Paginacija

Efekti aditiva na hidrataciju portland cementa
Efekti aditiva na hidrataciju portland cementa
Marina Kostešić
Proizvodnju cementa prate brojni problemi i zahtjevi, od onih za povećanje učinkovitosti do onih za poboljšanje trajnosti i svojstava. Djelomičnom ostvarenju tih ciljeva pridonose aditivi za beton, tako da danas gotovo nema izvedbe nekog betonskog objekta bez primjene djelotvornih aditiva. To se posebno odnosi na one betonske kompozite za koje su postavljeni visoki kriteriji kakvoće, tj.za one od kojih se traže posebna svojstva. Posebnu pažnju kod odabira pojedinog aditiva treba...
Ekološki i energetski aspekti otpada na razini grada srednje veličine
Ekološki i energetski aspekti otpada na razini grada srednje veličine
Mateja Rakarić
U ovom radu sažeta je problematika vezana uz gospodarenje otpadom. Navedene su vrste otpada te je opisan način gospodarenja otpadom u gradu Sisku. Rad se temelji na podacima tvrtke Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o., koja se bavi odvozom i zbrinjavanjem otpada. Opisan je način zbrinjavanja otpada kakav je bio nekada i kakav je danas. Ekološki i energetski aspekti otpada proučavani su na temelju podataka za: količinu sakupljenog otpada za razdoblje 2013. godine - 2016. godine, kvalitetu...
Ekološki prihvatljiva metoda redukcije grafen-oksida
Ekološki prihvatljiva metoda redukcije grafen-oksida
Ivana Peran
Cilj ovog rada je bio provesti redukciju grafenova oksida (GO) u grafen (rGO) korištenjem ekstrata lista masline ( ELM ). Redukcija je provedena uz različite količine ELM pri čemu je kao produkt kod manjeg omjera ELM/GO dobiven uzorak rGO1, dok je uz veći omjer ELM/GO dobiven uzorak rGO2. Uzorci GO, rGO1 i rGO2 okarakterizirani su nizom metoda poput infracrvene spektroskopije potpomognute Fourierovom transformacijom (FT–IR), termogravimetrijskom analizom (TGA), te cikličkom...
Ekonomsko-tehnički aspekti geotermalnih dizalica topline
Ekonomsko-tehnički aspekti geotermalnih dizalica topline
Tena Jurič
U radu su prikazani svi relevantni parametri tehnologije geotermalnih dizalica topline koja predstavlja značajni doprinos u postizanju energetske učinkoviti građevina. Sustav počiva na lijevokretnom Clausisus-Rankineovom ciklusu u kojem se toplina preuzima iz tla i predaje isparivaču. Sustav geotermalne dizalice topline sastoji od tri kruga: kruga izvora topline, kruga radnog medija i kruga ponora topline. U krugu izvora topline, radni medij izmjenjuje toplinu s optočnim medijem (voda,...
Ekonomsko-tehnički aspekti primjene solarnih termalnih kolektora
Ekonomsko-tehnički aspekti primjene solarnih termalnih kolektora
Damjan Gracin
Radom su prikazani ekonomsko-tehnički aspekti primjene solarnih termalnih kolektora. U tom smislu je najprije dan pregled tehnologija koje se danas koriste te sustavi skladištenja toplinske energije. U analizi primjene solarnih termalnih kolektora promatrane su dvije lokacije u Hrvatskoj s dvije različite klime, odnosno Zagreb i Split. Proračuni su napravljeni programom Polysun tvrtke „Vela Solaris“ iz Švicarske. Dobiveni rezultati pokazuju da za konkretan slučaj obiteljske kuće u...
Ekspandiranje polilaktida
Ekspandiranje polilaktida
Roko Blažic
Polilaktid (PLA) je termoplastični biorazgradivi polimer, pri čemu se proizvodnja PLA temelji na prirodnim izvorima kao što su kukuruz ili šećerna trska. Zbog dobrih mehaničkih i drugih svojstava (gustoća, prozirnost, barijerna svojstva) PLA je našao primjenu u industriji pakiranja (boce, kruta plastika, folije). Osim toga, znatan broj radova posvećen je istraživanju ekspandiranog PLA kao alternative za zamjenu ekspandiranog poli(stirena) (PS-E). Ekspandiranje PLA se najčešće...
