Pages

Razvoj metode za ispitivanje zadržavanja inhibiora korozije na metalnim površinama
Razvoj metode za ispitivanje zadržavanja inhibiora korozije na metalnim površinama
Ines Šoljić
Primjena inhibitora korozije vrlo je zastupljena i važna metoda zaštite metalnih konstrukcija od pojave korozije. Njihovoj primjeni prethode mnogobrojna testiranja u laboratorijskom ili realnom okruženju. Budući da broj kreiranih inhibitora raste iz dana u dan, razvoj metoda za ispitivanje njihova mehanizma djelovanja, ekološke prihvatljivosti, zadržavanja na metalnim površinama i same učinkovitosti predstavljaju veliki izazov. U ovom radu prikazan je razvoj metode za ispitivanje...
Razvoj modela softverskih senzora primjenom "bootstrapping" metode
Razvoj modela softverskih senzora primjenom "bootstrapping" metode
Matija Cvetnić
U rafinerijskim postrojenjima ključne procesne veličine kao što su sastavi procesnih struja i svojstva proizvoda mjere se pomoću procesnih analizatora. Budući da su procesni analizatori često nedostupni, ključna svojstva moraju se određivati rijetkim i dugotrajnim laboratorijskim analizama. U radu je prikazan razvoj modela softverskih senzora za procjenu sadržaja benzena u lakom reformatu. Prikazana je usporedba više modela softverskih senzora razvijenih na temelju malog skupa...
Razvoj prevlake za privremenu zaštitu od korozije čeličnih površina u uvjetima visoke korozivnosti okoliša
Razvoj prevlake za privremenu zaštitu od korozije čeličnih površina u uvjetima visoke korozivnosti okoliša
Petra Švelić
U ovom radu analizirane su tri vrste premaza u razvoju elektrokemijskom impedancijskom spektroskopijom. Analizirane vrste premaza bile su akrilni, uretanski i premaz na bazi vode. Svi premazi su sadržavali inhibitore. Uzorci premaza su bili naneseni u tankom sloju na tanke čelične ploče. Prije karakterizacije metodom EIS, neki od uzoraka bili su uronjeni u ćeliji, dok su drugi bili izloženi u slanoj komori. Svrha eksperimenata bila je donijeti zaključke o promjeni kvalitete premaza...
Recikliranje otpadnog gipsa
Recikliranje otpadnog gipsa
Tajana Horvat
Otpadni gips spada u skupinu građevinskog otpada čije se količine svakoga dana sve više povećavaju. Glavni izvori nastajanja građevinskog otpada su: proizvodnja građevinskog materijala, novogradnja, obnavljanje, rušenje i raščišćavanje objekata te izgradnja i obnavljanje prometnica. Taj otpad potrebno je zbrinuti, a načini zbrinjavanja su ponovna uporaba, recikliranje, spaljivanje i odlaganje. Najveći dio građevinskog otpadnog materijala može se reciklirati. U ovome radu ću...
Recikliranje otpadnog gipsa
Recikliranje otpadnog gipsa
Kata Šipić
U ovom radu su potvrđeni rezultati prethodnih ispitivanja oporabe otpadnog gipsa. Uzorci su obrađeni u hidrotermalnom reaktoru zatvorenom prema atmosferi pri temperaturama 120-160 °C. Postignuta je dehidratacija (kalcinacija) gipsa tijekom 24 h. Karakterizacija uzoraka provedena je rendgenskom difrakcijskom analizom (XDR), a morfologija uzorka određena je elektronskom mikroskopijom (SEM). Utvrđena je promjena morfologije kristala pripravljenih uzoraka. Ispitana je hidratacija...
Regeneracija otapala šaržnom destilacijom
Regeneracija otapala šaržnom destilacijom
Ivana Tomljanović
Otapala predstavljaju veliki problem u kemijskoj procesnoj industriji, zbog njihove cijene i utjecaja na okoliš. Zbog toga se javlja potreba za njihovom regeneracijom i ponovnom upotrebom. U okviru ovog rada prikazat će se primjena šaržne destilacije u svrhu regeneracije otapala. Također je napravljen proračun i izračun potrošnje energije za izdvajanje n-heptana i n-butilacetata iz smjese otpadnih otapala, u svrhu dobivanja što veće količine čistog proizvoda. Simulacija...
