Paginacija

Uklanjanje diklofenaka iz vode pod simuliranim sunčevim zračenjem uz TiO2-SnS2 nanokompozitni fotokatalizator
Uklanjanje diklofenaka iz vode pod simuliranim sunčevim zračenjem uz TiO2-SnS2 nanokompozitni fotokatalizator
Marija Bradić
Cilj ovog istraživanja je razvoj heterogenog fotokatalitičkog sustava za razgradnju diklofenaka u modelnoj otpadnoj vodi. Diklofenak je nesteroidni, protuupalni lijek i zbog ograničene biorazgradivosti jedan je od najčešće detektiranih farmaceutika u efluentima i površinskim vodama. Lako se bioakumulira u tkivima vodenih organizama te tako ulazi u hranidbeni lanac, a zbog mogućeg štetnog djelovanje na ljudsko zdravlje uvršten je na „watch listu“ Dodatka X Okvirne direktive o...
Uklanjanje farmaceutika RO/NF membranama iz ultra čiste vode u lužnatim uvjetima
Uklanjanje farmaceutika RO/NF membranama iz ultra čiste vode u lužnatim uvjetima
Mateja Ruklić
Lijekovi imaju važnu ulogu u liječenju i prevenciji bolesti u ljudi i životinja, zbog čega njihova prisutnost u okolišu svakodnevno raste. Većina farmaceutika ispušta se kontinuirano putem kanalizacijskog sustava, te ih je zbog njihovog negativnog utjecaja na okoliš neophodno učinkovito ukloniti. Ovaj rad ispitivao je učinkovitost i mehanizam uklanjanja farmaceutika (sulfagvanidin, trimetoprim, hidrokortizon i albendazol) reverzno osmotskim (RO) i nanofiltracijskim (NF) membranama...
Uklanjanje farmaceutika RO/NF membranama iz voda u kiselim uvjetima
Uklanjanje farmaceutika RO/NF membranama iz voda u kiselim uvjetima
Kristina Vertuš
Prisutnost lijekova u okolišu svakodnevno raste zbog sve veće primjene u zdravstvu i veterini. Ovaj rad ispitivao je učinkovitost i mehanizam uklanjanja odabranih veterinarskih farmaceutika (sulfagvanidin, trimetoprim, hidrokortizon, prokain · HCl i albendazol) iz voda u kiselim uvjetima RO/NF membranama (XLE, NF, NF270). Učinkovitost uklanjanja farmaceutika iz voda u kiselim uvjetima ovisilo je o veličini pora membrane i veličini farmaceutika, o interakcijama između farmaceutika i...
Uklanjanje farmaceutika iz voda UV-A/TiO2/Fe-ZSM5 procesom
Uklanjanje farmaceutika iz voda UV-A/TiO2/Fe-ZSM5 procesom
Žaklina Đuranec
Danas se širom svijeta koriste velike količine različitih vrsta farmaceutika koji su primarno namijenjeni sprječavanju i liječenju bolesti. Međutim, značajne količine tih farmaceutika završavaju u okolišu putem otpadnih voda iz industrija ili metabolita nakon primjene te se smatraju „novim onečišćivalima“. Zaštita voda, uz kontrolu i smanjenje emisija, podrazumijeva razvoj i primjenu učinkovitih tehnologija obrade voda. Tehnologije temeljene na naprednim oksidacijskim...
Uklanjanje farmaceutika membranskim bioreaktorima
Uklanjanje farmaceutika membranskim bioreaktorima
Jelena Šetinc
Farmaceutici u ulozi "novih onečišćivala", njihova pojava i mehanizmi transporta u okolišu, razvoj analitičkih i separacijskih metoda za otkrivanje, praćenje i nadzor, ekotoksikološki učinci na žive organizme i ekosustave i tehnologije obrade otpadnih voda, pitke vode i krutog, prvenstveno medicinskog, otpada s ciljem sprječavanja njihovog dospijevanja u prirodne recipijente (vodne sustave, zrak i tlo), a posljedično i u žive sustave, tema su brojnih znanstvenih publikacija...
Uklanjanje farmaceutskih mikroonečišćivala
Uklanjanje farmaceutskih mikroonečišćivala
Josipa Dželalija
Problem onečišćenja vode sve je veći, uslijed globalnog industrijskog razvoja i povećanja stanovništva čime očuvanje ograničenih resursa pitke vode postaje jednim od glavnih zadataka čovječanstva. Znatan problem u očuvanju vodenih resursa i općenito ravnoteže ekosustava predstavljaju nova onečišćivala, prirodni i sintetski spojevi s razmjerno nepoznatim interakcijama u ekosustavima, koji se ne uspijevaju dostatno ukloniti konvencionalnim metodama obrade otpadnih voda. U nova...
