Paginacija

Apsorpcijsko hlađenje pomoću solarnih paraboličkih kolektora
Apsorpcijsko hlađenje pomoću solarnih paraboličkih kolektora
Josip Biondić
U radu je prikazana simulacija modela sustava solarne tehnologije apsorpcijskog hlađenja uz korištenje solarnih paraboličkih kolektora. Proces apsorpcijskog hlađenja temelji se na korištenju sunčeve energije, kao izvora topline, koja se u izmjenivaču topline pretvara u energiju hlađenja. Korištenjem solarnog paraboličnog kolektora omogućava se efikasnost sustava od 60% do 80%. U cilju istraživanja mogućnosti primjene tehnologije apsorpcijskog hlađenja u Hrvatskoj, u radu je...
Aromatski azidi i alkini kao reagensi za sintezu D-Π-A kromofora s 1,2,3-triazolnom poveznicom
Aromatski azidi i alkini kao reagensi za sintezu D-Π-A kromofora s 1,2,3-triazolnom poveznicom
Magdalena Eškinja
D-π-A sustavi sadržavaju elektron-donorsku (D) i elektron-akceptorsku (A) skupinu koje su povezane konjugiranom organskom poveznicom tzv. π-poveznicom. Često se kao poveznica upotrebljava 1,2,3-triazol koji omogućuje izravnu interakciju donorske i akceptorske skupine prilikom čega dolazi do prijenosa naboja, a ovakvi sustavi mogu se koristiti kao optički kemijski senzori. U ovom radu dan je pregled donorsko-akceptorskih sustava kao kromofora koji sadrže 1,2,3-triazolni prsten u...
Asimetrična priprava N,O-acetala s kvaternim stereogenim centrom katalizirana kiralnim fosfornim kiselinama
Asimetrična priprava N,O-acetala s kvaternim stereogenim centrom katalizirana kiralnim fosfornim kiselinama
Ines Bašić
U ovom radu prikazana je asimetrična priprava N,O-acetala s kvaternim stereogenim centrom katalizirana kiralnim fosfornim kiselinama. Istraživanja su pokazala da kiralni N,Oacetali predstavljaju važne funkcionalne skupine u prirodnim spojevim s antiproliferativnim djelovanjem te stabilizirajućim djelovanjem na mikrotubule. Isoindolinonski derivati N,O-acetala poznati su inhibitori MDM2-p53 protein-protein interakcija. Kondenzacijom ftalimida sa fenilmagnezij bromidom, 2-tienil litijem i...
Automatska regulacija  kompresora
Automatska regulacija kompresora
Kristian Bakić
Rad i učinkovitost kompresora važan je za rad svih proizvodnih pogona. Dobra regulacija kompresora nužna je za održavanja stabilnog rada kompresora, a time i sigurnosti postrojenja. U ovom radu analizirane su pojave pumpanje i zastoja na temelju poznavanja osnovnih načela rada kompresora i shodno iskustvu iz prakse. Objašnjeni su procesni uvjeti koji dovode do ovih pojava, njihove karakteristike i posljedice. Analizirana je i dinamika ciklusa pumpanja. Prikazana su moguća rješenja...
BW kao kompatibilizator PCL/PLA mješavina
BW kao kompatibilizator PCL/PLA mješavina
Katarina Mužina
Posljednjih godina, povećanjem brige za okoliš, povećala se i svijest o utjecaju plastičnog otpada na onecišćenje okoliša. Kao najbolja metoda za obradu plastičnog otpada pokazalo se kompostiranje, što je utjecalo na povećanje primjene biorazgradivih polimera. S druge strane, iscrpljivanje fosilnih izvora potaknulo je proizvodnju biopolimera, odnosno polimera na bazi obnovljivih izvora, tj. biomase, za koje se pokazalo i da imaju bolji učinak na okoliš. Unatoč povećanju...
Binomna razdioba
Binomna razdioba
Luka Gregurek
Svakom ishodu slučajnog pokusa možemo pridružiti specifičnu numeričku vrijednost, što bilježimo sa funkcijom koja svakom ishodu pridruži određeni realni broj. Tu funkciju nazivamo slučajna varijabla. Diskretna slučajna varijabla je slučajna varijabla čije vrijednosti čine konačan ili prebrojiv skup. Slučajna varijabla u kojoj imamo samo dva moguća ishoda nazivamo Bernoullijvom slučajnom varijablom. Binomna slučajna varijabla dobije se kao rezultat n manjih pokusa...