Regioselektivna sinteza 1,4-disupstituiranih 1,2,3-triazola
Regioselektivna sinteza 1,4-disupstituiranih 1,2,3-triazola
Nikolina Stipaničev
Cilj ovog rada bila je sinteza novih 1,4-disupstituiranih 1,2,3-triazolnih derivata s 7-deazapurinom i 7-hidroksikumarinom kao potencijalnih biološki aktivnih spojeva. Azidni derivat 6-klor-7-deazapurina 2, kao ključni prekursor, pripravljen je iz N-brometilnog derivata 7-deazapurina 1. Derivati 6-klor-7-deazapurina i 1,2,3-triazola (3 - 13) međusobno povezanih etinilnom premosnicom pripravljeni su ”click” reakcijom potpomognutom mikrovalovima organskog azida i terminalnih alikina...
Regioselektivna sinteza 1,4-disupstituiranih 1,2,3-triazolnih derivata
Regioselektivna sinteza 1,4-disupstituiranih 1,2,3-triazolnih derivata
Tomislav Gregorić
Cilj ovog rada bila je sinteza novih 1,2,3-triazolnih derivata 4,5-didehidro-5,6-dideoksi-L-askorbinske kiseline (5–13) regioselektivnom 1,3-dipolarnom cikloadicijom odgovarajućih terminalnih alkina i C-6-azidnog derivata L-askorbinske kiseline (4). Pored konvencionalne sintetske metode, provedeno je optimiranje "klik" reakcija (14–27) u mikroreaktorskom sustavu uz pomoć ultrazvučnog zračenja pri protoku od 0,5 μl/min i temperaturi od 50 °C. Analiza reakcijskih smjesa primjenom...
Regulacija temperature u šaržnim reaktorima
Regulacija temperature u šaržnim reaktorima
Ana-Marija Tomić
U ovom radu analizirana je regulacija temperature u šaržnim reaktorima te je provedeno optimiranje regulacijskih krugova u svrhu ostvarivanja što boljeg i stabilnijeg rada procesa. U teorijskom dijelu rada definirani su osnovni pojmovi vezani uz modele procesa, regulator i regulaciju. Nadalje su opisane tipične metode regulacije temperature u šaržnim reaktorima. U eksperimentalnom dijelu rada analiziran je rad šaržnih reaktora iz farmaceutskog postrojenja proizvodnje i provedeno...
Rekuperacija amonijaka i vodika iz otpadnog plina postrojenja za proizvodnju amonijaka
Rekuperacija amonijaka i vodika iz otpadnog plina postrojenja za proizvodnju amonijaka
Loris Polić
Proces proizvodnje amonijaka jedan je od najzastupljenijih procesa u petrokemijskoj industriji. Velika potražnja za amonijakom očitava se u sve većim količinama godišnje proizvodnje. Na postrojenju za proizvodnju amonijaka kontinuirano se ispušta dio smjese sinteznog plina kako bi se održala konstantna koncentracija inertnih plinova u procesu, te se taj plin odvodi na spaljivanje. Osim inertnih plinova, otpadni plin sadrži amonijak i vodik koji se ovim postupkom nepovratno gube. U...
Relevantni aspekti integriranih sustava obnovljivih izvora energije
Relevantni aspekti integriranih sustava obnovljivih izvora energije
Mario Bohač
U ovome diplomskom radu obrađuje se tema relevantnih aspekata integriranog sustava obnovljivih izvora energije koji uključuje integraciju reverzibilne hidroelektrane (RHE) i sustava fotonaponskih kolektora (PV). Integracija je potrebna kako bi se nadomjestili tehnološki i energetski nedostaci pojedinačnih neintegriranih sustava (sustavi koji koriste energiju vjetra, solarnu energiju) kao što su interminiranost i stohastičnost proizvodnje električne energije. Obrađuju se sve...
Reološka svojstva cementne paste
Reološka svojstva cementne paste
Ivana Borković
U ovom radu istražena su svojstva Portland cementa klase G namijenjenog cementiranju naftnih bušotina. Rotacijskim viskozimetrom izmjerena su reološka svojstava svježe cementne paste uz dodatak superplastifikatora u masenim udjelima od 0,4 do 1,1 % na masu cementa. Ovisnost smičnog naprezanja o smičnoj brzini pripravljenih pasti uspješno je opisana Herschel-Bulkleyevim modelom. Reopektna svojstva cementnih pasti smanjuju se dodatkom superplastifikatora, te su paste sve sličnije...

Pages