Paginacija

Rekuperacija amonijaka i vodika iz otpadnog plina postrojenja za proizvodnju amonijaka
Rekuperacija amonijaka i vodika iz otpadnog plina postrojenja za proizvodnju amonijaka
Loris Polić
Proces proizvodnje amonijaka jedan je od najzastupljenijih procesa u petrokemijskoj industriji. Velika potražnja za amonijakom očitava se u sve većim količinama godišnje proizvodnje. Na postrojenju za proizvodnju amonijaka kontinuirano se ispušta dio smjese sinteznog plina kako bi se održala konstantna koncentracija inertnih plinova u procesu, te se taj plin odvodi na spaljivanje. Osim inertnih plinova, otpadni plin sadrži amonijak i vodik koji se ovim postupkom nepovratno gube. U...
Relevantni aspekti integriranih sustava obnovljivih izvora energije
Relevantni aspekti integriranih sustava obnovljivih izvora energije
Mario Bohač
U ovome diplomskom radu obrađuje se tema relevantnih aspekata integriranog sustava obnovljivih izvora energije koji uključuje integraciju reverzibilne hidroelektrane (RHE) i sustava fotonaponskih kolektora (PV). Integracija je potrebna kako bi se nadomjestili tehnološki i energetski nedostaci pojedinačnih neintegriranih sustava (sustavi koji koriste energiju vjetra, solarnu energiju) kao što su interminiranost i stohastičnost proizvodnje električne energije. Obrađuju se sve...
Reološka svojstva cementne paste
Reološka svojstva cementne paste
Ivana Borković
U ovom radu istražena su svojstva Portland cementa klase G namijenjenog cementiranju naftnih bušotina. Rotacijskim viskozimetrom izmjerena su reološka svojstava svježe cementne paste uz dodatak superplastifikatora u masenim udjelima od 0,4 do 1,1 % na masu cementa. Ovisnost smičnog naprezanja o smičnoj brzini pripravljenih pasti uspješno je opisana Herschel-Bulkleyevim modelom. Reopektna svojstva cementnih pasti smanjuju se dodatkom superplastifikatora, te su paste sve sličnije...
Seawater Steam Engine - Obrada procesnih voda
Seawater Steam Engine - Obrada procesnih voda
Mia Došen
U radu su analizirane mogućnosti implementacije nove, Seawater Steam Engine (SSE) tehnologije, s obzirom na klimatološke karakteristike i specifična onečišćenja morske vode, za četiri odabrane lokacije: Naha (Japan), Dubai (UAE), Miami (SAD) i Vis (Hrvatska). Isto tako, u radu su prikazane i sve procesne vode SSE tehnologije te ključni parametri koji utječu na efikasnost SSE sustava, kao i postupci predobrade i naknadne obrade voda s obzirom na opisana specifična onečišćenja....
Seawater Steam Engine - Tehnički aspekti evaporacije morske vode u solarnom paraboličkom kolektoru
Seawater Steam Engine - Tehnički aspekti evaporacije morske vode u solarnom paraboličkom kolektoru
Kristina Azinović
Tehnologija Seawater Steam Engine (SSE) omogućava istovremenu proizvodnju energije i pitke vode koristeći tri prirodna resursa (solarnu energiju ili energiju nekog drugog obnovljivog izvora energije, morsku vodu i gravitaciju) koji ima potencijal da cijeli svijet opskrbi energijom i pitkom vodom i na taj način zaustavi klimatske promjene. Indikativno je da je 19.06.2018. Ministarstvo energetike SAD-a, Department of Energy (DOE), pokrenulo program „Solar Desalination“ koji ima za cilj...
Seawater Steam Engine - Teorijski aspekti separacije morske vode u visokotlačnom separatoru
Seawater Steam Engine - Teorijski aspekti separacije morske vode u visokotlačnom separatoru
Ivana Peran
Za razliku od parnog stroja kod kojega postoji samo jedan ulaz (energija fosilnih goriva) i jedan izlaz (mehanička/električna energija), pri čemu radni medij (demineralizirana voda) cirkulira u zatvorenom krugu; radikalno nova tehnologija Seawater Steam Engine (SSE) koja je tema ovog rada, iz jednog ulaza (energije Sunca ili drugih obnovljivih izvora energije) daje dva izlaza (mehaničku/električnu energiju kao jedan izlaz i destiliranu, odnosno pitku vodu, kao drugi izlaz). Pri tome...
