Pages

Eksploracijska analiza podataka
Eksploracijska analiza podataka
Matea Dragoš
Ovaj završni rad obrađuje temu eksploracijska analiza podataka. U prvih nekoliko poglavlja rad se fokusira na definiranje eksploracije, multivarijatne analize podataka, te kombinacija tih dviju analiza. Kombinacijom eksploracijske i multivarijatne analize podataka dobivamo nove mogućnosti za rješavanje složenih znanstvenih procesa. U središnjem poglavlju opisani su napoznatiji modeli multivarijatne analize podataka, među kojima je najpoznatiji model analize glavnih komponenata koji...
Ekstrakcija S- i N-spojeva iz smjese ugljikovodika pomoću eutektičkih otapala
Ekstrakcija S- i N-spojeva iz smjese ugljikovodika pomoću eutektičkih otapala
Maja Žužić
Desulfurizacija i denitrifikacija motornih benzina i dieselskih goriva jedan su od većih problema naftno-petrokemijske industrije. U današnje vrijeme sve više znanstvenika bavi se istraživanjem mogućnosti adaptacije postojećih ili razvojem novih procesa. Posebno je zanimljiva kapljevinska ekstrakcija pomoću ekološki prihvatljivih otapala jer se provodi pri blagim radnim uvjetima. Ranije su se kao selektivno otapalo koristile ionske kapljevina,a u današnje vrijeme sve se više...
Ekstrakcija eteričnog ulja i koncentrata iz smilja
Ekstrakcija eteričnog ulja i koncentrata iz smilja
Dominik Kosir
Prirodni proizvodi sve više dobivaju na važnosti zahvaljujući porastu značaja „zelene kemije“, a zbog svoje raznovrsnosti predstavljaju ogroman potencijal za razvoj novih i naprednijih proizvoda. Posebna pažnja okrenuta je prema eteričnim uljima dobivenima iz raznih biljaka. Zbog raznovrsnosti spojeva koji se u njima nalaze, te dokazanim ljekovitim učincima, eterična ulja su od velike važnosti za industrije okusa i mirisa, te farmaceutsku, prehrambenu i kozmetičku industriju. U...
Ekstrakcija farmaceutika iz sedimenta
Ekstrakcija farmaceutika iz sedimenta
Andrea Martinović
U ovom diplomskom radu prikazan je postupak optimizacije raspršenja matice sedimenta kroz čvrstu fazu (MSPD) trinaest farmaceutika (azitromicin, tiamulin, imatinib, febantel, torasemid, omeprazol, linezolid, prazikvantel, etodolak, sulfametazin, sulfafurazol, albendazol i levamisol) koji zbog svojih različitih karakteristika pripadaju različitim skupinama lijekova. Ekstrakti dobiveni MSPD metodom snimani su na UHPLC uređaju. U svrhu određivanja optimalnih uvjeta korištena su...
Ekstrakcija farmaceutika iz vode
Ekstrakcija farmaceutika iz vode
Kristina Tolić
Zbog sve veće potrošnje i proizvodnje, farmaceutici su sveprisutniji u okolišu. Mogu dospjeti u tlo, podzemne i površinske vode te tako uvelike utjecati na organizme u ekosustavu. Bez obzira što su postojani u niskim koncentracijama, njihovo otkrivanje u okolišu izaziva veliku zabrinutost za ljudsko zdravlje. U ovom radu razvijena je metoda za analizu trinaest farmaceutika (azitromicin, tiamulin, imatinib, febantel, torasemid, omeprazol, linezolid, prazikvantel, etodolac, sulfametazin,...
Ekstrakcija glicerola iz biodizela sintetiziranog iz otpadnih ulja
Ekstrakcija glicerola iz biodizela sintetiziranog iz otpadnih ulja
Juraj Milačić
Ograničene količine nafte i fosilnih goriva te razni politički, gospodarski i ekonomski interesi bitan su čimbenik u pronalaženju i uporabi novih alternativnih i obnovljivih izvora energije. Tekuća biogoriva su zanimljiva alternativa za goriva mineralnog podrijetla zbog svojih mnogih prednosti. Biodizel, kao alternativno pogonsko gorivo za dizelske motore, predstavlja biorazgradivo, neotrovno i ekološki prihvatljivo gorivo koje bi trebalo zamijeniti ili barem smanjiti uporabu fosilnih...
