Paginacija

Sinteza derivata benztiazola kao potencijalnih kromofora
Sinteza derivata benztiazola kao potencijalnih kromofora
Marko Robić
Klik reakcija, danas vrlo popularna reakcija korištena u brojnim organskim sintezama, predstavljena je u ovom radu kao jednostavna i eknomična metoda dobivanja novih derivata benztiazola, D-π-A kromofora s potencijalnom primjenom u kemijskim senzorima. Opisani su mnogi derivati benztiazola koji se koriste u senzorici i optoelektronici te su objašnjene njihove optičke karakteristike. Na temelju poželjnih optičkih svojstava koja zahtijevaju specifičnu strukturu molekule (senzora),...
Sinteza derivata harmina s potencijalnim antimalarijskim djelovanjem
Sinteza derivata harmina s potencijalnim antimalarijskim djelovanjem
Arben Beriša
U ovom radu provedena je sinteza novih biološki aktivnih 1,4-disupstituiranih 1,2,3-triazolnih derivata harmina i cimetne kiseline. Kako bi se pripravili različito supstituirani propargilirani derivati prvotno se provelo prevođenje metoksi skupine harmina u hidroksilnu skupinu (1). Slijedi reakcija s propargil bromidom u suvišku cezijeva karbonata, pri čemu su izolirani 7-propargilirani (2) i 7,9-dipropargilirani harmin (3). Propargiliranje u položaju 9 (4) provedeno je izravno iz...
Sinteza grafena hidrotermalnim postupkom i njegova primjena u superkondenzatorima
Sinteza grafena hidrotermalnim postupkom i njegova primjena u superkondenzatorima
Nataša Stankir
Cilj ovog rada je bio provesti hidrotermalnu redukciju grafenovog oksida (GO) pri čemu nastaje grafenov hidrogel (rGO). U procesu se kao reducens koristi ekstrakt lista masline (ELM). Cilj je također bio ispitati kapacitivna svojstva rGO hidrogelova te ih primijeniti u superkondenzatorima. U prvom koraku ovog rada provedena je hidrotermalna redukcija GO u rGO pri različitim pH vrijednostima (3, 7, 10), uz različite mase reducensa (0,28 g i 2,8 g), pri različitoj temperaturi (120 °C i...
Sinteza hibrida purina, pseudopurina i L-askorbinske kiseline s 1,2,3-triazolnom premosnicom
Sinteza hibrida purina, pseudopurina i L-askorbinske kiseline s 1,2,3-triazolnom premosnicom
Helena Prpić
Cilj ovog rada bila je sinteza novih potencijalno biološki aktivnih hibrida purinskih izostera i L-askorbinske kiseline (15 – 19) povezanih preko 1,2,3-triazolne poveznice. U tu svrhu priređeni su N-propargilni purinski i pseudopurinski derivati (6 – 10), te 6-azido-2,3-O,O-dibenzil-L-askorbinska kiselina (14) višestupnjevitom sintezom. 1,4-disupstituirana 1,2,3-triazolna premosnice pripravljena je Cu(I) kataliziranom regioselektivnom 1,3-dipolarnom cikloadicijom 6-azido derivata...
Sinteza i antioksidativna svojstva L-askorbinske kiseline i njezinih derivata
Sinteza i antioksidativna svojstva L-askorbinske kiseline i njezinih derivata
Aleksandra Kavgić
Cilj ovog rada bila je regioselektivna sinteza 1,4-disupstituiranih 1,2,3-triazolnih derivata L-askorbinske kiseline (3 – 8) kao potencijalnih antitumorskih spojeva. U tu svrhu sintetizirana je 6-O-tosil-2,3-O,O-dibenzil-L-askorbinska kiselina (1) koja je potom prevedena u odgovarajući azidni derivat L-askorbinske kiseline (2). 1,2,3-triazolni derivati L-askorbinske kiseline (3 – 8) pripravljeni su reakcijom 1,3-dipolarne cikoladicije azida (2) i odgovarajućih terminalnih alkina...
Sinteza i antiproliferativna ispitivanja novih derivata iminokumarina
Sinteza i antiproliferativna ispitivanja novih derivata iminokumarina
Nikolina Kalčec
Poznavajući važnost iminokumarina i farmakološka svojstva 1,2,3-triazola, sinteza novih derivata iz okosnica njihove strukture važna je u razvoju novih spojeva s potencijalnom antitumorskom aktivnošću. U ovom radu opisana je sinteza novih C-4 alkinilnih derivata benzaldehida (3, 4) i C-5 alkinilnih derivata salicilaldehida (5-7) Sonogashira-inom reakcijom unakrsnog povezivanja, triazolnih derivata salicilaldehida (23-27) te derivata iminokumarina 28-37. Mikrovalovima potpomognutom klik...
