Paginacija

Priprava kompozitnog biomaterijala na temelju polimerne matrice i hidroksiapatita dopiranog metalnim ionima
Priprava kompozitnog biomaterijala na temelju polimerne matrice i hidroksiapatita dopiranog metalnim ionima
Nediljko Beus
Cilj rada bio je priprava kompozitnog materijala na temelju hidroksiapatita supstituiranog magnezijem i biorazgradivih polimera za potencijalnu primjenu u inženjerstvu koštanog tkiva. Inženjerstvo koštanog tkiva je interdisciplinarno područje koje razvija 3D strukture, okosnice, koje služe kao predložak za rast novog tkiva, a sve s ciljem obnavljanja, zamjene ili poboljšanja funkcije oštećenih kosti. S obzirom da je prirodno koštano tkivo kompozitni materijal anorganskog...
Priprava kompozitnog materijala na temelju visoko poroznog hidroksiapatita i funkcionaliziranog poliestera
Priprava kompozitnog materijala na temelju visoko poroznog hidroksiapatita i funkcionaliziranog poliestera
Sara Cvetković
U ovom istraživanju pripravljeni su kompozitni materijali na temelju hidroksiapatita (HA) i kopolimera Boltorn H40/polikaprolakton(BH40/PCL). Hidrotermalnom pretvorbom aragonita iz sipine kosti sintetiziran je visokoporozni HA s potpuno očuvanom mikrostrukturom sipine kosti. Uranjanjem HA komadnih uzoraka u otopinu kopolimera BH40/PCL dobiven je kompozit hidroksiapatit/BoltornH40/polikaprolakton (HA/BH40/PCL). Kvalitativnom XRD analizom kompozitnih uzoraka dokazano je nastajanje HA te...
Priprava nano-ZnO prevlaka
Priprava nano-ZnO prevlaka
Filip Crnković
Pripravom kompozitnih mješavina polimernih materijala s punilima moguće je poboljšati njihova mehanička, toplinska, zaštitna, te ostala uporabna svojstva. Cilj ovog diplomskog rada je istražiti pripravu nanokompozitnog materijala na osnovi mješavina polilaktida (PLA) i polikaprolaktona (PCL) sa cinkovim oksidom (ZnO) kao nanopunilom, te karakterizirati mehanička, toplinska, i zaštitna svojstva prevlaka napravljenih od navedenih nanokompozita. PLA/PCL/ZnO kompoziti su pripravljeni s...
Priprava nanokompozita iz praha i taline
Priprava nanokompozita iz praha i taline
Anamarija Turković
Tehnologija 3D printanja zadnjih nekoliko godina privlači veliku pozornost iz razloga što se tom metodom mogu jeftino proizvesti vrlo kompleksi predmeti čija je izrada, uobičajenim tehnikama proizvodnje izrazito skupa. Jedna od tehnika 3D printanja je selektivno lasersko sinteriranje (SLS). Za ovu metodu koristi se cijeli niz polimernih materijala među kojima je i poliamid 12 (PA12) ili poznatiji pod nazivom Najlon 12. U ovom radu pripravljeni su uzorci PA12 te nanokompoziti PA12/TiO2...
Priprava novih aneliranih tiofenskih biciklo[3.2.1]oktadienskih derivata
Priprava novih aneliranih tiofenskih biciklo[3.2.1]oktadienskih derivata
Mirela Pašičko
U svrhu sinteze novih policikličkih derivata biciklo[3.2.1]oktadienskih sustava fuzioniranih s tiofenskom jezgrom, provedene su fotokemijske ciklizacije i aldolne kondenzacije na tieno-benzobiciklo[3.2.1]oktadienskim derivatima. Početni supstrat 1 je jednostavno dobiven Vilsmeier-Haackovom reakcijom formiliranja 2,3-[3,2-b-tieno]-6,7-benzobiciklo[3.2.1]okta-2,6-diena. Iz nastalog karbaldehida Wittigovom reakcijom sintetizirani su novi p-metil- i p-metoksi- supstituirani stirilni...
Priprava novih derivata 2-aminobenzimidazola kao potencijalnih biološki aktivnih spojeva
Priprava novih derivata 2-aminobenzimidazola kao potencijalnih biološki aktivnih spojeva
Donata Jambriško
U okviru ovog rada provedena je sinteza novih metoksi derivata Nmetilbenzimidazolil supstituiranih benzamida 17-19 i njihovih cijano derivata 20-22. Ciljani spojevi priređeni su klasičnim reakcijama organske sinteze. Sinteza prekursora 2-amino-5-cijano-1-metilbenzimidazola 10 potpomognuta je mikrovalovima polazeći od 4-klor-3-nitrobenzonitrila 7. Kondenzacijom odgovarajućih supstituiranih benzoil-klorida 14, 15 i 16 s odgovarajućim 2-amino-N-metilbenzimidazolom 6, odnosno 10 priređeni...
