Paginacija

Metoda isparavanja otapala u povećanju topljivosti i brzine oslobađanja lurasidon-hidroklorida
Metoda isparavanja otapala u povećanju topljivosti i brzine oslobađanja lurasidon-hidroklorida
Bonita Jurec
Lurasidon-hidroklorid je djelatna tvar male topljivosti u vodenom mediju što otežava njegovu primjenu u liječenju psihičkih poremećaja. S ciljem povećanja njegove topljivosti, metodom isparavanja otapala pripravljene su čvrste disperzije djelatne tvari u matrici hidrofilnog polimera, poli(vinil-pirolidona) (PVP). Dobivene čvrste disperzije karakterizirane su diferencijalnom pretražnom kalorimetrijom, rendgenskom difrakcijskom analizom praha i infracrvenom spektroskopijom. U pripravi...
Metoda najmanjih kvadrata
Metoda najmanjih kvadrata
Tomislav Šalinović
U ovom završnom radu predstavljena je metoda najmanjih kvadrata te njezina primjena u inženjerstvu. Također, predstavljena je i metoda vjerojatnosnog linearnog modela pomoću kojeg je moguće aproksimirati i predvidjeti ponašanje podataka. Na početku rada opisana je metoda najmanjih kvadrata koja je jedna od najjednostavnijih i najčešće korištenih analitičkih tehnika za prikaz funkcijske ovisnosti između dvije povezane skupine podataka. Nadalje je objašnjen koeficijent linearne...
Metode analize ftalata u okolišu
Metode analize ftalata u okolišu
Dora Nestić
Ftalati su skupina plastifikatora koji se koriste u proizvodnji i preradi plastike. Njihova fizikalna i kemijska svojstva čine ih pogodnima za tu namjenu. Zbog njihove raširene primjene, lako dospijevaju u okoliš. Budući da imaju štetan učinak na ekosustav, a time i na čovjeka (npr. poremećaj funkcije endokrinog/reproduktivnog sustava), nužan je njihov monitoring. Raznovrsne tehnike ekstrakcije u kombinaciji s plinskom ili tekućinskom kromatografijom spregnutom s masenom...
Metode bioloških ispitivanja materijala pogodnih za umjetna tkiva
Metode bioloških ispitivanja materijala pogodnih za umjetna tkiva
Maja Perčić
Strategija inženjerstva tkiva oslanja se na kompleksne interakcije stanica i biomaterijala (nosača) kako bi se ostvarila uspješna regeneracija oštećenog tkiva. U tu svrhu biomaterijali su podvrgnuti ispitivanjima, naročito onima koja se odnose na procjenu biokompatibilnosti, odnosno sposobnosti materijala za obavljanje svoje terapeutske funkcije bez izazivanja nepoželjnih (upalnih) reakcija u tijelu pacijenta. In vitro testiranje je pokušaj simuliranja in vivo okruženja u strogo...
Metode destilacijskog razdvajanja azeotropnih smjesa
Metode destilacijskog razdvajanja azeotropnih smjesa
Hrvoje Kopić
Ovaj se rad bavi metodama destilacijskog razdvajanja azeotropnih smjesa. Kod azeotropnih smjesa, jednostavnom kolonskom destilacijom ne mogu se dobiti obje čiste komponente bez određenih modifikacija destilacijskog postupka, npr. promjenom tlaka ili dodatkom treće komponente. Rad opisuje teorijsku podlogu destilacije zeotropnih i azeotropnih smjesa, načine opisa neidealnosti kapljevitih otopina (Soave-Redlich-Kwong, Wilson i NRTL), te opis McCabe-Thieleove metode za proračun...
Metode dizajniranja eksperimentalnog postupka
Metode dizajniranja eksperimentalnog postupka
Ana Sertić
U ovom radu izdvojeni su najzastupljeniji dizajni eksperimenta koji se primjenjuju u industriji i znanstvenim laboratorijima. Planiranje eksperimenta povećava kvalitetu produkta i reducira broj potrebitih eksperimenata čime se ostvaruje zamjetna financijska ušteda. Detaljno su opisani potpuni i djelomični faktorski dizajni eksperimenta, metoda odziva površine i Box-Behnkenov dizajn te Taguchijeva metoda pogodna za primjenu kontrole kvalitete.
