Paginacija

Primjena višedimenzionalne kromatografije u analizi okoliša
Primjena višedimenzionalne kromatografije u analizi okoliša
Lana Barić
Značajni izumi i tehnička ostvarenja osmišljena na polju kromatografije unazad nekoliko desetljeća omogućila su nove pristupe kromatografskom razdvajanju, osobito ističući višedimenzionalne kromatografske izvedbe. Porast svjesnosti analitičara o izvedbenim značajkama jednodimenzionalnih kromatografskih tehnika kao i konstantna potreba za analizom sve kompleksnijih analita (štoviše, uz što kraće vrijeme analize i što kvalitetniju separaciju) učinila je višedimenzionalnu...
Primjene grafena u inženjerstvu materijala
Primjene grafena u inženjerstvu materijala
Nikolina Miličević
Ovaj završni rad daje sažet pregled općih svojstava te postupaka nastanka grafena kao i njegove primjene u inženjerstvu materijala. Cilj je primjene grafena poboljšanje svojstava različitih materijala. Grafen je jednoatomski monosloj grafita koji je alotropska modifikacija ugljika, dvodimenzionalna elementarna tvar izuzetno dobrih mehaničkih, toplinskih te električnih svojstava. Postupnim otkrivanjem njegovih fizikalnih svojstava, potencijalne primjene te tržišne perspektive,...
Priprava ZnO nanočestica sol-gel postupkom
Priprava ZnO nanočestica sol-gel postupkom
Lorena Kifer
Iz literature je poznato da listići cinkova oksida imaju dobru katalitičku aktivnost. Stoga je u ovom radu teorijski obrađena primjena ZnO nanočestica za katalizu te različite metode pripreme ZnO nanočestica. Cilj eksperimentalnog dijela rada bio je dobiti različite oblike morfologije ZnO na staklenoj pločici. Izlaganjem pločice stabilnoj otopini cinkova acetata dihidrata u metanolu dobiveni su slojevi listićave strukture, za koje je infracrvena spektroskopija pokazala da su...
Priprava antibakterijskog elektroispredenog nosača za uzgoj stanica kože
Priprava antibakterijskog elektroispredenog nosača za uzgoj stanica kože
Matea Večerić
U ovom radu istražena je uloga i primjena titanijevog dioksida kao punila u elektroispredenom vlaknastom PCL/TiO2 nosaču. Titanij dioksid naknadno je nanesen pomoću ultrazvučne kupelji, na već elektroispredeni polimerni mat čistog PCL-a i mat PCL-a čija je površina tretirana s NaOH. Proces modifikacije površine elektroispredenog vlaknastog nosača od poli(ε-kaprolaktona) (PCL-a) proveden je kako bi se ostvarila bolja interakcija površine PCL-a s česticama TiO2. Korišten je...
Priprava asimetričnih α-acilamido fosfonata katalizirana kiralnim Brønstedovim kiselinama
Priprava asimetričnih α-acilamido fosfonata katalizirana kiralnim Brønstedovim kiselinama
Petra Ros
Priprava asimetričnih α-acilamido fosfonata katalizirana kiralnim Brønstedovim kiselinama Cilj ovog rada bio je razvoj metodologije za enantioselektivnu pripravu kiralnih α–acilamido fosfonata. α–Acilamido fosfonati su derivati prirodnih aminokiselina sa širokim spektrom biološkog djelovanja, kao što su antibakterijsko djelovanje te sposobnost inhibicije enzima (serinske proteaze, fosfataze) i HIV–1 virusa. Dobivanje α–acilamido fosfonata se u jednom sintetskom koraku...
Priprava elektrokemijskog superkondenzatora temeljenog na električnom dvosloju i određivanje njegovih svojstava
Priprava elektrokemijskog superkondenzatora temeljenog na električnom dvosloju i određivanje njegovih svojstava
Marko Božurić
Svrha ovoga rada je bila pripremiti ugljikovu elektrodu te sastaviti superkondenzator temeljen na električnom dvosloju i ispitati njegova svojstva metodom cikličke voltametrije a zatim ispitati svojstva komercijalnog superkondenzatora Eaton PowerStor® HB Series HB0830-2R5605-R prema zadanoj normi HRN EN 62576 te metodom elektrokemijske impedancijske spektroskopije (EIS). Elektrodni materijal pripremljen na bazi aktivnog ugljika Norit® DLC Super 30 u formi paste sa dodatkom vodljivog...
