Paginacija

Proizvodnja mikroreaktora od filamenata cikloolefinskog kopolimera
Proizvodnja mikroreaktora od filamenata cikloolefinskog kopolimera
Kristina Sušac
Za izradu mikroreaktora od cikloolefinskog kopolimera (engl. cyclic olefin copolymer, COC) korištena je tehnologija proizvodnje rastaljenim filamentom (engl. fused filament fabrication, FFF), jednom od tehnologija aditivne proizvodnje. Proces započinje crtanjem modela u CAD programu za računalni dizajn Autodesk Fusion 360. Dizajnirani su mikroreaktorski sustavi s različitim promjerom mikrokanala dimenzija 1000 μm, 800 μm , 500 μm, 300 μm i 200 μm koji su korišteni za sintezu...
Proizvodnja mikroreaktora tehnologijom aditivne proizvodnje
Proizvodnja mikroreaktora tehnologijom aditivne proizvodnje
Lucija Fiket
Aditivna proizvodnja omogućava izradu modela složenih geometrija s veoma sitnim detaljima. Jedna od najraširenijih tehnologija aditivne proizvodnje je proizvodnja rastaljenim filamentom, FFF. Materijal korišten za izradu cijevnih mikroreaktora ovom metodom je F43 Tough na osnovi poliolefina. Svojstva ovog materijala su dobra kemijske otpornost koja je ispitana testom bubrenja i visoka transparentnost koja omogućava vizualno praćenje reakcija. Cilj ovog rada bio je izraditi cijevne...
Proizvodnja optički aktivnog diola korištenjem višeenzimskog sustava
Proizvodnja optički aktivnog diola korištenjem višeenzimskog sustava
Lela Pintarić
Enantiočisti kiralni alkoholi koriste se za sintezu različitih industrijski važnih kemikalija, kao što su lijekovi, herbicidi, insekticidi i sl. Jedan od najvažnijih načina njihove proizvodnje je asimetrična redukcija ketona. U ovom je radu, reakcijom benzaldehida i acetaldehida kataliziranom enzimom benzoilformat dekarboksilazom (BFD) iz bakterije Pseudomonas putida, sintetiziran (S)-2-hidroksipropiofenon ((S)-2-HPP). Iz njega je zatim proizveden (1S,2S)-1-fenilpropan-1,2-diol...
Projektiranje destilacijskih kolona s razdjelnom stijenkom za tri proizvoda
Projektiranje destilacijskih kolona s razdjelnom stijenkom za tri proizvoda
Marija Jerolimov
Tema ovog diplomskog rada bila je projektiranje destilacijskih kolona s razdjelnom stijenkom za tri proizvoda. U klasičnoj izvedbi destilacijskih kolona, za dobivanje N proizoda potrebno je imati N – 1 destilacijskih kolona, dok je kolona s razdjelnom stijenkom (KRS) u teoriji moguće dobiti oštro razdvajanje bilo kojeg broja proizvoda u jednom plaštu, uz ukupnu potrošnju energije jednaku onoj za provedbu najteže binarne separacije. Radi toga je KRS jedinstvena tehnologija...
Projektiranje i ocjena sustava za vođenje kolone s razdjelnom stijenkom za separaciju četiri proizvoda
Projektiranje i ocjena sustava za vođenje kolone s razdjelnom stijenkom za separaciju četiri proizvoda
Josip Jazbec
Kolona s razdjelnom stijenkom (KRS) potpuno je toplinski povezana destilacijska kolona u kojoj je moguće provesti razdvajanje kapljevitih smjesa s tri ili više komponenata u proizvode visoke čistoće. U usporedbi s konvencionalnim nizovima kolona, KRS zahtijeva značajno manje energije i prostora, smanjujući investicijske i pogonske troškove. Glavni uzrok sporog prihvaćanja ove tehnologije je nedostatak jednostavne i provjerene metode dimenzioniranja, te složenost odabira i provjere...
Projektiranje i simulacija rada poluindustrijskog procesa
Projektiranje i simulacija rada poluindustrijskog procesa
Dominik Načinović
U ovom radu provedeno je modeliranje i simulacija poluindustrijskog procesa izmjene topline u dvostupnjevitom izmjenjivaču. U teorijskom dijelu ukratko su opisani načini prijenosa topline i osnove vođenja procesa. Eksperimentalni dio obuhvaća pripremu i provedbu eksperimenata na sustavu za vođenje procesa. Zatim slijedi razvoj matematičkog modela i simuliranja vladanja procesa. Uspoređeni su se odzivi modela sustava s eksperimentalno dobivenim podacima. Izveden je zaključak o...