Ekstrakcija glicerola iz biodizela sintetiziranog iz životinjskih masnoća
Ekstrakcija glicerola iz biodizela sintetiziranog iz životinjskih masnoća
Valentina Travančić
Ovisnost ljudi o energiji mijenjala se kroz povijest, kako su se otkrivali pojedini izvori energije. U današnje vrijeme svi gospodarski sektori, a posebice prometni sektor u najvećoj mjeri ovise o fosilnim gorivima. Međutim, emisije plinova koji nastaju izgaranjem fosilnih goriva nepovoljno utječu na okoliš i sva živa bića. Kako bi se smanjila ovisnost o fosilnim gorivima kao i reducirale štetne emisije fosilna je goriva potrebno zamijeniti alternativnim. Najčešće korišteno...
Ekstrakcija glicerola iz biodizela u kolonskom ekstraktoru s pulzirajućim pliticama
Ekstrakcija glicerola iz biodizela u kolonskom ekstraktoru s pulzirajućim pliticama
Ana Petračić
Cilj ovog rada bio je eutektičkim otapalom kolin-klorid/etilen-glikol (molarnog omjera 1:2,5) ekstrahirati slobodni glicerol iz sintetiziranog biodizela u koloni s pulzirajućim pliticama. Pripremljenom eutektičkom otapalu izmjerena su svojstva (indeks loma, pH, električna vodljivost te viskoznost) u ovisnosti o temperaturi i sadržaju vode. Za sintezu biodizela korišteno je suncokretovo ulje marke „Zvijezda“, kao čisto ulje te kao otpadno ulje nakon prženja krumpirića. Korištena...
Ekstrakcija pesticida iz uzorka čaja raspršenjem čaja kroz čvrstu fazu
Ekstrakcija pesticida iz uzorka čaja raspršenjem čaja kroz čvrstu fazu
Dijana Blažek
Čajevi predstavljaju vrlo osjetljivu poljoprivrednu kulturu, zbog toga što su osjetljivi na velik broj štetočina, osobito grinje, kukce koji se hrane listovima i gusjenice te na razne trave i bolesti. Kako bi se minimizirali ovi problemi, najjednostavniji način je korištenje velikog broja pesticida, odnosno tvari ili smjesa sa svrhom kontroliranja, uništavanja, sprječavanja i odbijanja bioloških organizama. Međutim, opasni ostaci pesticida u čaju povezuju se s poremećajima i...
Ekstrakcija piperina u ekološki prihvatljivim otapalima
Ekstrakcija piperina u ekološki prihvatljivim otapalima
Margarita Bužančić
Ekstrakcija je toplinski separacijski proces koji se koristi u raznim industrijskim granama zbog blagih uvjeta provedbe procesa. U većini slučajeva koriste se organska otapala koja često predstavljaju ekološki problem, zbog čega se kontinuirano radi na razvoju različitih novih, ekološki prihvatljivih otapala. Istraživanja su pokazala da ekološki prihvatljiva niskotemperaturna eutektička otapala mogu biti adekvatna zamjena hlapivim organskim otapalima. U novije vrijeme, istražuje...
Ekstrakcija polifenolnih spojeva iz kožice grožđa raspršenjem matice uzorka kroz čvrstu fazu
Ekstrakcija polifenolnih spojeva iz kožice grožđa raspršenjem matice uzorka kroz čvrstu fazu
Barbara Prišlin
Polifenoli predstavljaju skupinu spojeva biljnog podrijetla, čiju strukturu čini jedan ili više aromatskih prstena s jednom ili više hidroksilnih skupina. Uobičajena su sastavnica ljudske prehrane te se u različitim količinama nalaze u voću, povrću, vinu, voćnim sokovima, čaju i kavi. Polifenoli se u crnom grožđu nalaze u kožici, sjemenki i mesu. Sastav i količina pojedinih polifenola ovisi o sorti grožđa, klimatskim uvjetima, postupcima uzgoja vinove loze. Cilj ovog rada je...
Ekstrakcijska desulfurizacija i denitrifikacija piro ulja iz otpadnih guma
Ekstrakcijska desulfurizacija i denitrifikacija piro ulja iz otpadnih guma
Ana Lekić
Uvođenjem RED II direktive promiče se upotreba goriva dobivenih iz otpada u transportnom sektoru. Takva goriva sadrže velike količine zagađivala poput sumpora, dušika i čađe. S obzirom na sve strože propise o dozvoljenoj količini sumpora u gorivu i ograničenjima konvencionalnog procesa hidrodesulfurizacije razvijaju se alternativne metode. Literaturnim istraživanjem ekstrakcijska desulfurizacija pokazala se najperspektivnijom zbog blagih uvjeta provedbe procesa te visoke...

Pages