Pages

Utjecaj hrapavosti površine na svojstva samoorganizirajućih monoslojeva organskih kiselina
Utjecaj hrapavosti površine na svojstva samoorganizirajućih monoslojeva organskih kiselina
Mario Petričević
Korozijsko djelovanje morskog okoliša štetno utječe na metalne konstrukcije, koje su sastavni dio svake industrije, te na taj način indirektno uzrokuje velike štete gospodarstvu. U današnje vrijeme razvijaju se nove metode zaštite metalnih konstrukcija, koje nisu štetne za morski okoliš i organizme u njemu. Jedna od tih metoda je modificiranje metalne površine tankim uređenim slojem organskih kiselina tzv. samoorganizirajućim monoslojem. U ovome radu se kao građevna jedinica...
Utjecaj ionske jakosti na sorpciju albendazola
Utjecaj ionske jakosti na sorpciju albendazola
Mihaela Gluhak
Albendazol je antihelmintik iz grupe benzimidazola i koristi se najčešće kao veterinarski farmaceutik. Ovaj farmaceutik može utjecati na okoliš, kako na tlo i vodu tako i na organizme koji žive u vodi jer su oni naročito podložni djelovanju farmaceutika zbog izloženosti njihovom djelovanju putem otpadnih voda. Kako se o njegovom utjecaju na okoliš ne zna mnogo u ovom je radu ispitan utjecaj ionske jakosti na sorpciju albendazola i dobiveni rezultati pokazuju da se koeficijent...
Utjecaj kemijske i termičke reaktivacije TiO2-SnS2 na učinkovitost fotokatalitičke razgradnje diklofenaka u vodi pod simuliranim sunčevim zračenjem
Utjecaj kemijske i termičke reaktivacije TiO2-SnS2 na učinkovitost fotokatalitičke razgradnje diklofenaka u vodi pod simuliranim sunčevim zračenjem
Antonio Pelesk
U ovom radu provedeno je istraživanje u nekoliko koraka, koje se sastojalo od nanošenja fotokatalizatora TiO2-SnS2 na staklene pločice, nakon čega su pločice onečišćene diklofenakom i razgradnim produktima u solar/TiO2-SnS2/H2O2 procesu. Onečišćene pločice tretirane su na dva različita načina: termičkom obradom, pri povišenim temperaturama od 200 °C do 350 °C, te kemijskom reaktivacijom. Uvjeti u pojedinim eksperimentima toplinske i kemijske reaktivacije određeni su...
Utjecaj kemijske obrade drvene vune na zapaljivost cementnog kompozita
Utjecaj kemijske obrade drvene vune na zapaljivost cementnog kompozita
Nikolina Leona Serdarević
U ovom radu ispitivana je hidratacija portland-cementa uz dodatak aluminijeva hidroksida i vodenog ekstrakta drvene vune. U tu svrhu upotrijebljen je aluminijev hidroksid kao usporivač gorenja, drvena vuna dobivena od crnogoričnog drveća te komercijalni portland-cement. Za ispitivanja na cementnom kompozitu korišten je drvolit®. Metode koje su pritom primijenjene su: kalorimetrija za mjerenje topline hidratacije prilikom vezanja cementa, ispitivanje gorenja za određivanje topline...
Utjecaj kemijske regeneracije TiO2/FeZSM5 na učinkovitost fotokatalitičke razgradnje diklofenaka u vodi pod simuliranim sunčevim zračenjem
Utjecaj kemijske regeneracije TiO2/FeZSM5 na učinkovitost fotokatalitičke razgradnje diklofenaka u vodi pod simuliranim sunčevim zračenjem
Dominik Kosir
Porast broja stanovnika, razvoj industrije, te cjelokupni tehnološki napredak ostavili su jak utjecaj na okoliš. Broj onečišćujućih tvari koji se svakodnevno ispuštaju u okoliš, između ostalog i farmaceutika, raste sve više i više, te je potrebno pronaći metode kojima se te tvari iz okoliša mogu i ukloniti. Napredni oksidacijski procesi su se pokazali kao dobra metoda za uklanjanje farmaceutika iz okoliša, a karakterizira ih nastajanje jako reaktivnih i...
Utjecaj kemijske regeneracije fotokatalizatora na učinkovitost razgradnje diklofenaka u vodi UV-A/TiO2 procesom
Utjecaj kemijske regeneracije fotokatalizatora na učinkovitost razgradnje diklofenaka u vodi UV-A/TiO2 procesom
Kristina Havidić
Farmaceutici imaju pozitivan učinak na ljude i životinje, ali problemi mogu nastati njihovim dospijećem u okoliš. Jedan od najčešće detektiranih farmaceutika u vodenim sustavima je diklofenak. Glavni put njegova dospijevanja u okoliš su efluenti uređaja za obradu komunalnih otpadnih voda, zbog nemogućnosti uklanjanja tog tipa onečišćivala konvencionalnim postupcima obrade. Za uklanjanje diklofenaka i njemu sličnih spojeva iz vode učinkovitima su se pokazali napredni...
