Pages

Ekstrakcija glicerola iz biodizela sintetiziranog iz životinjskih masnoća
Ekstrakcija glicerola iz biodizela sintetiziranog iz životinjskih masnoća
Valentina Travančić
Ovisnost ljudi o energiji mijenjala se kroz povijest, kako su se otkrivali pojedini izvori energije. U današnje vrijeme svi gospodarski sektori, a posebice prometni sektor u najvećoj mjeri ovise o fosilnim gorivima. Međutim, emisije plinova koji nastaju izgaranjem fosilnih goriva nepovoljno utječu na okoliš i sva živa bića. Kako bi se smanjila ovisnost o fosilnim gorivima kao i reducirale štetne emisije fosilna je goriva potrebno zamijeniti alternativnim. Najčešće korišteno...
Ekstrakcija glicerola iz biodizela u kolonskom ekstraktoru s pulzirajućim pliticama
Ekstrakcija glicerola iz biodizela u kolonskom ekstraktoru s pulzirajućim pliticama
Ana Petračić
Cilj ovog rada bio je eutektičkim otapalom kolin-klorid/etilen-glikol (molarnog omjera 1:2,5) ekstrahirati slobodni glicerol iz sintetiziranog biodizela u koloni s pulzirajućim pliticama. Pripremljenom eutektičkom otapalu izmjerena su svojstva (indeks loma, pH, električna vodljivost te viskoznost) u ovisnosti o temperaturi i sadržaju vode. Za sintezu biodizela korišteno je suncokretovo ulje marke „Zvijezda“, kao čisto ulje te kao otpadno ulje nakon prženja krumpirića. Korištena...
Ekstrakcija pesticida iz uzorka čaja raspršenjem čaja kroz čvrstu fazu
Ekstrakcija pesticida iz uzorka čaja raspršenjem čaja kroz čvrstu fazu
Dijana Blažek
Čajevi predstavljaju vrlo osjetljivu poljoprivrednu kulturu, zbog toga što su osjetljivi na velik broj štetočina, osobito grinje, kukce koji se hrane listovima i gusjenice te na razne trave i bolesti. Kako bi se minimizirali ovi problemi, najjednostavniji način je korištenje velikog broja pesticida, odnosno tvari ili smjesa sa svrhom kontroliranja, uništavanja, sprječavanja i odbijanja bioloških organizama. Međutim, opasni ostaci pesticida u čaju povezuju se s poremećajima i...
Ekstrakcija piperina u ekološki prihvatljivim otapalima
Ekstrakcija piperina u ekološki prihvatljivim otapalima
Margarita Bužančić
Ekstrakcija je toplinski separacijski proces koji se koristi u raznim industrijskim granama zbog blagih uvjeta provedbe procesa. U većini slučajeva koriste se organska otapala koja često predstavljaju ekološki problem, zbog čega se kontinuirano radi na razvoju različitih novih, ekološki prihvatljivih otapala. Istraživanja su pokazala da ekološki prihvatljiva niskotemperaturna eutektička otapala mogu biti adekvatna zamjena hlapivim organskim otapalima. U novije vrijeme, istražuje...
Ekstrakcija polifenolnih spojeva iz kožice grožđa raspršenjem matice uzorka kroz čvrstu fazu
Ekstrakcija polifenolnih spojeva iz kožice grožđa raspršenjem matice uzorka kroz čvrstu fazu
Barbara Prišlin
Polifenoli predstavljaju skupinu spojeva biljnog podrijetla, čiju strukturu čini jedan ili više aromatskih prstena s jednom ili više hidroksilnih skupina. Uobičajena su sastavnica ljudske prehrane te se u različitim količinama nalaze u voću, povrću, vinu, voćnim sokovima, čaju i kavi. Polifenoli se u crnom grožđu nalaze u kožici, sjemenki i mesu. Sastav i količina pojedinih polifenola ovisi o sorti grožđa, klimatskim uvjetima, postupcima uzgoja vinove loze. Cilj ovog rada je...
Elektrokatalitička oksidacija fenolnih kiselina na površini elektrode od grafitne paste modificirane TiO2 nanočesticama
Elektrokatalitička oksidacija fenolnih kiselina na površini elektrode od grafitne paste modificirane TiO2 nanočesticama
Tena Gvozdanović
Cilj ovog rada bio je utvrditi utjecaj umješavanja TiO2 nanočestica u elektrodu od grafitne paste na cikličke voltamograme fenolnih kiselina, odnosno njihovih derivata topivih i netopivih u vodi. Također cilj je bio osmisliti strategiju primjene nanočesticama modificirane elektrode u svrhu istraživanja antioksidativnog djelovanja fenolnih kiselina usporedbom sa antioksidativnim standardima. Kao vodotopivi antioksidativni standardi odabrane su mokraćna i askorbinska kiselina te je...
