Paginacija

Mjerenje sile kompresije u tabletiranju
Mjerenje sile kompresije u tabletiranju
Josip Vinčić
U ovom radu obrađena je literatura potrebna za mjerenje sile kompresije u tabletiranju. Teoretski su obrađena svojstva, oblici i namjena tableta, postupak tabletiranja, značajke mjernih pretvornika, prijenos sila i mjerenje sile. Objašnjena je primjena rasteznih osjetila, te odabir položaja i vrste rasteznog osjetila, kao i njihovo spajanje u Wheatstoneov most. Istaknute su poteškoće koje se najčešće javljaju tijekom mjerenja sile kompresije.
Mjerenje toplinskih svojstava praškastih uzoraka
Mjerenje toplinskih svojstava praškastih uzoraka
Gabriela Antonije Oreški
Sastavljena je aparatura za mjerenje toplinskog kapaciteta praškastih krutina koje su električni izolatori. Uzorak u mjernoj ćeliji je u neposrednom doticaju s električnim grijalom kojim se izaziva skokomična odnosno pulsna promjena ulazne veličine (snage grijala). Određena je dinamika odziva sustava na skokomičnu promjenu snage grijala, te je pokazano da se odziv može opisati modelom prvog reda. U slučaju toplinski slabo vodljivih praškastih (poroznih) uzoraka dolazi do...
Mjerenje toplinskog kapaciteta praškastih uzoraka
Mjerenje toplinskog kapaciteta praškastih uzoraka
Gabriela Antonije Oreški
U ovom radu izvedena je jednostavna aparatura za mjerenje toplinskog kapaciteta praškastih nevodljivih uzoraka. Postavljena je bilanca topline ispitivanog sustava, te je odziv sustava na puls grijanja konstantnom snagom uspješno opisan kao proces prvog reda. Temperatura uzorka tijekom pulsa grijanja se mijenja, odnosno ovisi o vremenu i o prostornim koordinatama. Rješavanje ovog problema je složeno zbog komplicirane geometrije grijača i uzorka, te nepoznavanja toplinskih svojstava...
Mjerne tehnike i praćenje procesa izrade sladovine, fermentacije i odležavanja u proizvodnji piva
Mjerne tehnike i praćenje procesa izrade sladovine, fermentacije i odležavanja u proizvodnji piva
Marin Đaković
U ovome radu izložena je kratka pozadina, objašnjenje tehnika mjerenja parametara, opis proizvodnje sladovine i njenog fermentiranja, te konačno odležavanja. Svaki od tih segmenata uključuje interdisciplinarne pristupe kako bi sam proces postao definiraniji i dao nam veću kontrolu nad svim navedenim faktorima izrade. Poznavanje sirovina je od ultimativne važnosti, kako bi nadolazeći tehnološki procesi bili što lakše i efikasnije izvedeni. Pri izradi sladovine, razumijevanje...
Mješavine termoplastičnog škroba kao materijal za pakiranje
Mješavine termoplastičnog škroba kao materijal za pakiranje
Emilija Pavlek
Neodgovarajuće zbrinjavanje plastike nakon korištenja dovodi do povećanja zabrinutosti uslijed rasta globalnih ekoloških problema poput povećanja emisije CO2, smanjenja naftnih izvora i onečišćenja okoliša što rezultira potrebom za istraživanjem i razvojem biorazgradljivih materijala kao alternative konvencionalnim materijalima za pakiranje. Konstantno iscrpljivanje prirodnih resursa uzrokovano materijalima na bazi nafte dovodi do pojave novih biopolimernih materijala primjenjivih...
Modeli kvantitativne povezanosti strukture i svojstva
Modeli kvantitativne povezanosti strukture i svojstva
Ljubica Nikolaš
Preliminarna procjena određenih kemijskih svojstava bez direktne sinteze spoja igra vrlo važnu ulogu u modernoj kemiji. Takva evaluacija smanjuje troškove razvoja novih spojeva potiskujući teoretski neuspješne kandidate koji bi morali biti pripremljeni i ispitani u laboratoriju. Molekulsko modeliranje je vrlo moćan alat za procjenu i unaprijeđenje različitih molekulskih svojstava. Posljednjih desetljeća je došlo do velikog napretka u proučavanju i razvoju modela kvantitativne...
