Paginacija

Sinteza i spektroskopska karakterizacija konjugata kinolina i ferocena premoštenih 1,2,3-triazolom
Sinteza i spektroskopska karakterizacija konjugata kinolina i ferocena premoštenih 1,2,3-triazolom
Ivana Sokol
U ovom radu je opisana sinteza novih konjugata kinolina i ferocena premoštenih 1,2,3-triazolnim prstenom te njihova strukturna karakterizacija 1HNMR i UV/Vis spektroskopijom. Skraup-ovim reakcijama potpomognutim mikrovalovima su pripravljeni hidroksiderivati kinolina 1 i 2 koji su nadalje prevedeni s odgovarajućim terminalnim alkinil-halogenidima u O-alkilirane derivate kinolina 4, 5 i 7. Mikrovalovima potpomognutom klik reakcijom O-alikiniranih derivata kinolina (4, 5 i 7) s...
Sinteza i spektroskopska karakterizacija novih 2-amido supstituiranih benzimidazo[1,2-a]kinolina
Sinteza i spektroskopska karakterizacija novih 2-amido supstituiranih benzimidazo[1,2-a]kinolina
Marjana Gulin
U ovom radu opisana je sinteza i spektroskopska karakterizacija novih 2-amido supstituiranih benzimidazo[1,2-a]kinolina. Novi spojevi priređeni su klasičnim reakcijama organske sinteze. Aciklički prekursor E-2-[2-(p-cijanofenil)etenil]benzimidazol 3 pripravljen je iz 2- metilbenzimidazola i 4-cijanobenzaldehida. Fotokemijskom ciklizacijom etanolne otopine spoja 3 dobiven je 2-cijanobenzimidazo[1,2-a]kinolin 4. Iz cijano supstituiranog derivata 4 u kiseloj vodenoj otopini priređena je...
Sinteza i spektroskopska karakterizacija novih N-supstituiranih derivata benzimidazola
Sinteza i spektroskopska karakterizacija novih N-supstituiranih derivata benzimidazola
Anja Beč
U okviru ovog rada provedena je sinteza novih i potencijalno biološki aktivnih N-supstituiranih derivata benzimidazola 12–14 i 31–43 te 2-benzimidazolil supstituiranog akrilonitrila 49. Novi spojevi priređeni su klasičnim reakcijama organske sinteze kao i sintezama potpomognutim mikrovalnim zračenjem. Višestupnjevitom linearnom sintezom priređeni su glavni prekursori, N-supstituirani derivati 5-cijano-2-cijanometilbenzimidazola 8–10, N-supstituirani derivati...
Sinteza i spektroskopska karakterizacija novih amino-supstituiranih tetracikličkih derivata imidazo[4,5-b]piridina
Sinteza i spektroskopska karakterizacija novih amino-supstituiranih tetracikličkih derivata imidazo[4,5-b]piridina
Ida Boček
U ovom radu prikazana je sinteza i spektroskopska karakterizacija novih amino supstituiranih tetracikličkih derivata imidazo[4,5-b]piridina. Brojna istaživanja pokazala su da derivati imidazo[4,5-b]piridina imaju širok spektar biološkog djelovanja, a upravo tetraciklički derivati pokazali su antitumorsko djelovanje. Za pripravu ciljanih molekula korištene su klasične metode organske kemije, dok je posljednji stupanj sinteze potpomognut mikrovalnim zračanjem. Kondenzacijom derivata...
Sinteza i spektroskopska karakterizacija novih hidroksi derivata amidino supstituiranih benzimidazola
Sinteza i spektroskopska karakterizacija novih hidroksi derivata amidino supstituiranih benzimidazola
Petra Roškarić
U ovom radu prikazana je sinteza i spektroskopska karakterizacija novih metoksi i hidroksi derivata amidino supstituiranih benzimidazola i benzamida. Novi spojevi priređeni su klasičnim reakcijama organske sinteze. Hidroksi derivati amidino supstituiranih benzimidazola 13-18 priređeni su rekacijom kondenzacije 4-amidino supstituiranih 1,2-fenilendiamin hidroklorida 8 i 9 s aromatskim aldehidima. Kondezacijom odgovarajućih metoksi supstituiranih benzoil-klorida 19-21 s p-cijanoanilinom...
Sinteza i spektroskopska karakterizacija triazolnih derivata pirimidina
Sinteza i spektroskopska karakterizacija triazolnih derivata pirimidina
Ines Bašić
Cilj ovog rada bila je sinteza i strukturna karakterizacija novih pirimidinskih derivata u svrhu ispitivanja njihovog biološkog djelovanja protiv tumorskih staničnih linija porijeklom iz čovjeka. Reakcijom N-alkiliranja citozina uz prisustvo baze (NaH) kao deprotonirajućeg sredstva i propargil-bromida kao alkilirajućeg reagensa pripravljeni su N-1 propargilirani derivat citozina (1), N,N-1,3-dipropargilirani citozinski derivat (2) te biciklički derivat 3, koji je dobiven 6-endo-dig...