Utjecaj modifikacije površine Al2O3 na svojstva PCL i PLA polimera
Utjecaj modifikacije površine Al2O3 na svojstva PCL i PLA polimera
Sanja Pavišić
Interakcije između polimerne matrice i punila predstavljaju ključni čimbenik koji određuje svojstva polimernog kompozita. Cilj ovog diplomskog rada bio je istražiti međupovršinska, mehanička i toplinska svojstva te mehanizam popuštanja kompozita polikaprolaktona i poli(laktida) uz dodatak neobrađenog i metakril silanom obrađenog punila aluminijevog hidrata (ATH). PCL/ATH i PLA/ATH kompoziti s različitim volumnim udjelom neobrađenog i metakril silanom obrađenog ATH punila...
Utjecaj modifikacije višestijenih ugljikovih nanocjevčica na svojstva poliuretana
Utjecaj modifikacije višestijenih ugljikovih nanocjevčica na svojstva poliuretana
Martina Zeljko
U ovom radu prvo su karakterizirane višestijene ugljikove nanocjevčice (MWCNT) te MWCNT modificiranih –COOH skupinama. Karakterizacija MWCNT, MWCNT-COOH provedena je Ramanovom spektroskopijom, termogravimetrijskom analizom, zatim pomoću pretražne elektronske mikroskopije, mjerenjem kontaktnog kuta, te određivanjem disperzivnosti u različitim otapalima. Zatim je istraživan učinak dodatka MWCNT te MWCNT–COOH u rasponu udjela od 0-4% mas. na svojstva poliuretana. Uzorci...
Utjecaj molne mase polimernog aditiva na sniženje tecišta motornog ulja
Utjecaj molne mase polimernog aditiva na sniženje tecišta motornog ulja
Lucija Lovreškov
U ovom radu istraživana su svojstva polimernih aditiva mazivih ulja na osnovi poli(metil-metakrilat-co-dodecil-metakrilat-co-oktadecil-metakrilata) različitih sastava. Sinteza polimernih aditiva provela se kopolimerizacijom triju monomera radikalskim mehanizmom uz monofunkcionalni peroksidni inicijator i n-dodecil merkaptan kao prijenosnik rasta lanca, u otopini mineralnog baznog ulja, pri izotermnim uvjetima (91 °C). Udjel monomera u otopini bio je u 50 mas. %. Polimerizacije su...
Utjecaj morfologije punila na svojstva PVC-a
Utjecaj morfologije punila na svojstva PVC-a
Pamela Židić
PVC, poli(vinil-klorid) je jedan od toplinski najnestabilnijih polimera. Među velikim brojem dodataka koji su potrebni PVC-u za njegovu uspješnu preradu, značajno mjesto zauzimaju anorganski materijali tj. punila. Od posebnog je interesa istraživanje dodatka nano i mikropunila te njihov utjecaj na svojstva kompozita. U ovom radu ispitivana je morfologija, mehanička i toplinska svojstva poli(vinil-klorida) uz dodatak različitih masenih udjela punila. Korišteno je prirodno punilo perlit...
Utjecaj mravlje kiseline na fotokatalitičku razgradnju diklofenaka u vodi
Utjecaj mravlje kiseline na fotokatalitičku razgradnju diklofenaka u vodi
Kristina Gašpar
Diklofenak je često korišten nesteroidni, protuupalni, antipiretički lijek dostupan u nizu komercijalnih pripravaka u obliku tableta ili gela. Nakon korištenja, lijek dospijeva u komunalne otpadne vode iz kojih ga je nemoguće u potpunosti ukloniti klasičnim metodama obrade te dospijeva u okoliš zbog čega se nastoje pronaći metode koje bi ga u potpunosti uklonile i time spriječile onečišćavanje okoliša. Fotokatalitički procesi pokazali su se učinkovitima za uklanjanje...
Utjecaj obrade ugljikovih nanocjevčica na kinetiku kristalizacije polilaktida
Utjecaj obrade ugljikovih nanocjevčica na kinetiku kristalizacije polilaktida
Matea Šako
U ovom radu istražen je utjecaj obrade ugljikovih nanocjevčica na kinetiku kristalizacije polilaktida. Višestjenčane ugljikove nanocjevčice modificirane su s COOH skupinama (uzorak MWCNT-COOH). Ovaj uzorak modifikacijom je preveden u MWCNT-COOC12H25. PLA/MWCNT nanokompoziti (0-5 % mas punila) pripravljeni su postupkom iz taline u Brabender gnjetilici i prešanjem granulata na preši. Kinetika izotermne kristalizacije nanokompozita istražena je tehnikom diferencijalne pretražne...

Pages