Projektiranje i simuliranje vođenja procesa za pročišćavanje prirodnog plina
Projektiranje i simuliranje vođenja procesa za pročišćavanje prirodnog plina
Fran Jazbec
Pri proizvodnji prirodnog plina potrebno je provesti čišćenje od kiselih plinova kako bi se zadovoljile važeće norme. Separacija kiselih plinova provodi se postupkom apsorpcije pomoću otopine monoetanolamina. Za djelotvornu separaciju potrebno je projektirati postrojenje koje postiže potrebnu čistoću prirodnog plina pri različitim protocima i sastavima pojne smjese. Postrojenje je projektirano razvojem modela za stacionarno stanje u programskom paketu CHEMCAD. Da bi se ispitalo...
Projektiranje procesa azeotropne destilacije
Projektiranje procesa azeotropne destilacije
Petra Koprivnjak
Azeotropna destilacija ima široku primjenu u kemijskoj procesnoj industriji i petrokemiji za razdvajanje komponenata smjesa s uskim rasponom vrelišta ili azeotropnih sustava. Zbog toga je njihovo projektiranje kompleksno te zahtjeva jako dobro poznavanje termodinamičkih svojstva, samu ravnotežu para – kapljevina (VLE), svojstava smjesa i kemijskih svojstava samih komponenata. U ovom radu, prikazano je projektiranje procesa azeotropne destilacije pomoću okvira sinteza procesa odnosno...
Promjena sastava eteričnog ulja smilja (Helichrysum italicum (Roth) G Don) tijekom destilacije vodenom parom
Promjena sastava eteričnog ulja smilja (Helichrysum italicum (Roth) G Don) tijekom destilacije vodenom parom
Vesna Petrović
Smilje (Helichrysum italicum (Roth) G. Don) je ljekovita i aromatična biljka. Zbog povećane primjene u parfemskoj industriji dobilo je veliku pažnju, što je rezultiralo sve većim interesom za njegovo sakupljanje u prirodi. Unazad nekoliko godina, u našim krajevima uzgaja se u priobalnim dijelovima. Uzorak smilja uzgojenog u Hrvatskoj izoliran je destilacijom vodenom parom. Osam frakcija uzimano je svakih 15 minuta. Također, destiliran je i uzorak istog biljnog materijala bez...
Proračun energetskih pokazatelja prozora
Proračun energetskih pokazatelja prozora
Anja Marković
Prozori su jedni od najvažnijih elemenata u strukturi zgrada. Njihova važnost leži u pružanju neophodnog dnevnog svjetla, svježeg zraka i topline prostoriji. U cilju štednje energije i sredstava, stavlja se veliki naglasak na energetsku učinkovitost prozora, odnosno sposobnost održavanja željene temperature prostorije sa što manjim utroškom energije. Prozor ima svoju energetsku bilancu koja se sastoji od dobitka topline putem Sunčeva zračenja i gubitka topline. Na energetsku...
Proračun solarnih termalnih paraboličnih žljebastih kolektora
Proračun solarnih termalnih paraboličnih žljebastih kolektora
Vedran Horvatinec
Radom je prikazan proračun termalnih paraboličnih žljebastih kolektora, čije učešće u koncentratorskim sustavima danas zauzima oko 90%. Razlog njihove, tako velike primjene je najniža cijena u odnosu na druge termalne koncentratorske sustave. Uz to, ta vrsta kolektora postiže relativno visoku efikasnost pretvorbe iz solarne u toplinsku energiju (60-80%, a što ovisi o omjeru koncentracije, odnosno postignutoj temperaturi), dok učinkovitost pretvorbe u električnu energiju kod...
Protočni separator kapljevina/kapljevina
Protočni separator kapljevina/kapljevina
Ivan Karlo Cingesar
Cilj ovog rada bio je izraditi prototip protočnog separatora kapljevina/kapljevina, koji separira dvofaznu smjesu kapljevina zbog različitih sila adhezije i različite površinske napetosti, na 3D pisačima, tehnologijom proizvodnje rastaljenim filamentom i stereolitografije. Drugi cilj bio je pokazati mogućnosti vrlo brzog optimiranja prototipa separatora. Prilikom izrade prototipa protočnog separatora kapljevina/kapljevina u obzir su uzeti sljedeći parametri: veličina separatora,...

Paginacija