Pages

Sinteza bis-1,2,3-triazolnih liganada i njihovih metalnih kompleksa
Sinteza bis-1,2,3-triazolnih liganada i njihovih metalnih kompleksa
Tiana Benko
Cilj ovog rada bila je sinteza bis-1,2,3-triazolnih liganada i njihovih metalnih kompleksa. U radu su uz bis-1,2,3-triazolne ligande priređeni i mono-1,2,3-triazolni ligandi te njihovi metalni kompleksi. 1,2,3-triazolni ligandi 3a, 3b, 6a, 6b, 10a, 10b, 14a, 14b, 18a, 18b, 18c i 19 priređeni su bakrom kataliziranom 1,3-dipolarnom cikloadicijom alkina i azida. „Klik“ reakcije provedene su klasičnim metodama organske sinteze te mikrovalovima potpomognutim reakcijama. Spojevi 3a, 3b,...
Sinteza derivata benztiazola kao potencijalnih kromofora
Sinteza derivata benztiazola kao potencijalnih kromofora
Marko Robić
Klik reakcija, danas vrlo popularna reakcija korištena u brojnim organskim sintezama, predstavljena je u ovom radu kao jednostavna i eknomična metoda dobivanja novih derivata benztiazola, D-π-A kromofora s potencijalnom primjenom u kemijskim senzorima. Opisani su mnogi derivati benztiazola koji se koriste u senzorici i optoelektronici te su objašnjene njihove optičke karakteristike. Na temelju poželjnih optičkih svojstava koja zahtijevaju specifičnu strukturu molekule (senzora),...
Sinteza derivata harmina s potencijalnim antimalarijskim djelovanjem
Sinteza derivata harmina s potencijalnim antimalarijskim djelovanjem
Arben Beriša
U ovom radu provedena je sinteza novih biološki aktivnih 1,4-disupstituiranih 1,2,3-triazolnih derivata harmina i cimetne kiseline. Kako bi se pripravili različito supstituirani propargilirani derivati prvotno se provelo prevođenje metoksi skupine harmina u hidroksilnu skupinu (1). Slijedi reakcija s propargil bromidom u suvišku cezijeva karbonata, pri čemu su izolirani 7-propargilirani (2) i 7,9-dipropargilirani harmin (3). Propargiliranje u položaju 9 (4) provedeno je izravno iz...
Sinteza grafena hidrotermalnim postupkom i njegova primjena u superkondenzatorima
Sinteza grafena hidrotermalnim postupkom i njegova primjena u superkondenzatorima
Nataša Stankir
Cilj ovog rada je bio provesti hidrotermalnu redukciju grafenovog oksida (GO) pri čemu nastaje grafenov hidrogel (rGO). U procesu se kao reducens koristi ekstrakt lista masline (ELM). Cilj je također bio ispitati kapacitivna svojstva rGO hidrogelova te ih primijeniti u superkondenzatorima. U prvom koraku ovog rada provedena je hidrotermalna redukcija GO u rGO pri različitim pH vrijednostima (3, 7, 10), uz različite mase reducensa (0,28 g i 2,8 g), pri različitoj temperaturi (120 °C i...
Sinteza i antioksidativna svojstva L-askorbinske kiseline i njezinih derivata
Sinteza i antioksidativna svojstva L-askorbinske kiseline i njezinih derivata
Aleksandra Kavgić
Cilj ovog rada bila je regioselektivna sinteza 1,4-disupstituiranih 1,2,3-triazolnih derivata L-askorbinske kiseline (3 – 8) kao potencijalnih antitumorskih spojeva. U tu svrhu sintetizirana je 6-O-tosil-2,3-O,O-dibenzil-L-askorbinska kiselina (1) koja je potom prevedena u odgovarajući azidni derivat L-askorbinske kiseline (2). 1,2,3-triazolni derivati L-askorbinske kiseline (3 – 8) pripravljeni su reakcijom 1,3-dipolarne cikoladicije azida (2) i odgovarajućih terminalnih alkina...
Sinteza i biološka ispitivanja novih 4-alkil-1,2,3-triazolnih derivata benzimidazo[1,2-a]kinolina
Sinteza i biološka ispitivanja novih 4-alkil-1,2,3-triazolnih derivata benzimidazo[1,2-a]kinolina
Josipa Milošević
Cilj ovog diplomskog rada bila je sinteza novih 4-alkil-1,2,3-triazolnih derivata benzimidazo[1,2-a]kinolina s potencijalnim biološkim djelovanjem s posebnim naglaskom na antitumorsko djelovanje. U tu svrhu provedena je sinteza spojeva 2−10 koji u svojoj strukturi sadrže triazolni, benzimidazolni i kinolinski prsten koji samostalno ili u kombinaciji čine strukturu mnogih lijekova. Ciljani spojevi su pripremljeni reakcijom 1,3-dipolarne cikloadicije uz Cu(I), kao katalizator. Sinteza je...