Metode dobivanja i svojstva nanoceluloze
Metode dobivanja i svojstva nanoceluloze
Melani Horvat
Celuloza je linearni biopolimer koji se prirodno nalazi u biljnim stanicama kao što su drvo, pamuk i lan. Posjeduje svojstva poput dobre biokompatibilnosti, niske cijene, visoke čvrstoće te dobrih mehaničkih svojstava. Njena vlakna mogu se mehaničkom ili kemijskom obradom prevesti u celulozne mikro/nanofibrile (MFC/NFC) ili celulozne nanokristale (CNC). Ova dva strukturna oblika posjeduju izvrsna svojstva u usporedbi s izvornim celuloznim vlaknima. Uz celulozne mikro/nanofibrile i...
Metode intenzifikacije procesa temeljene na fenomenima
Metode intenzifikacije procesa temeljene na fenomenima
Filip Vretenar
Intenzifikacija procesa na temelju fenomena jedna je od metoda intenzifikacije procesa koja ima velik potencijal sintetiziranja novih izvedba procesa te poboljšavanje postojećih. Novi trend u holističkom pristupu intenzifikaciji procesa je tzv. pristup “odozdo prema gore“ (engl. bottom-up approach). Taj se pristup intenzifikaciji procesa razlikuje od tradicionalnog koji se temelji na jediničnim operacijama. Ovakav pristup temelji se na fizikalnim i kemijskim fenomenima koji direktno...
Metode modifikacije površine implantnih materijala na bazi titanija
Metode modifikacije površine implantnih materijala na bazi titanija
Janina Roknić
Implantni materijali se u obliku medicinskih implantata ugrađuju u ljudski organizam i upotpunjuju ili u potpunosti zamjenjuju tkivo, organ ili neku funkciju tijela, tj. zamjenjuju uništenu biološku strukturu nadomještajući njenu formu i funkciju. Važni uvjeti za izradu kvalitetnog implantnog materijala, kako bi organizmu služili u što duljem periodu, koji moraju biti zadovoljeni su dobra mehanička svojstva, biokompatibilnost, otpornost na habanje i koroziju te oseointegracija....
Metode predobrade sirovina za proizvodnju biodizela
Metode predobrade sirovina za proizvodnju biodizela
Mirna Filakovac
U današnjem svijetu štetni plinovi koji nastaju izgaranjem fosilnih goriva predstavljaju veliko opterećenje za Zemljin ekosustav i atmosferu. Napori znanstvenika usmjereni su ka rješavanju tog problema i kao jedno od alternativnih rješenja predlažu se su biogoriva, od kojih se najčešće spominje biodizel. Može se koristiti samostalno ili u kombinaciji s dizelskim gorivom u klasičnom dizelskom motoru, uz vrlo male ili nikakve preinake samog motora. Njegove velike prednosti su što...
Metode priprave poroznih skeleta za biomedicinske  primjene
Metode priprave poroznih skeleta za biomedicinske primjene
Marija Posarić
Cilj ovog rada je dati kratki literaturni pregled metoda priprave poroznih skeleta koji se koriste u području inženjerstva tkiva. Inženjerstvo tkiva je interdiscplinarno područje u nastajanju koje primjenjuje načela prirodnih znanosti i inženjerstva za proizvodnju inženjerskog tkiva za popravak i zamjenu oštećenih tkiva i organa. U inženjerstvu tkiva glavnu ulogu imaju skeleti. Skeleti su trodimenzijske strukture napravljene od bioloških materijala i biomaterijala, koji...
Metode procjene topljivosti krutine u kapljevini
Metode procjene topljivosti krutine u kapljevini
Filip Brkić
U ovom radu dana je teorijska i raĉunska osnova ravnoteže krutina-kapljevina. Topljivost se procijenila iz eksperimentalnih podataka za smjese aromatskog ugljikovodika (benzen, naftalen) s alkoholom (metanol, etanol, i-propanol, n-butanol). Parametri su korelirani preko modela koeficijenta aktivnosti: Wilson, NRTL UNIQUAC. Kao rezultat dobiveni su grafovi topljivosti (T/x) za sva tri modela po pojedinoj smjesi.

Paginacija