Paginacija

Prisutnost i toksičnost talija u okolišu
Prisutnost i toksičnost talija u okolišu
Ivana Žitko
Talij (Tl) je prirodni element u tragovima, široko rasprostranjen diljem Zemlje, ali u jako malim koncentracijama. Smatra se jednim od najtoksičnijih teških metala, međutim, postoji velika potražnja za talijem u visokoj tehnologiji. Povećanjem upotrebe talija u novim tehnologijama i visoko tehnološkoj industriji, povećala se i zabrinutost zbog rizika od izloženosti živih organizama. Trovanje se manifestira na različite načine, ovisno o dozi i putu administracije, kao i o vremenu...
Proces regeneracije sorbensa sumpora na bazi cinkova alumotitanata
Proces regeneracije sorbensa sumpora na bazi cinkova alumotitanata
Ivan Pelegrin
Visokotemperaturna desulfurizacija plinova je najvažniji proces za uklanjanje sumporovodika iz vrućih plinova. Vodeći regenerabilni sorbensi za desulfurizaciju, trenutno se temelje na sustavu cinkova titanata (ZnO – TiO2). U ovom radu sorbens na bazi cinkova titanata modificiran je dodatkom aluminijeva oksida (Al2O3) kako bi se osigurala unaprijedila visokotemperaturna mehanička svojstva. Sorbensi sastava Zn(2-x)Al2xTi(1-x)O4 (x = 0, 0,25, 0,5, 0,75, 1) su pripremljeni sol – gel...
Procjena ekonomskog rizika u proizvodnim procesima
Procjena ekonomskog rizika u proizvodnim procesima
Ana Sačer
Ovaj rad bavi se procjenjivanjem troškova i profitabilnosti te analizama osjetljivosti i rizika prilikom planiranja inženjerskog projekta. Planirane novčane tokove najbolje je prikazati dijagramom toka novca koji predočuje dobitke i isplate vezane za projekt. Nakon njihove procjene, slijedi analiza profitabilnosti, pri čemu su najčešće korištene tehnike ocjene profitabilnosti sadašnja vrijednost, unutarnja stopa povrata i diskontirano vrijeme povrata. S obzirom da u prikupljenim...
Procjena pada tlaka pri dvofaznom strujanju
Procjena pada tlaka pri dvofaznom strujanju
Mateja Rakarić
U radu su provedena istraţivanja o postupcima izračunavanja pada tlaka trenjem kod horizontalnog dvofaznog strujanja za sistem zrak - voda u cijevi malog promjera. Kod primijenjenih protoka kapljevite odnosno plinske faze, opaţeni su različiti pojavni oblici dvofaznog strujanja: čepoliko, valovito, mjehurasto i udarno strujanje, te različiti prijelazni oblici. Za procjenu pada tlaka trenjem kod horizontalnog dvofaznog strujanja primijenjen je postupak po Bakeru i Lockhart Martineliju....
Procjena potencijala sirovina za biogoriva u Hrvatskoj
Procjena potencijala sirovina za biogoriva u Hrvatskoj
Iman El-Sayed
Biomasa se smatra obnovljivim i nekonvencionalnim izvorom energije koji u posljednje vrijeme sve više zamjenjuje fosilna goriva i ostale konvencionalne izvore energije. Cilj smanjenja emisija CO2 sve veću važnost poprima diljem svijeta, uzimajući u obzir trenutno klimatsko stanje te sve prisutnije globalno zatopljenje. Biomasa se dijeli na biomasu uzgajanu za dobivanje energije te na organske ostatke. Biogoriva dobivena iz biomase mogu se razvrstati u tri kategorije, biogoriva prve,...
Procjena utjecaja eritromicina na bakteriju Pseudomonas putida izoliranu iz farmaceutske otpadne vode
Procjena utjecaja eritromicina na bakteriju Pseudomonas putida izoliranu iz farmaceutske otpadne vode
Martina Miloloža
Demografski rast stanovništva, širenje urbanih sredina, razvoj industrije te ubrzani način života, pokretačke su sile za povećanu upotrebu i proizvodnju farmaceutika. Različiti su izvori njihova dospijevanja u okoliš, a uslijed abiotičkih i biotičkih djelovanja mogu promijeniti svoju prvotnu strukturu. Potrebno je pratiti koncentracije farmaceutika u okolišu te standardnim metodama određivati njihov utjecaj na izložene organizme. Makrolidni se antibiotici navode kao štetni po...