Uklanjanje neonikotinoidnih insekticida iz otpadnih voda
Uklanjanje neonikotinoidnih insekticida iz otpadnih voda
Ivana Tepeš
Fotokataliza, a posebno heterogena kataliza u novije vrijeme privlači sve veći interes znanstvenika i stručnjaka koji se bave obradom otpadnih voda i onečišćenog zraka. Zbog brzog industrijskog razvitka i sve veće koncentracije onečišćenja u okolišu raste potreba za razvojem procesa za razgradnju i mineralizaciju organskih onečišćivala u otpadnim vodama i zraku. Iznimno važno područje primjene fotokatalize odnosi se na uklanjanje onečišćujućih tvari iz vode....
Uloga 1,2,3-triazola kao heteroaromatske gradivne jedinice u koordiniranju na metalne ione
Uloga 1,2,3-triazola kao heteroaromatske gradivne jedinice u koordiniranju na metalne ione
Emina Džanić
1,4-disupstituirani 1,2,3-triazoli sintetiziraju se bakrom kataliziranom azid alkin cikloadicijom (CuAAC, eng. copper catalysed azide alkine cycloaddition), koja je ujedno i najzastupljenija click reakcija. 1,2,3-triazoli se zbog mogućnosti koordiniranja metalnih iona na svoje heteroatome uspješno primjenjuju u dizajnu i razvoju kemijskih senzora za metalne ione. U ovom je radu prikazan pregled triazolnih fluorescentnih senzora za određivanje Zn(II), Al(III), Fe(III), Hg(II) i Cu(II) iona...
Uloga skladišta prirodnog plina u plinskom sustavu
Uloga skladišta prirodnog plina u plinskom sustavu
Aleksandra Putnik
U radu se govori o ulozi skladišta prirodnog plina u plinskom sustavu, a glavna uloga skladišta prirodnog plina jest mogućnost iskorištavanja prirodnog plina iz skladišta kada imamo veliku potražnju plina. Opisane su karakteristike prirodnog plina, transportnog sustava i oblici podzemnih skladišta plina. U sigurnosti opskrbe prirodnim plinom veliku ulogu imaju transportni sustav i s njime povezana skladišta prirodnog plina. Navedeni su važni projekti, kako za europske zemlje, tako i...
Ultrazvučna ekstrakcija farmaceutika iz aktivnog mulja
Ultrazvučna ekstrakcija farmaceutika iz aktivnog mulja
Tajana Horvat
Farmaceutici su kemijske tvari koje se koriste pri liječenju i sprječavanju bolesti kod ljudi i životinja. Nazivaju se "novim onečišćivačima" jer još uvijek ne postoje propisane zakonske doze ispuštanja obrađenih otpadnih voda u okoliš te su još uvijek nedovoljno istraženi. Ipak, danas je postignuta viša svijest o mogućim negativnim utjecajima farmaceutika na cjelokupni živi svijet te je stoga i sve više istraživanja znanstvenika usmjereno na otkrivanje njihova ponašanja u...
Ultrazvučna ekstrakcija pesticida iz uzorka čaja
Ultrazvučna ekstrakcija pesticida iz uzorka čaja
Iva Šimić
U ovom diplomskom radu prikazan je postupak optimizacije ultrazvučne ekstrakcije jedanaest pesticida (klorprofam, propizamid, vinklozolin, metolaklor, profenofos, p, p'-DDE, etion, tetradifon, permetrin, δ-lindan te pirimifos etil) međusobno različitih fizikalno–kemijskih svojstava iz čaja pri čemu su dobiveni ekstrakti snimani na plinskom kromatografu vezanom na spektrometar masa. Optimirana metoda je validirana, a dobivene visoke vrijednosti R^2 potvrda su linearnosti ove metode....
Umjetna inteligencija u zaštiti okoliša
Umjetna inteligencija u zaštiti okoliša
Emerik Leaković
Cilj ovoga rada je prikazati opću sliku umjetne inteligencije i objasniti osnovne principe funkcioniranja njenih razvijenijih grana, poput umjetnih neuronskih mreža, evolucijskih algoritama, ekspertnih sustava, računalnog vida i neizrazite logike. Jednostavnim primjerima dan je uvid u funkcioniranje iznimno širokog područja umjetne inteligencije, te je obrazložena potreba za daljnjim istraživanjem i inovacijama na dobrobit cjelokupnog društva. Zaštita okoliša postaje sve značajni...

Paginacija