Bioanalitičke metode praćenja farmaceutika u okolišu
Bioanalitičke metode praćenja farmaceutika u okolišu
Josipa Papac
Farmaceutici se dugi niz godina koriste u medicinske terapijske svrhe i time se nekontrolirano unose u okoliš, bilo putem staničnih izlučevina, neodgovarajućim odlaganjem ili ispuštanjem u okoliš prilikom neadekvatne obrade otpadnih voda. Prepoznati su kao potencijalni onečišćivaći i zato se nazivaju "novim zagađivalima". O njima još uvijek ne postoji dovoljno podataka da bi se dobio uvid u njihovo ponašanje i utjecaj na okoliš. Zbog toga se sve više ulaže u razvoj...
Biogoriva treće generacije
Biogoriva treće generacije
Viktorija Vučko
Suvremeni stil života podrazumijeva sve veću upotrebu energije u svrhu povećanja učinkovitosti i komfora, što rezultira povećanom potrošnjom energije. U drugoj polovici 20. stoljeća dolazi do tehnološkog razvoja što rezultira i porastom potrošnje energije. Ubrzani tehnološki razvoj dovodi do razvoja industrije i povećane uporabe fosilnih goriva. To je dovelo do povećane emisije štetnih plinova u okoliš, te do ozbiljnih ekoloških problema kao što su onečišćenje tla, vode,...
Biokatalitička redukcija acetaldehida
Biokatalitička redukcija acetaldehida
Ivana Bukarica
U ovom radu ispitivana je kinetika reakcije redukcije acetaldehida uz biokatalizator ketoreduktazu koja za svoju aktivnost zahtijeva uporabu koenzima nikotinamid-adenin dinukleotid fosfata. Kinetika je mjerena metodom početnih brzina variranjem koncentracija supstrata (acetaldehida) i koenzima (NADPH) te su procijenjeni kinetički parametri Michaelis-Menteničine kinetike. Ispitivan je i utjecaj produkata na brzinu reakcije, te aktivnost enzima u povratnoj reakciji oksidacije etanola....
Biokatalitička sinteza (R)-3-hidroksi-4,4-dimetilpentan nitrila
Biokatalitička sinteza (R)-3-hidroksi-4,4-dimetilpentan nitrila
Jelena Jelačić
U ovom radu obrađena je tematika biokatalitičke sinteze kiralnih molekula, odnosno (R)-3-hidroksi-4,4-dimetilpentan nitrila iz 3,3-dimetil-1,2-epoksibutana pomoću enzima halogenhidrin-dehalogenaze. Sinteza optički čistih tvari izuzetno je važan dio farmaceutske industrije s obzirom da dva enantiomera mogu imati potpuno različita svojstva, a nerijetko jedan od njih može pokazivati štetno i toksično biološko djelovanje. Epoksidi su visoko vrijedni spojevi u organskoj sintezi zbog...
Biokatalitička sinteza (R)-4-kloro-3-hidroksibutironitrila katalizirana s halogenhidrin-dehalogenazom
Biokatalitička sinteza (R)-4-kloro-3-hidroksibutironitrila katalizirana s halogenhidrin-dehalogenazom
Kristina Matić
Enzimi su biokatalizatori koji kataliziraju reakcije u živim organizmima. Njihova primjena omogućuje niz prednosti, poput odvijanja reakcija u blažim uvjetima te smanjenje nastanka štetnih nusprodukata. Prirodna uloga halogenhidrin-dehalogenaza je kataliza halohidrina u odgovarajuće epokside (reakcija dehalogenacije), odnosno kataliza reakcije zatvaranja epoksidnog prstena pri čemu dolazi do otpuštanja halogenih iona. U ovom radu je ispitana reakcija biokatalitičke sinteze...
Biokatalitička sinteza 4-ketopimelične kiseline
Biokatalitička sinteza 4-ketopimelične kiseline
Teo Tomić
U današnje vrijeme sve se više pažnje u industriji posvećuje održivom razvoju. Primjer toga su strože regulacije emisije ugljikovoga dioksida kao i postroživanje regulacija kemijske industrije. Sve se više ulaže u razvitak industrijskih procesa koji su u skladu s prirodom kao što su na primjer biokatalički procesi. Nagli razvoj upotrebe enzima i biokatalize je već prisutan i očekuje se da će se ubrzati u daljnjoj budućnosti. U ovom radu je dan pregled što su to enzimi, koje...

Paginacija