Priprava filamenata za izradu farmaceutskih dozirnih oblika 3D-tiskanjem
Priprava filamenata za izradu farmaceutskih dozirnih oblika 3D-tiskanjem
Ema Vukelić
Razvoj medicinskih saznanja i farmaceutskog tržišta doveo je do prepoznavanja potrebe za okretanjem proizvodnje k pacijentu. 3D-pisač omogućio je proizvodnju novih personaliziranih dozirnih oblika. Razvoj takvih dozirnih oblika pretpostavlja u prvom koraku razvoj filamenata koji sadrže djelatnu tvar. Stoga je cilj ovog rada priprema filamenata koji će sadržavati dronedaron-hidroklorid (DNR), djelatnu tvar za liječenje srčane aritmije te omogućiti tiskanje tableta. U pripremi...
Priprava grafenov oksid/o-fenilen diamin kompozitnih elektroda
Priprava grafenov oksid/o-fenilen diamin kompozitnih elektroda
Albina Glibo
Cilj ovog rada bila je istražiti mogućnost modifikacije grafenovog oksida (GO) molekulama o-feniliendiamina (o-PDA) te naknadne polimerizacije vezanog o-PDA koja bi rezultirala nastankom oligomernih ili polimernih lanaca. U radu se također pratio utjecaj medija na vezanje o-PDA na GO elektrodu te je modifikacija provođena inkubacijom iz otopina različitih pH vrijednosti. Modifikacija grafenova oskida molekulama o-PDA se može odvijati putem različitih mehanizama koji uključuju...
Priprava i karakterizacija N-[2-kloro-6-metilfenil]-2-[[6-[4-(2-hidroksietil)-1-piperazinil]-2-metil-4-pirimidinil]amino]-5-tiazolkarboksiamid N-oksida
Priprava i karakterizacija N-[2-kloro-6-metilfenil]-2-[[6-[4-(2-hidroksietil)-1-piperazinil]-2-metil-4-pirimidinil]amino]-5-tiazolkarboksiamid N-oksida
Dženita Šola
U ovom radu provedena je sinteza N-[2-kloro-6-metilfenil]-2-[[6-[4-(2-hidroksietil)-1-piperazinil]-2-metil-4-pirimidinil]amino]-5-tiazolkarboksiamid N-oksida oksidacijom N-[2-kloro-6-metilfenil]-2-[[6-[4-(2-hidroksietil)-1-piperazinil]-2-metil-4-pirimidinil]amino]-5-tiazolkarboksiamida vodikovim peroksidom u ledenoj octenoj kiselini, N-metil pirolidonu te u smjesi otapala, tj. N-metil pirolidonu i metanolu. Cilj rada bio je postizanje visoke kromatografske čistoće dobivenog spoja (<99%),...
Priprava i karakterizacija PLA kompozita
Priprava i karakterizacija PLA kompozita
Ivana Mršić
U ovom radu istraživali su se kompozitni materijali biorazgradivog polilaktida (PLA) ojačani s mineralnim punilima - Schwerspatom (S) i Glimmerom POS (GL). Umješavanjem u Brabender gnjetalici i prešanjem pripremili su se kompoziti s 0,1; 0,5; 1 i 5 mas. % punila, a iz otopine i prešanjem s 0,1 i 1 mas. % punila. Određivala su se i uspoređivala mehanička i toplinska svojstva dobivenih materijala i čistog polimera. Ispitivanjima univerzalnom kidalicom dobiven je uvid u mehanička...
Priprava i karakterizacija PLA kompozita s grafitnim punilima
Priprava i karakterizacija PLA kompozita s grafitnim punilima
Alan Badrov
U ovom radu istraživali su se kompozitni materijali na osnovi biorazgradivog polilaktida (PLA) ojačani grafitnim punilima: grafitne pahulje (A) i amorfni grafit (B). Kompoziti su se pripremali umješavanjem na Brabender gnjetalici (udio punila: 0,1, 0,5, 1 i 5 mas. %) i iz otopine (udio punila: 0,1 i 1 mas. %). Ispitivala su se i uspoređivala mehanička i toplinska svojstva čistog PLA i pripravljenih kompozita. Diferencijalnom pretražnom kalorimetrijom ispitivani su fazni prijelazi....
Priprava i karakterizacija PLA kompozita s kalcij karbonatnim punilma
Priprava i karakterizacija PLA kompozita s kalcij karbonatnim punilma
Tea Lovrinov
U ovom su radu provedena istraživanja utjecaja dodatka kalcij karbonata kao punila u polimernu matricu polilaktida. Pritom su korištena dva oblika kalcij karbonata: Socal (S) i Solvay (U). Uzorci su pripremljeni umiešavanjem u Brabender gnjetalici (masenih udjela punila 0,1; 0,5; 1 i 5 %) i umješavanjem u otopini (0,1 i 1 mas. %). Ispitivana su mehanička i toplinska svojstva dobivenih kompozita koristeći dinamičko mehaničku analizu, diferencijalno pretražnu kalorimetriju,...

Paginacija