzoraka dokazano je nastajanje HA te...
Priprava nanokompozita iz praha i taline
Priprava nanokompozita iz praha i taline
Anamarija Turković
Tehnologija 3D printanja zadnjih nekoliko godina privlači veliku pozornost iz razloga što se tom metodom mogu jeftino proizvesti vrlo kompleksi predmeti čija je izrada, uobičajenim tehnikama proizvodnje izrazito skupa. Jedna od tehnika 3D printanja je selektivno lasersko sinteriranje (SLS). Za ovu metodu koristi se cijeli niz polimernih materijala među kojima je i poliamid 12 (PA12) ili poznatiji pod nazivom Najlon 12. U ovom radu pripravljeni su uzorci PA12 te nanokompoziti PA12/TiO2...
Priprava novih aneliranih tiofenskih biciklo[3.2.1]oktadienskih derivata
Priprava novih aneliranih tiofenskih biciklo[3.2.1]oktadienskih derivata
Mirela Pašičko
U svrhu sinteze novih policikličkih derivata biciklo[3.2.1]oktadienskih sustava fuzioniranih s tiofenskom jezgrom, provedene su fotokemijske ciklizacije i aldolne kondenzacije na tieno-benzobiciklo[3.2.1]oktadienskim derivatima. Početni supstrat 1 je jednostavno dobiven Vilsmeier-Haackovom reakcijom formiliranja 2,3-[3,2-b-tieno]-6,7-benzobiciklo[3.2.1]okta-2,6-diena. Iz nastalog karbaldehida Wittigovom reakcijom sintetizirani su novi p-metil- i p-metoksi- supstituirani stirilni...
Priprava novih derivata kumarina Pd-kataliziranim reakcijama i njihova strukturna karakterizacija
Priprava novih derivata kumarina Pd-kataliziranim reakcijama i njihova strukturna karakterizacija
Andrea Milinković
U ovom radu opisana je sinteza derivata 7-hidroksikumarina pripravljenih reakcijom bromiranja, nitriranja, te paladijem kataliziranim reakcijama. Bromiranjem 7-hidroksikumarina s N-bromsukcinimidom uz cerijev amonijev nitrat pripravljeni su 8-brom-7-hidroksikumarin (1) i 3,8-dibrom-7-hidroksikumarin (2). Reakcijom nitriranja 7-hidroksikumarina sintetizirani su derivati kumarina supstituirani nitro skupinom u položajima 3 i/ili 6 i 8 kumarinskog prstena (3-5)....

Paginacija