Paginacija

Analiza multivarijatnih vremenskih serija putem objašnjivih metoda strojnog učenja
Analiza multivarijatnih vremenskih serija putem objašnjivih metoda strojnog učenja
Ivana Kučinić
Visoke koncentracije dušikova dioksida (NO2) u zraku, posebno u jako urbaniziranim područjima, negativno utječu na mnoge aspekte ljudskog zdravlja. U ovom radu primjenjuju se metode strojnog učenja za predviđanje koncentracija NO2 u zraku. Meteorološki podaci i koncentracije NO2 odabrane su i analizirane s četiri mjesta u gradu Grazu. Koncentracije NO2 postavljene su kao ciljne varijable Prophet i Random Forest modela za predviđanje vrijednosti u periodu od 15. ožujka 2019. do 15....
Analiza parametara za industrijsku primjenu procesa ultrazvukom potpomognute oksidacijske desulfurizacije
Analiza parametara za industrijsku primjenu procesa ultrazvukom potpomognute oksidacijske desulfurizacije
Romana Zovko
Uz prirodni plin i vodu, nafta će još dugo vremena biti jedan od glavnih izvora energije. Danas nafta i njeni derivati čine oko 37 % ukupne svjetske potrošnje energije. Izgaranjem goriva sumporovi spojevi, koji su uvijek nazočni u nafti i njenim proizvodima, pretvaraju se u sumporne okside koji u doticaju s vodom iz zraka stvaraju ekološki vrlo štetne kisele kiše, te čestice sulfata koje mogu uzrokovati dišne probleme. Dakle, smanjenje sumpornih spojeva u nafti poboljšat će javno...
Analiza pesticida kromatografskim metodama
Analiza pesticida kromatografskim metodama
Filip Čerepinko
Pesticidi su tvari biološkog ili kemijskog podrijetla čija je osnovna svrha uništavanje organizama štetnih za biljne i životinjske proizvode. Prekomjernim korištenjem pesticida dolazi do raznih zagađenja tla, voda i sekundarnog trovanja. U ovom radu naglasak je na antikoagulantnim rodenticidima čija je upotreba povećana zbog zabrane korištenja karbofurana. Cilj rada je bio razviti i validirati kvalitativne kromatografske metode određivanja sljedećih antikoagulantnih rodenticida:...
Analiza rada cijevnog reaktora za proizvodnju amonijevog sulfata u postrojenju NPK-2
Analiza rada cijevnog reaktora za proizvodnju amonijevog sulfata u postrojenju NPK-2
Igor Kultan
U ovom radu provedena je analiza rada cijevnog reaktora za proizvodnju amonijeva sulfata u postrojenju NPK-2 u Petrokemiji d.d. iz Kutine. U teorijskom dijelu rada dan je pregled vrsti, karakteristika te procesa proizvodnje gnojiva s naglaskom na amonijev sulfat. Uz to, opisano je djelovanje mineralnih gnojiva u primjeni te njihovo značenje u modernoj poljoprivredi. Poseban naglasak stavljen je na primjenu i djelovanje amonijeva sulfata. Cilj rada bilo je proučiti sintezu amonijeva sulfata...
Analiza realnih uzoraka vode ionskom kromatografijom
Analiza realnih uzoraka vode ionskom kromatografijom
Dajana Malenica
Kromatografija je jedna od najvažnijih metoda u analitičkoj kemiji budući da ima veliku moć separacije, čak i kada se radi o kompleksnim uzorcima, te istovremeno omogućuje odjeljivanje, identifikaciju i kvantitativno određivanje sastojaka u uzorcima. Ukoliko se u uzorku nalaze ionske čestice i/ili polarne molekule, koristi se ionska kromatografija (eng. ion chromatography, IC) u kojoj se odjeljivanje uglavnom temelji na razlici u afinitetu sastojaka uzorka prema ionskoj izmjeni na...
Analiza sastava patine elektrokemijskim i spektroskopskim tehnikama
Analiza sastava patine elektrokemijskim i spektroskopskim tehnikama
Helena Lončar
Cilj ovog rada bio je analizirati sastav patine uzorkovane sa sedam zagrebačkih skulptura i dvije kemijski sintetizirane umjetne patine. Za provedenu analizu korištena je elektrokemijska tehnika cikličke voltametrije mikročestica i Fourier transformacijska infracrvena spektroskopija (FTIR). Sastavne faze patine identificirane su usporedbom elektrokemijskih parametara uzoraka s elektrokemijskim parametrima referentnih spojeva: CuO, Cu2O, SnO, SnO2, CuCl, CuCl2 x 2H2O i CuSO4. Utvrđeno je...