Sinteza i strukturna karakterizacija cikličkih derivata imidazo[4,5-b]piridina
Sinteza i strukturna karakterizacija cikličkih derivata imidazo[4,5-b]piridina
Edita Krmpotić
U ovome je radu opisana sinteza i strukturna karakterizacija novih cikličkih derivata imidazo[4,5-b]piridina. Novi spojevi priređeni su klasičnim reakcijama organske sinteze te mikrovalovima potpomognutom aminacijom. Aciklički prekursor 2-(1H-imidazo[4,5-b]piridin-2-il)acetonitril 2 priređen je reakcijom 2,4-diaminopiridina 1 i 2-cijanoacetamida. Reakcijom kondenzacije 2-(1H-imidazo[4,5-b]piridin-2-il)acetonitrila 2 i 4-fluor-2-klor-benzaldehida 3 priređen je aciklički derivat...
Sinteza i strukturna karakterizacija ferocen-izokinolinskih hibrida
Sinteza i strukturna karakterizacija ferocen-izokinolinskih hibrida
Petra Lojan
U ovom radu opisana je sinteza novih derivata izokinolina i ferocen-izokinolinskog hibrida te njihova strukturna karakterizacija. Reakcijom ciklizacije potpomognutom mikrovalnim zračenjem 2-klorbenzaldehida i odgovarajućih terminalnih alkina sintetizirani su derivati izokinolina supstituirani u položaju 3 alkilnim lancima (1-3). Reakcijom bromiranja izokinolina NBS-om uveden je u položaj 5 izokinolinskog prstena pri -25 °C, koji je potom preveden u 5- azidoizokinolin (5) s NaN3....
Sinteza i strukturna karakterizacija novih amino supstituiranih pentacikličkih derivata benzimidazola
Sinteza i strukturna karakterizacija novih amino supstituiranih pentacikličkih derivata benzimidazola
Kristina Bobanović
U okviru ovog rada provedena je sinteza i spektroskopska karakterizacija novih amino i diamino 6-N-supstituiranih, 3,6-N,N-disupstituiranih i 3-N-supstituiranih derivata 7-cijanobenzo[b]tieno[2,3-b]pirido[1,2-a]benzimidazola. Novi spojevi priređeni su klasičnim reakcijama organske sinteze i reakcijama potpomognutim mikrovalnim zračenjem. Aciklički derivati benzimidazola 5, 16 i 26 priređeni su reakcijom kondenzacije odgovarajućih halogeno supstituiranih benzo[b]tiofen-2-karbaldehida 4,...
Sinteza i strukturna karakterizacija novih ferocenskih derivata 7-deazapurina kao potencijalnih elektrokemijskih markera
Sinteza i strukturna karakterizacija novih ferocenskih derivata 7-deazapurina kao potencijalnih elektrokemijskih markera
Mateja Novak
Cilj ovog rada bila je sinteza novih derivata purina i 7-deazapurina s ferocenskim supstituentom te njihova strukturna karaktrizacija i elektrokemijska ispitivanja. Reakcijom N-alkiliranja purinskog ili 7-deazapurinskog prstena s odgovarajućim 1,4-dihalo-but-2-enom ili propargil-bromidom uz NaH kao bazu u DMF-u pripravljeni su N-9-butenilni derivati 7-deazapurina (1 i 5) i propargilni derivati 7-deazapurina (2) i purina (3 i 4). Pd-kataliziranom Sonogashira-inom reakcijom unakrsnog spajanja...
Sinteza kopolimera dodecil metakrilata i 2-N-morfolinoetil metakrilata i izračun kopolimerizacijskih reaktivnosti
Sinteza kopolimera dodecil metakrilata i 2-N-morfolinoetil metakrilata i izračun kopolimerizacijskih reaktivnosti
Kristina Azinović
Polimerizacija je kemijska reakcija u kojoj monomeri, međusobnim povezivanjem kovalentnim vezama preko funkcionalnih skupina, tvore molekule polimera, makromolekule. O vrsti ponavljanih jedinica ovisi da li će nastati homopolimeri ili kopolimeri. Homopolimeri nastaju reakcijom istovrsnih monomera, dok kopolimeri nastaju reakcijom dvaju ili više različitih monomera. Reakcijom kopolimerizacije naziva se istovremena polimerizacija dviju ili više vrsta monomera u istoj reakcijskoj smjesi....
Sinteza mreže izmjenjivača topline potpomognuta računalnim alatima
Sinteza mreže izmjenjivača topline potpomognuta računalnim alatima
Sara Čemeljić
U ovome radu opisane su osnove sinteze mreže izmjenjivača topline, te metode koje se mogu koristiti u tu svrhu. Metode sinteze mreže mogu se podijeliti na sekvencijale i sumultane. Cilj rada je bio primjeniti simultanu metodu za sintezu mreže izmjenjivača topline u postrojenju za proizvodnju nitratne kiseline. U tu svrhu korištene je program SuperTarget7 koji se temelji na pinch metodi. Primjenom SuperTarget7 programa dobivaju se različite mogućnosti projektiranje mreže koje se mogu...

Paginacija