Sinteza i fotokemija β,β'-disupstituiranog 5-metil-2-furilnog derivata o-divinilbenzena
Sinteza i fotokemija β,β'-disupstituiranog 5-metil-2-furilnog derivata o-divinilbenzena
Željka Kuzmić
U cilju proučavanja utjecaja heteroatoma i pH vrijednosti na tijek fotokemijske reakcije i formiranja novih policikličkih struktura, proučavan je difuranski derivat o-divinilbenzena 1. Spoj 1 sintetiziran je Wittigovom reakcijom te podvrgnut fotokemijskim reakcijama u kiselom i neutralnom mediju, pri čemu su sintetizirana četiri nova spoja. Kao glavni produkt fotokemijske reakcije u neutralnom mediju dobiven je biciklo[3.2.1]oktadienski derivat 3 intramolekulskom reakcijom cikloadicije....
Sinteza i karakterizacija ZnO nanostruktura
Sinteza i karakterizacija ZnO nanostruktura
Ivan Šajnović
Istraživanja provedena u ovom radu bila su usmjerena na sintezu i karakterizaciju nanostrukturiranih čestica ZnO. Hidrotermički postupak odabran je kao jednostavan, reproducibilan i ekološki prihvatljiv postupak sinteze čestica ZnO. Kao izvori Zn2+ iona poslužile su Zn(NO3)2·6H2O i ZnCl2 soli, a kao otapalo upotrijebljena je voda uz dodatak 25% otopine NH3. Sinteze su provedene pri temperaturi, T = 160 °C u vremenu od 2, 4 i 24 sata. Nakon izolacije i sušenja u vakuumu, dobiveni...
Sinteza i karakterizacija leteći pepeo/TiO2 fotokatalitičkih nanokompozita
Sinteza i karakterizacija leteći pepeo/TiO2 fotokatalitičkih nanokompozita
Martina Perlog
U radu je provedena modifikacija letećeg pepela (FA4) klorovodičnom kiselinom, koji je potom korišten kao nosač TiO2 fotokatalizatora. Za istraživanje fotokatalitičkog procesa pročišćavanja otpadnih voda s fotokatalizatorom titanijeva oksida (TiO2) provedeno je istraživanje uvjeta njegove sol-gel sinteze kao i modifikacija njegova sastava. Tijekom sinteze dodane su nanočestice TiO2 u udjelu od 1 mas% i 3 mas % te je variran udio letećeg pepela u iznosu od 16 mas% i 20 mas%....
Sinteza i karakterizacija nanokompozita cinkov oksid/lebdeći pepeo
Sinteza i karakterizacija nanokompozita cinkov oksid/lebdeći pepeo
Nika Horvat
U ovom je radu provedena sinteza i karakterizacija fotokatalizatora cinkovog oksida i kompozita cinkov oksid/lebdeći pepeo. Lebdeći je pepeo sluţio kao nosač katalizatora. Sinteza katalizatora provedena je na dva načina: sol-gel sintezom i in situ sintezom. Sintetizirani katalizator testiran je u fotokatalitičkim procesima za pročišćavanje otpadnih voda. Određeni su optimalni uvjeti pri kojima je fotokataliza bila najučinkovitija, a to su koncentracija katalizatora 1 g/l i pH...
Sinteza i karakterizacija nanokompozita polipirol/cinkov oksid
Sinteza i karakterizacija nanokompozita polipirol/cinkov oksid
Andrea Husak
U radu je provedena sinteza nanokompozita polipirol/cinkov oksid (PPy/ZnO), a reakcije polimerizacije monomera pirola u prisutnosti ZnO bile su različite duljine trajanja (90, 180 i 270 minuta). Cilj rada bio je dobiti optimalnu količinu vodljivog polimera u kompozitnom materijalu koja će, u kombinaciji sa ZnO, omogućiti učinkovitu razgradnju organskih onečišćenja u vodi kako bi ih preveli u biorazgradljive spojeve ili ih u potpunosti mineralizirali. Djelotvornost vodljivih...
Sinteza i karakterizacija nanokompozita srebra i huminskih kiselina
Sinteza i karakterizacija nanokompozita srebra i huminskih kiselina
Mia Zaračko
Cilj ovog rada je sinteza nanokompozita srebra i huminske kiseline primjenom metode imobilizacije srebra na modificiranu huminsku kiselinu iz vodene otopine. Određeni su optimalni uvjeti za sintezu: različito vrijeme kontakta otopine Ag+ iona i huminske kiseline (kinetika), različite inicijalne pH vrijednosti te inicijalne koncentracije Ag+ iona. Za istraživanje mehanizma adsorpcije/precipitacije srebra na huminsku kiselinu korišteni su različiti kinetički modeli kojima su...

Pages