Analiza termodinamičkog procesa s realnim radnim tvarima
Analiza termodinamičkog procesa s realnim radnim tvarima
Robert Bedoić
U radu se ispituje utjecaj vrste radnih tvari i promjene režima rada na karakteristične veličine procesa u dizalici topline u režimu grijanja. Koristeći eksperimentalne podatke s geotermalne dizalice topline provjerava se točnost i primjenjivost tabličnog modela proračuna uz korištenje REFPROP baze termodinamičkih parametara za realne fluide. Nadalje, iz eksperimentalnih podataka analizira se prijelaz topline s tla na sekundarni fluid u bušotinskom izmjenjivaču topline, te...
Analiza termodinamičkog procesa s realnim radnim tvarima
Analiza termodinamičkog procesa s realnim radnim tvarima
Luka Vlašić
U radu se obrađuje proces ukapljivanja helija, točnije, prati se kružni proces ukapljivanja helija u Kochovom ukapljivaču koji se zapravo temelji na Collinsovom kružnom procesu. Koristeći eksperimentalne podatke iz Kochova ukapljivača, provode se daljnji proračuni vezani uz bilance tvari i energije, kao i određivanja ostalih značajki procesa (iskorištenje ekspandera, iscrpak itd.) pomoću računalnog programa REFPROP, baze termodinamičkih parametara za realne radne tvari....
Analiza učinkovitosti izoliranih mikroorganizama u bioremedijaciji nafte i naftnih produkata
Analiza učinkovitosti izoliranih mikroorganizama u bioremedijaciji nafte i naftnih produkata
Ivan Zgrebec
Nafta predstavlja jedan od glavnih energenata današnjice i njena upotreba vrlo je široka. Svakodnevnim korištenjem i eksploatacijom nafte dolazi do neželjenog ispuštanja nafte u okoliš, što predstavlja veliki ekološki problem. Sve se više istražuju nove, „zelene“ tehnologije koje se mogu koristiti za uklanjanje naftnog onečišćenja bez negativnog utjecaja na okoliš. Bioremedijacija može uz prirodne mikroorganizme razgraditi prisutno onečišćenje. Mikroorganizmi proizvode...
Analiza čepova u farmaceutskoj industriji
Analiza čepova u farmaceutskoj industriji
Željka Kašaj
Farmaceutski proizvodi koji se primjenjuju parenteralno su dizajnirani, formulirani i pakirani tako da budu sterilni i da zadržavaju svoju sterilnost. Čepovi i odgovarajući spremnik čine primarnu ambalažu takvih proizvoda. Cilj ovog rada je upoznati se s pojmom gumenih čepova u sterilnoj proizvodnji, njihovim sastavom, čišćenjem, sterilizacijom, silikonizacijom, premazivanjem i njihovom interakcijom s farmaceutskim proizvodom. Eksperimentalni dio rada opisuje analize kojima se...
Analiza čestica nastalih izgaranjem goriva u motorima s unutrašnjim sagorijevanjem
Analiza čestica nastalih izgaranjem goriva u motorima s unutrašnjim sagorijevanjem
Sandra Trstenjak
U ovom je radu dan literaturni pregled procesa izgaranja u Otto i dizel motorima. Istaknuto je da termodinamički proračun daje sastav produkata izgaranja pri određenom tlaku i temperaturi. Ravnotežni sastav produkata izgaranja sastoji se od malih molekula kao CO2, H2O, CO itd., te slobodnih radikala, primjerice ⋅OH. Ipak, zbog kratkog vremena miješanja smjese zraka i goriva, isparavanja goriva i zapaljenja, složene kinetike kemijskih reakcija, te konačne brzine procesa prijenosa...
Apsorpcijski rashladni uređaji s primjenom LiBr i H2O kao radne tvari
Apsorpcijski rashladni uređaji s primjenom LiBr i H2O kao radne tvari
Andreja Žužić
U radu je prikazan povijesni razvoj apsorpcijskih rashladnih uređaja, od prvih eksperimenata u kojima je uočeno da neke kapljevine imaju sposobnost apsorpcije vodene pare i ostalih plinova pa sve do uređaja koji su doživjeli masovnu proizvodnju i postali temeljem za moderne apsorpcijske rashladne sustave. U teorijskom dijelu opisan je apsorpcijski rashladni proces te je dan proračun realnog apsorpcijskog rashladnog uređaja. Cilj rada bio je ispitati primjenjivost teorijskog modela za...

Paginacija