Priprava novih derivata kumarina Pd-kataliziranim reakcijama i njihova strukturna karakterizacija
Priprava novih derivata kumarina Pd-kataliziranim reakcijama i njihova strukturna karakterizacija
Andrea Milinković
U ovom radu opisana je sinteza derivata 7-hidroksikumarina pripravljenih reakcijom bromiranja, nitriranja, te paladijem kataliziranim reakcijama. Bromiranjem 7-hidroksikumarina s N-bromsukcinimidom uz cerijev amonijev nitrat pripravljeni su 8-brom-7-hidroksikumarin (1) i 3,8-dibrom-7-hidroksikumarin (2). Reakcijom nitriranja 7-hidroksikumarina sintetizirani su derivati kumarina supstituirani nitro skupinom u položajima 3 i/ili 6 i 8 kumarinskog prstena (3-5)....
Priprava novih funkcionaliziranih furanskih policikla reakcijom fotokatalitičke oksigenacije uz Mn(III) porfirin u neutralnom i lužnatom mediju
Priprava novih funkcionaliziranih furanskih policikla reakcijom fotokatalitičke oksigenacije uz Mn(III) porfirin u neutralnom i lužnatom mediju
Mateja Markotić
U svrhu istraživanja fotokatalitičkih reakcija provedene su reakcije fotokatalitičke oksigenacija na tri furanska derivata o-divnilbenzena 1 – 3, koji su sintetizirani Wittigovom reakcijom. Reakcije fotokatalitičke oksigenacije provedene su osvjetljavanjem volframovom lampom širokog spektra uz anionski i kationski Mn porfirin i propuhivanje kisikom u neutralnom mediju. Početni spojevi 1 i 3 reagirali su uz kationski manganov porfirin pri čemu su kao produkti dobiveni ciklizacijski...
Priprava policikličkih sustava fotokemijskom reakcijom u kiselom mediju
Priprava policikličkih sustava fotokemijskom reakcijom u kiselom mediju
Kristina Bukač
Početni spoj β,β´-disupstutuirani 3-furanski derivat o-divinilbenzen 1 sintetiziran je Wittigovom reakcijom. Produkt je dobiven kao smjesa cis,cis-, cis,trans-, i trans,trans- izomera. Izomeri su izolirani i spektroskopski potpuno okarakterizirani. U svrhu proučavanja utjecaja heteroatoma na strukturu dobivenog produkta provedena je fotokemijska reakcija spoja 1 u kiselom mediju. Tom reakcijom dobiven je novi spoj 2 koji je izoliran i u potpunosti spektroskopski okarakteriziran.
Priprava polimernih sorbensa s otiskom za ekstrakciju azo-bojila iz dieselskog goriva
Priprava polimernih sorbensa s otiskom za ekstrakciju azo-bojila iz dieselskog goriva
Antonija Glavač
Prijevare vezane uz gorivo predstavljaju veliki problem na svjetskoj razini. Svaka država primjenjuje različitu razinu poreza na gorivo, ovisno o njegovoj upotrebi, a zlouporaba goriva dovodi do milijunskih gubitaka u državnom proračunu. Kako bi se spriječila ilegalna praksa „pranja“ goriva, ona se označavaju prikladnim markerom i bojilom. Najčešće upotrebljavani marker za goriva je Solvent Yellow 124, žuta monoazo boja koja u gorivu nije vidljiva golim okom. Za razliku od...
Priprava poroznih nosača za uklanjanje industrijskih bojila iz vodene otopine
Priprava poroznih nosača za uklanjanje industrijskih bojila iz vodene otopine
Maja Perčić
Sintetička bojila u velikoj su mjeri prisutna u otpadnim vodama industrije papira, tekstila i plastike. Mnoga bojila u svojoj strukturi sadrže aromatske prstene, što ih čini otrovnim i kancerogenim. S ciljem smanjenja rizika od onečišćenja okoliša, potrebno je tretiranje otpadnih voda prije ispusta u okoliš. Postoji nekoliko metoda koje se primjenjuju za uklanjanje bojila iz obojenih otpadnih voda poput koagulacije, oksidacije, adsorpcije, membranske filtracije i biološke obrade....
Priprava poroznih peleta kao nosača lijeka
Priprava poroznih peleta kao nosača lijeka
Leo Cuculić
Napretkom novih sustava za dostavu lijeka došlo je i do razvoja lijekova za reguliranje srčane aritmije. Novi sustavi poboljšavaju doziranje, liječenje kroničnih stanja, smanjuju nuspojave i učestalost uzimanja doze. Istraživanje peleta kao nosača takvih lijekova potaknuto je raznim prednostima, kako terapeutskih tako i tehnoloških jer njihova višečestična priroda nudi brojne prednosti u odnosnu na konvencionalne oblike liječenja. U ovom radu istraživanje je provedeno u...

Paginacija