Paginacija

Razvoj aditiva za pripravu mlaznih betona
Razvoj aditiva za pripravu mlaznih betona
Kristina Lukin
U ovom je radu ispitan novi dodatak portland cementu za pripravu mlaznog betona. Metodama rendgenske difrakcije, termičke analize i apsorpcije infracrvenog zračenja istražena je rana hidratacija pripravljenih materijala. Objašnjen je utjecaj količine dodanog aditiva na kvalitativni fazni sastav produkata hidratacije. Tijekom priprave uzoraka uočen je izuzetan utjecaj dodanog aditiva (svega 1 - 4 % mase cementa) na reologiju pripravljenih materijala, te je ovaj bezkloridni, nealkalni...
Razvoj bežičnog optičkog kemijskog senzora za praćenje stanja rana
Razvoj bežičnog optičkog kemijskog senzora za praćenje stanja rana
Marko Zubak
Bežični optički kemijski senzori omogućavaju olakšanu analizu bioloških uzoraka. Neinvazivnost postupka i kontinuirano praćenje u realnom vremenu samo su neke od prednosti nosivih kemijskih senzora u odnosu na klasične laboratorijske instrumente. Idealna primjena takvih senzora je bezbolno praćenje stanja rana. U tu svrhu razvijeno je pH osjetljivo bojilo 4-[4-(2-hidroksietansulfonil)-fenilazo]-2,6-dimetoksifenol, GJM-534, čija konstanta disocijacije odgovara području pH...
Razvoj biorazgradivih injekcijskih sustava na temelju kitozana i kalcijeva fosfata
Razvoj biorazgradivih injekcijskih sustava na temelju kitozana i kalcijeva fosfata
Antonia Ressler
Inženjerstvo tkiva predstavlja potencijalnu alternativu za konvencionalne metode obnove koštanog tkiva. Stoga se istražuju materijali koji bi mogli zamijeniti postojeće nerazgradive materijale koji nemaju mogućnost istovremene obnove tkiva i razgradnje njih samih. "Pametni" materijali imaju mogućnost promjene fizičkih svojstva ovisno o promjeni uvjeta u kojima se nalaze. Iz tog razloga pronalaze primjenu u biomedicini i bioinženjerstvu. Temperaturno osjetljivi polimeri se u...
Razvoj elektrokemijske impedancijske metode za ocjenu djelotvornosti inhibitora korozije armature u betonu
Razvoj elektrokemijske impedancijske metode za ocjenu djelotvornosti inhibitora korozije armature u betonu
Ivana Šoić
Cilj ovog rada bio je razviti novu metodu za ocjenjivanje efikasnosti inhibitora korozije koji se dodaju u smjesu betona prilikom miješanja i djeluju na površinu integriranog metala. Pripremani uzorci koriste puno manje materijala od konvencionalnih metoda, pregledniji su, te omogućuju kasniji detaljni pregled metala i utjecaj betona i inhibitora na njegovu površinu. Ispitivana su tri komercijalna inhibitora dokazane učinkovitosti u odnosu na kontrolu, odnosno beton bez dodataka i...
Razvoj elektrokemijske metode za  ocjenu kvalitete vrućeg pocinčanja na konstrukcijskim elementima s navojima
Razvoj elektrokemijske metode za ocjenu kvalitete vrućeg pocinčanja na konstrukcijskim elementima s navojima
Petra Švelić
U ovom radu analizirane su površine vruće pocinčanih vijaka kako bi se ispitala mogućnost primjene elektrokemijskih tehnika za ocjenu kvalitete vrućeg pocinčanja na elementima s navojima. Analizirane su tri grupe vijaka: novi nekorišteni vijci, vijci skladišteni tijekom tri mjeseca na otvorenom i korišteni vijci koji su skinuti s konstrukcije godinu dana nakon montaţe. Za usporedbu analizirani su i novi elektrolitički pocinčani vijci. Uzorci su podvrgnuti mikroskopskim analizama,...
Razvoj elektrokemijskog generatora hipoklorita za dezinfekciju vode in situ
Razvoj elektrokemijskog generatora hipoklorita za dezinfekciju vode in situ
Haris Defterdarović
Voda je bitan sastojak svih živih organizama, a neophodna je i nenadomjestiva kao hrana za ljude i životinje, kao predmet i sredstvo rada u mnogim industrijama, kao proizvodno sredstvo u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu i za održavanje prirodnog okoliša. Kod vode za piće vrlo je važno održavanje njezine kakvoće u organoleptičkom i bakteriološkom smislu u čemu nezaobilaznu ulogu imaju postupci dezinfekcije vode. Za dezinfekciju vode danas su u širokoj primjeni različite...