Eksperimentalni dizajn i optimizacija analitičkog postupka
Eksperimentalni dizajn i optimizacija analitičkog postupka
Filip Car
U ovome radu su opisane mogućnosti primjene metoda eksperimentalnog dizajna i optimizacije u analitičkim postupcima. Eksperimentalni dizajn i optimizacija u praksi se koriste kako bi se osigurala bolja učinkovitost i razne uštede pri provedbi istraživanja. Ključan korak predstavlja odabir faktora koji značajno utječu na proces, a njihov broj ovisi o kompleksnosti sustava. Upravo kod kompleksnih analiza, kao što su razne analize sastavnica okoliša, eksperimentalni dizajn se pokazao...
Eksperimentalno određivanje i modeliranje razdjeljivanja propionske kiseline između vode i organskih estera
Eksperimentalno određivanje i modeliranje razdjeljivanja propionske kiseline između vode i organskih estera
Mia Plenča
U ovom radu predložena kombinacija titracijske i refraktometrijske metode za ekperimentalno određivanje parametara fazne ravnoteže kapljevina-kapljevina testirana je u sustavima butil-acetat (1) – propionska kiselina (2) – voda (3) i dimetil-adipat (1) – propionska kiselina (2) – voda (3), pri 25 °C i atmosferskom tlaku i pokazala se načelno primjenjivom uz određene probleme povezane s niskom osjetljivosti metode za određivanje sastava organske faze. Provedena je usporedba...
Eksploracijska analiza podataka
Eksploracijska analiza podataka
Matea Dragoš
Ovaj završni rad obrađuje temu eksploracijska analiza podataka. U prvih nekoliko poglavlja rad se fokusira na definiranje eksploracije, multivarijatne analize podataka, te kombinacija tih dviju analiza. Kombinacijom eksploracijske i multivarijatne analize podataka dobivamo nove mogućnosti za rješavanje složenih znanstvenih procesa. U središnjem poglavlju opisani su napoznatiji modeli multivarijatne analize podataka, među kojima je najpoznatiji model analize glavnih komponenata koji...
Ekstrakcija S- i N-spojeva iz smjese ugljikovodika pomoću eutektičkih otapala
Ekstrakcija S- i N-spojeva iz smjese ugljikovodika pomoću eutektičkih otapala
Maja Žužić
Desulfurizacija i denitrifikacija motornih benzina i dieselskih goriva jedan su od većih problema naftno-petrokemijske industrije. U današnje vrijeme sve više znanstvenika bavi se istraživanjem mogućnosti adaptacije postojećih ili razvojem novih procesa. Posebno je zanimljiva kapljevinska ekstrakcija pomoću ekološki prihvatljivih otapala jer se provodi pri blagim radnim uvjetima. Ranije su se kao selektivno otapalo koristile ionske kapljevina,a u današnje vrijeme sve se više...
Ekstrakcija eteričnog ulja i koncentrata iz smilja
Ekstrakcija eteričnog ulja i koncentrata iz smilja
Dominik Kosir
Prirodni proizvodi sve više dobivaju na važnosti zahvaljujući porastu značaja „zelene kemije“, a zbog svoje raznovrsnosti predstavljaju ogroman potencijal za razvoj novih i naprednijih proizvoda. Posebna pažnja okrenuta je prema eteričnim uljima dobivenima iz raznih biljaka. Zbog raznovrsnosti spojeva koji se u njima nalaze, te dokazanim ljekovitim učincima, eterična ulja su od velike važnosti za industrije okusa i mirisa, te farmaceutsku, prehrambenu i kozmetičku industriju. U...
Ekstrakcija farmaceutika iz sedimenta
Ekstrakcija farmaceutika iz sedimenta
Andrea Martinović
U ovom diplomskom radu prikazan je postupak optimizacije raspršenja matice sedimenta kroz čvrstu fazu (MSPD) trinaest farmaceutika (azitromicin, tiamulin, imatinib, febantel, torasemid, omeprazol, linezolid, prazikvantel, etodolak, sulfametazin, sulfafurazol, albendazol i levamisol) koji zbog svojih različitih karakteristika pripadaju različitim skupinama lijekova. Ekstrakti dobiveni MSPD metodom snimani su na UHPLC uređaju. U svrhu određivanja optimalnih uvjeta korištena su...

Paginacija