Sinteza i biološka ispitivanja novih 4-alkil-1,2,3-triazolnih derivata benzimidazo[1,2-a]kinolina
Sinteza i biološka ispitivanja novih 4-alkil-1,2,3-triazolnih derivata benzimidazo[1,2-a]kinolina
Josipa Milošević
Cilj ovog diplomskog rada bila je sinteza novih 4-alkil-1,2,3-triazolnih derivata benzimidazo[1,2-a]kinolina s potencijalnim biološkim djelovanjem s posebnim naglaskom na antitumorsko djelovanje. U tu svrhu provedena je sinteza spojeva 2−10 koji u svojoj strukturi sadrže triazolni, benzimidazolni i kinolinski prsten koji samostalno ili u kombinaciji čine strukturu mnogih lijekova. Ciljani spojevi su pripremljeni reakcijom 1,3-dipolarne cikloadicije uz Cu(I), kao katalizator. Sinteza je...
Sinteza i fotokemija β,β'-disupstituiranog 5-metil-2-furilnog derivata o-divinilbenzena
Sinteza i fotokemija β,β'-disupstituiranog 5-metil-2-furilnog derivata o-divinilbenzena
Željka Kuzmić
U cilju proučavanja utjecaja heteroatoma i pH vrijednosti na tijek fotokemijske reakcije i formiranja novih policikličkih struktura, proučavan je difuranski derivat o-divinilbenzena 1. Spoj 1 sintetiziran je Wittigovom reakcijom te podvrgnut fotokemijskim reakcijama u kiselom i neutralnom mediju, pri čemu su sintetizirana četiri nova spoja. Kao glavni produkt fotokemijske reakcije u neutralnom mediju dobiven je biciklo[3.2.1]oktadienski derivat 3 intramolekulskom reakcijom cikloadicije....
Sinteza i karakterizacija 2-piridinskih derivata stilbena
Sinteza i karakterizacija 2-piridinskih derivata stilbena
Milena Dragojević
U cilju proučavanja utjecaja piridinske jezgre kao supstituenta na fotokemijsko ponašanje konjugiranih distilbenskih sustava, Wittigovom reakcijom sintetiziran je 1,2-bis(2-(piridin-2-il)vinil)benzen kao smjesa geometrijskih izomera. Iz smjese geometrijskih izomera uspješno su izolirani 2-[(E)-2-{2-[(E)-2-(piridin-2-il)etenil]fenil}etenil]piridin i 2-[(Z)-2-{2-[(E)-2-(piridin-2-il)etenil]fenil}etenil]piridin. Novosintetizirani derivat podvrgnut je fotokemijskim reakcijama na 300 nm i 350...
Sinteza i karakterizacija ZnO nanostruktura
Sinteza i karakterizacija ZnO nanostruktura
Ivan Šajnović
Istraživanja provedena u ovom radu bila su usmjerena na sintezu i karakterizaciju nanostrukturiranih čestica ZnO. Hidrotermički postupak odabran je kao jednostavan, reproducibilan i ekološki prihvatljiv postupak sinteze čestica ZnO. Kao izvori Zn2+ iona poslužile su Zn(NO3)2·6H2O i ZnCl2 soli, a kao otapalo upotrijebljena je voda uz dodatak 25% otopine NH3. Sinteze su provedene pri temperaturi, T = 160 °C u vremenu od 2, 4 i 24 sata. Nakon izolacije i sušenja u vakuumu, dobiveni...
Sinteza i karakterizacija kristalnog sjemena kalcijevog hidrogenfosfata dihidrata
Sinteza i karakterizacija kristalnog sjemena kalcijevog hidrogenfosfata dihidrata
Monika Kovačević
Kalcijevi fosfati (CaP), teško topljive soli fosfatne kiseline, imaju važnu ulogu u biološkoj i patološkoj mineralizaciji, ali i u industrijskim procesima. Danas je poznato 13 faza CaP, a kalcijev hidrogenfosfat dihidrat (DCPD) jedan je od važnijih. On se može naći u zubnom karijesu, bubrežnim kamencima te se primjenjuje u kozmetičkoj i farmaceutskoj industriji. Zbog svoje kristalne strukture i morfologije pogodan je modelni sustav za istraživanje interakcija aditiva i kristala u...
Sinteza i karakterizacija leteći pepeo/TiO2 fotokatalitičkih nanokompozita
Sinteza i karakterizacija leteći pepeo/TiO2 fotokatalitičkih nanokompozita
Martina Perlog
U radu je provedena modifikacija letećeg pepela (FA4) klorovodičnom kiselinom, koji je potom korišten kao nosač TiO2 fotokatalizatora. Za istraživanje fotokatalitičkog procesa pročišćavanja otpadnih voda s fotokatalizatorom titanijeva oksida (TiO2) provedeno je istraživanje uvjeta njegove sol-gel sinteze kao i modifikacija njegova sastava. Tijekom sinteze dodane su nanočestice TiO2 u udjelu od 1 mas% i 3 mas % te je variran udio letećeg pepela u iznosu od 16 mas% i 20 mas%....

Paginacija