Modeli strojnog učenja u inženjerstvu materijala
Modeli strojnog učenja u inženjerstvu materijala
Marinela Martinović
Svaki dan ljudi udahnu oko dvadeset tisuća puta, što bi iznosilo otprilike trinaest do petnaest tisuća litara zraka. Dakle, neminovno je zaključiti da je glavna komponenta života na Zemlji onda svakako zrak. Kao glavna komponenta, neophodan je za opstanak svih živih bića. Zrak je dakle mješavina plinova i to prvenstveno dušika i kisika, a zatim ugljikova dioksida, argona, neona, vodika i drugih. S obzirom na količinu zraka koju ljudi dnevno udišu važno je voditi računa o...
Modeliranje aldolne adicije  katalizirane D-fruktoza-6-fosfat aldolazom A129G
Modeliranje aldolne adicije katalizirane D-fruktoza-6-fosfat aldolazom A129G
Sanja Ivanušić
U ovom radu proučavana je reakcija aldolne adicije dihidroksiacetona (DHA) na N-Cbz-3-aminopropanal katalizirana D-fruktoza-6-fosfat aldolazom A129G, čiji produkt je prekursor za sintezu D-fagomina, prirodnog iminošećera izvanrednih bioloških svojstava te je iz tog razloga reakcija od interesa. Za ovu reakciju napravljeni su modeli u kotlastom, cijevnom i protočno kotlastom reaktoru. Pomoću tih modela predviđene su konverzije, pri različitim procesnim uvjetima u reaktorima. Kao...
Modeliranje anaerobne razgradnje organske tvari
Modeliranje anaerobne razgradnje organske tvari
Robert Bedoić
Anaerobna razgradnja način je oporabe energije iz organskog biorazgradivog otpada pri čemu nastaju bioplin i digestat kao vrjedniji produkti. Prema sastavu bioplina najzastupljeniji spojevi su metan i ugljikov (IV) oksid, dok ostalih spojeva kao sumporovodika, kisika, amonijaka i dušika ima u tragovima. Upotreba bioplina je višestruka, od goriva za proizvodnju električne i toplinske energije do proizvodnje biogoriva i kemikalija više dodane vrijednosti. U ovom radu istražuje se...
Modeliranje apsorpcijskog rashladnog procesa pokretanog solarnom energijom
Modeliranje apsorpcijskog rashladnog procesa pokretanog solarnom energijom
Andreja Žužić
Cilj rada bio je projektirati, dimenzionirati i matematički modelirati konkretan apsorpcijski rashladni uređaj koji kao radni medij koristi binarnu smjesu LiBr/voda. Proučavani uređaj instaliran je u sklopu solarnog rashladnog postrojenja u Dubrovniku namijenjenog hlađenju poslovne zgrade tvrtke Vodovod Dubrovnik. Potrebnu energiju za pokretanje apsorpcijskog rashladnog procesa uređaj dobiva putem polja solarnih kolektora površine 60 m^2, a za ublažavanje oscilacija Sunčevog...
Modeliranje biokatalitičke redukcije acetona katalizirane ketoreduktazom
Modeliranje biokatalitičke redukcije acetona katalizirane ketoreduktazom
Petra Pohanić
Ketoreduktaze su enzimi koji sudjeluju u prijenosu elektrona, vodikovih ili kisikovih atoma te time kataliziraju redoks reakcije. U ovom radu provedeno je ispitivanje kinetike ketoreduktaze (KRED) u reakciji redukcije acetona, kao i ispitivanje kinetike u povratnoj reakciji, oksidaciji izopropanola. KRED za redukciju acetona zahtijeva prisustvo koenzima nikotin-amid-adenin-dinukleotid-fostata (NADPH) koji dovodi vodik do acetona reducirajući ga u izopropanol, prilikom čega NADPH prelazi u...
Modeliranje blokiranja membrana u obliku šupljih vlakana
Modeliranje blokiranja membrana u obliku šupljih vlakana
Hrvoje Mrzljak
U ovom radu proučavano je blokiranje ultrafiltracijske ZW - 1 membrane u obliku šupljih vlakana prilikom obrade otopine natrijeva sol alginatne kiseline. Navedena otopine predstavljala je simulaciju sekundarnog efluenta u kojem se nalaze polisaharidi kao blokirajuće tvari, te ispitan utjecaj koncentracije kalcijevog iona i pH vrijednosti na blokiranje. Nađeno je da u kiselim uvjetima (pH = 4) blokiranje ultrafiltracijske membrane u obliku šupljih vlakana veće. Također utvrđeno je da...

Paginacija