Selektivna katalitička oksidacija propena do akroleina
Selektivna katalitička oksidacija propena do akroleina
Biljana Gojković
Reakcije selektivne oksidacije ugljikovodika imaju važnu ulogu u današnjem društvu s obzirom na činjenicu da se na njima zasniva četvrtina proizvodnje najvažnijih industrijskih organskih kemikalija i njihovih međuprodukata koji se koriste u proizvodnji različitih industrijskih proizvoda i robe široke potrošnje. Zbog toga, one značajno doprinose nacionalnom dohotku industrijskih zemalja u razvoju, a s druge strane još uvijek su temelj istraživanja. Cilj ovog rada bilo je...
Senzori za određivanje arsena u prirodnim vodama
Senzori za određivanje arsena u prirodnim vodama
Hrvoje Mrzljak
Anorganski arsen, pojam koji obuhvaća trovalentni i peterovalentni arsen, predstavlja veliki toksikološki problem arsena u vodama. Zadnjih 40-tak godina diljem svijeta razvijene su mnoge metode određivanja arsena. Kemijski senzori imaju prednost u tome što omogućavaju jednostavno određivanje koncentracije analita u realnom vremenu. U ovom radu, opisane su neke od metoda otkrivanja arsena u vodama. Objašnjeni su temeljni principi rada pojedinog senzora, njegova granica kvantifikacije i...
Silika nanočestice dopirane organskim bojilima
Silika nanočestice dopirane organskim bojilima
Matija Galjer
Nanotehnologija je znanstveno područje od rastuće važnosti i interesa. Cilj ovog rada je upoznavanje i predstavljanje njegovog specifičnog dijela - silika nanočestica, čija su svojstva još uvijek nepotpuno istražena, a pronalaze potencijalnu primjenu u mnogim znanstvenim, medicinskim i tehnološkim područjima. U skladu sa znanstvenim istraživanjima koja se provode na Zavodu za opću i anorgansku kemiju, provedena je sinteza i karakterizacija silika nanočestica, silika nanočestica...
Simulacija proizvodnje intermedijera za proizvodnju lijekova u različitim reaktorskim sustavima
Simulacija proizvodnje intermedijera za proizvodnju lijekova u različitim reaktorskim sustavima
Katarina Komljenović
Statini predstavljaju skupinu lijekova sa sposobnošću snižavanja kolesterola LDL (engl. Low Density Lipoprotein; LDL) i lipoproteina male gustoće inhibiranjem HMG-CoA (3-hidroksi-3-metilglutaril-koenzimA) reduktaza. Inhibicija navedenog enzima je vrlo važna u sprečavanju bolesti poput hiperkolesterolemije, koronarne bolesti, srčanih te kardiovaskularnih bolesti. U radu je provedena simulacija sinteze 6-kloro-3,5-dihidroksi heksanala, (laktola) koji je bitan prekursor u dobivanju...
Sinteza 2-supstituiranih benzimidazolnih derivata kao potencijalnih inhibitora p38 MAP kinaze
Sinteza 2-supstituiranih benzimidazolnih derivata kao potencijalnih inhibitora p38 MAP kinaze
Ivona Krošl
Cilj ovog rada bila je sinteza 2-supstituiranih benzimidazolnih derivata kao potencijalnih inhibitora p38 MAP kinaze. Dizajn spojeva proveden je prema podacima molekulskog uklapanja spojeva u aktivno mjesto enzima p38 MAP kinaze. Kondenzacijom priređenih derivata benzaldehida s o-fenilendiaminom, uz NaHSO3 ili p-benzokinon, priređeni su nesupstituirani (18) i 5(6)-imidazolin supstituirani (20–25 i 41−55) benzimidazoli. Benzaldehidni prekursori s N-1 supstiuiranim 1,2,3-triazolom (7,...
Sinteza C-5 supstituiranih citozinskih derivata paladijem kataliziranim reakcijama
Sinteza C-5 supstituiranih citozinskih derivata paladijem kataliziranim reakcijama
Livia Kurajica
U ovom radu opisana je sinteza C-5 supstituiranih citozinskih derivata paladijem kataliziranim reakcijama. Sonogashira-inom reakcijom unakrsnog spajanja N-4-benzoil-5-jodcitozin (1) s terminalnim alkinima dobiveni su 5-alkinilni derivati citozina (2−4) te C-6-alkilni derivat pirolo[2,3-d]pirimidina 5. Triazolni prsten u položaj N-1 citozina uveden je „klik“ reakcijom potpomognutom mikrovalovima N-1-propagiliranog derivata citozina 6 s odgovarajućim azidima pri čemu su nastali...

Paginacija