Proizvodnja biodizela iz otpadnih ulja i biobutanola uz gvanidinske katalizatore
Proizvodnja biodizela iz otpadnih ulja i biobutanola uz gvanidinske katalizatore
Stjepan Džalto
Veliki zahtjevi na ograničene svjetske sirovine potakli su razvoj kružne ekonomije. To je koncept prema kojem bi se proizvodi osmišljavali tako da budu dio vrijednosne mreže unutar koje bi ponovna uporaba i prenamjena proizvoda i materijala zajamčila trajnu reciklažu resursa. Europska unija potiče takav pametan i održiv razvoj, a recikliranje otpadnih jestivih ulja odlično se uklapa cijeli koncept. Za sintezu biodizela korišteno je otpadno restoransko ulje za koje je pokazano da...
Proizvodnja biodizela u mikroreaktoru: esterifikacija jestivog ulja katalizirana enzimom lipaza
Proizvodnja biodizela u mikroreaktoru: esterifikacija jestivog ulja katalizirana enzimom lipaza
Dina Ali
U novije vrijeme sve je veći naglasak na biodizelu kao alternativnom, ekološki prihvatljivom gorivu. Ono što biodizel razlikuje od konvencionalnog dizela jest odsutnost sumpora, smanjen udio čađe i ugljikova monoksida u ispušnim plinovima te općenito manje ostalih tvari štetnih po okoliš. Biodizel se danas proizvodi pirolizom, mikroemulzifikacijom, a najčešće se kao proizvodni proces primjenjuje transesterifikacija. Transesterifikacijom otpadnih ulja i masti može se dobiti...
Proizvodnja biogoriva iz mikroalgi
Proizvodnja biogoriva iz mikroalgi
Ivana Ćevid
Kontinuirana upotreba fosilnih goriva prepoznata je kao neodrživa zbog iscrpljujućih zaliha i njihovog doprinosa akumulaciji ugljikovog dioksida u okolišu. Za ekonomsku i ekološku održivost nam je potrebno obnovljivo, CO2 neutralno transportno gorivo poput biodizela dobivenog iz biomase mikroalgi. Biomasa mikroalgi predstavlja vrijednu sirovinu za proizvodnju prehrambenih, farmaceutskih i kozmetičkih proizvoda (vitamina, antioksidansa, proteina, masnih kiselina, pigmenata,...
Proizvodnja biogoriva na osnovi lignoceluloze
Proizvodnja biogoriva na osnovi lignoceluloze
Iman El-Sayed
Cilj ovog preglednog rada jest analiza biogoriva na osnovi lignoceluloze, te njihova usporedba s drugim biogorivima. Pregledom i proučavanjem potrebnih predtretmana kod obrade lingocelulozne biomase, može se zaključiti o vrijednosti, isplativosti i konkurentnosti biogoriva na osnovi lignoceluloze na tržištu. Kako bi razumijevanje predtretmana bilo potpuno, potrebno je imati uvid u samu strukturu lignocelulozne biomase, stoga, u ovom radu obrađeni su osnovni dijelovi od kojih se...
Proizvodnja cementa i održivi razvoj
Proizvodnja cementa i održivi razvoj
Sara Babić
Održivi razvoj je način proizvodnje i potrošnje koji vodi računa o prirodnim resursima eko-sustava unutar kojeg se ti procesi odvijaju. Pitanje je društvene odgovornosti da procesi proizvodnje i potrošnje ne ugrožavaju sposobnost obnavljanja prirodnih resursa. Činjenica da je moguće postići ekonomski razvoj i istodobno zaštititi okoliš potakla je gotovo sve zemlje da se posvete načelu održivog razvoja. Ciljevi su usmjereni na ljudsko dostojanstvo, regionalnu i globalnu...
Proizvodnja farmaceutskih peleta
Proizvodnja farmaceutskih peleta
Mateja Štanfel
Ideja za ovim istraživanjem potaknuta je razvojem novih sustava za dostavu lijeka. Većina djelatnih tvari odmah se oslobađa iz lijeka te je njihovo djelovanje trenutno, zbog toga se nastoji pronaći formulacija koja će kontrolirano oslobađati djelatnu tvar i na taj način djelovati u tijelu kroz duži vremenski period. Nakon priprave lijeka, bitno je da je lijek stabilan i da oslobađa djelatnu tvar u točno određenom dijelu gastrointestinalnog trakta. U ovom radu istraživanje je...

Paginacija