Razvoj faza u sustavu ZrO2-SiO2 tijekom termičke obrade amorfnih prekursora
Razvoj faza u sustavu ZrO2-SiO2 tijekom termičke obrade amorfnih prekursora
Šejla Zukić
Tema ove radnje bila je proučiti utjecaj termičke obrade na fazni razvoj sustava ZrO2-SiO2. Uparavanjem otopina Zr-propoksida i silicijeva tetraetoksisilana (TEOS) dobiveni su amorfni prekursori sustava ZrO2-SiO2 s različitim molarnim udjelima silicija (od 0 do 100 %). Kristalizacija dobivenih praškastih uzoraka provedena je ţarenjem na zraku, tijekom 2 h na temperaturama od 400 °C, 600 °C, 800 °C, 1000 °C, 1200 °C i 1400 °C. Rendgenskom difrakcijskom analizom na prahu i Ramanovom...
Razvoj filamenta za 3D tiskanje tableta
Razvoj filamenta za 3D tiskanje tableta
Kristina Kezerić
Aditivne tehnologije su zbog raznih prednosti i jednostavnosti u kratkom vremenu našle svoju primjenu u nebrojenim industrijama. Između ostalog, omogućeno je 3D tiskanje tableta iz prethodno pripravljenih filamenata. Cilj ovog rada bio je proizvesti filament koji sadrži djelatnu tvar za 3D tiskanje tablete. U eksperimentu su za pripravu filamenta korišteni poli(vinil-alkohol) (PVA), dronedaron-hidroklorid kao djelatna tvar te sorbitol kao plastifikator. Pripravljene su dvije mješavine...
Razvoj funkcionalnog vodorazrijedivog premaza za zaštitu od korozije primjenom novih vrsta disperzanata i emulzija voska
Razvoj funkcionalnog vodorazrijedivog premaza za zaštitu od korozije primjenom novih vrsta disperzanata i emulzija voska
Ivana Šoić
Cilj ovog rada bio je razvoj vodene disperzije s nanočesticama TiO2, koja uz dodatak različitih aditiva, može služiti kao funkcionalni premaz protiv korozije nehrđajućeg čelika. Na putu razvoja takvog funkcionalnog premaza stoje razni izazovi poput: izbjegavanja aglomeracije nanočestica, postizanja jednolikog sloja na površini metala i potiskivanja osjetljivosti površine ispitivanog nehrđajućeg čelika na lokaliziranu koroziju. Disperzijama su dodavani komercijalni disperzant ili...
Razvoj i primjena višefaznih monolitnih reaktora
Razvoj i primjena višefaznih monolitnih reaktora
Sara Užar
Cilj ovog rada bio je razvoj i primjena metalnog monolitnog katalizatora/reaktora za katalitičku oksidaciju VOC- a, uz primjenu toluena kao karakterističnog predstavnika navedene skupine spojeva koji se ispuštaju u okoliš iz različitih segmenata kemijske procesne industrije. Rad uključuje izučavanje katalitičke oksidacije toluena na različitim izvedbama katalizatora s obzirom na kemijski sastav i osnovnu strukturu. Katalitička oksidacija toluena provedena je u cijevnom reaktoru s...
Razvoj i validacija kromatografske metode za određivanje alendronata
Razvoj i validacija kromatografske metode za određivanje alendronata
Ivana Borković
Mnogi farmaceutici i proizvodi za osobnu higijenu danas su prepoznati kao potencijalna zagađivala okoliša diljem svijeta. Skupina antibiotika, poznata kao bisfosfonati danas predstavljaju zlatni standard u liječenju osteoporoze. Zbog učestale primjene i potrošnje u velikim količinamate fizikalno-kemijskih svojstava poput dobre topljivosti u vodi, potencijalno mogu doći u sve djelove okoliša. Kada dođu u okoliš, farmaceutici podliježu biotičkim i abiotičkim procesima koji...
Razvoj i validacija kromatografske metode za određivanje hidroksiklorokina
Razvoj i validacija kromatografske metode za određivanje hidroksiklorokina
Elvira Pek
Validacija analitičke metode prvi je korak osiguravanja kvalitete i nužan u sustavu kvalitete laboratorija radi sudjelovanja u međulaboratorijskim ispitivanjima koji su preduvjet akreditacije svakog laboratorija. Da bi se validirao analitički sustav, potrebno je provesti vrednovanje svih njegovih bitnih izvedbenih značajki: linearnost, selektivnost/specifičnost, osjetljivost, točnost, granica detekcije, granica kvantifikacije, područje primjene, preciznost i robusnost. Cilj ovog rada...

Paginacija