Elektrokemijska depozicija NiOOH/Nafion kompozitnih elektroda
Elektrokemijska depozicija NiOOH/Nafion kompozitnih elektroda
Mia Plenča
U ovom radu provedena je elektrokemijska anodna depozicija Ni(III) oksida na zlatnu elektrodu s i bez prisustva Nafion membrane. Depozicija je provedena potenciostaskom metodom na dva različita potencijala, E1=1,1 V i E2 = 1,2 V. Dobivene elektrode testirane su metodom cikličke voltametrije u 0,1 M otopini KOH kroz vremenski interval od jednog sata. Rezultati pokazuju da prisustvo Nafiona ima značajan utjecaj na elektrokemijska svojstva dobivenih slojeva. Razlike se očituju u...
Elektrokemijska detekcija antioksidansa na elektrodi od grafitne paste s nanočesticama titan dioksida
Elektrokemijska detekcija antioksidansa na elektrodi od grafitne paste s nanočesticama titan dioksida
Ema Antonia Gospić
U ovom radu istražen je utjecaj modifikacije elektrode od grafitne paste nanočesticama titan dioksida u svrhu poboljšanja osjetljivosti i selektivnosti elektrode. Grafitna pasta modificirana je sa 15 odnosno 30% nanočestica TiO2, ali s obzirom da u preliminarnim istraživanjima povećanje udjela nanočestica nije dovelo do poboljšanja signala, daljnja istraživanja nastavljena su na elektrodi s 15% TiO2. Odziv modificirane elektrode ispitan je cikličkom voltametrijom u otopinama šest...
Elektrokemijsko uklanjanje iona metala upotrebom protočne ćelije
Elektrokemijsko uklanjanje iona metala upotrebom protočne ćelije
Ivana Sever
Svrha ovog rada bila je ukloniti bakar iz modelne otopine bakrovih iona elektrokemijskim putem pri čemu je korišten protočni reaktor sa pločastim elektrodama. Elektrodni materijali je odabran na način da su provedena ispitivanja metodama cikličke voltametrije, kronoamperometrije, kronopotenciometrije te rotirajuće disk elektrode uz korištenje troelektrodnog sustava. Nakon ispitivanja kao najbolji katodni materijal se pokazala platina, zlato, olovo i čelik. S obzirom na visoku cijenu...
Elektrokromizam grafenov oksid/polianilin kompozitnih materijala
Elektrokromizam grafenov oksid/polianilin kompozitnih materijala
Anamarija Turković
U ovom radu ispitivala su se elektrokromatska svojstva kompozita grafenovog oksida i polianilina. U tu svrhu pripremale su se dvije vrste elektroda. Kao podloga korišteno je stakalce na kojem je nanesen vodljivi sloj indij kositrevog oksida (ITO staklo). Grafenov oksid korišten u ovom radu sintetiziran je iz grafita Staudenmaier metodom. Kompozitna elektroda pripravljena je nanošenjem sloja grafenovog oksida metodom „spincoating“ na ITO stakalce nakon čega je slijedio postupak...
Elektropoliranje čelika za primjenu u farmaceutskoj industriji
Elektropoliranje čelika za primjenu u farmaceutskoj industriji
Predrag Prodanović
Svrha ovog rada bila je odrediti optimalne uvijete za proces elektropoliranja austenitnog nehrđajućeg čelika X2CrNiMo17-12-2 (AISI 316L) za primjenu u farmaceutskoj industriji. Ispitivani su utjecaji vremena elektropoliranja, temperature elektrolita, udaljenosti između elektroda i prethodne mehaničke obrade. Uspješnost procesa procjenjivala se mjerenjem korozijske otpornosti tretiranih uzoraka elektrokemijskim metodama Tafelova ekstrapolacija, elektrokemijska impedancijska...
Emisija izazvana agregacijom u razvoju novih fluorescentnih proba i senzora
Emisija izazvana agregacijom u razvoju novih fluorescentnih proba i senzora
Marko Robić
Otkako je 2001. godine otkriven fenomen emisije izazvane agregacijom (engl. aggregation induced emission, AIE) otvorene su nove mogućnosti primjene organskih spojeva u razvoju optoelektroničkih uređaja, biološkom oslikavanju, senzorike i drugim istraživačkim područjima. Primjena mnogih organskih molekula je ograničena zbog pojave gašenja emisije pri većim koncentracijama ili u krutom stanju. Stoga AIE pojava, koja uzrokuje fluorescenciju organskih spojeva u agregiranom ili krutom...

Pages